Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008

Kazalo

176. Odlok o grbu in zastavi Občine Straža, stran 319.

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1, 21/06 – Odl. US in 60/07), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-4), tretjega odstavka 5. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07) in v skladu z določbami Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) je Občinski svet Občine Straža na 9. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določita grb in zastava (v nadaljnjem besedilu: simbola) Občine Straža (v nadaljnjem besedilu: občina) ter njuna uporaba.
2. člen
Simbola se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino ter na načine, ki so določeni v tem odloku. Njihova uporabnost ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu občine.
II. GRB
3. člen
(splošni opis)
Grb občine je upodobljen na španskem ščitu, to je ščit s polkrožnim zaključkom, v razmerju stranic 5:6.
Grb je razdeljen na tri polja, s katerimi je orisana pokrajina v kateri leži občina, in osrednji motiv. Spodnje modro polje predstavlja vodo – reko Krko, zeleno polje zgoraj predstavlja lego kraja pod Srobotnikom, belo polje pa odpiranje proti ravnini.
Osrednji motiv je v osnovi krog. Na zgornjem zelenem polju je polovica kroga – žaga, na spodnjem modrem polju pa polovico kroga predstavlja mlinsko kolo. S tem je povezano nekaj, kar je omogočilo razvoj kraja v preteklosti, z elementom na katerem lahko temelji razvoj v prihodnosti. Simbolično je tudi izrisana najbolj poznana veduta v občini, to je pogled na mlin in žago ob jezu v Vavti vasi.
Upodobitev grba v: izrisu, črno-belem odtisu, 3D barvni varianti, pečatni grafiki z miniaturo, heraldični šrafuri in v barvni izvedbi skupaj z barvnimi kodami in opisom na prilogi, so sestavni del tega odloka.
III. UPORABA GRBA
4. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov na celotnem območju občine,
2. v prostorih in na poslopjih sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene uporablja župan občine oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe,
3. ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine,
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
5. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
6. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani:
1. če so grbi in znamenja razvrščeni v krogu – v sredini kroga, tako da ga je razločno videti,
2. kadar so grbi razvrščeni v polkrogu – v sredini polkroga,
3. kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni – na čelu kolone,
4. kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine – na čelu skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94; v nadaljnjem besedilu: zakon).
7. člen
Grb je prepovedano uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda občine.
IV. ZASTAVA
8. člen
(opis zastave)
Zastavina ruta je v razmerju 1:2.
Horizontalna oblika zastave ima v prvi polovici belo polje, druga polovica pa je po horizontali razdeljena na dve enaki polji od katerih je spodnje modre, zgornje pa zelene barve. V središče je tako kot pri vertikalni obliki umeščen osrednji atribut v rumeni barvi. Njegova širina oziroma višina predstavlja ½ višine zastavine rute.
Pri vertikalni obliki zastave je v zgornji polovici belo polje, spodnja polovica pa je horizontalno razdeljena na dve enaki polji. Spodnje je modre, zgornje pa zelene barve. V središče spodnje polovice je umeščen atribut iz grba v rumeni barvi. To je na osnovi kroga konstruirana kombinacija žage in mlina. Velikost atributa predstavlja ½ širine zastavine rute.
Upodobitev zastave v vertikalni in horizontalni izvedbi skupaj z barvnimi kodami na prilogi, so sestavni del tega odloka.
V. UPORABA ZASTAVE
9. člen
Zastava je stalno izobešena:
– pred ali na poslopju sedeža občine,
– na zgradbah javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.
Zastava se izobesi:
1. v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah občinskega pomena,
3. ob uradnih obiskih domačih in tujih delegacij,
4. ob za občino pomembnih komemoracijah, na splošnemu protokolu ustrezen način,
5. ob drugih za občino pomembnih priložnostih.
10. člen
V primerih navedenih v drugi točki prejšnjega člena se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev občinskega pomena.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slavnostni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
11. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v drugem odstavku 11. člena in 12. člena tega odloka ter se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
12. člen
Ko je zastava občine izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo občine postavljen pred drogovi teh zastav.
Ko je zastava občine izobešena z več drugimi zastavami, je zastava občine:
– ko so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
– ko so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
– ko so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone.
13. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavini ruti, atribut predstavljen horizontalno.
Horizontalno zastavo izobešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in horizontalno ravnino ne sme biti manjši od 45 stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in horizontalno ravnino ne sme biti večji od 45 stopinj.
Vertikalna zastava je tista, ki ima na vertikalno izobešeni zastavini ruti, atribut predstavljen horizontalno. Temu primerna je njena uporaba, analogna uporabi horizontalne zastavine rute.
14. člen
Zastavo je prepovedano uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled občine.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
15. člen
Obliko in vsebino uporabe grba in zastave določa župan, kolikor ni drugače določeno z drugimi členi tega odloka.
16. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave občine ter pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
17. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave občine mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sitotisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado.
Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov. Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov tega člena predložiti pri občinski upravi občine v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo grb oziroma zastavo občine, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
18. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
19. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v občini lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih delov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, našitkih na oblačilih ...),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem obdobju ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča župan.
Uporaba simbola grba občine v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ občine, pristojen za inšpekcijski nadzor in redarstvo.
21. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grb in zastava) se hranijo:
– v Arhivu Republike Slovenije,
– v arhivu občine.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled občine,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje odgovorna oseba pri osebi, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 180 eurov se kaznuje fizična oseba (posameznik), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 05-363/07-6
Straža, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost