Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2344. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-B), stran 6019.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. maja 2008.
Št. 003-02-5/2008-10
Ljubljana, dne 2. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO (ZUJIK-B)
1. člen
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo) se drugi stavek 23. člena spremeni tako, da se glasi: »Višino javnih sredstev za financiranje javnega sklada oziroma javne agencije določi ustanovitelj v skladu s potrjenim programom dela in letnim izvedbenim načrtom.«.
2. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(svet)
Javni zavod ima svet, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj, in predstavniki delavcev zavoda, ki imajo najmanj enega člana in največ do ene tretjine članov v svetu zavoda.
Svet ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.
Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda se podrobneje določi sestavo in način delovanja sveta.«.
3. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen
(avdicija)
Na delovnih mestih opernih in zborovskih pevcev, baletnih plesalcev in orkestrskih glasbenikov v javnih zavodih na področju kulture je zaposlitev možna le z uspešno opravljenim preskusom sposobnosti in ustreznosti kandidatov na podlagi avdicije.
Avdicijo iz prejšnjega odstavka organizira in izvede javni zavod.
Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta iz prvega odstavka tega člena, vendar največ za dve stopnji.
V primeru sklenitve delovnega razmerja na podlagi prejšnjega odstavka se delovno razmerje opernih in zborovskih pevcev ter orkestrskih glasbenikov lahko sklene za določen čas do petih let, brez možnosti ponovitve.«.
4. člen
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen
(prvak in vrhunski glasbenik)
Javni zavodi lahko skladno z merili o izrednih dosežkih podelijo zaposlenim na delovnih mestih igralcev, opernih solo pevcev in baletnih solo plesalcev naziv prvak, na delovnih mestih instrumentalnih glasbenikov pa naziv vrhunski glasbenik.
Naziv se podeli za dobo petih let in se ga lahko podeli ponovno.
Kot merila o izrednih dosežkih se upoštevajo predvsem prejete slovenske in tuje nagrade in priznanja ter število in kakovost umetniških poustvaritev v določenem obdobju v Republiki Sloveniji in v tujini. Podrobnejša merila predpiše minister, pristojen za kulturo.
Ne glede na drugi odstavek tega člena se naziv lahko podeli trajno, če ga je nosilec pridobil dvakrat zaporedoma in je v času trajanja naziva dosegel starost vsaj 50 let, baletni solo plesalec pa vsaj 35 let.
Za čas trajanja naziva prvak ali vrhunski glasbenik se zaposlenemu poveča osnovna plača. Višina povečanja osnovne plače se določi s kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti.«.
5. člen
V petem odstavku 80. člena se beseda »osebnih« nadomesti z besedo »posebnih«.
6. člen
Za 81. členom se doda 81.a člen, ki se glasi:
»81.a člen
(evidenca pravnih oseb zasebnega prava v javnem interesu)
Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco pravnih oseb zasebnega prava (zavodi, ustanove, zadruge), ki jim je na podlagi 81. člena zakona podeljen status delovanja v javnem interesu na področju kulture.
Evidenca je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih pravnih oseb, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu na področju kulture, ter pravni varnosti drugih oseb, varnosti pravnega prometa in transparentnosti delovanja teh pravnih oseb. Evidenca je javna knjiga.
V evidenci se obdelujejo naslednji osebni podatki zastopnika pravne osebe: osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je javen le podatek o osebnem imenu zastopnika pravne osebe.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko osebne podatke iz prejšnjega odstavka obdeluje samo za vodenje evidence in izvajanje nalog v zvezi s podelitvijo statusa delovanja v javnem interesu ter za statistične namene.
Za vodenje evidence pravnih oseb zasebnega prava s statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja društva, in na njegovi podlagi izdanega pravilnika, ki ureja vsebino, obliko in način vodenja evidence društev v javnem interesu.«.
7. člen
V prvem odstavku 83. člena se za besedilom »ali ko gre za poklice« doda besedilo »ali dejavnosti«.
V drugem odstavku se beseda »člena« nadomesti z besedo »odstavka«.
8. člen
V prvem odstavku 85. člena se za besedo »ravni« doda besedilo »oziroma zadnjega davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je bil podlaga za odločbo o odmeri dohodnine,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za kulturo, na podlagi zahtevka pridobi od pristojnega davčnega organa podatke iz prvega odstavka tega člena, potrebne za odločanje o pravici do plačila prispevkov iz državnega proračuna.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ustanovitelji javnih zavodov uskladijo ustanovitvene akte javnih zavodov s spremenjenimi določbami zakona najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
Minister, pristojen za kulturo, predpiše merila iz tretjega odstavka 48.a člena zakona v roku devetih mesecev od uveljavitve tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/02-17/22
Ljubljana, dne 23. maja 2008
EPA 1954-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti