Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2379. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., stran 6122.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06), 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99), 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07), 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01), 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) ter v skladu s četrtim in petim odstavkom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 14/07 – ZSPDPO) so Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 10. 3. 2008, Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 9. 4. 2008, Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. redni seji dne 9. 4. 2008, Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 12. redni seji dne 12. 3. 2008, Občinski svet Občine Horjul na 12. seji dne 20. 3. 2008, Občinski svet Občine Medvode na 11. seji dne 8. 4. 2008 in Občinski svet Občine Škofljica na 14. redni seji dne 6. 5. 2008 sprejeli
A K T
o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
1. člen
V Aktu o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) se v naslovu in drugem odstavku 3. člena besedilo »Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.« nadomesti z besedilom »Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Na Mestno občino Ljubljana so svoj poslovni delež prenesle Občina Vodice (notarski zapis pogodbe o prenosu poslovnega deleža opr. št. 994/01 z dne 12. 6. 2001), Občina Ig (notarski zapis pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža opr. št. SV 2344/07 z dne 15. 10. 2007) in Občina Velike Lašče (notarski zapis pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža opr. št. SV 2467/07 z dne 26. 10. 2007).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Občine iz prejšnjega odstavka tega člena, razen tistih, ki so prenesle svoj poslovni delež, na podlagi zakona in ustanovitvenih aktov prevzamejo izvrševanje ustanoviteljskih pravic v naslednjih javnih podjetjih: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. in Snaga Javno podjetje, d.o.o.«.
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– župan Mestne občine Ljubljana: 87,32% glasov,
– župan Občine Medvode: 3,84% glasov,
– župan Občine Brezovica: 2,76% glasov,
– župan Občine Dobrova - Polhov Gradec: 2,16% glasov,
– župan Občine Škofljica: 1,80% glasov,
– župan Občine Dol pri Ljubljani: 1,26% glasov,
– župan občine Horjul: 0,86% glasov.«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se za sedmo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– odloča o drugih zadevah v skladu z zakonodajo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
V skladu z določbami tega akta se ustrezno uskladijo akti javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., in JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb.
6. člen
Po sprejemu na seji mestnega sveta in vseh občinskih svetih objavi župan Mestne občine Ljubljana ta akt v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008-6
Ljubljana, dne 10. marca 2008
Župan
Mestne občina Ljubljana
Zoran Janković l.r.
Št. 36/2008/JH
Brezovica, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
Št. 014-0009/2008-1
Dobrova, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
Št. 03101-5/04-6
Dol pri Ljubljani, dne 12. marca 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
Št. 014-0001/2008-1
Horjul, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.
Št. 013-1/04-11
Medvode, dne 8. aprila 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
Št. 03802-5/2008(1)
Škofljica, dne 6. maja 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost