Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2019. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Žetale, stran 5107.

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02 in 17/06) ter 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 10. redni seji dne 14. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Žetale
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z enotnimi temelji sistema organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji za območje Občine Žetale določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni,
– mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev za zaščito in reševanje,
– določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– opravljanje javne gasilske službe,
– organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja o pretečih nevarnostih ter dajanju napotkov za zaščito, reševanje in pomoč.
Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v Občini izvajajo na podlagi sistemskih izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter zakona in podzakonskih predpisov.
2. člen
Sile za zaščito in reševanje v Občini Žetale se aktivirajo ob naravnih in drugih nesrečah ter ob vojnih dejstvovanjih, katerih obseg in posledice presegajo zmožnosti delovanja rednih služb.
Sile za zaščito in reševanje aktivirajo: župan Občine Žetale, poveljnik štaba civilne zaščite za njihovo območje delovanja, pristojni regijski organ za obrambne zadeve oziroma njegov štab civilne zaščite, v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah pa njihovi poslovodni organi.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
Občinski svet Občine Žetale sprejme program in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj z občinskim proračunom.
4. člen
Predlog programa letnih načrtov pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske uprave, skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri delu upošteva aktualno oceno ogroženosti Občine Žetale, ki jo po potrebi tudi dopolnjuje.
5. člen
Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
Oceno ogroženosti za območje Občine Žetale izdela pristojni organ občinske uprave, ki pri delu upošteva regijsko oceno ogroženosti Štaba civilne zaščite za Podravje.
Na podlagi Ocene ogroženosti izdela isti organ načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
6. člen
Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo brezplačno sporočiti Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, društva, klubi, gospodarske družbe in zavodi.
7. člen
Občina Žetale zagotavlja opremo in sredstva za delovanje sistema zvez ZARE (enoten sistem zvez zaščite in reševanja) in sredstva za alarmiranje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistem javnega alarmiranja in seznanjanja občanov s posameznimi nevarnostmi.
8. člen
Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112), policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno izve zanjo.
IV. ZAŠČITNI UKREPI IN NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
9. člen
Pristojni organ občinske uprave skrbi za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo škodljive vplive naravnih in drugih nesreč.
10. člen
V primeru naravne ali druge nesreče lahko župan odredi evakuacijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije. Način in postopek evakuacije se določi v odgovarjajočih načrtih.
11. člen
Občina Žetale zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma in sredstev za preživetje.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe.
12. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju Občine Žetale, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic nesreč za ljudi in okolje ter izdelati oceno ogroženosti z načrti za zaščito in reševanje.
Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načrte v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, morajo pristojnim občinskim organom dati podatke za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom obratovanja organizacije oziroma obrata.
13. člen
Zaščita kulturne dediščine se organizira po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov Občine Žetale in ustreznega Zavoda za varstvo naraven in kulturne dediščine. Pod kulturno dediščino spadajo stavbe in njihovi deli, naprave, zemljišča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovane in vegetacijske oblike narave, ki jih je ustvaril človek, kultura in zgodovinska krajina, premični predmeti in njihove zbirke, ki imajo za državo kulturno vrednost.
14. člen
Uprava RS za zaščito in reševanje razglasi povečano požarno ogroženost naravnega okolja v sodelovanju s Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije ali na predlog občine (glede na geografske, vremenske in druge razmere).
V obdobju razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti je kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja v naravnem okolju prepovedana. V času razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora Občina Žetale organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
15. člen
Občina Žetale skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s pripadniki za Civilno zaščito. Prav tako skrbi za gradnjo, vzdrževanje in preglede javnega hidrantnega omrežja.
V okviru osebne in vzajemne zaščite morajo občani izvajati naslednje dejavnosti:
– samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč,
– vzdrževati objekte (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
– nabavljati sredstva in opremo za skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajati druge ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VI. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Gasilska društva in Gasilska zveza
16. člen
Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje ljudi izvaja prostovoljno gasilsko društvo Žetale in po potrebi Gasilska zveza Videm.
Občina Žetale jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom varstva pred požarom in merili za opremljanje in organiziranje gasilskih enot. Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v pogodbi, ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih obveznosti.
17. člen
Gasilsko društvo Žetale in Gasilska zveza pripravljajo predloge letnega programa varstva pred požarom, ki zajema:
– letni načrt dela,
– finančni načrt,
– nabava opreme in investicijska nabava ter druga vlaganja,
– usposabljanje in zavarovanje prostovoljnih gasilcev.
18. člen
Prostovoljno gasilsko društvo Žetale se povezuje v gasilsko zvezo v skladu z zakonom.
Gasilsko društvo Žetale in Gasilska zveza lahko opravljajo svojo dejavnost tudi izven območja občine (v sosednjih občinah) pod pogojem, da se občina, v kateri bodo gasilsko društvo in Gasilska zveza opravljali svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij na podlagi pisnega medsebojnega dogovora o sodelovanju in pomoči na področju varstva pred požari v naravi in ob drugih večnih nesrečah.
Gasilska enota društva je lahko aktivirana tudi na podlagi državnih načrtov zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite, če z državnimi načrti aktiviranje gasilskih enot ni predvideno. Gasilska enota društva je lahko aktivirana tudi na povelje občinskega gasilskega poveljnika po njegovi presoji.
19. člen
Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodeluje z Gasilsko zvezo prostovoljno gasilsko društvo. Gasilska društva (enote) so na podlagi veljavnih meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot razvrščena po kategorijah in skladno s tem usposobljena in tehnično opremljena.
Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvaja po sprejetem Načrtu alarmiranja gasilskih enot v Občini Žetale Regijski center za obveščanje Ptuj (ReCO), gasilske organizacije in pristojne službe.
O medsebojnem sodelovanju vseh prostovoljnih gasilskih društev z Gasilsko zvezo Videm je sklenjena pogodba.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo pomanjkljivosti, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega društva ustrezno omeji ali odvzame. Župan in Nadzorni odbor Občine Žetale nadzorujeta tudi namembnost uporabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna.
2. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
21. člen
Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva. Z njimi lahko sklene Občina Žetale pogodbe, v katerih se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju Občine Žetale ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, ki presega njihovo redno dejavnost v skladu s 73. in 75. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te naloge spadajo:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri začasnem bivanju, prehrani, nujni oskrbi,
– pomoč pri iskanju pogrešanih oseb,
– prva veterinarska pomoč in drugo.
3. Društva in druge nevladne organizacije
22. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanje in pomoči v Občini Žetale se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij po potrebi organizirajo naslednje enote:
– služba za vzpostavljanje zvez.
V posebnih primerih se vključuje tudi lovska družina na območju Občine Žetale.
Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.
23. člen
Podrobnosti o opravljanju nalog, financiranju, zavarovanju operativnih članov, sankcijah in drugih obojestranskih obveznosti se določi z ustreznimi pogodbami. Nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja župan.
4. Enote civilne zaščite
24. člen
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so v Občini Žetale organizirane kot enoten sistem, ki ga vodi poveljnik z/do 5-članskim štabom in z naslednjimi enotami in službami civilne zaščite:
– enota za prvo pomoč,
– služba za podporo.
VII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
25. člen
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah odredi župan, v njeni odsotnosti pa poveljnik Civilne zaščite ali namestnik poveljnika Civilne zaščite. Enaki postopki se uporabljajo tudi v primerih, če mobilizacijo odredi Vlada Republike Slovenije.
26. člen
Občina Žetale zagotavlja pogoje, da se aktiviranje in mobilizacija opravijo v naslednjem času:
– Štab Civilne zaščite v sestavi, ki
omogoča operativno delovanje            do 4 ure
– Službe za podporo                 do 4 ure
– Službe in posamezniki po dolžnosti         do 8 ur
– Poklicne službe                  do 4 ure
– Prostovoljci                   do 8 ur.
Prostovoljna gasilska enota v gasilskem društvu Žetale, ki opravljajo gasilsko službo na območju Občine Žetale, mora zagotoviti izvoz enote v času:
– osrednja gasilska enota 20 minut.
VIII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA V OBČINI ZAVRČ
27. člen
Upravljanje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči sta dela logično in tehnično enotnega procesa, ki zajema množico najrazličnejših dejavnosti, med katere spadajo načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje.
28. člen
Občinski svet Občine Žetale v sistemu varstva zlasti:
– določa s krovnim dokumentom (odlokom) organiziranost in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme občinski program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predlog župana,
– odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč,
– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
29. člen
Župan Občine Žetale:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme letne načrte zaščite in reševanja za posamične vrste nesreč,
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
– skrbi za izdelavo osnutkov programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja,
– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– določa izvajalce javne gasilske službe,
– določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva občine Žetale upravnim organom in službam,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe vodenja Civilne zaščite,
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v skladu z zakonom,
– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva Občine Žetale,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite in štab Civilne zaščite.
Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Žetale sta za svoje delo odgovorna županu.
30. člen
Poveljnik Civilne zaščite Občine Žetale:
– usmerja priprave za ukrepanje ob nesrečah v skladu s svojimi pristojnostmi,
– sodeluje pri pripravi programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– preverja pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
– spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito,
– vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanju in pomoči,
– daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč,
– sodeluje pri pripravi programov, načrtovanju,
– javno predstavi načrte zaščite in reševanja,
– izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.
Poveljnik civilne zaščite ima svojega namestnika, ki mu pri delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa prevzame vse njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren županu.
31. člen
Naloge občinske uprave
Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– izdela predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom,
– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanje in pomoči,
– izdeluje načrte zaščite in reševanja Občine Žetale,
– usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč.
32. člen
Poveljnik in člani štaba civilne zaščite Občine Žetale usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite reševanja in pomoči na področju občine v bivalnih okoljih.
Poveljnik Gasilske zveze, Občinski poveljnik in poveljniki gasilskega društva imajo pristojnosti in naloge v skladu z zakonom o gasilstvu in Pravili gasilske službe.
IX. FINANCIRANJE
33. člen
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi kriterijev in meril, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti Občine Žetale za to področje.
Dejavnost prostovoljnega gasilskega društva se financira iz občinskega proračuna občine Žetale, kar se opredeli z vsakoletno pogodbo ali aneksom k osnovni pogodbi.
Višino sredstev določi Občinski svet Občine Žetale s proračunom. Poleg proračunskih sredstev se sistem financira tudi iz združenih sredstev lokalnih skupnosti, iz sredstev gospodarskih družb, namenskih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril, mednarodne pomoči in iz drugih virov.
Prostovoljno gasilsko društvo lahko za izvajanje organizacijskih in strokovno tehničnih nalog sklene pogodbo z gasilsko zvezo, v katero je združen in v kateri se dogovori višina in način nakazovanja sredstev.
34. člen
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevek za plačilo stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh sodelujočih sil, posreduje župan Občine Žetale. Če povzročitelj ni znan, krije stroške občina iz občinskega proračuna (rezerve).
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi Občinski štab za civilno zaščito. Izvajalci programov in projektov s tega področja, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski upravi pošiljati letna poročila o porabi teh sredstev. Gospodarske družbe, zavodi in ustanove morajo zagotoviti sredstva za nadomestilo plač za zaposlene v času njihovega usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.
X. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
35. člen
Občina Žetale organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter civilne zaščite organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
36. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Žetale
XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA
37. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov in predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja občinska inšpekcija nadzor nad izvajanjem tega odloka, predvsem v določilih, ki se nanašajo na preprečevanje naravnih in drugih nesreč v povezavi z veljavnimi odloki v Občini Žetale.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.
39. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične osebe v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2008-2
Žetale, dne 14. aprila 2008
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti