Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3722. Statut Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, stran 11952.

Na podlagi določil 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 34/98, 36/00, 127/06) in 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj (Uradni list RS, št. 28/91 in 100/07) je Svet zavoda Gasilsko reševalna službe Kranj na 11. redni seji dne 10. 7. 2008 po predhodnem soglasju Sveta Mestne občine Kranj z dne 9. 7. 2008 sprejel
S T A T U T
Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj (v nadaljevanju: zavod) je Mestna občina Kranj ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj, (Uradni list RS, št. 28/91 in 100/07, v nadaljevanju: odlok o ustanovitvi).
Gasilsko reševalna služba Kranj je poklicna gasilska enota, ki opravlja naloge zaščite in reševanja, preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju Mestne občine Kranj, izven območja Mestne občine Kranj pa ob pogojih, ki jih določi ustanovitelj in pogodbe z naročniki.
2. člen
Zavod s statutom ureja organizacijo dela in poslovanja, organe upravljanja in njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
3. člen
Zavod ima žig. Uporabo žigov določa organizacijski predpis, ki ga sprejme direktor.
4. člen
Zaščitni znak zavoda je izdelan v obliki ščita z grbom Mestne občine Kranj v sredini, ter stiliziranimi plameni v ozadju. Z leve strani poteka ob robu napis Gasilsko reševalna služba, v sredini nad grbom pa večji napis Kranj. Zaščitni znak zavoda je zaščiten kot storitvena znamka.
II. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnosti zavoda so določene na podlagi odloka o ustanovitvi in v skladu z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
V okviru svoje dejavnosti tehnično preizkušanje in analiziranje lahko ustanovi neodvisen kontrolni organ, ki deluje pod nadzorom Slovenske akreditacije. Neodvisen kontrolni organ izvaja kontrolo in preskušanje tlačnih posod. Kontrolni organ mora delovati v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja za področje preskušanja.
III. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZAVODA
6. člen
Zavod je organiziran tako, da se trajno brez prekinitve zagotavlja varstvo pred požarom in da se dosega kar največja učinkovitost in ekonomičnost delovanja zavoda.
7. člen
V zavodu se zaradi lažjega obvladovanja nalog in aktivnosti delo organizira po naslednjih področjih:
– operativna gasilsko-reševalna dejavnost
– preventivna dejavnost
– servisno-vzdrževalna dejavnost
– neodvisni kontrolni organ
– računovodska in administrativna dejavnost.
Organiziranost zavoda in sistemizacijo delovnih mest z navedbo dela in aktivnosti dela posameznih področij se določi s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji.
1. Svet zavoda
8. člen
Svet zavoda je organ upravljanja v zavodu. Pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda določa Odlok o ustanovitvi.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku mandata so člani lahko ponovno izvoljeni.
9. člen
Člana sveta zavoda je lahko razrešen, če sam zahteva razrešitev, če deluje v nasprotju s sklepi sveta zavoda ali če se neopravičeno ne udeleži več kot treh sej sveta zavoda. Razrešitev predlaga svet zavoda, odloči pa organ, ki je člana imenoval oziroma izvolil, po postopku, ki velja za imenovanju oziroma izvolitev. V primeru razrešitve se imenuje oziroma izvoli nadomestni član. Mandat nadomestnega člana traja do poteka mandata ostalim članom v svetu zavoda.
Če gre za razrešitev člana sveta zavoda, ki predstavlja delavce zavoda, je lahko razrešen tudi, če ne zastopa interesov delavcev. Razrešitev lahko predlaga najmanj polovica delavcev, ki sprejmejo odločitev na zboru delavcev.
1.1. Volitve predstavnikov delavcev zavoda
10. člen
Člana sveta zavoda izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem. Pravico voliti ima vsak delavec, ki je v delovnem razmerju.
Za člana sveta zavoda ne more biti izvoljen direktor ali namestnik direktorja.
11. člen
Sklep o razpisu volitev članov sveta zavoda sprejme svet zavoda najkasneje 60 dni pred potekom mandata.
Z istim sklepom imenuje svet zavoda volilno komisijo. Vanjo so lahko imenovani le zaposleni v zavodu. Komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki.
12. člen
Volilna komisija opravlja neposredno tehnično delo v zvezi s pripravo volitev, ugotavlja, ali so predlogi kandidatov sestavljeni v skladu s statutom, sestavi volilni imenik, izvaja volitve, ugotavlja in razglaša izid volitev ter poroča o njih svetu zavoda.
Volilna komisija je sklepčna, če sta prisotni dve tretjini članov oziroma namestniki članov, ki so odsotni.
13. člen
Kandidate za člane sveta zavoda določijo delavci z večino glasov na skupnem ali delnem zboru delavcev, ki se izvedejo v zavodu. Delavci morajo predlagati najmanj dva kandidata. Zbor delavcev skliče direktor zavoda najkasneje v petnajstih dneh od razpisa volitev.
14. člen
Predlogi kandidatov se predložijo volilni komisiji najkasneje petnajst dni pred dnevom glasovanja. Predlogu je treba priložiti zapisnik zbora delavcev ter soglasje kandidata, da soglaša s kandidaturo.
15. člen
Volilna komisija v treh dneh od prejema predloga kandidatov preizkusi, ali so predlogi sestavljeni skladno s tem statutom.
Če volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti glede vseh ali glede posameznih kandidatov, zahteva od predlagatelja, da jih v petih dneh dopolni.
16. člen
Če volilna komisija ugotovi, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti ali ugotovi, da je predlog vložen prepozno, predlog zavrže.
17. člen
Če je kandidatov za člane sveta zavoda manj kot se jih voli, mora volilna komisija to takoj javno objaviti.
Volilna komisija določi rok za prijavo dodatnih kandidatov, ki ne sme biti daljši od sedmih dni in začne teči z dnem objave.
18. člen
Volilna komisija odloča s sklepom, zoper katerega imajo predlagatelji in kandidati za člane sveta zavoda v sedmih dneh od javne objave sklepa pravico do pritožbe. O pritožbi odloči svet zavoda.
19. člen
Če predlogi kandidatov za člane sveta zavoda nimajo pomanjkljivosti oziroma so bile formalne pomanjkljivosti odpravljene, volilna komisija sprejme sklep o njihovi skladnosti s statutom in jih objavi.
Sklep o zavrženju oziroma ugotovitvi skladnosti s tem statutom, mora volilna komisija izdati najpozneje v treh dneh po tem, ko je bil predlog kandidatov za člane sveta zavoda vložen; če je bil predlog dan v dopolnitev, pa po poteku roka za dopolnitev.
Če kandidat za člana sveta zavoda odstopi od kandidature in vloženih predlogov kandidatov za člane sveta zavoda ni več toliko, kot je predpisano s tem statutom, se kandidacijski postopek za število manjkajočih članov sveta zavoda ponovi.
20. člen
Na podlagi prejetih predlogov se sestavi lista kandidatov po abecednem vrstnem redu predlaganih kandidatov, ki vsebuje poleg priimka in imena še datum rojstva.
Volilna komisija razglasi sprejeto kandidatno listo najpozneje pet dni pred dnevom volitev in jo objavi na oglasni deski zavoda. Glasovanje se izvede na volišču, ki ga določi volilna komisija.
21. člen
Na glasovnici so navedena imena vseh kandidatov za člane sveta zavoda na enak način, kot so bili kandidati navedeni na kandidatni listi. Na glasovnici mora biti navedeno, da je potrebno izvoliti dva člana sveta zavoda.
O glasovanju se piše zapisnik, v katerem se vpišejo vsi pomembni dogodki na volišču ter izid glasovanja na volišču.
Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije.
22. člen
Volilni izid ugotovi volilna komisija na podlagi izida glasovanja na volišču in ga razglasi.
23. člen
Za člana sveta zavoda sta izvoljena kandidata, ki dobita največ glasov. Če kandidata prejmeta enako število glasov, se člana določi z žrebom.
24. člen
Če volilna komisija ugotovi, da so bile pri volitvah na volišču nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanja razveljavljeno. Volilni postopek se ponovi tudi v primeru, če glasuje na volitvah manj kot polovica delavcev zavoda.
25. člen
Volilna komisija mora po ugotovitvi volilnega izida poročati o volilnem izidu svetu zavoda.
26. člen
Predstavniku delavcev zavoda preneha mandat tudi, če mu preneha delovno razmerje v zavodu.
V primeru iz zgornjega odstavka ali če je predstavnik delavcev zavoda razrešen, se opravijo nadomestne volitve po postopku, opisanem zgoraj.
1.2. Način dela in odločanja sveta zavoda
27. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta zavoda skliče direktor zavoda v tridesetih dneh od imenovanja oziroma izvolitve vseh članov sveta zavoda.
Na prvi seji člani sveta izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta.
28. člen
Predsednik sveta zavoda sklicuje in vodi seje sveta zavoda ter opravlja druge naloge, ki jih določa odlok, ta statut ali drugi splošni akti zavoda. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik.
Predsednik sveta zavoda je lahko razrešen na lastno željo in na pobudo sveta zavoda, če zanemarja svoje dolžnosti ali ne postopa skladno z zakonom in splošnimi akti zavoda. Do izvolitve novega predsednika skladno s 27. členom, svet vodi namestnik predsednika sveta.
29. člen
Predsednik predlaga predlog dnevnega reda in pisno z vabilom obvesti člane sveta o dnevu, uri in kraju seje ter o vsebini dnevnega reda. Vabilo na sejo s celotnim gradivom se mora članom poslati najmanj osem dni pred sejo. Če gre za nujne primere, lahko predsednik tudi na pobudo direktorja predlaga korespondenčno sejo. V takem primeru se gradivo posreduje v pisni obliki tik pred korespondenčno sejo. Korespondenčna seja je možna v primeru, da gre le za eno zadevo.
30. člen
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo na zahtevo direktorja zavoda, ustanovitelja ali vsaj dveh članov sveta. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje sveta v osmih dneh po prejemu zahteve, skliče sejo sveta direktor zavoda.
Pobudnik sklica seje mora predlagati dnevni red in pravočasno predložiti gradivo za obravnavo.
31. člen
Sej sveta zavoda se mora udeleževati direktor, razen, če svet sklene drugače. Sej sveta se udeležujejo vabljeni strokovni delavci zavoda ali druge osebe, za pojasnjevanje določenih zadeve.
Seje sveta zavoda so praviloma javne. Seja se zapre za javnost, kadar tako sklene svet zavoda.
32. člen
O sejah sveta zavoda se piše zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik sveta.
V zapisnik se mora zapisati kdo je seji prisostvoval, kdo je podal predloge sklepov, kdo je razpravljal, predlogi sklepov in sklepi, ki so bili sprejeti. Zapisane morajo biti tudi zadolžitve za izvedbo sklepov, če to ne izhaja iz sklepa.
33. člen
Svet zavoda odloča na sejah javno z dvigom rok. S tajnim glasovanjem lahko svet zavoda odloča v primeru volitev, imenovanju ali razrešitve ter v primeru, ko se večina članov tako odloči.
Svet zavoda odloča z večino vseh članov sveta zavoda.
2. Strokovni svet
34. člen
Strokovni svet je posvetovalni strokovni organ zavoda. Mandat članov strokovnega sveta traja 4 leta. Člani strokovnega sveta so lahko ponovno imenovani.
Strokovni svet ima pristojnosti v skladu z Odlokom o ustanovitvi.
35. člen
Strokovni svet obravnava zadeve iz svoje pristojnosti in sprejema odločitve na sejah, ki se sklicujejo najmanj štirikrat letno ali na zahtevo večine članov.
Strokovni svet veljavno odloča, če se seje udeleži najmanj polovica članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica prisotnih članov.
36. člen
Delo strokovnega sveta vodi namestnik direktorja, ki tudi sklicuje in vodi seje, v njegovo odsotnosti pa namestnik predsednika strokovnega sveta.
37. člen
Način dela strokovnega sveta se podrobneje uredi s poslovnikom strokovnega sveta.
3. Poslovodni organ zavoda
38. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda. Njegova pooblastila in naloge določa Odlok o ustanovitvi.
39. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje:
1. končana univerzitetna izobrazbe (VII/2 stopnje) tehnične, organizacijske ali druge ustrezne smeri;
2. najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu,
3. najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju reševanja in zaščite.
Direktor je lahko razrešen na lastno željo in na pobudo sveta zavoda, če ne postopa skladno z zakoni, splošnimi akti zavoda in sklepi sveta zavoda.
Mandat traja štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
40. člen
Razpis za direktorja izvede svet zavoda. Svet zavoda imenuje razpisno komisijo, ki pregleda prispele vloge za direktorja in predlaga svetu zavoda tistega kandidata, ki najbolje izpolnjuje razpisne pogoje.
Svet zavoda izbere tri člane razpisne komisije. En član je član sveta, drugi je izbran izmed zaposlenih in tretji član je zunanji, a s področja reševanja in zaščite.
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
V primeru, da ustanovitelj ne da soglasja, se svet zavoda ponovno odloči o kandidatu, uskladi mnenje z ustanoviteljem ali ponovi razpis.
41. člen
Direktor oziroma oseba, ki jo direktor pooblasti v okviru področja opravljanja delovnih nalog, je podpisnik vseh dokumentov v zvezi z delom zavoda.
V odsotnosti direktorja zavod zastopa in predstavlja oseba, ki jo določi direktor s pisnim pooblastilom, v katerem sta določena obseg in vsebina pooblastil.
Zavod vodi evidenco izdanih pooblastil.
IV. SREDSTVA ZAVODA
42. člen
Zavod mora gospodariti s sredstvi kot dober gospodar skladno s predpisi, ki urejajo pridobivanje in uporabo javnih sredstev.
Zavod pridobiva sredstva za delo na osnovi letnega programa dela, ki ga sprejema svet zavoda.
Program mora biti usklajen s proračunom ustanovitelja za tekoče leto in ne sme presegati finančnih zmožnosti, glede na predvidena sredstva. Viri financiranja zavoda so:
– iz proračuna ustanovitelja, ki pokriva stroške dela, poslovanja zavoda in investicije;
– iz proračuna Republike Slovenije kot koncesija in kritje stroškov delovanja izven okvirov javne gasilske službe;
– s plačili za storitve in prodajo trgovskega blaga;
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Sredstva, ki jih zavod dobi od ustanovitelja so strogo namenska in jih zavod porabi skladno z finančnim planom. Z ostalimi viri pa zavod gospodari samostojno, pri tem pa upošteva namembnost uporabe, kjer je tako določeno s pogodbo ali drugim dogovorom o namembnosti porabe pridobljenih sredstev.
S prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja, ter z drugimi lastnimi prihodki gospodari samostojno.
O presežku prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
43. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem pomenu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa 9. členom Odloka o ustanovitvi.
Ustanovitelj v skladu z odlokom odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja namenjene za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi, kar morajo upoštevati organi zavoda pri svojih odločitvah
44. člen
Zavod je zavezan v skladu z določili Zakona o javnih financah sprejeti finančni načrt zavoda v roku 30 dni po sprejemu proračuna Mestne občine Kranj.
Zavod je dolžan do 28. februarja tekočega leta pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu in ga predložiti ustanovitelju skupaj z zaključnim računom proračuna.
45. člen
Po sprejetju proračuna za tekoče leto skleneta ustanovitelj in zavod pogodbo o financiranju, na podlagi katere se določi delež sredstev, ki je v tekočem letu namenjen delovanju zavoda ter ostale medsebojne pravice in obveznosti, ki iz tega razmerja izhajajo.
VI. JAVNOST DELA
46. člen
Delo organov zavoda je javno. O delu zavoda obvešča javnost direktor ali od njega pooblaščena oseba.
Javnost dela se uresničuje z javnostjo sej sveta zavoda in drugih organov, z objavljanjem zapisnikov z dajanjem odgovorov na postavljena vprašanja in na dane pripombe na organih ter s poročanjem in drugimi oblikami informiranja delavcev.
Organi zavoda lahko odločijo, da se javnost izključi v primeru obravnave poslovnih ali vojaških tajnosti.
VII. POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
47. člen
Kot poslovna tajnost se štejejo listine in podatki:
– ki jih svet zavoda ali direktor v skladu z zakonom določi kot poslovna tajnost;
– ki jih kot zaupne sporoči zavodu pristojni organ;
– s katerimi se seznanijo zaposleni ob priliki reševalnih akcij in pri drugem svojem delu.
Določila o poslovni tajnosti se nanašajo na posredovanje podatkov osebam ali organom zunaj zavoda.
Poslovno tajnost so dolžni varovati vsi delavci ter člani organov zavoda. Obveza varovanja poslovne tajnosti ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja ali potekom mandata članu organa zavoda.
Podatke, ki so določeni kot poslovna tajnost, sme v zakonsko določenih primerih ali če je to nujno za delovanje zavoda, drugim osebam ali organom sporočati le direktor zavoda oziroma od njega pooblaščena oseba.
48. člen
Vse podatke, ki so z Zakonom o varstvu osebnih podatkov določeni kot osebni podatki, in se delavci in člani organov zavoda z njimi seznanijo pri svojem delu, so delavci in člani organov zavoda dolžni varovati, uporabljati ali obdelovati na način, ko to določa navedeni zakon ali splošni akt zavoda.
VIII. ZAŠČITA IN REŠEVANJE
49. člen
Zavod opravlja dejavnost, pomembno za zaščito in reševanje. Priprave in načrti zavoda, ki so izdelani na podlagi ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, morajo biti usklajeni z načrti in drugimi pripravami pristojnega štaba za civilno zaščito.
Izvajanje nalog v zvezi z zaščito in reševanje so prva naloga za vse organe in zaposlene, ne glede na delovne in druge zadolžitve.
Direktor zavoda lahko v nujnih primerih odredi izredno stanje in dežurstvo vseh zaposlenih.
IX. VARSTVO IN IZBOLJŠANJE DELOVNEGA IN ŽIVLJENSKEGA OKOLJA
50. člen
Delavci morajo zagotavljati tudi požarno varnost okolja. Operativni delavci so se upravičeni in dolžni udeleževati periodičnih pregledov psihofizične sposobnosti.
Svet zavoda je dolžan sprejeti program dela in zagotoviti potrebne pogoje in sredstva za varnosti in zdravje pri delu in zdravstveno varstvo.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
51. člen
Poleg statuta ima zavod še splošne akte, s katerimi ureja naslednja področja:
– notranja organizacija, sistemizacija in delovno razmerje;
– usposabljanje in izobraževanje delavcev;
– pravilnik o ravnanju s poslovnimi tajnostmi in zavarovanje osebnih podatkov;
– druge akte na podlagi statuta in zakonov ali po presoji sveta zavoda ali direktorja, če je to potrebno za delo in poslovanje zavoda.
Notranjo organizacijo in sistemizacijo sprejme direktor s soglasju s svetom zavoda in po potrditvi ustanovitelja v delu, kjer se sistemizacija nanaša na delovna mesta, sofinancirana iz proračuna ustanovitelja, ostale akte pa direktor zavoda samostojno, če ni z odlokom o ustanovitvi ali tem statutom drugače določeno. Z vsebino aktov direktor seznani strokovni svet in se tudi z njim posvetuje v primeru nejasnosti.
Predlogi aktov, s katerimi se ureja organiziranost dela ter pravice in obveznosti delavcev v zvezi z delom, se pred sprejetjem posredujejo sindikatu, ki v roku osmih dni poda svoje mnenje. Svet zavoda mora podano mnenje pred sprejetjem akta obravnavati, se do njega opredeliti in o odločitvi obvestiti sindikat.
Vsi sprejeti splošni akti so objavljeni na oglasni deski. Dostopni pa so tudi v PDF obliki na računalniški mreži.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen
Po uveljaviti tega statuta preneha veljati Statut Gasilsko reševalne službe Kranj, sprejet 18. novembra 1998.
Drugi akti zavoda morajo biti usklajeni oziroma sprejeti v skladu s tem statutom v roku 90. dni po uveljavitvi statuta. Do uskladitve se uporabljajo določbe doslej veljavnih aktov, ki niso v nasprotju s tem statutom.
53. člen
Statut zavoda začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, potem, ko ga je sprejel svet zavoda in ko k njemu da soglasje pristojni organ ustanovitelja.
Kranj, dne 11. julija 2008
Predsednik sveta zavoda
Mirko Draksler l.r.
Dne 9. 7. 2008 je Mestna občina Kranj s sklepom št. 9/18 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti