Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2008 z dne 5. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2008 z dne 5. 12. 2008

Kazalo

4982. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Kope, stran 15317.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 17. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 22/99, 24/03, 106/05 in 23/07) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 21. redni seji dne 25. 11. 2008 in Svet Občine Mislinja na 19. redni seji dne 30. 10. 2008 sprejela
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Kope
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z tem odlokom se Mestno občino Slovenj Gradec pooblašča, da vodi vse aktivnosti v zvezi z gradnjo kanalizacijskega omrežja Kope in upravni postopek v zvezi z izdajo odmernih odločb za plačilo komunalnega prispevka.
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja KOPE na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinje.
3. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja kanalizacijskega omrežja na območju opremljanja, določijo roki gradnje komunalne opreme ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz predvidene infrastrukture,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture,
– terminski plan izgradnje,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
4. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč z kanalizacijskim omrežjem,
– merila za odmero komunalnega prispevka zavezancem za predvideno investicijo v komunalno opremo.
5. člen
(podatki o območju opremljanja)
Območje opremljanja je natančno opredeljeno v grafični prilogi programa opremljanja. To je hkrati tudi obračunsko območje programa opremljanja.
II. PRIKAZ PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura)
Področje na območju Kop je trenutno brez kanalizacijskega omrežja. Za komunalno ureditev območja s kanalizacijskim omrežjem je potrebno zgraditi novi sistem za odvajanje odpadnih komunalnih vod, ki bo potekal od Pungarta po državni cesti RIII./932 Kope, 3,7 km po lokalni cesti LC 261 120 (Partizanski dom, odsek 261 122) in 2,2 km po lokalni cesti LC 377 180 (rezervoar Legen) do cerkve Sv. Jurij, v skupni dolžini 14,644 km. Podrobnosti so navedene v projektni dokumentaciji.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje opremljanja, znašajo 992.976,00 EUR po cenah na dan 30. 6. 2008 in obsegajo vse z gradnjo kanalizacijskega omrežja povezane stroške.
Obračunski stroški opremljanja zemljišč z novo infrastrukturo znašajo 400.000,00 EUR.
8. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju opremljanja v višini 460.140,00 EUR kot nepovratna finančna sredstva zagotavlja Evropski slad za regionalni razvoj, Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja bosta iz proračuna zagotovili 132.836,00 EUR, razliko v višini 400.000,00 EUR pa bosta MO Slovenj Gradec in Občina Mislinja zagotovili z komunalnim prispevkom, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
9. člen
(način plačila komunalnega prispevka)
Mestna občina Slovenj Gradec bo zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za obstoječe objekte odmerila komunalni prispevek pred priključitvijo objekta na kanalizacijsko omrežje.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka novih objektov občina odmeri komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje po tem programu opremljanja z odločbo v letu 2008 oziroma pred izdajo gradbenega dovoljenja na podlagi števila predvidenih PE. Poleg tega prispevka pa jim bo odmerila komunalni prispevek tudi za ostalo komunalno opremo po občinskem odloku o komunalnem prispevku.
Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki imajo poleg stanovanjskega objekta tudi objekte za kmetijsko rabo se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva samo število PE (populacijskih enot) za stanovanjski objekt (1PE je ekvivalent za eno nočitveno zmogljivost).
10. člen
(terminski plan)
Izgradnja kanalizacijskega omrežja je predvidena v eni etapi v letu 2008.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(merilo za odmero komunalnega prispevka)
Merilo za odmero komunalnega prispevka je število populacijskih enot priključenih na kanalizacijski sistem.
12. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Komunalni prispevke za eno populacijsko enoto (PE) se določi tako, da se občinski stroški izgradnje predvidene komunalne infrastrukture v višini 400.000,00 EUR delijo s predvidenim številom populacijskih enot (PE), ki znaša 1.100 PE.
Komunalni prispevke za eno populacijsko enoto znaša 363,64 EUR.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksacijo se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
14. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu MO Slovenj Gradec in Občine Mislinja.
15. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-114/2008
Slovenj Gradec, dne 1. decembra 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 351-11/2008
Mislinja, dne 1. decembra 2008
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti