Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26. 9. 2008

Kazalo

3912. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Blanca, stran 12442.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 9., 41. in 43. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je podžupan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Blanca
1. člen
(splošno)
S tem sklepom podžupan Občine Sevnica določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Blanca (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Na podlagi Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02, 87/04) je območje obdelave opredeljeno kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti. Na delu obravnavanega območja leži opuščen rudnik nekovin in stanovanjska hiša, preostale površine v naravi pa so obdelovalna kmetijska zemljišča in travniške površine. Na južnem delu območje OPPN meji na regionalno cesto R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica. Del zemljišč je v lasti Občine Sevnica in drugih pravnih oseb, del zemljiških parcel je v zasebni lasti fizičnih oseb.
Zaradi pomanjkanja prostora za razvoj in širitev poslovne dejavnosti na Blanci in zaradi pridobitve nove mostne povezave preko reke Save ob objektu HE Blanca ter navezave na glavno cesto G1-5 Zidani Most–Boštanj–Krško, se je Občina Sevnica odločila urediti površine za potrebe nove poslovne cone na Blanci. Vzrok za začetek priprave je tudi izkazan poslovni interes lokalnih podjetnikov s konkretnimi programi.
Po določilih Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), je potrebno za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski načrt.
3. člen
(predmet izdelave)
Predmet OPPN je priprava in podrobno oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo mogoča kvalitetna umestitev poslovno servisnih objektov v prostor z ureditvijo pripadajočih funkcionalnih površin in ureditev potrebne komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture. OPPN bo zajemal tudi ureditev manjšega, lokalnega zbirnega centra, avtomatskega bencinskega servisa in parkirišča za osebna vozila.
Z OPPN bodo tudi določeni pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in varovanja okolja.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku priprave OPPN morajo investitorji, pred izdelavo osnutka pridobiti idejne zasnove za predvidene objekte, izdelane v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) in jih predati izbranemu izdelovalcu OPPN.
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljene analize prostora, predhodnih usmeritev s strani strokovnih služb Občine Sevnica, izdelanih idejnih zasnov in potreb investitorjev ter analize le-teh, ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
5. člen
(okvirno območje obdelave)
Ureditveno območje OPPN obsega površino v izmeri cca. 4,55 ha in vključuje naslednje parcelne številke v k.o. Blanca: 509, 510, 511, 514/1, 514/2, 515/1-del, 516, 519/1, 519/2-del, 520-del, 522, 524, 526-del, 527/2, 529, 533/2, 535/2, 536/1, 536/2, 537, 538/1, 539, 540, 542/2, 543, 544/1, 546/2, 547/1, 548/2, 549, 553/2, 545, 555, 557/3 in 658-del.
6. člen
(roki in postopek za pripravo)
Za pripravo OPPN so predvideni naslednji okvirni roki:
+-----------------------------------+------------+-------------+
|     Faza aktivnosti     | Nosilec  |   Rok   |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Sprejem sklepa o začetku postopka |podžupan  |September  |
|priprave OPPN           |      |2008     |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Objava sklepa v Uradnem listu RS  |Občina   |7 dni    |
|in na svetovnem spletu, obvestilo |Sevnica   |       |
|MOP                |      |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Izbor izdelovalca po postopku   |Občina   |45 dni    |
|zbiranja ponudb          |Sevnica   |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Izdelava osnutka OPPN       |izdelovalec |30 dni od  |
|                  |      |sklenitve  |
|                  |      |pogodbe z  |
|                  |      |izdelovalcem |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora  |izdelovalec |30 dni    |
|za izdajo smernic         |      |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Analiza smernic, izdelava     |izdelovalec |30 dni    |
|strokovnih podlag in dopolnjenega |      |       |
|osnutka              |      |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Postopek CPVO in izdelava     |      |15 dni    |
|okoljskega poročila (OP),     |      |       |
|potrditev ustreznosti OP s strani |      |       |
|MOP                |      |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Obvestilo javnosti o javni     |Občina   |7 dni    |
|razgrnitvi in javni obravnavi   |Sevnica   |       |
|dopolnjenega osnutka; objava v   |      |       |
|svetovnem spletu in na krajevno  |      |       |
|običajen način           |      |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Javna razgrnitev in v tem času   |Občina   |30 dni    |
|javna obravnava          |Sevnica   |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Priprava stališč do pripomb in   |Občina   |15 dni    |
|predlogov             |Sevnica,  |       |
|                  |izdelovalec |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Sprejem stališč na seji Občinskega |Občinski  |       |
|sveta               |svet    |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Objava stališč v svetovnem spletu |Občina   |7 dni    |
|in na krajevno običajen način   |Sevnica   |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Izdelava predloga OPPN na podlagi |izdelovalec |15 dni    |
|sprejetih stališč         |      |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Pridobitev mnenj na predlog OPPN  |izdelovalec |30 dni    |
|in mnenj o sprejemljivosti vplivov |      |       |
|na okolje (če bo CPVO)       |      |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Izdelava usklajenega predloga   |izdelovalec |30 dni    |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Sprejem predloga na seji      |Občinski  |       |
|Občinskega sveta          |svet    |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS  |Občina   |7 dni    |
|                  |Sevnica   |       |
+-----------------------------------+------------+-------------+
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Stanetova 6, 3000 Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
– Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
– Krajevna skupnost Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca;
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Ter ostali udeleženci:
– Infra d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
– HSE Invest d.o.o., PE Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora izdelovalec OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.
8. člen
(končne določbe)
Pripravljalec OPPN je Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0003/2008
Sevnica, dne 18. septembra 2008
Podžupan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.