Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008

Kazalo

4751. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2010, stran 14478.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS – UPB1 in 21/06 – od. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00, 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 13. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------+------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |Skupina / podskupina kontov     | Proračun 2010 v €|
+------+------------------------------------+------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    11,262.425|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |     8,043.899|
+------+------------------------------------+------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI           |     6,168.038|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček   |     5,144.383|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |703 Davki na premoženje       |      754.643|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |704 Domači davki na blago in    |      269.013|
|   |storitve              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |706 Drugi davki           |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI          |     1,875.861|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki |      140.566|
|   |od premoženja            |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |711 Takse in pristojbine      |       4.081|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni  |       1.044|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in  |      59.770|
|   |storitev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki     |     1,670.400|
+------+------------------------------------+------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI         |      10.440|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |         0|
|   |sredstev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog    |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |      10.440|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE          |       1.044|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih   |       1.044|
|   |virov                |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine   |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI         |     3,207.042|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih  |     1,150.758|
|   |javnofinančnih institucij      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega  |     2,056.284|
|   |proračuna iz sredstev proračuna   |         |
|   |Evropske unije           |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    11,262.425|
+------+------------------------------------+------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI           |     1,909.596|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki     |      286.982|
|   |zaposlenim             |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za    |      57.567|
|   |socialno varnost          |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve  |     1.401.138|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti     |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |409 Rezerve             |      163.908|
+------+------------------------------------+------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI          |     2.713.648|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |410 Subvencije           |      20.880|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |411 Transferi posameznikom in    |     1.535.958|
|   |gospodinjstvom           |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim      |      227.633|
|   |organizacijam in ustanovam     |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi  |      929.177|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |414 Tekoči transfer v tujino    |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI        |     6,383.803|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih    |     6,383.803|
|   |sredstev              |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |      255.379|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim |      198.567|
|   |in fizičnim osebam, ki niso prorač. |         |
|   |uporabniki             |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |432 Investicijski transferi     |      56.812|
|   |proračunskim uporabnikom      |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ |         0|
|   |(I-II)               |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |         0|
|   |PRODAJA K. DELEŽEV (750+751+752)  |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil  |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev   |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije|         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POPVEČANJE     |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |440 Dana posojila          |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in|         0|
|   |naložb               |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz    |         0|
|   |naslova privatizacije        |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |         0|
|   |SPREMEMBE K. DELEŽEV (IV.-V.)    |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE            |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |500 Domače zadolževanje       |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA           |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga    |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH|         0|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |         |
+------+------------------------------------+------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)     |         0|
+------+------------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in sta na vpogled v upravi Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi donacije, namenski prejemki proračunskih skladov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, transferi iz državnega proračuna, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenski prejemki krajevnih skupnosti ter komunalni prispevek.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na katere se nanašajo.
Pravice porabe na proračunski postavki »Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij«, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med konti v okviru iste proračunske postavke.
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru področja porabe.
Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500 €, soglasje župana.
Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je oblikovan po ZJF na podračunu županov sklad, ustanovljenem na podlagi Pravilnika o delovanju Dobrodelnega županovega sklada Brezovica.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 52.000,00 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročilI obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan. V letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem občine je potrebno uvrstiti premično premoženje, katerega posamična vrednost presega 3.000 evrov.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu odloča župan do višine 3.000 evrov.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 3.000 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5% zadnjega prejetega proračuna.
Za proračun leta 2010 zadolževanje ni predvideno.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Občina Brezovica v letu 2010 ne bo izdajala poroštev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Brezovica, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 500.000,00 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2009 ne smejo zadolževati.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se ne smejo zadolževati, oziroma o tem odloča občinski svet za vsak primer posebej.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03/2008/GŠ
Brezovica, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost