Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

27. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, stran 31.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 ZPDZC), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) na seji dne 13. 12. 2007 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) na seji dne 29. 11. 2007 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (Uradno glasilo št. 8/97, Uradni list RS, št. 30/04) se spremeni prvi odstavek 13. člena tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje devet članov in ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.«.
Spremeni se tretji odstavek 13. člena tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda neposredno in tajno po postopku, ki ga določa zakon in ta odlok. V svet zavoda se volijo: dva predstavnika delavcev matične šole in en predstavnik delavcev podružnice.«
Spremeni se peti odstavek 13. člena, tako, da se doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Eden izmed predstavnikov staršev v svetu zavoda je občan iz območja Občine Vipava.«
2. člen
V prvem odstavku 22. člena se črta drugi stavek.
3. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v določenem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.«.
Za 22.a členom se doda nov 22.b člen, ki se glasi:
»22.b člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, rok prijave, rok v katerem bodo kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Če organi ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom, po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta zavoda obvesti vse prijavljene kandidate.«.
Za 22.b členom se doda nov 22.c člen, ki se glasi:
»22.c člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko ravnatelju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.«.
Za 22.c členom se doda nov 22.č člen, ki se glasi:
»22.č člen
Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitve po tretji in četrti alineji 23.c člena tega odloka, mora svet zavoda pred sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi razrešitve in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev s predlogom za razrešitev ravnatelja.
Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, pošlje svet zavoda ministru v mnenje. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom, in ga vroči ravnatelju.«.
Za 22.č členom se doda nov 22.d člen, ki se glasi:
»22.d člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če svet zavoda v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju ne imenuje ravnatelja ali vršilca dolžnosti, imenuje vršilca dolžnosti v naslednjih 8 dneh minister. Svet zavoda mora v tem primeru takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov je lahko ista oseba imenovana največ dvakrat za vršilca dolžnosti ravnatelja.«.
4. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira najpozneje v roku treh mesecev po uveljavitvi odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02601-5/97
Ajdovščina, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 611-1/2007
Vipava, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.