Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2835. Odlok o turističnem vodenju in vodenju registra turističnih vodnikov na območju Pomurja, stran 8733.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in določb statutov občin Beltinci, Cankova, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej so Občinski svet Občine Beltinci na seji dne 21. 6. 2005, Občinski svet Občine Cankova na seji dne 7. 10. 2005, Občinski svet Občine Črenšovci na seji dne 24. 11. 2005, Občinski svet Občine Gornja Radgona na seji dne 15. 12. 2005, Občinski svet Občine Gornji Petrovci na seji dne 13. 6. 2005, Občinski svet Občine Grad na seji dne 14. 11. 2005, Občinski svet Občine Hodoš na seji dne 20. 10. 2005, Občinski svet Občine Kobilje na seji dne 9. 11. 2005, Občinski svet Občine Kuzma na seji dne 25. 11. 2005, Občinski svet Občine Moravske Toplice na seji dne 30. 3. 2006, Občinski svet Občine Puconci na seji dne 26. 5. 2005, Občinski svet Občine Šalovci na seji dne 31. 3. 2006, Občinski svet Občine Tišina na seji dne 8. 4. 2005, Občinski svet Občine Turnišče na seji dne 25. 4. 2005, Občinski svet Občine Velika Polana na seji dne 19. 10. 2005, Občinski svet Občine Veržej na seji dne 1. 12. 2005 sprejeli
O D L O K
o turističnem vodenju in vodenju registra turističnih vodnikov na območju Pomurja
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej (v nadaljevanju: Občine Pomurja) določa program turističnega vodenja, pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja ter vodenje registra turističnih vodnikov za območje občin, navedenih v tem členu odloka (v nadaljevanju: območje Pomurja).
2. člen
Vodniško dejavnost na območju Pomurja organizira in vodi, s tem odlokom pooblaščena Pomurska turistična zveza, Murska Sobota (v nadaljevanju: PTZ).
3. člen
Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju Pomurja, v skladu s programom, ki ga določi od občin Pomurja pooblaščena Pomurska turistična zveza (PTZ).
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
4. člen
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših znamenitosti na območju Pomurja, je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled na občinah Pomurja, v lokalnih turističnih organizacijah in zavodih, turistično informacijskih centrih ter na PTZ.
Posebni program turističnega vodenja pa obsega, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti na območju Pomurja kot npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, posameznih destinacij, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
5. člen
Vodenje obiskovalcev po standardnem programu iz prvega odstavka prejšnjega člena tega odloka je redni ogled, če poteka po vnaprej določenem časovnem razporedu in ga organizira za to pooblaščena organizacija.
Naročen ogled pa je vodenje obiskovalcev po standardnem ali po posebnem programu, ki časovno ni vnaprej določen in ga lahko organizirajo poleg pooblaščene organizacije tudi organizatorji potovanj (pravne osebe in podjetniki posamezniki).
6. člen
Podatke za pripravo programa turističnega vodenja zagotavljajo:
– turistična in druga društva ter zveze iz območja Pomurja,
– lokalne turistične organizacije in zavodi in turistično-informativni centri,
– turistične destinacije,
– krajinski parki,
– zainteresirani turistični in drugi turizmu sorodni ponudniki,
– kulturne in druge zainteresirane ustanove,
– sekcija območnih turističnih vodnikov.
Programe območnega turističnega vodenja zbira in ureja PTZ ob uskladitvi z občinami.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
7. člen
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja oseba, ki opravi strokovni preizkus znanj iz programa strokovne usposobljenosti, ki ga ob sodelovanju občin, lokalnih turističnih organizacij in zavodov določi PTZ.
Dejavnost turističnega vodenja na območju Pomurja lahko opravlja tudi oseba, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični in praktični del – samostojno strokovno vodenje, se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo končane srednješolske izobrazbe.
Stalno bivališče na območju Pomurje ni pogoj za prijavo k strokovnemu preizkusu znanja.
Za organizacijo tečajev za strokovno usposabljanje turističnih vodnikov območja Pomurja ob sodelovanju z občinami, lokalnimi turističnimi organizacijami in zavodi skrbi PTZ.
Vsebina tečaja za usposabljanje turističnega vodnika območja Pomurja je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela ter preizkusa znanj.
Teoretični del usposabljanja obsega znanja iz naslednjih vsebin:
a) Vodenje turističnih potovanj
– osnove turizma
– turistično vodenje
– zvrsti in tehnike vodenja
– osnove retorike
– psihologija za turistične vodnike
– ravnanje turističnega vodnika v problematičnih situacijah
– bonton in kodeks vodnika
– turistična zakonodaja
b) Strokovna znanja – poznavanje območja – Pomurja
– zgodovina
– etnologija
– geografija
– umetnostna zgodovina
– arheologija
– turizem in varstvo narave
– turizem v Pomurju
– kulinarične posebnosti območja
c) Praktični del
– vaje v javnem nastopanju
– delo s skupino
d) Preizkus usposobljenosti
– seminarska naloga – obdelana turistična tema iz občine kandidata ali širšega območja je pogoj za pristop k preizkusu
– pisni preizkus pridobljenega znanja
– praktično vodenje skupine na določenem območju ali turistični destinaciji.
8. člen
Strokovno usposobljenost preverja komisija, ki jo imenuje Upravni odbor PTZ.
9. člen
Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 6. člena tega odloka, pridobi naziv turistični vodnik območja Pomurja. PTZ mu izda izkaznico turističnega vodnika območja Pomurja, ki jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost lokalnega turističnega vodenja, in priponko, ki jo mora nositi na vidnem mestu.
Turistični vodniki, ki imajo izkaznico Gospodarske zbornice Slovenije, morajo le-to pri vodenju nositi na vidnem mestu.
Obliko in vsebino izkaznice turističnega vodnika območja ob sodelovanju z občinami, lokalnimi tur. organizacijami in zavod določi Pomurska turistična zveza (PTZ).
Izkaznica velja tri leta.
Veljavnost izkaznice se podaljša, če lokalni turistični vodnik v treh letih opravi vsaj deset turističnih vodenj in na delo vodnika ni bilo pritožb.
Območne turistične vodnike, ki so kršili zakonska določila z delovnega področja ali so bili deležni več upravičenih kritik in pritožb ali več kot tri leta ne izvajajo dejavnosti, PTZ z odločbo izbriše iz registra.
Zoper odločbo je dopustna pritožba na upravni odbor PTZ.
IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV OBMOČJA POMURJA
10. člen
Turistični vodniki za območje Pomurja se vpišejo v register turističnih vodnikov, ki ga vodi PTZ, in vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno evidenčno številko,
2. ime in priimek vodnika,
3. stalno prebivališče,
4. datum vpisa,
5. telefonsko številko, e-mail,
6. matično in davčno številko,
7. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
8. podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
9. podatke o znanju tujega jezika.
Turistični vodniki za območje Pomurja začnejo opravljati dejavnost iz tega odloka po vpisu v register.
11. člen
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že usposobljene za dejavnost turističnega vodenja na območju Pomurja, se lahko vpišejo v register vodnikov in začnejo z vodenjem.
Osebe, ki so že opravljale dejavnost turističnega vodenja na območju Pomurja in imajo opravljen preizkus znanja iz turističnega vodenja na območju Pomurja, so dolžne v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka posredovati PTZ vse podatke iz 10. člena tega odloka, za vpis v register.
Z dnem vpisa v register pridobijo osebe naziv turistični vodnik območja Pomurja, izkaznico turističnega vodnika območja Pomurja in priponko.
Če osebe v tem roku ne posredujejo zahtevanih podatkov za vpis v register, se po preteku tega roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja na območju Pomurja.
V. IZVAJANJE, NAROČILA TER EVIDENCE TURISTIČNEGA VODENJA
12. člen
Turistično vodenje se izvaja v obliki razpisanih rednih in naročenih občasnih vodenj turistov na območju Pomurja.
13. člen
Turistični vodnik območja Pomurja mora biti za vodenje primerno urejen in se ob vsakem primeru ravnati po določilih Kodeksa obnašanja turističnega vodnika.
14. člen
Turistično vodenje na območju Pomurja se zaračunava po ceniku, ki ga določi PTZ.
15. člen
Naročila za turistična vodenja na območju Pomurja sprejemajo:
– Pomurska turistična zveza,
– lokalne turistične organizacije in zavodi,
– turistične destinacije,
– krajinski parki,
– turistična društva,
– turistični vodniki območja,
– turistične agencije,
– organizatorji turističnih potovanj.
Prejemniki naročil, morajo v roku vsaj dva dni pred vodenjem, vodenje uskladiti s PTZ. V primeru, da tega ne storijo, se jim ta pristojnost razveljavi, turističnim vodnikom pa se odvzame licenca turističnega vodnika območja.
16. člen
Evidenco o turističnem vodenju na območju Pomurja vodi PTZ.
Evidenca o turističnem vodenju vsebuje podatke o naročniku vodenja, podatke o turističnem vodniku, o številu turistov, obiskovalcev v skupini, kraj in država, iz katere obiskovalci prihajajo.
Evidenca mora vsebovati tudi opombe in pripombe.
Letno poročilo o turističnem vodenju na območju Pomurja za preteklo leto z vsebovanimi podatki iz drugega in tretjega odstavka tega člena obravnava UO PTZ, do 31. januarja naslednjega leta in ga posreduje občinam.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z globo 150.000,00 SIT se sankcionira pravna oseba, če redni ali naročen ogled zaupa osebi, ki ni turistični vodnik območja Pomurja ali nima licence Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
Z globo 100.000,00 SIT se sankcionira samostojni podjetnik posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni turistični vodnik območja Pomurja ali nima licence Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
Z globo 50.000,00 se sankcionira oseba, ki izvaja naročen ogled in ni turistični vodnik območja Pomurja ali nima licence Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
VII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne občinske in državne inšpekcijske službe.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
PTZ začne z vodenjem registra turističnih vodnikov območja Pomurja v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
20. člen
PTZ določi obliko in vsebino izkaznice ter priponke iz 7. člena tega odloka v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
21. člen
PTZ sprejme cenik storitev za dejavnost, ki jo opravlja turistični vodnik območja Pomurja, v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
IX. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župani občin, katere sprejmejo ta odlok, sklenejo pisni sporazum, ki ga pripravi PTZ in s katerim se podrobneje določijo pravice in obveznosti občin v zvezi s stroški za izvajanje tega odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.
 
Župan
Občine Cankova
Drago Vugrinčič l.r.
 
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
 
Župan Občine
Gornja Radgona
Anton Kampuš l.r.
 
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
 
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.
 
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.
 
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l.r.
 
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.
 
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
 
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.
 
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.
 
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
 
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.
 
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l.r.
 
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina