Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

331. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 7a, stran 702.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik dne 21. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 7a
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 7a)
Območje na vzhodni strani občinske ceste v naselju Vojnik je v občinskem prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04) opredeljeno za stanovanjsko gradnjo. Po sprejetju ZN Vojnik cona 7a (Uradni list RS, št. 77/05) so se spremenila posamezna izhodišča, vrednote in potrebe razvoja poselitve ter pridobile nove pobude občanov za spremembo ZN Vojnik cona 7a. Zaradi tega in zaradi spremenjenih okoliščin bo potrebno na novo definirati mejo ter umestitev ene stanovanjske hiše. Veljavni ZN ne podaja pravne podlage za ta poseg, zato je potrebno pristopiti k izdelavi sprememb in dopolnitev veljavnega zazidalnega načrta.
2. člen
(območje Sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 7a)
Predlagano ureditveno območje predstavlja zemljišče ob obstoječi občinski cesti in zajema del parcele 906, k.o. Vojnik okolica in v celoti parcelo 907, k.o. Vojnik okolica. Območje se navezuje na obstoječo stanovanjsko gradnjo ter že izvedeno komunalno in prometno infrastrukturo. Na severni strani meji na parcelo št. 906, k.o. Vojnik okolica, na vzhodni strani na parcelo št. 908, k.o. Vojnik okolica, na južni strani na parcelo št. 125/2, 125/4 in 126, k.o. Vojnik okolica ter na zahodni strani na obstoječo javno cesto parc. št. 1180, k.o. Vojnik okolica.
3. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve za načrtovane Spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 7a se pridobijo na podlagi morebitnih zahtev nosilcev urejanja prostora, predstavljajo idejno zasnovo objekta, občinski prostorski plan ter smernice nosilcev urejanja prostora iz področja komunalne in prometne infrastrukture.
4. člen
(roki izdelave prostorskega akta)
------------------------------------------------------------
Aktivnosti            Predvideni čas izvedbe
------------------------------------------------------------
– sprejetje sklepa o začetku   januar–februar 2008
– izdelava osnutka za       februar 2008
pridobitev smernic
– pridobivanje smernic      februar–marec 2008
– izdelava dopolnjenega osnutka  konec marca–začetek aprila
                 2008
– javno naznanilo javne razgrnitveaprila–začetek maja 2008
– javna razgrnitev        maj 2008
– proučitev stališč do      junij 2008
pripomb in zavzetje stališč do
njih
– priprava predloga OPPN     junij 2008
– pridobivanje mnenj       konec junija–julij 2008
– priprava usklajenega predloga  konec julija 2008
OPPN
– sprejem OPPN na         avgust 2008
občinskem svetu
– objava odloka v Uradnem listu RSavgust 2008
------------------------------------------------------------
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinja,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro d.d., Celje,
– Vodovod – kanalizacija J.P. Celje,
– Javne naprave J.P. Celje,
– Adriaplin d.o.o.,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
– ZVKD Slovenije, OE Celje,
– Občina Vojnik.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 7a, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in objave v uradnem listu bo financiral investitor Pekovšek Tomaž, Ul. bratov Jančarjev 19/a, 3212 Vojnik.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35001-0002/2008-1
Vojnik, dne 21. januarja 2008
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost