Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2008 z dne 3. 10. 2008

Kazalo

3973. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorje, stran 12803.

Občinski svet Občine Gorje je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 7. in 8. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) na 14. redni seji dne 25. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorje (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta: 422-7/2008-6, junij 2008.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz komunalne opreme na območju Občine Gorje;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračunane obračunske stroške opremljanja na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na katerem je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Gorje:
– vodovod (oznaka obračunskega območja VO);
– kanalizacijo (oznaka obračunskega območja KA);
– ceste (oznaka obračunskega območja CE);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja RO).
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– vodovod: 1 obračunsko območje, VO;
– kanalizacija: 1 obračunsko območje, KA;
– ceste: 1 obračunsko območje, CE;
– površine za ravnanje z odpadki: 1 obračunsko območje, RO.
V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo nahaja izven obračunskega območja te komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na parcelo tega objekta.
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – Vodovod, Priloga 2 – Kanalizacija, Priloga 3 – Ceste in Priloga 4 – Površine za ravnanje z odpadki).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so na vpogled v programu opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA PARCELO OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so:
+------------------------------------------------------------------+
|            STROŠKI OPREMLJANJA            |
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunsko|              |Strošek na m2 neto tlorisne|
| območje |  Strošek na m2 parcele  |   površine objekta   |
|     |   (EUR/m2) – Cp(ij)   |  (EUR/m2) – Ct(ij)   |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     | Primarna|Sekundarna|Skupaj| Primarna|Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna| komunalna|   |komunalna|komunalna |   |
|     | oprema | oprema |   | oprema | oprema |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  VO  |  1,11 |  2,99  | 4,10 |  3,37 | 10,56  | 13,93|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  KA  |  0,33 |  0,77  | 1,10 |  0,93 |  2,16  | 3,09 |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  CE  |  2,25 |  3,38  | 5,63 |  7,77 | 12,08  | 19,85|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  RO  |       0,03  | 0,03 |       0,11  | 0,11 |
+----------+--------------------+------+--------------------+------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Komunalni prispevek se odmeri:
– za objekte za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Za objekte, za katere priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za komunalno opremo po tem odloku.
12. člen
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve Programa opremljanja.
13. člen
Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednji enačbi:
KPij = (Aparcela ⋅ Cpij ⋅ Dp) + (Kdejavnost ⋅ Atlorisna ⋅ Ctij ⋅ Dt),
pri čemer je:
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Aparcela: površina parcele,
– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Kdejavnost: faktor dejavnosti (min. 0,7, max. 1,3; če z odlokom ni določeno drugače, se šteje, da je Kdejavnost enak 1,0),
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
14. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
Obstoječim objektom se ob priključitvi na kanalizacijo komunalni prispevek za kanalizacijo odmeri po uradni dolžnosti na podlogi stroškov iz 10. člena tega odloka.
15. člen
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) pri izračunu komunalnega prispevka je enako na območju celotne občine, in znaša Dp = 0,5 in Dt( )=( )0,5.
16. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) – CC-SI:
+--------------------+---------------------+-------------------+
|  Šifra (CC-SI)  | Vrsta objekta (CC- | Faktor dejavnosti |
|          |     SI)     |          |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|125         |Industrijske stavbe |    0,7    |
|          |in skladišča     |          |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|1271        |Nestanovanjske    |    0,7    |
|          |kmetijske stavbe   |          |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|1272        |Stavbe za      |    0,7    |
|          |opravljanje verskih |          |
|          |obredov,       |          |
|          |pokopališke stavbe  |          |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|1273        |Kulturni spomeniki  |    0,7    |
+--------------------+---------------------+-------------------+
17. člen
Komunalnega prispevka so oproščeni kulturni, športni, zdravstveni in gasilski objekti, šole, otroški vrtci in ostali objekti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, ter objekti socialnih in neprofitnih stanovanj, katerih lastnik in investitor je Občina Gorje.
Splošna olajšava v višini 50% se prizna nestanovanjskim kmetijskim stavbam – šifra (CC-SI) je 1271.
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe na zahtevo zavezanca je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
Za odmerne odločbe izdane po uradni dolžnosti lahko občina določi obročno odplačevanje komunalnih prispevkov za kanalizacijo.
19. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Gorje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se stroški že zgrajene komunalne opreme prevzamejo po stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
21. člen
Odmera komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Bled (Uradni list RS, št. 11/02) in Odlok o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 78/06).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-10/2008-4
Gorje, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost