Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3428. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas, stran 11034.

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta L4/4 Krožišče Latkova vas (Uradni list RS, št. 71/07) je Občinski svet Občine Prebold na 18. redni seji dne 17. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt L4/4 Krožišče–Latkova vas (OPPN), katerega je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško, pod številko OPPN-09/07.
2. člen
(vsebina)
OPPN vsebujejo odlok, besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Besedilo
(C) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih  1 : 5000
 aktov Občine Prebold
– Načrt parcel z mejo območja urejanja   1 : 2880
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja 1 : 500
– Zazidalna situacija           1 : 1000
– Gradbena situacija            1 : 500
– Situacija prometne ureditve       1 : 500
– Tipski prerez krožišča          1 : 50
– Načrt parcel z zakoličbo         1 : 500
– Zbirna situacija komunalnih napeljav   1 : 1000
– Prikaz vplivnega območja z ukrepi za   1 : 1000
 obrambo in zaščito
(D) Priloge
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta L4/4 Krožišče–Latkova vas
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Smernice za načrtovanje
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OPPN.
3. člen
(meja območja)
OPPN se nanaša na parc. št.: 1354, 1157/2, 1152/21, 1152/20, 1360/1, 1162/2, 1163/1, 1163/3, 1163/5, 1161/2, 1161/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1350/319, 1160/1, 1164/1, 1159, 1151/3, vse k.o. Latkova vas.
Skupna površina OPPN je cca 0,8 ha.
Območje urejanja se nahaja v križišču regionalnih cest R2-447/0288 Latkova vas–Šempeter, R2 -447/0389 Latkova vas–Šentrupert in R2-427/1351 Latkova vas–Prebold.
4. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega parc. št.: 1354, 1157/2, 1152/21, 1152/20, 1360/1, 1162/2, 1163/3, 1163/3, 1163/5, 1161/2, 1161/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1350/319, 1160/1, 1164/1, 1159, 1151/3, vse k.o. Latkova vas.
5. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcije objektov,
– redna vzdrževalna dela na objektih,
– investicijska vzdrževalna dela na objektih,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev objekta.
6 člen
(vrste objektov)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03):
– gradbeni inženirski objekti, in sicer objekti transportne infrastrukture – ceste, prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, prenosna komunikacijska omrežja, prenosni elektroenergetski vodi, distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti, hidranti, cevovodi za odpadno vodo, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
Na območju OPPN je dovoljena gradnja objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), in sicer:
– nezahtevni objekti, in sicer: pomožni infrastrukturni objekti (npr. pločnik in kolesarska steza); začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi (npr. kiosk); spominska obeležja; objekt za oglaševanje;
– enostavni objekti, in sicer: pomožni infrastrukturni objekti (npr. pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak); začasni objekti (npr. odprti sezonski gostinski vrt); spominska obeležja; urbana oprema.
7. člen
(funkcionalna in oblikovalna merila in pogoji)
Ureditev okolice objekta:
– višinske razlike v terenu se rešujejo predvsem z brežinami ali v kombinaciji z opornimi zidovi, ki morajo biti kamniti, betonski, obloženi s kamnom ali v reliefni betonski izvedbi (možnost kanelur) in prekriti z zelenimi plezalkami,
– brežine nasipov se zatravijo in prilagodijo okoliškem reliefu, prehodi naj bodo postopni in mehki,
– za zasaditve se uporabijo avtohtone, rastišču prilagojene listopadne vrste grmovnic in drevja,
– osrednji del krožišča se zatravi z možnostjo ureditve cvetličnjaka, postavitve svetilk javne razsvetljave ali parternih ureditev do višine največ 0,60 m,
– opuščena stara trasa regionalne ceste R2-427/1351 Latkova vas–Prebold se poruši, del trase ob stanovanjskih objektih se nameni za dostopno cesto do stanovanjskih hiš na parc. št. 1032/5 in 1032/17, k.o. Latkova vas,
– prostor med staro in novo traso regionalne ceste R2-427/1351 Latkova vas–Prebold se uredi kot parkirišče za osebna vozila in zelenico z možnostjo postavitve spominskih obeležij, informativnih tabel in ostale urbane opreme,
– obstoječe avtobusno postajališče na regionalni cesti R2-427/1351 Latkova vas–Prebold se prestavi ob novo traso te iste ceste,
– obstoječe avtobusno postajališče na regionalni cesti R2-447/0288 Šempeter–Latkova vas se prestavi bolj severovzhodno od obstoječe lokacije.
Velikost in oblika parcele, namenjene za gradnjo: parcelo, namenjeno za gradnjo sestavljajo površine za motorni in peš promet z avtobusnim postajališčem, s pripadajočimi cestnimi objekti, napravami in brežinami. Velikost in oblika parcele, namenjene za gradnjo, sta določeni v grafični prilogi Načrt parcel z zakoličbo.
8. člen
(prometno omrežje)
MOTORNI PROMET
Vse prometne površine za odvijanje motornega prometa se asfaltirajo.
CESTE
Na območju OPPN so naslednje ceste:
– regionalna cesta R2-447/0288 Šempeter–Latkova vas, z normalnim profilom širine 13,45 - 16,80 m (vozni pas, kolesarska steza, hodnik za pešce, bankine, robni ter varovalni pasovi); ob cestišču se uredi avtobusno postajališče;
– regionalna cesta R2-447/0289 Latkova vas–Šentrupert, z normalnim profilom širine 15,30 m (vozni pas, kolesarska steza, hodnik za pešce, bankine, robni ter varovalni pasovi);
– regionalna cesta R2-427/1351 Latkova vas–Prebold, z normalnim profilom širine 13,20 - 15,80 m (vozni pas, kolesarska steza, hodnik za pešce, bankine, robni ter varovalni pasovi); ob cestišču se ohranja avtobusno postajališče;
– predvidena dostopna cesta za industrijsko cono – z normalnim profilom širine 8,70 m (vozni pas in bankini),
– predvidena dostopna cesto do stanovanjskih objektov v križišču – z normalnim profilom 7,10 m (vozna pasova in pločnik za pešce).
KROŽNO KRIŽIŠČE
Na območju OPPN se izgradi srednje veliko, izven urbano, dvopasovno krožno križišče z naslednjimi projektno tehničnimi elementi:
Osnovne dimenzije so:
– zunanji premer          D1= 50 m
– notranji premer          D2= 32 m
– širina krožnega pasu       u = 9,0 m
– širina povoznega sredinskega otokau(1)= 1,0 m.
Na priključku iz smeri Prebolda:
– širina uvoza           e= 6,05 m
– širina voznega pasu        v= 3.00 m
– uvozni radij           R(u)= 15,00 m
– izvozni radij           R(i)= 11,00 m
– dolžina ločilnega otoka      T=13,76 m
– širina ločilnega otoka      W=4,30 m.
Na priključku iz smeri Šentrupert:
– širina uvoza           e= 6,05 m
– širina voznega pasu        v= 3,50 m
– uvozni radij           R(u)= 11,00 m
– izvozni radij           R(i)= 20,00 m
– dolžina ločilnega otoka      T=13,76 m
– širina ločilnega otoka      W=4,30 m.
Na priključku iz smeri centra
naselja Šempeter:
– širina uvoza           e= 5,85 m
– širina voznega pasu        v= 3,50 m
– uvozni radij           R(u)= 15,00 m
– izvozni radij           R(i)= 15,00 m
– dolžina ločilnega otoka      T=14 m
– širina ločilnega otoka      W=4,30 m.
Na priključku dostopne ceste v
industrijsko cono:
– širina uvoza           e= 6,70 m
– širina voznega pasu        v= 3,00 m
– uvozni radij           Ru=15,00 m
– izvozni radij           Ri=15,00m
– dolžina ločilnega otoka      T=14,00 m
– širina ločilnega otoka      W=4,50 m.
V krožišče se morajo priključevati naslednje ceste:
– regionalna cesta R2-447/0288 Šempeter–Latkova vas,
– regionalna cesta R2-447/0289 Latkova vas–Šentrupert,
– regionalna cesta R2-427/1351 Latkova vas–Prebold,
– dostopna cesta za industrijsko cono.
V neposredni bližini krožišča se z regionalne ceste omogoči dostop na parcelo št. 1158/2 in 1156, k.o. Latkova vas.
S priključnih cest krožnega križišča se omogoči nemoten dostop do vseh obstoječih stanovanjskih in poslovnih objektov.
Višinski elementi priključnih cest in vzdolžni nakloni morajo omogočiti navezavo na krožni vozni pas brez zaokrožitve vertikalnih lomov.
Višina sredinskega otoka mora omogočati vozniku preglednost skozi celotno križišče.
Povozni del središčnega otoka se izvede v širini 1,0 m in se tlakuje z granitnimi tlakovci.
Na delu priključkov se projektirajo denivelirani ločilni otoki za pešce. Na delu peš prehodov morajo biti uporabljeni poglobljeni robniki in se ta del otoka izvede v asfaltni izvedbi. Preostali denivelirani del se tlakuje.
KOLESARSKI PROMET: se odvija po kolesarski stezi, ki je v asfaltni izvedbi ali tlakovana s tlakovci drobne strukture.
PEŠ PROMET: se odvija po pločnikih za pešce, ki so asfaltirani ali tlakovani.
Obstoječi priključki posameznih stanovanjskih objektov se izvedejo s poglobljenim robnikom čez hodnik in kolesarsko stezo v minimalni širini 3 m.
9. člen
(komunalno omrežje)
Prečkanje ceste je potrebno urediti s preboji.
Trase komunalnih vodov morajo potekati izven vozišča regionalnih cest. Odmiki osi tras komunalnih vodov morajo znašati min. 2,00 m od zunanjega roba pločnika oziroma 5,00 m od roba asfalta regionalnih cest.
VODOVODNO OMREŽJE
V območju OPPN se izvede delna rekonstrukcija obstoječega vodovoda in zaščita le-tega v poteku v cestišču. Pokrove obstoječih vodovodnih jaškov je potrebno dvigniti na ureditvene kote.
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Fekalna kanalizacija
Pri nadaljnjem projektiranju se upošteva predvidena fekalna kanalizacija, ki je obdelana v projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijsko omrežje in njihove morebitne spremembe, s tem, da se višinske kote pokrovov revizijskih jaškov prilagodijo kotam predvidenega in rekonstruiranega cestišča krožnega križišča.
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode se s cestišča, hodnika za pešce, kolesarske steze in ostalega dela krožnega križišča in priključnih cest odvajajo preko vtočnih kanalov v meteorno kanalizacijo z iztokom v zadrževalnik meteornih voda, in sicer preko lovilca olj. Iz zadrževalnika se vode razlivajo po terenu. V sklopu meteorne kanalizacije se predvidijo revizijski jaški minimalnih dimenzij ø80 cm, vtočni pa ø50 cm.
10. člen
(elektroenergetsko omrežje)
NIZKONAPETOSTNI RAZVOD
Izvede se kabliranje in delna prestavitev obstoječega nizkonapetostnega nadzemnega elektro voda, ki poteka v območju OPPN.
JAVNA RAZSVETLJAVA
Obstoječa javna razsvetljava se v območju urejanja v celoti preuredi.
Ob pločniku se izvede nova javna razsvetljava.
11. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Del obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki poteka znotraj OPPN se ukine, prostozračni vodi se kablirajo.
Ob robu cestišča se zgradi nova štiricevna TK kabelska kanalizacija z ustreznimi TK pomožnimi jaški dimenzij 1,8x1,1x1,9 m. Pod povoznimi površinami se vodi morajo zaščititi.
12. člen
(plinsko omrežje)
Za potrebe prehoda plinskega omrežja iz smeri Latkova vas na severno stran ceste se položi zaščitna cev ø250 mm iz smeri jugovzhodnega dela na severni del ceste Šempeter–Šentrupert.
13. člen
OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
Varstvo zraka
Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02, 52/02, 41/04) in Uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02, 18/03, 41/04).
Hrup
Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) se območje OPPN uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ki ga povzroča uporaba ceste 65 dBA za dan in 55 dBA za noč.
Ob severozahodni meji krožnega križišča se izvede protihrupna ograja. Protihrupno ograjo je možno izvesti tudi na drugih delih krožnega križišča ob upoštevanju prometno varstvenih predpisov in kolikor za to bodo obstajali opravičeni razlogi.
Varstvo plodne zemlje
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic, nasipov ali sanacijo degradiranih površin v Občini Prebold.
14. člen
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI
Protipotresna varnost
Pri načrtovanju cestnih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg.
Požarno varstvo
V okviru zaščite pred požarom se predvidijo naslednji ukrepi:
– požarno varstvo vseh objektov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi;
– investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam.
Arhitektonske ovire
– na vseh komunikacijah se izvedejo rampe za invalide ,z naklonom po veljavnih predpisih in utopljeni robniki.
15. člen
(rušitve)
Na območju OPPN se porušijo naslednji objekti:
– stanovanjska hiša na parc. št. 1161/1, k.o. Latkova vas,
– gospodarski objekt na parc. št. 1160/1, k.o. Prebold,
– obstoječe avtobusno postajališče na regionalni cesti R2-447/0288 Šempeter–Latkova vas,
– obstoječe avtobusno postajališče na regionalni cesti R2-427/1351 Latkova vas–Prebold.
16. člen
TOLERANCE
V nadaljnjih fazah projektiranja so dovoljena odstopanja od predvidenih tras prometnic in infrastrukturnih vodov ter kapacitet, dimenzij in lokacij infrastrukturnih in prometnih objektov, naprav in avtobusnih postajališč, v primeru prilagajanja obstoječi in predvideni pozidavi, lastniškim mejam in v primeru bolj ustreznih in racionalnih tehničnih rešitev. Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in delovnih pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi.
Dovoljena so odstopanja od mikrolokacije in dolžine protihrupne ograje.
Dovoljena je izvedba enopasovnega krožnega križišča, kolikor se v nadaljnjih fazah projektiranja dokaže njegova opravičenost in se pridobi soglasje upravljavca cest.
17. člen
OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU OPPN
Ob izkopu se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu, uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v Občini Prebold.
Vse poškodbe na ostalem cestišču in drugih površinah, ki so nastale zaradi gradnje krožnega križišča, mora sanirati investitor.
V času gradnje mora investitor zagotoviti nemoten dostop do vseh stanovanjskih in poslovnih objektov.
18. člen
(končne določbe)
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Prebold.
19. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/3/2007-04
Prebold, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.