Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4796. Odlok o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 14606.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB1 in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 13. redni seji dne 18. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih vrednot na območju Občine Bled, razglašamo objekte in območja, ki imajo posebno kulturno, krajinsko, etnološko, umetnostno in zgodovinsko vrednost, za spomenike lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine: Bled – Mrakova domačija, Kolodvorska 5 – Bled – EŠD 14640.
Enota ima etnološki ter arhitekturno zgodovinski pomen za Občino Bled, zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.
3. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
Mrakova domačija na območju Rečice pri Bledu je ena izmed redkih ohranjenih domačij iz 18. stoletja, kjer sta se ohranila tako tradicionalen način gradnje kmečkih hiš kot celotna zasnova notranjih prostorov. Zaradi prepoznavnih elementov in ohranjenosti celotne strukture domačije, Mrakovo domačijo razglašamo za kulturni spomenika lokalnega pomena.
4. člen
Lokacija spomenika
+---------------------+---------------------+------------------+
|Katastrska občina  |Parcelna številka  |Cela/del     |
+---------------------+---------------------+------------------+
|K.o. Rečica     |257         |del        |
+---------------------+---------------------+------------------+
5. člen
Opis vplivnega območja spomenika
Vplivno območje spomenika predstavlja celotno zemljišče parc. št. 257, k.o. Rečica s parcelama 246 in 258, obe k.o. Rečica.
6. člen
Opis varstvenega režima
Na spomeniku, v njem ali v njegovi varovani okolici je prepovedano:
– objekt poškodovati ali podreti;
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo;
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo;
– spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru, razen v primeru prilagojene dejavnosti, ko se spomenik nameni novim vsebinam, k čemur izdaja dovoljenja in pogoje pristojni ZVKDS;
– spreminjati oblikovanost zunanjščine – arhitekturno členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo, gradiva, barve, detajle ipd.;
– na fasade nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objekta;
– spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb;
– spreminjati komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na javni prostor.
Dovoljeni posegi:
– v zvezi s prenovo in vzdrževalnimi deli v skladu s kulturno varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem pristojnega ZVKDS;
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele stavb oziroma stavbne opreme v kakovostnejše oziroma avtentičnejše stanje, izvajati raziskovalna dela;
– izjemoma je v skladu s Konservatorskim programom, s kulturno varstvenimi pogoji in s soglasjem mogoče spremeniti namembnost objekta v turistične in galerijske namene, če ni mogoče zagotoviti prvotne funkcije stavbe in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta;
– spremeniti ali dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti stavbe, a le skladno s smernicami ZVKDS OE Kranj.
7. člen
Lastniki spomenika morajo s spomenikom ravnati kot dobri gospodarji, ga vzdrževati na lastne stroške, oziroma ohranjati njegovo substanco, podobo in položaj v okolici, varovati spomenik pred nevarnostjo delovanja naravnih sil ali človeškega ravnanja ali pa jih prepustiti strokovni organizaciji. Za vsak poseg v spomenik, njegove dele, opremo in vplivno območje spomenika je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje ZVKDS, Območna enota Kranj.
8. člen
Opis varstvenega režima za vplivno območje spomenika
Kulturni spomenik ima vplivno območje. To so površine, ki so vidno in funkcionalno povezane s spomenikom.
Na vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov, začasnih in trajnih ter izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden vpliv na kulturno funkcijo ter vidno in doživljajsko privlačnost kulturnega spomenika. V primeru vplivnega območja Mrakove domačije je mogoče na delu zemljišča parc. št. 257, kjer stoji gospodarsko poslopje, spremeniti osnovno namembnost gospodarskega poslopja v drugačno dejavnost za turistične ali galerijske namene. Na zemljiščih parc. št. 258 in 246, k.o. Rečica pa se ohranja zasaditev, možna bi bila izvedba manjšega parkirišča za potrebe kulturnega spomenika. Pogoje, ki izhajajo iz Konservatorskega programa je treba upoštevati tudi pri projektiranju novih vsebin v prostor.
V vplivnem območju spomenika ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na kulturno funkcijo ter vidno in doživljajsko privlačnost kulturnega spomenika. O obsegu in značaju vpliva presoja pristojni zavod.
Na zemljiščih parc. št. 246, 257 in 258 – vse k.o. Rečica je izjemoma možno ob predhodnem soglasju ZVKDS, Območna enota Kranj zaradi uveljavitve javnega interesa, zgraditi objekt komunalne infrastrukture.
9. člen
Naloge varstva, ki jih Zakon o varstvu kulturne dediščine daje strokovnim organizacijam, opravlja za območje Občine Bled Zavod za varovanje kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.
10. člen
Pristojni občinski upravni organ predlaga zaznambo nepremičnine Mrakovo domačijo kot kulturni spomenik lokalnega pomena v zemljiško knjigo.
11. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-20/2008
Bled, dne 18. novembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti