Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2792. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ, stran 8596.

Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi s tretjim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/00; prečiščeno besedilo in št.: 1/08; spremembe in dopolnitve Statuta), je svet Občine Šoštanj na 15. redni seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 6042-2.
2. člen
(opis prostorske ureditve)
Hladilni stolp in dimnik sta energetska objekta večjih dimenzij in predstavljata del posodobitve Termoelektrarne Šoštanj. Hladilni stolp bo stal na jugozahodnem vogalu območja termoelektrarne, delno vkopan v hrib. Dimnik bloka 6 bo lociran zahodno od predvidenih enot glavnega pogonskega objekta bloka 6. Zaradi njune izgradnje bo potrebno prilagoditi prometno in drugo javno gospodarsko infrastrukturo.
3. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa ureditveno območje, funkcijo območja, funkcionalne, tehnične in oblikovalske rešitve načrtovanih stavb, objektov in površin, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, etapnost izvedbe, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter tolerance.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled v prostorih Občine Šoštanj.
(3) Grafični načrti iz grafičnega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta prikazujejo:
– namensko rabo površin,
– načrt parcelacije,
– razporeditev in namembnost predvidenih objektov in prostih površin,
– maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite predvidenih objektov,
– usmeritve za oblikovanje,
– ureditev prostih površin,
– ureditev prometnih površin,
– zasnovo komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture in
– zasnovo ureditev, ki so potrebne za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave ter obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(funkcija in opis ureditvenega območja)
Ureditveno območje velikosti 4.5 ha obsega proizvodne površine na katerih se nahajajo hladilni stolp in dimnik s črpališčem sadre, ureditev obodnih javnih cest ter stanovanjska in poslovna stavba.
5. člen
(ureditveno območje po parcelah)
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljiške parcele oziroma dele zemljiških parcel:
– k.o. Lokovica, št. parcel:
1295, 1296, 1298, 1304, 1305, 1306, 1314, 1311, 1310, 1347, 1309, 1346, 1307, 1308, 1345, 1303, 1302, 1301, 1300, 1299, 1293, 1292, 1344.
– k.o. Šoštanj, št. parcel:
1217, 1218, 1219, 1220, 1215, 1216, 1214, 1213, 1212, 1206, 1207, 1208, 1209, 1228/4, 1223, 1226, 1222, 1210/3, 1210/1, 1210/2, 1211/1, 1211/2, 1211/3, 1228/1, 1228/2, 1228/3, 1387, 1152/1, 1152/2, 1229.
FUNKCIONALNE, TEHNIČNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
6. člen
(lokacija)
Hladilni stolp in dimnik se umestita ob jugozahodnem robu proizvodnega območja Termoelektrarne Šoštanj.
7. člen
(rušitve in rekonstrukcije objektov)
(1) Za zagotovitev površin za gradnjo je treba porušiti:
– hladilni stolp bloka 1 in 2,
– objekt Elkroja (objekt A)
– nadstrešnico (objekt B),
– lopo (objekt C).
(2) Treba je rekonstruirati del mestne in krajevne ceste LK 411 190 ter preložiti javno pot JP 9106630 tako, da se spelje okoli predvidenega hladilnega stolpa.
8. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj)
(1) Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz grafičnega dela iz kart št. 4 »Ureditvena situacija« in št. 5 »Urbanistični pogoji«, vertikalni gabariti pa iz karte št. 6 »Karakteristični vzdolžni in prečni prerez«.
(2) Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 3/2 »Urbanistični pogoji«:
– gradbena površina je maksimalna pozidana površina;
– gradbena meja je linija, ki jo predvidena stavba ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjeni v notranjost;
– pregledni trikotnik je določena površina omejene raba prostora zaradi zagotavljanja prometne preglednosti.
(3) Predvidena je gradnja objektov:
a) hladilni stolp s prečrpališčem glavne hladilne vode (objekt z oznako URA)
– lokacija: jugozahodno od predvidenega glavnega pogonskega objekta bloka 6;
– namembnost: energetski objekt – hladilni stolp, iztočni jašek, črpališče in čiščenje hladilne vode;
– orientacija: V–Z;
– dopustna gradbena površina: Ø100,0 m + 15,0 x 16,0 m + 32,0 x13,0 m;
– višinski gabariti: 135,0 m hladilni stolp in 12,0 m prečrpališče glavne hladine vode;
– fasada: usklajena z obstoječimi okoliškimi objekti, pobarvana v nežne, ne izstopajoče barvne odtenke v skladu z obstoječim stanjem;
– glavne smeri dovozov in dostopov: s severne strani;
– objekt se oblikuje skladno s sodobnimi načeli oblikovanja (uporaba sodobnega materiala, povzemanje izhodišč oblikovanja obstoječih objektov v kompleksu TEŠ).
b) dimnik s črpališčem sadre (objekti z oznakami UHN in UVJ)
– lokacija: na zahodni strani glavnega pogonskega objekta ob razžveplevalni napravi;
– namembnost: odvajanje dimnih plinov in zbiranje sadre;
– dopustna gradbena površina: Ø 20,0 m + 6,0 x 7,0 m;
– višinski gabariti: 230,0 m dimnik in 5,0 m črpališče sadre;
– fasada: usklajena z obstoječimi okoliškimi objekti, pobarvana v nežne, ne izstopajoče barvne odtenke v skladu z obstoječim stanjem.
c) jekleni cevovod (objekt z oznako PAB)
– lokacija: med hladilnim stolpom in glavnim pogonskim objektom bloka 6;
– namembnost: povezava lovilnega bazena in pršišča hladilnega stolpa z glavnim pogonskim objektom.
(4) Okoli novih objektov bodo asfaltirane površine.
(5) Obstoječa zunanja ograja okoli elektrarniškega kompleksa se prilagodi novim ureditvam, deloma se podaljša, deloma pa prestavi.
9. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
(1) Objekti bodo zgrajeni na območju razširitve obstoječega platoja proizvodnega območja na povprečni koti 360,00 m n. v. Zaradi razširitve platoja in preložitve javne ceste je treba poseči v pobočje na jugozahodni strani. Predvidene brežine je treba ustrezno protierozijsko zavarovati.
(2) Povsod tam, kjer ni objektov ali drugih tehnoloških naprav oziroma utrjenih cestišč in platojev, so predvidene zelene površine, ki jih je treba hortikulturno urediti.
10. člen
(gradnja enostavnih objektov)
(1) V ureditvenem območju je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– pomožni objekti za lastne potrebe,
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti ter
– pomožni komunalni objekti,
– urbana oprema.
(2) Objekt razsvetljave – imeti mora enotno oblikovane elemente. Pri lociranju drogov je treba upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih površin. Drogovi naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot element delitve skupnih prometnih površin. Temelj objekta javne razsvetljave je treba postaviti tako globoko, da ne bo oviral niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom.
(3) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
11. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje hladilnega stolpa in dimnika bloka 6 se ukinejo, demontirajo, zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo komunalni, energetski in komunikacijski objekti. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov ter cestne infrastrukture potekata v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, navedenimi v obvezni prilogi tega občinskega podrobnega prostorskega načrta, če niso v nasprotju s tem odlokom.
12. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Vozišče odseka javne ceste LK 411 190, ki poteka vzporedno z regionalno cesto od vzhodnega priključka na regionalno cesto do kapele, je treba razširiti na širino 6,00 m. Ob južnem robu razširjenega vozišča je predvidena preureditev obstoječega »parkiranja v žepih« v pravokotno obvoziščno parkiranje, ki je na jugu zaključeno s pločnikom in novo ograjo TEŠ. Ob severnem robniku je predvidena ureditev pločnika.
(2) Treba je rekonstruirati križišče pri kapeli. Ohrani se obstoječi prometni režim tako, da je južni krak LK 411 190 podrejeno priključen na prednostno smer odseka, ki poteka vzporedno z regionalno cesto. Zaradi rekonstrukcije križišča je treba prestaviti obstoječo kapelo na novo lokacijo, ki je prikazana v grafičnem delu.
(3) Treba je rekonstruirati južni odsek javne ceste LK 411 190 ter preložiti javno pot JP 9106630 od križišča pri kapelici do predvidenega intervencijskega dovoza za TEŠ. Prečni profil obeh cest sestavlja pregledna berma širine 2,00 m in enopasovna dvosmerna cesta s širino vozišča 4,00 m. Pregledna berma se načrtuje tako, da 1,50 m širokega povoznega dela pregledne berme služi kot izogibališče. Med voziščem in povoznim delom pregledne berme je treba postaviti robnik z manjšim naklonom. Ob zunanjem robu vozišča je v območju vkopov predvidena koritnica širine 0,75 m in lovilna berma širine 0,5 m. Na območju kjer ni vkopov nadomesti koritnico bankina.
(4) Cesta JP 9106630 je treba rekonstruirati še v dolžini ca. 110 m od predvidenega priključka intervencijskega dovoza. Na tem območju je treba vozišče razširiti na širino 4,00 m in na notranji strani razširiti krivino tako, da je istočasno izogibališče.
(5) Podaljša se načrtovana notranja cesta proizvodnega območja, ki na zahodni strani hladilnega stolpa zavije kot kontrolno požarnovarnostna cesta okoli novega hladilnega stolpa. Na vzhodni strani hladilnega stolpa se zaključi kota ploščad, ki se navezuje na intervencijski dovoz na JP 9106630 oziroma omogoča obračanje vozil.
(6) Vse cestne površine so asfaltirane, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki ter imajo urejeno meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj.
(7) Utrjene in asfaltirane bodo tudi vse površine neposredno okoli objektov.
13. člen
(vodovodno omrežje)
(1) ob rekonstrukciji javne ceste LK 411 190 se zamenja sekundarno vodovodno omrežje v območju obravnave.
(2) Treba je prilagoditi interno vodovodno omrežje.
(3) Obstoječe interno vodovodno omrežje bivšega Elkroja se ukine.
14. člen
(odvajanje meteornih, komunalnih ter tehnoloških odpadnih vod)
(1) Padavinske vode z vseh cestišč in asfaltiranih platojev morajo biti predhodno očiščene v tipskih separatorjih ogljikovodikov (lovilec olj), ki ustrezajo standardom SIST EN 858-2, in speljane v nov kolektor do izpusta v Pako. Pred izpustom v reko Pako se vode zadržujejo v bazenu odpadnih vod.
(2) Na sistem meteorne kanalizacije je treba priključiti tudi odvajanje zalednih voda, ki se zbirajo nad opornim zidom južno od javne ceste okoli hladilnega stolpa.
(3) Vse tehnološke vode se morajo speljati v ločeno mrežo zunanje tehnološke kanalizacije in od tu v predvideni novi zbirni bazen odpadnih vod.
(4) Ukine se priključek objekta Elkroj na javno kanalizacijsko omrežje.
15. člen
(elektroenergetska infrastruktura)
(1) Objekte, ki so predvideni za rušenje je treba odklopiti od distribucijskega NN omrežja.
(2) Treba je demontirati transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV Elkroj, jo ločiti od distribucijskega SN električnega omrežja, oba priključka SN voda pa spojiti v osnovni trasi kablovoda.
(3) Za oskrbo z električno energijo se uporabi interni sistem lastne rabe. Treba je izvesti:
– napajanje za razsvetjavo;
– napajanje porabnikov malih moči (vtičnice itd.);
– strelovodno napeljavo in
– ozemljitveni sistemi.
(4) Območje je treba primerno osvetliti s svetili, ki ne bodo povzročala prekomernega svetlobnega onesnaženja.
16. člen
(vročevodno omrežje)
Ukine se priključek objekta Elkroj na javno toplovodno omrežje.
17. člen
(TK omrežje)
Izvede se interno telekomunikacijsko omrežje za potrebe vodenja objekta.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
18. člen
(zrak)
(1) V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih in rušilnih del je treba ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih delcev v ozračje.
(2) Vsi sistemi čiščenja dimnih plinov, ki bodo nameščeni za zagotavljanje omejevanja emisij snovi v zrak morajo predstavljati najboljšo razpoložljivo tehnologijo (BAT) za posamezno področje čiščenja dimnih plinov, ki je dosegljiva na svetovnem tržišču.
19. člen
(tla)
Med gradnjo je treba:
– gradbišče zavarovati in stalno nadzorovati. Pred pričetkom gradbenih del mora biti izdelan načrt ravnanja v primeru nezgodnega razlitja raznih mineralnih olj;
– posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal;
– z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov;
– gradbene odpadke, ki niso zemljine odstraniti v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo;
– na celotnem območju gradbišča, transportnih in manipulativnih površin zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo;
– za začasne prometne in gradbene površine (skladišča gradbenih materialov, lokacije za parkiranje gradbene mehanizacije) prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine, ki se določijo pred začetkom izvajanja del;
– posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določili veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega odlagališča;
– na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in drugih manipulativnih površin, ki so povezane z izvajanjem gradnje bloka 6, zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (kolikor te nastajajo). To še posebno velja za primer nezgode z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi;
– med izvajanjem gradbenih del preprečiti emisije prahu (nesprejemljive emisije prahu iz gradbenih in posebno še transportnih površin). Možni ukrep je vlaženje teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu;
– na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično ustrezna vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično brezhibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.
20. člen
(odpadki)
(1) Že v fazi načrtovanja je treba imeti pripravljen načrt ravnanja z gradbenimi odpadki. Predvideti je treba ustrezne površine za odlaganje materialov med gradnjo in obratovanjem in pri tem dosledno upoštevati zakonske predpise in načine ravnanja z ostanki zgorevanja, kot jih navaja BREF dokument za velike kurilne naprave.
(2) Pri organizaciji gradbišča in gradbenih del je treba za namene ravnanja z odpadki upoštevati sedanjo prometno infrastrukturo in uporabo obstoječih glavnih poti.
(3) Po končani gradnji je treba odstraniti pomožne objekte in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter primerno urediti površine.
(4) Z zemeljskim materialom od izkopov za temelje je treba ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Investitor mora zagotoviti prevzem zemeljskega materiala odpadkov od pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov ali oddajo gradbenih odpadkov neposredno v predelavo odpadkov, ki jo opravlja pooblaščeno podjetje. V dogovoru z javnimi komunalnimi službami, ki so zadolžene za zajem in odvoz odpadkov na območju občine se sklene dogovor za odvoz zemeljskega materiala in oblikovanje začasnih deponij tega materiala. Investitor je dolžan pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, iz katerega so razvidni naslednji podatki:
– količina gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov,
– količina gradbenih odpadkov, oddanih neposredno v predelavo ali odstranjevanje,
– količina nevarnih odpadkov, oddanih zbiralcem ali neposredno v predelavo ali odstranjevanje,
– količina predelanih gradbenih odpadkov na kraju nastanka,
– količina predelanih gradbenih odpadkov, ki jih je predelal sam na gradbišču itd.
(5) Povzročitelj odpadkov mora pred začetkom del skleniti pogodbo za zbiranje in reden odvoz komunalnih odpadkov z gradbišča s podjetjem pooblaščenim za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na obravnavanem območju.
(6) V skladu z navodili pooblaščenega podjetja mora na gradbišču postaviti posode, oziroma kontejnerje, ki jih bo za zbiranje odpadkov pooblaščeno podjetje zahtevalo. Povzročitelj odpadka poskrbi za odvoz odpadne armature z gradbišča v zbiralnico kovinskih odpadkov ali predelovalcu sam ali s sklenitvijo pogodbe z zbiralcem odpadkov. Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je potrebno hraniti ločeno od drugih odpadkov tako, da se ne onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi, ki niso snovi embaliranega blaga.
(7) Povzročitelj odpadka mora poskrbeti za odstranitev z gradbišča odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek. Lahko jo ponovno uporabi za druge namene, vrne dobavitelju blaga, odpelje predelovalcu sam ali sklene pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo.
(8) Odpadke v času gradbenih del in obratovanja bloka 6 je potrebno zbirati ločeno ter poskrbeti za njihovo dokončno deponiranje ali recikliranje v skladu z veljavno zakonodajo.
21. člen
(varstvo voda)
(1) Med gradnjo je treba s strani investitorja uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor, da se v največji možni meri prepreči razlitje olj in goriv iz delovnih strojev. Treba je postaviti lovilne posode pod naprave in stroje, kjer je možen izliv goriva ali olja, da prestrežejo vsakršno nekontrolirano polito količino goriva in olj.
(2) Preprečiti je treba izpuščanje onesnaženih odpadnih vod, ki bi lahko nastajale zaradi gradbenih del, v vodotok ali na neutrjene talne površine ali na utrjene talne površine brez ustrezno urejenih lovilnih bazenov. V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil vodotokov.
(3) Za primere nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekočin ali drugih materialov je treba ravnati skladno z določili veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Oskrba delovnih strojev se mora vršiti na ustrezno utrjenih površinah. Gorivo je dovoljeno dovažati le v originalni embalaži. Na gradbišču mora biti na voljo ustrezna oprema in sredstva za takojšen poseg v primeru nesreče. V primeru razlitja tekočin je treba onesnaženo zemljino odstraniti in ravnati z njo kot z nevarnim odpadkom.
(4) V primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih snovi je potrebno razmere v podzemni vodi spremljati po določilih veljavnega pravilnika o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi.
(5) Ob odvzemanju vode iz vodotokov med obratovanjem bloka 6 je treba zagotoviti ekološko sprejemljive pretoke. Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije je potrebno določiti vrednost ekološko sprejemljivih pretokov. Ekološko sprejemljive pretoke je potrebno zagotavljati preko celega leta, kar pomeni, da je potrebno pregrade in črpališča načrtovati tako, da bo temu kriteriju zadoščeno.
(6) V času obratovanja je treba:
– pri določitvi maksimalne dovoljene koncentracije vrednosti za izpust odpadnih hladilnih in vod iz CČN v vodotok Pako upoštevati recipientske sposobnosti vodotoka Pake;
– nov termoenergetski objekt zasnovati tako, da se v obratovanju bloka kapljevine pretakajo le v zaprtih sistemih in zato ni nobenih nekontroliranih izpustov;
– v času remontov odpadne vode pranja in čiščenja odvajati v zadrževalni bazen in naprej v proces čiščenja odpadnih vod;
– stalno nadzorovati delovanje čistilne naprave za tehnološke odpadne vode in v primeru neustreznega delovanja preprečiti iztok odpadne vode iz čistilne naprave v vodotok Paka;
– zbirati suspenzijo, ki bi se znotraj objektov razžveplanja utegnila pojaviti v času remontov ali zaradi morebitnih netesnosti in jo odvajati v posamezne bazene odvodnjavanj;
– za praznjenje pralnika dimnih plinov in ostalih procesnih posod v sklopu razžveplalne naprave predvideti poseben rezervoar za izpraznitev s prostornino 5000 m3;
– zagotoviti vračanje vseh zbranih kapljevin nazaj v proces;
– razlitje kurilnega olja preprečiti s postavitvijo rezervoarjev v lovilne sklede ali z izvedbo rezervoarjev z dvojnim plaščem. Za vse elektroenergetske oljne transformatorje in ostale agregate, ki vsebujejo večje količine olja velja, da morajo biti opremljeni z zlivnimi lijaki z odvodom v nepropustne oljne jame;
– na področjih, kjer je nevarnost onesnaženja meteornih ali drugih vod z oljem ali maščobami, vse izpuste v kanalizacijo speljati preko oljnih separatorjev,
– odvod meteornih vod predvideti v kanalizacijski sistem, odvod fekalne vode pa speljati v biološko čistilno napravo (CČN Šaleške doline),
– še naprej je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, ki so sestavni del Sistema ravnanja z okoljem – ISO 14001, ki ga ima uvedenega TEŠ.
22. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Treba je upoštevati zahteve veljavnega pravilnika o hrupu strojev, ki se uporabljajo na prostem.
(2) Dovoljene ravni hrupa gradnje je treba zagotoviti z izbiro manj hrupne gradbene mehanizacije, z izbiro primernih orodij in režimov obratovanja posameznih gradbenih strojev (števila obratov) in podobno.
(3) Dodatno je treba pri brušenju in rezanju kovinskih profilov poskrbeti za izbiro brusilnih orodij z zadostnim notranjim dušenjem. Poskrbeti je treba tudi za protihrupno dušenje obdelovancev. Izvajalec mora pred pričetkom del kovinski obdelovanec obdati s protihrupnimi dušilnimi elementi (ploščami). Za taka in podobna hrupna dela je treba uporabljati težke zavese (n. pr. iz svinčevega vinila) med hrupnim virom in za hrup občutljivimi objekti.
(4) Zaradi znižanja emisij tega hrupa z visokofrekvenčno komponento je treba pri izpihovanju cevovodov predhodno proučiti uporabo večkanalnih izpihovalnih šob, oziroma doinštalirati večje število manjših šob okoli centralne skozi katere bo izhajala para z manjšo hitrostjo. Izpihovanje mora biti usmerjeno v nasprotno smer od najbolj izpostavljenih objektov. Pred pričetkom teh del je treba izdelati posebni elaborat z navodili za čim manj hrupno izvedbo tovrstnih del.
(5) Gradbišče lahko le v dnevnem času med 7.00 in 19.00 uro. Že pri izbiri izvajalca gradbenih del je treba poskrbeti, da bo le-ta opremljen s stroji in napravami, ki povzročajo čim nižje emisije hrupa in so prilagodljivi za morebitne dodatne potrebne protihrupne ukrepe. Glede na to, da v tej fazi vrsta in količina gradbenih strojev ni poznana v podrobnostih je treba hrupnost gradbišča nadzirati z meritvami.
(6) V času obratovanja je treba:
– uporabljati konstrukcije fasadnih sten hrupnih prostorov z zelo veliko zvočno izolirnostjo;
– montirati protihrupne kabine okrog turbin, generatorjev in napajalnih črpalk;
– nabavljati ventilacijsko opremo s čim nižjimi emisijami hrupa;
– montirati nadstandardne dušilnike v vlečne in sesalne dele;
– montirati protihrupne stene okrog transformatorjev.
(7) Že v fazi dobave ventilatorjev, turbine ter drugih pomožnih sklopov je potrebno od dobavitelja zahtevati tiste tipe, ki povzročajo čim manjše emisije hrupa v okolje. Zato je treba v fazi iskanja ponudb in dobave opreme vključiti tudi akustične strokovnjake. Dodatne ukrepe za doseganje dopustnih ravni hrupa je treba zagotavljati z montažo primernih dušilnikov, protihrupnih sten in okrovov ter fasad objektov v katerih bodo nameščeni močnejši hrupni viri, s čim večjo zvočno izolirnostjo.
23. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Ukrepe za zmanjševanje elektromagnetnih polj v času obratovanja je treba zagotavljati pri projektiranju v smislu uporabe stanja tehnike, kar se dosega z uporabo energetskih kablov, uporabo armatur in oklopov – zaslanjanje, ozemljevanjem v namen zmanjševanja elektromagnetnih polj, izbiro geometrij virov sevanj ter izbiro ustrezne, predvsem primarne opreme.
24. člen
(varstvo človekovega zdravja)
Med gradnjo je treba stalno sodelovati s prizadetim prebivalstvom in upoštevati njihove zahteve oziroma predloge v največji možni meri. Gradbišča je treba organizirati tako, da bo čas izvajanja del čim krajši. Čas gradnje in prevoza delov potrebnih za izgradnjo se omeji na čas med 7. in 19. uro.
25. člen
(varstvo živali in rastlin)
(1) Najbolj hrupna gradbena dela se ne izvajajo med marcem in avgustom. Med 1. marcem in 1. avgustom je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, žive meje in grmišča.
(2) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v struge vodotokov z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, prav tako je potrebno preprečiti izlitje mešanic apna ali cementa v vodo. V času gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti. Dela je potrebno načrtovati in opraviti izven drstitvene sezone rib.
(3) Dela morajo potekati le v dnevnem času. Zaradi svetlobnega onesnaževanja se je treba izogibati nočnemu osvetljevanju gradbišča in objektov.
(4) Gradbišče in način dela je treba organizirati tako, da bo gradnja zavzela maksimalno možno malo prostora in da bo preprečeno onesnaževanje tal in vodotokov. Pri odrivih zemlje je treba zagotoviti, da se humusna plast skrbno odgrne in deponira na lokaciji posega, ločeno od ostalega materiala ter se takoj po končani gradnji uporabi za prekritje. Po končani gradnji je potrebno nepredvidene poškodbe naravnih habitatov nastale zaradi gradnje sanirati na način, da bo funkcija poškodovanega habitata enaka funkciji habitata pred poškodbo. Novo nastali gozdni rob je treba sanirati v prvi možni sezoni po izvedbi posega.
(5) Ob odvzemanju vode iz vodotokov je treba zagotoviti ekološko sprejemljive pretoke. Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije je treba določiti vrednost ekološko sprejemljivih pretokov. Ekološko sprejemljive pretoke je treba zagotavljati preko celega leta, kar pomeni, da je potrebno pregrade in črpališča načrtovati tako, da bo temu kriteriju zadoščeno.
26. člen
(krajinske značilnosti)
V času rušitve in gradnje je treba upoštevati te ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov:
– obseg gradbišča naj bo čim bolj omejen na površino potrebno za gradnjo posameznega objekta in naj čim manj posega v okolico;
– pred pričetkom gradnje se morajo natančno določiti območja deponij za odlaganje odvečnega materiala in gradbenih odpadkov, ki jih je potrebno ob koncu gradnje ustrezno sanirati;
– čas rušitve objektov naj bo čim krajši;
– na vidno izpostavljenih mestih se območje zaščiti z dovolj visoko zaščitno ograjo.
27. člen
(deponiranje materiala)
Presežke materiala, ki bodo nastali med gradnjo, je treba odpeljati in trajno deponirati na deponijo pepela Premogovnika Velenje za sanacijo same deponije ali v predelavo. Začasno deponiranje materiala je dovoljeno le na ureditvenem območju iz 5. člena tega odloka.
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
28. člen
(obramba)
Ukrepov za potrebe obrambe ni.
29. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji. Zagotoviti je treba:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja. Če niso podani s posebni predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države. O smereh evakuacijskih poti odloči projektant,
– v hidrantnem omrežju zadostno količino vode za gašenje požarov,
– dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN,
– pogoje za odmike med stavbami na podlagi slovenskih ali tujih predpisov. Potrebne odmike se lahko določi tudi s pomočjo metod požarnega inženirstva, projektant je dolžan dokazati, da je s predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče na sosednjo stavbo,
– ukrepe za varstvo pred požarom za podzemne garaže,
– potrebne površine za gasilce ob zgradbah: dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila.
(2) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti izlitja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.
(3) Ohrani se obstoječe zaklonišče za potrebe celotnega proizvodnega območja Termoelektrarne Šoštanj.
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
30. člen
(etape)
Predvidena je izvedba prostorske ureditve v eni etapi.
TOLERANCE
31. člen
(tolerance glede oblikovanja objektov)
(1) Dopustna je izvedba prostorske ureditve brez dimnika v primeru, da se s tem zagotavljajo enaki ali manjši negativni vplivi na okolje kot so predvideni v Okoljskem poročilu za blok 6 moči 600MW v TE Šoštanj, Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana, referat št. 1829, marec 2007.
(2) Dopustna je ohranitev objekta Elkroj (objekt A) z vsemi komunalnimi priključki za potrebe delovanja proizvodne cone.
(3) Pri gradbeni meji je možno odstopanje izven gradbene meje za 5,0 m. Pri tem se ne sme posegati v svetli profil ceste oziroma je treba prometno ureditev primerno prilagoditi. Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji.
(4) Odstopanja glede višine objektov so možna v okviru 20% od določene višine objekta.
(5) Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.
(6) Vse višinske kote se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.
32. člen
(tolerance glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)
(1) Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s tem podrobnim prostorskim načrtom, so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.
(2) V primeru odstopanja od tehničnih rešitev pri prometni infrastrukturi je treba prilagoditi parcelacijo javnih cest.
(3) Tehnični elementi za zakoličenje parcel se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.
(4) Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu podrobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
33. člen
(organizacija gradbišča in delovišča)
(1) Gradbišče mora biti zavarovano z ograjo.
(2) Območje gradbišča in delovišča je celotno ureditveno območje tega občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(3) Transport materiala in opreme se vrši po obstoječih javnih cestah: od regionalne ceste II. reda R2-425 Poljana –Črna–Šentvid–Šoštanj–Velenje ter po mestni in krajevni cesti LK411190 do platoja bloka 6. Manipulativne površine so poleg zemljišč ureditvenega območja tega občinskega podrobnega prostorskega načrta tudi na zemljiščih v lasti TEŠ, ki nanj mejijo.
34. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, so dodatne obveznosti investitorjev in izvajalcev naslednje:
– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi evidentirati obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse posege v območje objektov in naprav in v njihove varovalne pasove,
– pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet k izgradnji takega objekta,
– zagotoviti je treba zaznamovanje delov novega Bloka 6 TE Šoštanj, ki segajo v omejitvene ravnine letališča Šoštanj, v skladu z veljavnimi standardi in priporočili, kar je potrebno tudi ustrezno dokumentirati,
– zagotoviti je treba zaznamovanje delov statične in mobilne gradbene infrastrukture v času gradnje novega Bloka 6 TE Šoštanj, ki segajo v omejitvene ravnine letališča Šoštanj, v skladu z varnostnimi standardi in priporočili, kar je potrebno tudi ustrezno dokumentirati,
– izpolniti je treba vse varnostne zahteve iz izdelanega Varnostnega elaborata izgradnje Bloka 6 termoelektrarne Šoštanj; podrobni načrt izvedbe varnostnih zahtev varnostnega elaborata pa je treba ustrezno dokumentirati in posredovati Ministrstvu za promet, Direktoratu za civilno letalstvo,
– projektna rešitev odvajanja in čiščenja tehnološke odpadne vode iz hladilnega stolpa mora biti usklajena z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov (Uradni list RS, št. 28/00), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05),
– vsa križanja in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in trajno grajenih objektov je treba projektirati in izvesti v skladu s Pravilnikom KP Velenje o tehnični izvedbi vodovodnih objektov in naprav. Prestavitve vodovodnih cevi in morebitna povečava priključne cevi morajo biti v projektih detajlno obdelana, predvideti se mora tudi katastrski posnetek sprememb,
– promet v času gradnje mora biti organiziran tako, da ne bo prihajalo do zastojev. Dostopnost zemljišč je potrebno zagotavljati ves čas,
– zaradi varnosti prometa je treba izkopane jarke označiti in zavarovati, še posebno v nočnem času,
– o vseh motnjah do katerih bi eventualno prišlo pri komunalni, energetski in telekomunikacijski oskrbi, je treba pravočasno obvestiti pristojne upravljavce in uporabnike,
– v času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, v primeru nezgode pa zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih oseb,
– objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe sanirati,
– v najkrajšem možnem času je treba odpraviti vse morebitne negativne posledice in poravnati vso nastalo škodo v prostoru, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja načrtovanih posegov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka na ureditvenem območju iz 4. člena tega odloka prenehajo veljati določila:
– Odloka o ureditvenem načrtu za industrijsko cono TEŠ (Uradni vestnik Občine Velenje št. 6/91 in Uradni list Občine Šoštanj št. 7/05),
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Šoštanj s Pohrastnikom (Uradni vestnik občine Velenje št. 4/93, Uradni list Občine Šoštanj št. 7/96, 2/01, 7/02, 4/04, 1/05, 4/07),
– Odloka o zazidalnem načrtu Šoštanj – stanovanjski kare ob Paki (Uradni vestnik občine Velenje št. 2/91, Uradni list Občine Šoštanj, št. 4/98, 5/00, 9/05),
– Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/07 in Uradni list RS, št. 88/07).
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Občine Šoštanj in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-5/2006
Šoštanj, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti