Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2008 z dne 25. 11. 2008

Kazalo

4795. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2008 – rebalans, stran 14603.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 13. redni seji dne 18. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 2008 – rebalans
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bled za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v evrih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      8.989.000
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          8.601.655
70   DAVČNI PRIHODKI              6.264.701
    700 Davki na dohodek in dobiček      3.910.134
    703 Davki na premoženje          1.422.143
    704 Domači davki na blago in         932.424
    storitve
    706 Drugi davki                  –
71   NEDAVČNI PRIHODKI             2.336.954
    710 Udeležba na dobičku in          689.417
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine           16.692
    712 Globe in druge denarne kazni       43.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in       163.092
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        1.424.753
72   KAPITALSKI PRIHODKI              58.303
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       25.940
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč       32.363
    in neopredmetenih dolgoročnih sr.
73   PREJETE DONACIJE                  –
    730 Prejete donacije iz domačih
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI             329.042
    740 Transferni prihodki iz drugih      329.042
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        9.063.520
40   TEKOČI ODHODKI               3.898.436
    400 Plače in drugi izdatki          641.230
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za        123.051
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      3.035.862
    403 Plačila domačih obresti          23.800
    409 Rezerve                  74.493
41   TEKOČI TRANSFERI              2.527.370
    410 Subvencije                77.550
    411 Transferi posameznikom in        162.798
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          613.688
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     1.672.834
    414 Tekoči transferi v tujino          500
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           2.365.886
    420 Nakup in gradnja osnovnih       2.365.886
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           271.828
    431 Inv. transf. prav. in fiz.        160.482
    os., ki niso PU
    432 Inv. transf. proračunskim        111.346
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        – 74.520
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN        17.000
    PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         17.000
    750 Prejeta vračila danih posojil       17.000
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih skladih in
    drugih osebah javnega prava, ki
    imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        17.000
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    –
    500 Domače zadolževanje              –
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)             89.300
55   ODPLAČILA DOLGA                89.300
     550 Odplačila domačega dolga         89.300
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV      – 146.820
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.) – ali 0 ali +
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       – 89.300
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-        + 74.520
    VIII.-IX.) = – III.
------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
2007
9009    Splošni sklad za drugo (- ali     146.820,01
      0 ali +)
910100   Obvezna proračunska rezerva      + 85.191,18
------------------------------------------------------------
Skupaj stanje denarnih sredstev na dan 31.    =232.011,19
12. 2007
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu;
2. prihodki iz naslova turistične takse;
3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov;
5. požarna taksa;
6. prihodki iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se uporabijo za financiranje odhodkov predvidenih v načrtu razvojnih programov;
7. prihodki iz naslova komunalnega prispevka;
8. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju;
9. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest;
10. komunalni prispevek za kanalizacijo;
11. sredstva zbrana iz naslova kanalščine in čiščenja odpadnih voda;
12. prejemki iz državnega proračuna za določene namene;
13. sredstva nakazana v proračun, za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske postavke za odpravo plačnih nesorazmerij.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na nivoju proračunske postavke – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti, odloča predsednik sveta brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov:
– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe na predlog vodje pristojnega oddelka odloča župan.
Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva (prerazporeja pravice porabe) v posebnem delu proračuna, in sicer v finančnem načrtu občinske uprave med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
V obseg prerazporeditev ne štejejo:
– prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke,
– prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji,
– prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene),
– prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
Prerazporeditev proračunskih sredstev župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega je razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Bled.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva (za naravne nesreče) se v letu 2008 oblikuje v višini 25.380,00 evrov. Sredstva prenesena iz leta 2007 v proračun leta 2008 znašajo 85.191,18 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 evrov (za posamezen namen) župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višini 5.000 evrov za posamezen namen.
O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presega županova pooblastila, odloča občinski svet.
Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2008 je določen v višini 22.485,00 evrov.
4. POSEBNOSTI UPR. IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2008 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 20.000,00 evrov.
11. člen
(nakup zemljišč)
Župan lahko samostojno odloča o nakupu zemljišč do površini 300 m2.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. člen ZJF.
Iz proračuna občine (splošni del proračuna – račun financiranja) je razvidno, da Občina Bled v letu 2008 ne predvideva dodatnih zadolžitev.
Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo.
Župan lahko samostojno – do višine 50.000,00 evrov – odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 evrov, odloča Občinski svet Občine Bled.
Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpiše župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Bled v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-17/2008
Bled, dne 18. novembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti