Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2008 z dne 21. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2008 z dne 21. 4. 2008

Kazalo

1642. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper, stran 4134.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Mestne občine Koper
Št. 007-2/2008
Koper, dne 28. marca 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) ter 27. in 39. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. marca 2008 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Mestne občine Koper
1. člen
Besedilo drugega odstavka 5. člena Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05) se spremeni, tako da se glasi:
»Seja ali del seje občinskega sveta poteka brez navzočnosti javnosti, če občinski svet obravnava gradivo, ki vsebuje tajne podatke oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet lahko na predlog župana oziroma predsedujočega, delovnega telesa in kluba članov občinskega sveta sklene, da bo seja ali del seje potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava gradiva, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka, če je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi sprožena vprašanja v zvezi s temi podatki.«
2. člen
V prvem in drugem odstavku 7. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen
Besedilo prvega stavka drugega odstavka 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Prvo sejo skliče prejšnji župan v 20. dneh po izvolitvi članov sveta, vendar ne kasneje kot 10 dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.«
4. člen
V 12. členu se besedilo »in potrdila o izvolitvi« nadomesti z besedilom »o izidu glasovanja za«.
5. člen
23. člen se črta.
6. člen
V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Član občinskega sveta lahko na seji ustno postavi največ eno dopolnilno vprašanje, ostala dopolnilna vprašanja pa lahko postavi pisno.«
7. člen
Tretji odstavek 29. člena se črta.
8. člen
V drugem stavku drugega odstavka 31. člena se za besedo »lahko« doda besedilo »na posamezni seji«, pred besedo »pobude« pa beseda »ene«.
9. člen
V 34. členu se za besedilom »na delo občinskega sveta« doda besedilo »in jo občinski svet sprejme«.
10. člen
V prvem stavku 36. člena se besedilo »najmanj 10 dni« nadomesti z besedilom »po elektronski pošti najmanj 8 dni«.
V drugem odstavku se besedilo »10 dni« nadomesti z besedilom »8 dni«.
V tretjem odstavku se za besedo »pošlje« doda besedilo »po elektronski pošti«.
11. člen
V drugem odstavku 40. člena se črta besedilo »ob preverjanju sklepčnosti med sejo in« ter na koncu doda besedilo »in pred vsakim glasovanjem«.
12. člen
Na koncu drugega odstavka 41. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Občinski svet odloči tudi o času trajanja razprave.«
13. člen
Na koncu šestega odstavka 44. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Enaka omejitev velja tudi za predsednika oziroma poročevalca delovnega telesa in predstavnika kluba članov občinskega sveta.«
Besedilo sedmega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Predlogi za spremembo dnevnega reda morajo biti pred začetkom seje podani županu oziroma predsedujočemu v pisni obliki.«
14. člen
Besedilo četrtega odstavka 47. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predlagatelj oziroma njegov predstavnik in župan, če ni predlagatelj oziroma njegov predstavnik lahko dobijo besedo tudi med razpravo članov občinskega sveta za dajanje pojasnil, mnenj in predlogov.«
15. člen
Besedila prvega, drugega in tretjega odstavka 49. člena se spremenijo, tako da se glasijo:
»Član občinskega sveta lahko pri posamezni točki dnevnega reda razpravlja enkrat, dolžina njegove razprave pa ne sme trajati več kot 5 minut.«
Pri predlogih aktov, kjer je predlagan skrajšani postopek obravnave, lahko član občinskega sveta razpravlja po enkrat v prvi in drugi obravnavi, in sicer največ po 5 minut, pri razpravi o predlogu za takojšnje nadaljevanje z drugo obravnavo pa je prav tako možna ena razprava, ki lahko traja največ 2 minuti.
Če so pri posamezni točki dnevnega reda določene podtočke, lahko član občinskega sveta pri posamezni podtočki razpravlja enkrat, njegova razprava pa lahko traja največ 3 minute.«
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Omejitve, določene v prejšnjih odstavkih, veljajo tudi za predsednika oziroma poročevalca delovnega telesa in predstavnika kluba članov občinskega sveta.
Občinski svet lahko na predlog župana oziroma predsedujočega odloči, da lahko razprava traja dlje kot 5 minut oziroma da je razprava časovno neomejena. Odločitev sprejme občinski svet pred začetkom razprave.«
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »3 minute« nadomesti z besedilom »2 minuti«. Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Replika na repliko ni dovoljena, razen če zaradi razjasnitve zadeve tako odloči župan oziroma predsedujoči.«
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
16. člen
V 50. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Član občinskega sveta lahko med sejo enkrat zahteva besedo o istem vprašanju, njegova razprava pa lahko traja največ 2 minuti.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Postopkovna oziroma proceduralna vprašanja iz prejšnjega odstavka imajo prednost pred repliko.«
17. člen
V prvem odstavku 52. člena se za besedilom »občinskega sveta« doda besedilo »zaradi odmora ter v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena«.
V zadnjem stavku drugega odstavka se številka »30« nadomesti s številko »20«, besedilo »občinski svet« pa z besedilom »župan oziroma predsedujoči«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»V primeru, da vsota vseh odmorov presega 2 uri, lahko nadaljnje trajanje odmorov župan oziroma predsedujoči omeji.«
V četrtem odstavku se besedo »prekine« nadomesti z besedilom »za ta dan konča«.
V petem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Odločitev o tem sprejme občinski svet brez razprave in obrazložitve glasu.«
18. člen
Na koncu drugega odstavka 65. člena se doda besedilo »in v primerih, ko tako odloči občinski svet«.
19. člen
V tretjem odstavku 66. člena se besedilo »3 minute« nadomesti z besedilom »2 minuti«.
20. člen
Na koncu prvega odstavka 69. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Odločitev sprejme občinski svet brez razprave in obrazložitve glasu.«
21. člen
V drugem odstavku 72. člena se besedilo »32 glasovnic« nadomesti z besedilom »toliko glasovnic, kot je članov občinskega sveta«.
22. člen
Besedilo 77. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Potek seje občinskega sveta se zvočno snema, lahko pa tudi slikovno.
Župan, člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora, predlagatelj in drugi udeleženci seje, imajo pravico poslušati zvočni zapis, in sicer v prostorih občinske uprave ob navzočnosti uslužbenca občinske uprave, ki ga določi župan.
Če občinski svet ne odloči drugače, se zvočno snema tudi seja, ki je zaprta za javnost. Zvočni zapis takšne seje lahko poslušajo župan in člani občinskega sveta.«
23. člen
Na koncu prvega stavka 79. člena se doda naslednje besedilo »kot trajno gradivo«.
V drugem stavku se črta besedilo »dobesedni zapisi (magnetogrami) sej občinskega sveta ter«.
24. člen
Za naslovom poglavja »VII. DELOVNA TELESA« se doda podpoglavje »1. SPLOŠNE DOLOČBE«.
25. člen
V prvem odstavku 95. člena se za besedilom »statutom občine« postavi pika, ostalo besedilo do konca stavka pa se črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in tem poslovnikom obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Delovna telesa lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen aktov, za katere je v zakonu in statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
26. člen
V zadnjem odstavku 98. člena se besedilo »5 dni« nadomesti z besedilom »4 dni«.
27. člen
101. člen se črta.
28. člen
Besedilo zadnjega odstavka 103. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Župan je dolžan zagotoviti prisotnost predstavnika občinske uprave na seji delovnega telesa, če delovno telo to zahteva.«
29. člen
Za 105. členom se doda podpoglavje »2. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA« ter nov »105/a člen«, ki se glasi:
»105/a člen
a) Stalne komisije občinskega sveta
1) Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta
Komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta ima predsednika, namestnika predsednika in 7 članov.
Komisija ima naslednje naloge:
– predlaga in obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter predlog njunih sprememb in dopolnitev,
– obravnava in daje pobude za spremembe in dopolnitve statuta občine,
– določa predlog besedila obvezne razlage statuta občine in poslovnika občinskega sveta.
2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika, namestnika predsednika in 5 članov.
Komisija ima naslednje naloge:
– opravlja zadeve v zvezi z mandati članov občinskega sveta in župana,
– obvešča občinski svet o primerih, ki imajo za posledico prenehanje mandata člana občinskega sveta in župana,
– obravnava vprašanja in daje predloge iz pristojnosti občinskega sveta, ki so povezana z volitvami, imenovanji, razrešitvami in administrativnimi zadevami, če drugi akti ne določajo drugače,
– pripravlja in določa predlog kandidatne liste za nadzorni odbor ter za volilni komisiji,
– pripravlja in določa predloge kandidatnih list za delovna telesa občinskega sveta in zasedbo vodilnih funkcij v njih,
– daje predloge za opravljanje posameznih funkcij v državnih in drugih organih,
– predlaga oziroma obravnava predloge aktov o plačah, plačilih za opravljanje funkcije, sejninah in nadomestilih funkcionarjev, delovnih teles in drugih organov občine,
– opravlja druge naloge v zvezi z mandatnimi vprašanji, volitvami, imenovanji, razrešitvami in administrativnimi zadevami v skladu s predpisi.
3) Statutarno-pravna komisija
Statutarno-pravna komisija ima predsednika, namestnika predsednika in 3 člane.
Komisija ima naslednje naloge:
– obravnava odloke in druge splošne akte, ki jih sprejema občinski svet z vidika njihove formalne skladnosti z zakoni, statutom občine in drugimi predpisi,
– obravnava statute javnih in drugih podjetij, gospodarskih in drugih javnih zavodov in skladov, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina ter predlaga občinskemu svetu v skladu s predpisi, da da nanje soglasje oziroma jih potrdi,
– določa predlog besedila obvezne razlage odloka in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet,
– obravnava druga statutarno-pravna vprašanja.
4) Komisija za vprašanja italijanske narodnosti
Komisija za vprašanja italijanske narodnosti ima predsednika, namestnika predsednika in 4 člane. Od skupne sestave komisije je polovica pripadnikov italijanske narodne skupnosti.
Komisija ima naslednje naloge:
– obravnava vprašanja, ki se nanašajo na položaj in pravice italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov,
– obravnava predloge odlokov in drugih splošnih aktov občinskega sveta, s katerimi se urejajo pravice italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov ter o njih daje mnenje predlagatelju in občinskemu svetu,
– obravnava pobude organov italijanske narodne skupnosti glede uresničevanja posebnih pravic italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov ter v zvezi s tem daje občinskemu svetu predloge,
– obravnava poročila pristojnih organov o uresničevanju posebnih pravic italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov ter o svojih stališčih obvešča občinski svet in predlaga rešitve.
5) Komisija za vloge in pritožbe
Komisija za vloge in pritožbe ima predsednika, namestnika predsednika in 3 člane.
Komisija ima naslednje naloge:
– obravnava pritožbe in predloge občanov, podjetij, organizacij in skupnosti, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov ter odlokov in drugih predpisov občine,
– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve, ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo take zadeve po veljavnih predpisih,
– proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo občani, podjetja, organizacije in skupnosti občinskemu svetu in drugim organom občine, ugotavlja vzroke zanje ter predlaga ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti, da se odpravijo pomanjkljivosti in nepravilnosti,
– sodeluje s komisijo Državnega zbora za peticije, Uradom Predsednika republike in drugimi pristojnimi republiškimi organi v zadevah, glede katerih se občani neposredno obračajo na te organe.
Komisija lahko v skladu s predpisi zahteva, da se ji pošljejo na vpogled listine in spisi, ki so ji potrebni za presojo obravnavane problematike ter lahko povabi na razgovor občana in predstavnike organa, zoper odločitev katerega se občan pritožuje.
6) Komisija za priznanja in nagrade
Komisija za priznanja in nagrade ima predsednika, namestnika predsednika in 5 članov.
Komisija ima naslednje naloge:
– sodeluje pri pripravi predloga odloka o nagradah in priznanjih občine,
– v skladu z odlokom o priznanjih in nagradah občine izvede postopek ter oblikuje predlog za podelitev priznanj in nagrad občine.
7) Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje
Komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje ima predsednika, namestnika predsednika in 3 člane.
Komisija ima naslednje naloge:
– obravnava vprašanja, ki se nanašajo na sodelovanje občine s sosednjimi občinami in mesti, mestnimi in drugimi občinami v regiji in na celotnem območju države ter z drugimi lokalnimi skupnostmi v tujini,
– sodeluje pri oblikovanju programa medobčinskega, regijskega in mednarodnega sodelovanja občine,
– oblikuje stališča glede povezovanja občine z drugimi občinami ter o združevanju sredstev in oblikovanju skupnih organov, organizacij in služb z drugimi občinami glede opravljanja skupnih zadev,
– usklajuje dejavnost vseh organov občine v odnosu do drugih lokalnih skupnosti v državi in v tujini,
– daje mnenja in predloge glede navezovanja trajnih in občasnih stikov z lokalnimi skupnostmi, kjer živijo Slovenci v zamejstvu, oziroma kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti,
– obravnava vprašanja delovanja občine v organizacijah, združenjih in drugih oblikah sodelovanja in koordinacije lokalnih skupnosti v državi in tujini.
b) Stalni odbori občinskega sveta
1) Odbor za finance in gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo in finance ima predsednika, namestnika predsednika in 5 članov.
Odbor obravnava odloke, druge splošne akte občinskega sveta in vprašanja oziroma problematiko v okviru pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na:
– industrijo, gradbeništvo, kmetijstvo, gozdarstvo, pomorstvo, ribištvo, veterino, lovstvo, trgovino, obrt, druge oblike podjetništva, turizem, gostinstvo, sejemsko dejavnost, poslovni čas, zaposlovanje, javna dela in delovna razmerja ter financiranje teh dejavnosti iz občinskega proračuna oziroma drugih možnih virov,
– proračun, javne finance, zaključni račun proračuna in premoženjsko bilanco občine,
– medletno porabo finančnih sredstev proračuna oziroma drugih skladov,
– sistem davkov in drugih lastnih virov občine,
– dajanje garancij in poroštev iz obveznosti proračunskih sredstev oziroma sredstev posameznih skladov,
– zadolževanje občine, javnih podjetij in javnih zavodov,
– poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov,
– finančno poslovanje javnih podjetij, javnih zavodov in skladov (finančni načrt, zaključni račun),
– druga vprašanja s področja financ in gospodarstva.
2) Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti ima predsednika, namestnika predsednika in 5 članov.
Odbor obravnava odloke, druge splošne akte občinskega sveta in vprašanja oziroma problematiko v okviru pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na:
– področje kulture in varstva kulturne dediščine, predšolske vzgoje, izobraževanja, športa, zdravstva, socialnega varstva, zaščite invalidov, otrok, mladine, družine in ostarelih ter varstva borcev NOV in žrtev nacifašizma,
– financiranje teh dejavnosti iz občinskega proračuna,
– ustanavljanje javnih zavodov na teh področjih, potrjevanje njihovih statutov ter izvajanje drugih ustanoviteljskih pravic,
– druga vprašanja s področja družbenih dejavnosti.
3) Odbor za gospodarske javne službe in promet
Odbor za gospodarske javne službe in promet ima predsednika, namestnika predsednika in 5 članov.
Odbor obravnava odloke, druge splošne akte in vprašanja oziroma problematiko v okviru pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na:
– sistem gospodarskih javnih služb,
– ustanavljanje in delovanje javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov, potrjevanje njihovih statutov ter izvajanje drugih ustanoviteljskih pravic,
– podeljevanje in nadzor koncesij,
– urejanje prometa,
– javni red in mir,
– delovanje komunalnega nadzora.
4) Odbor za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor ima predsednika, namestnika predsednika in 5 članov.
Odbor obravnava odloke, druge splošne akte in vprašanja oziroma problematiko v okviru pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na:
– razvojne programe občine,
– prostorsko planiranje in urbanizem,
– varstvo okolja,
– stanovanjsko politiko in politiko gospodarjenja s poslovnimi prostori,
– politiko urejanja in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
5) Odbor za krajevno samoupravo
Odbor za krajevno samoupravo ima predsednika, namestnika predsednika in 5 članov.
Odbor obravnava odloke, druge splošne akte in vprašanja oziroma problematiko v okviru pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na:
– razvoj krajevnih skupnosti na vseh področjih življenja in dela,
– urejanje prostora in načrtovanje posegov v prostor,
– izgradnjo in vzdrževanje vseh potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav,
– urejanje vseh drugih javnih zadev, pomembnih za krajevne skupnosti,
– financiranje nalog krajevnih skupnosti,
– usklajevanje različnih interesov krajevnih skupnosti,
– združevanje ali razdelitev oziroma preoblikovanje krajevnih skupnosti,
– imenovanje naselij, ulic in trgov.
30. člen
V 106. členu se črta besedilo »prostorske in druge plane razvoja,«.
31. člen
V prvem odstavku 108. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
32. člen
V drugem odstavku 109. člena se besedilo »sekretar Občinskega sveta« nadomesti z besedo »župan«.
33. člen
V prvem odstavku 110. člena se za besedo »odlok« doda besedilo »in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta«.
34. člen
Za 117. členom se doda nov 117/a člen, ki se glasi:
»117/a člen
Spremembe in dopolnitve odloka se sprejmejo po postopku, kot je določen za sprejem odloka.
Statut občine in poslovnik za delo občinskega sveta se sprejmeta po postopku za sprejem odloka.«
35. člen
V prvem odstavku 120. člena se v drugi alinei besedilo »na naslednji seji« nadomesti z besedilom »na eni od naslednjih sej«.
36. člen
Na koncu besedila 123. člena se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»Pri predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka se amandmaje lahko vlaga le k členom sprememb in dopolnitev predloga odloka.
K posameznemu členu lahko vsak upravičen predlagatelj iz prvega in drugega odstavka tega člena poda en amandma.«
37. člen
V prvem odstavku 137. člena se črta besedilo »ter prostorskih in drugih planov razvoja«.
38. člen
V poglavju »VIII. Akti občinskega sveta« se za podpoglavjem 9 doda novo podpoglavje »10. PREČIŠČENA BESEDILA AKTOV OBČINSKEGA SVETA« ter doda nov 137/a člen, ki se glasi:
»137/a člen
Po spremembi ali dopolnitvi odloka oziroma drugega splošnega akta pripravi občinska uprava neuradno prečiščeno besedilo odloka oziroma drugega splošnega akta, ki se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
Uradno prečiščeno besedilo odloka oziroma drugega splošnega akta na predlog župana potrdi Občinski svet brez razprave. Objavi se v uradnem glasilu.«
Dosedanje 10. podpoglavje postane 11. podpoglavje.
39. člen
V prvem odstavku 160. člena se črtajo besedila »in funkcionarje«, »voli ali« ter »izvolitev ali«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Glede razrešitve članov nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta, volilnih komisij ter razrešitve posameznikov s funkcij v drugih organih, na katere jih je imenoval občinski svet, se tudi smiselno uporabljajo zakonski razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta. Članstvo preneha z dnem, ko občinski svet sprejme sklep o razrešitvi.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
40. člen
V 161. členu se na koncu besedila črta pika in odda naslednje besedilo:
»funkcionarja oziroma sklep o razrešitvi člana drugega organa.«
41. člen
V 163. členu se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Gradivo za seje in odločitve Občinskega sveta se objavljajo na spletni strani Mestne občine Koper.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Z dnem začetka veljavnosti teh sprememb in dopolnitev poslovnika preneha veljati Odlok o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi stalnih delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 13/95, 32/96, 18/98 in 13/03).
43. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Koper, dne 27. marca 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O L E M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I A L R E G O L A M E N T O
del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria
N. 007-2/2008
Capodistria, 28 marzo 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 29 e 36 della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB2 (G.U. della RS, n. 94/07), in virtù degli articoli 27 e 39 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 27 marzo 2008, ha accolto le seguenti
M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I A L R E G O L A M E N T O
del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria
Articolo 1
L’articolo 5, secondo comma, del Regolamento del consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/95, 42/00, 40/03 e G.U. della RS, n. 90/05) è modificato come segue:
»Una seduta del consiglio comunale si svolge in parte o nella totalità senza la presenza del pubblico, se il materiale trattato contiene informazioni confidenziali od altri dati riservati ai sensi della vigente normativa.«
Viene aggiunto un nuovo, terzo comma, che recita:
»Su richiesta del sindaco o di chi presiede la seduta, dell’organo interno o del gruppo consiliare, il consiglio comunale può decidere che la seduta si svolga senza la presenza del pubblico anche nei casi in cui i materiali trattati non contengono dati di cui al comma precedente, se sussiste una fondata probabilità che nel corso del dibattito siano avanzate questioni attinenti tali dati.«
Articolo 2
Nell’articolo 7, primo e secondo comma, la parola con significato in lingua slovena di »sigillo« è sostituita con la parola »timbro«.
Articolo 3
L’articolo 8, secondo comma, primo periodo, è modificato come segue:
»La prima seduta è convocata dal sindaco uscente nei 20 giorni successivi l’elezione dei consiglieri comunali e in ogni caso non oltre 10 giorni successivi il turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco.«
Articolo 4
Nell’articolo 12, il testo »e dell’attestato di elezione« è sostituito con »dell’esito di votazione per«.
Articolo 5
L’articolo 23 è soppresso.
Articolo 6
Nell’articolo 28 è aggiunto un nuovo secondo comma che recita:
»Nel corso della seduta il consigliere comunale può porre oralmente un solo quesito aggiuntivo, mentre eventuali altri quesiti vanno posti per iscritto.«
Articolo 7
È soppresso il terzo comma dell’articolo 29.
Articolo 8
Nell’articolo 31, secondo comma, il secondo periodo inizia con »nel corso della singola seduta«, mentre la parola »suddetta« è preceduta dalla parola »una«.
Articolo 9
Nell’articolo 34, il testo »riguardi il lavoro del consiglio comunale« è seguito da »ed è approvata dal consiglio comunale«.
Articolo 10
Nell’articolo 36, primo periodo, il testo »almeno 10 giorni« è sostituito con “per posta elettronica, almeno 8 giorni«.
Nel secondo comma, il testo »10 giorni« è sostituito con »8 giorni«.
Nel terzo comma, la parola »diramato« è seguita da »per posta elettronica«.
Articolo 11
Nell’articolo 40, secondo comma, è depennato il testo »all’atto di verifica del quorum durante la seduta e« e si aggiunge, in fine, il testo »e prima di ogni votazione«.
Articolo 12
Nell’articolo 41, secondo comma, si aggiunge, in fine, un periodo che recita:
»Il consiglio comunale decide altresì della durata della discussione.«
Articolo 13
Nell’articolo 44, sesto comma, si aggiunge, in fine, un periodo che recita:
»Tale limite vale anche per il presidente ovvero relatore dell’organo interno e per il rappresentante del gruppo consiliare.«
Il settimo comma è modificato come segue:
»Le richieste di variazione dell’ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al sindaco ovvero a chi presiede i lavori previo inizio della medesima.«
Articolo 14
L’articolo 47, quarto comma, è modificato come segue:
»Il proponente o suo rappresentante ed il sindaco, qualora non sia egli stesso proponente o suo rappresentante, possono prendere la parola anche durante la discussione dei consiglieri comunali per fornire spiegazioni, pareri e proposte.«
Articolo 15
Nell’articolo 49, il primo, il secondo ed il terzo comma sono modificati come segue:
»Ogni consigliere può parlare una sola volta sullo stesso argomento. Il suo intervento nella discussione è contenuto nel tempo di 5 minuti.«
In occasione della trattazione di atti con proposta la procedura breve, ogni consigliere può parlare una volta nel corso della prima ed una volta nel corso della della seconda lettura. Il suo intervento nella discussione è contenuto nel tempo di 5 minuti. In occasione della trattazione della proposta di proseguimento immediato con la seconda lettura, ogni consigliere può parlare una sola volta, ma il suo intervento non può eccedere 2 minuti.
Nel caso in cui il singolo oggetto all’ordine del giorno sia suddiviso in più sottoargomenti, ad ogni consigliere è consentito parlare una sola volta su ciascun sottoargomento, contenendo il proprio intervento nel tempo di 3 minuti.«
Si aggiungono il quarto ed il quinto comma che recitano:
»I limiti di durata degli interventi di cui ai commi precedenti valgono anche per il presidente ovvero relatore dell’organo interno e per il rappresentante del gruppo consiliare.
Il consiglio comunale può stabilire, su proposta del sindaco o di chi presiede i lavori, che i suddetti limiti di tempo vengano elevati oppure che la durata degli interventi non sia limitata. La relativa decisione è accolta dal consiglio comunale prima dell’apertura della discussione.«
L’attuale quarto comma che diventa sesto comma, il testo »3 minuti« è sostituita con »2 minuti«. In fine è aggiunto un nuovo periodo che recita:
»Non è consentito replicare alla replica, salvo nei casi in cui il sindaco o chi presiede i lavori lo decidano.«
L’attuale quinto comma diventa il settimo comma.
Articolo 16
Nell’articolo 50, il primo periodo è seguito da un nuovo periodo che recita:
»Nel corso della seduta, il consigliere comunale può parlare una sola volta sullo stesso argomento ed il suo intervento è contenuto nel tempo di due minuti.«
É aggiunto un nuovo secondo comma che recita:
»Le questioni procedurali di cui al comma precedente hanno la precedenza rispetto alle repliche.«
Articolo 17
Nell’articolo 52, primo comma, il testo »consiliare« è seguito da »per intervallo e nei casi previsti nel secondo e nel terzo comma del presente articolo«.
Nell’ultimo periodo del secondo comma, la cifra »30« è sostituita con la cifra »20«, ed il testo »consiglio comunale« con il testo »dal sindaco o da chi presiede i lavori«.
Nel secondo comma si aggiunte, in fine, un nuovo periodo che recita:
»Se la somma degli intervalli supera 2 ore, il sindaco o chi presiede i lavori ha la facoltà di limitare la durata delle pause successive.«
Nel quarto comma, il testo »toglie la seduta« è sostituito con “per quel giorno il sindaco o chi presiede i lavori toglie la seduta«.
Nel quinto comma si aggiunge, in fine, il seguente periodo:
»La decisione in merito è accolta dal consiglio comunale senza dibattito né motivazione di voto.«
Articolo 18
Nell’articolo 65, secondo comma, si aggiunge, in fine, il testo »e nei casi in cui il consiglio comunale lo decida«.
Articolo 19
Nell’articolo 66, terzo comma, il testo »3 minuti« è sostituito con »2 minuti«.
Articolo 20
Nell’articolo 69, primo comma, si aggiunge, in fine, il seguente periodo:
»La decisione in merito è accolta dal consiglio comunale senza dibattito né motivazione di voto.«
Articolo 21
Nell’articolo 72, secondo comma, il testo »32 schede« è sostituito con »tante schede quanti sono i consiglieri comunali«.
Articolo 22
L’articolo 77 è modificato come segue:
»Le sedute consiliari sono audio registrate, ma possono essere anche filmate.
Al sindaco, ai consiglieri comunali, ai membri del comitato di controllo, al proponente e ad altri partecipanti alla seduta è consentito ascoltare la registrazione audio negli uffici dell’amministrazione comunale ed alla presenza di un dipendente di tale amministrazione, designato dal sindaco.
Il lavoro che si svolge a porte chiuse, è registrato salvo nei casi in cui il consiglio comunale decide diversamente. Hanno accesso a tali registrazioni soltanto i consiglieri comunali ed il sindaco.«
Articolo 23
Nel primo periodo dell’articolo 79, il testo »sono conservati« è seguito da »in via permanente.«
Nel secondo periodo, la parola »tenute« è sostituita con la parola »tenuti« ed è cancellato il testo »le trascrizioni delle registrazioni sonore delle sedute del consiglio ed«.
Articolo 24
Il titolo del capitolo »VII ORGANI INTERNI« è seguito da un sottocapitolo intitolato »1. DISPOSIZIONI GENERALI«.
Articolo 25
Nell’articolo 95, primo comma, il testo »statuto comunale« è seguito da un punto ed il rimanente testo è cancellato.
Viene aggiunto un nuovo secondo comma che recita:
»Nell’ambito delle proprie attribuzioni ed in conformità allo statuto comunale ed al presente regolamento, gli organi interni discutono degli argomenti di pertinenza del consiglio comunale al quale trasmettono i propri pareri e le proprie proposte. Gli organi interni hanno la facoltà di sottoporre all’adozione del consiglio comunale i decreti ed altri atti di competenza del medesimo, fatti salvi quegli atti che vengono proposti dal sindaco, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo statuto comunale.«
L’attuale secondo comma diventa terzo comma.
Articolo 26
Nell’articolo 98, ultimo comma, il testo »5 giorni« è sostituito con »4 giorni«.
Articolo 27
L’articolo 101 è soppresso.
Articolo 28
L’articolo 103, ultimo comma, è modificato come segue:
»Se richiesto dall’organo interno, il sindaco è tenuto a garantire la presenza di un rappresentate dell’amministrazione comunale alla seduta del suddetto organo.«
Articolo 29
L’articolo 105 è seguito dal sottocapitolo intitolato »2. ORGANI INTERNI PERMANENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE« e da un nuovo “articolo 105/a« che recita:
»Articolo 105/a
a) Commissioni consiliari permanenti
1) Commissione per lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale
La commissione per lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale si compone del presidente, del vicepresidente e di 7 membri.
La commissione svolge i seguenti compiti:
– propone e discute della proposta dello statuto comunale e del regolamento consiliare, oltre alle proposte di modifiche ed integrazioni ai suddetti atti comunali,
– discute e propone le modifiche ed integrazioni allo statuto comunale,
– formula le proposte di testo delle interpretazioni autentiche dello statuto e del regolamento consiliare.
2) Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine
La commissione per i mandati, le elezioni e le nomine ha un presidente, un vicepresidente e 5 membri.
La commissione svolge i seguenti compiti:
– affronta questioni inerenti i mandati dei consiglieri comunali e del sindaco,
– informa il consiglio comunale sugli eventi che danno luogo alla cessazione del mandato dei consiglieri comunali e del sindaco,
– tratta questioni ed avanza proposte di competenza del consiglio comunale riguardanti le elezioni, le nomine, gli esoneri e gli affari amministrativi, salva diversa disposizione di altri atti,
– predispone e stabilisce la proposta della lsita di candidati alla carica di membri del comitato di controllo e delle due commissioni elettorali,
– predispone e stabilisce le proposte delle liste di candidati a membri degli organi interni del consiglio comunale e dell’assegnazione delle funzioni guida in seno ad essi,
– avanza proposte riguardanti l'esercizio delle varie funzioni negli organi statali ed altri,
– propone o tratta le proposte di atti riguardanti i salari, gli emolumenti, i gettoni di presenza e le indennità di carica dei funzionari, membri degli organi interni e di altri organi del comune,
– svolge altre mansioni attinenti ai mandati, alle elezioni, alle nomine, agli esoneri ed agli affari amministrativi, come previsto dalla relativa normativa.
3) Commissione giuridica e statutaria
La commissione giuridica e statutaria ha un presidente, un vicepresidente e 3 membri.
La commissione svolge i seguenti compiti:
– tratta i decreti ed altri atti generali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, verificandone la conformità formale con le leggi, lo statuto comunale ed altre norme,
– tratta gli statuti delle aziende pubbliche ed altre, degli enti pubblici economici ed altri e delle fondazioni, il cui fondatore o cofondatore è il comune; nel rispetto della normativa in vigore, chiede al consiglio comunale di dare il suo consenso oppure gli propone di approvarli,
– stabilisce la proposta del testo dell'interpretazione autentica dei decreti e di altri atti generali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale,
– discute di altre questioni statutarie e giuridiche.
4) Commissione per le questioni della nazionalità italiana
La commissione per le questioni della nazionalità italiana ha un presidente, un vicepresidente e 4 membri. La metà dei componenti della commissione è rappresentata dagli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
La commissione ha i seguenti compiti:
– tratta questioni riguardanti la posizione ed i diritti della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti,
– discute delle proposte di decreti e di altri atti consiliari generali, disciplinanti i diritti della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti fornendo pareri in merito al proponente ed al consiglio comunale,
– esamina le mozioni degli organi della comunità nazionale italiana riguardo all'attuazione dei diritti particolare della medesima ed avanza proposte in merito al consiglio comunale,
– tratta le relazioni degli organi competenti riguardo all'attuazione dei diritti particolari della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti comunicando al consiglio comunale le proprie prese di posizine e proponendo soluzioni.
5) Commissione incaricata delle istanze e dei ricorsi
La commissione incaricata delle istanze e dei ricorso ha un presidente, un vicepresidnete e 3 membri.
La commissione ha i seguenti compiti:
– tratta proposte e ricorsi riguardanti i singoli problemi nell'attuazione delle leggi, dei decreti e di altri provvedimenti del comun, inoltrati dai cittadini, aziende, organizzazioni e comunità,
– tratta ricorsi riguardanti le singole pratiche intervenendo presso gli organi competenti affinchè evada tale pratica nel rispetto della vigente normativa,
– esamina richieste, ricorsi ed altre istanze di natura generale, inoltrati dai cittadini, dalle aziende, dalle organizzazione e dalle comunità al consiglio comunale e ad altri organi istituzionali comunali, ne individua i motivi e propone provvedimenti da adottare per porre rimedio alle manchevolezze ed irregolarità,
– collabora con la commissione parlamentare per le petizioni, l'ufficio del Presidente della repubblica ed altri organi competenti dello stato, laddove i cittadini si rivolgono direttamente a tali istituzioni.
La commissione ha diritto di prendere visione degli atti e delle pratiche necessari alla valutazione delle questioni in esame; la commissione è altresì autorizzata a convocare il cittadino ed i rappresentanti dell'organo avverso il quale è stato presentato ricorso.
6) Commissione incaricata del conferimento dei riconoscimenti e premi
La commissione incaricata del conferimento dei riconoscimenti e premi ha un presidente, un vicepresidente e 5 membri.
La commissione ha i seguenti compiti:
– collabora alla perdisposizione del decreto sui premi e riconoscimenti del comune,
– svolge procedure e formula proposte per il conferimento dei riconoscimenti e premi del comune, nel rispetto del relativo decreto.
7) Commissione per la collaborazione regionale ed internazionale
La commissione per la collaborazione regionale ed internazionale ha un presidente, un vicepresidente e 3 membri.
La commissione ha i seguenti compiti:
– tratta questioni riguardanti la collaborazione del comune con i comuni e città contermini, comuni metropolitani ed altri nella regione ed a livello nazionale e con altri enti locali all'estero,
– collabora alla predisposizione del programma di collaborazione intercomunale, regionale ed internazionale,
– definisce el prese di posizione sull'instaurazione di rapporti di collaborazione con altri comuni, come pure sulla collaborazione finanziaria e sull'istituzione di organi, organizzazioni e servizi congiunti con altri comuni per sopperire alle necessità collettive,
– coordina l'attività di tutti gli organi comunali nei confronti di altri enti locali nazionali ed all'estero,
– fornisce pareri e proposte sull'instaurazione di rapporti costanti ed occasionali con enti locali all'estero nel cui territorio vivono gli Sloveni ovvero appartenenti alla comunità nazionale italiana,
– tratta questioni inerenti l'attività del comune in seno ad organizzazioni, associazioni ed altre forme di collaborazione e di coordinamento degli enti locali a livello nazionale ed internazionale.
b) Comitati consiliari permanenti
1) Comitati per le finanze e l'economia
Il comitato per le finanze e l'economia ha un presidente, un vicepresidente e 5 membri.
Il comitato tratta i decreti, gli altri atti generali del comune ed affronta questioni di pertinenza del consiglio comunale e riguardanti:
– l'industria, l'edilizia, l'agricoltura, le foreste, la marineria, la pesca, la veterinaria, la caccia, il commercio, l'artigianato, le altre forme dell'imprenditoria, il turismo, la ristorazione, l'attività fieristica, gli orari d'apertura, l'occupazione, i lavori pubblici ed i rapporti di lavoro, oltre al finanziamento di tali attività dal bilancio comunale e da altre fonti disponibili,
– il bilancio di previsione, le finanze pubbliche, il conto consuntivo del bilancio di previsione o di altri fondi,
– l'utilizzo durante l'anno delle risorse di bilancio e di altri fondi,
– il sistema delle imposte e di altre fonti proprie del comune,
– la prestazione di garanzie e fideiussioni per obblighi derivanti dal bilancio e da altri fondi,
– la contrazione di prestiti da parte del comune, delle aziende e degli enti pubblici,
– prestazione di garanzie per l'adempimento degli obblighi assunti da aziende ed enti pubblici,
– gestione finanziaria di aziende, enti e fondi pubblici (piano finanziario, conto consuntivo),
– altri argomenti riguardanti il settore delle finanze e dell'economia.
2) Comitato per gli affari sociali
Il comitato per gli affari sociali ha un presidente, un vicepresidente e 5 membri.
Il comitato esamina i decreti, gli altri atti consiliari di natura generale e le questioni o i problemi di pertinenza del consiglio comunale e riguardanti:
– il settore della cultura e della salvaguardia dei beni culturali, dell'educazione prescolastica, della sanità, della previdenza sociale, della tutela degli invalidi, dei bambini, dei giovani, della famiglia e degli anziani, oltre alla tutela degli ex combattenti della GLP e delle vittime del nazifascismo,
– il finanziamento con fondi del bilancio di tali attività,
– la fondazione di enti pubblici operanti nei suddetti settori, l'approvazione dei relativi statuti e l'attuazione di altri diritti spettanti al fondatore,
– altre questioni riguardanti gli affari sociali.
3) Comitato per i servizi pubblici economici e traffico
Il comitato per i servizi pubblici economici e traffico ha un presidente, un vicepresidente e 5 membri.
Il comitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovvero i problemi di pertinenza del consiglio comunale e riguardanti:
– il sistema dei servizi pubblici economici,
– l’istituzione ed il funzionamento delle aziende pubbliche e degli enti pubblici economisi, l’approvazione dei rispettivi statuti ed attuazione di altri diritti spettanti al fondatore,
– assegnazione delle concessione ed il relativo controllo,
– regolazione del traffico,
– ordine e quiete pubblica,
– funzionamento della vigilanza comunale.
4) Comitato epr l’ambiente ed il territorio
Il comitato per l’ambiente ed il territorio ha un presidente, un vicepresidente e 5 membri.
Il comitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovvero i problemi di pertinenza del consiglio comunale e riguardanti:
– i programmi di sviluppo comunali,
– la pianificazione territoriale e urbanistica,
– la tutela ambietnale,
– la politica residenziale e la politica di amministrazione dei vani d’affari,
– la politica di attrezzamento ed amministrazione dei terreni fabbricabili.
5) Comitato per l’autonomia locale
Il comitato per l’autonomia locale ha un presidente, un vicepresidente e 5 membri.
Il comitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovvero i problemi di pertinenza del consiglio comunale e riguardanti:
– lo sviluppo delle comunità locali in tutti i settori di vita e di lavoro,
– la pianificazione del territorio e dei rispettivi interventi,
– la costruzione e la manutenzione delle necessarie opere d’urbanizzazione,
– la trattazione di altre questioni pubbliche di importanza per le comunità locali,
– il finanziamento dei compiti delle comunità locali,
– il coordinamento dei diversi interessi delle comunità locali,
– l’aggregazione oppure la divisione ovvero la trasformazione delle comunità locali,
– la denominazione degli abitati, delle vie e delle piazze.
Articolo 30
Nell’articolo 106 è cancellato il testo »i piani territoriali ed altri piani di sviluppo del comune,«.
Articolo 31
Nell’articolo 108, primo comma, la parola in sloveno con il significato di »sigillo« è sostituita con la parola con il significato di »timbro«.
Articolo 32
Nell’articolo 109, secondo comma, il testo »segretario del Consiglio comunale« è sostituito con la parola »il sindaco«.
Articolo 33
Nell’articolo 110, primo comma, la parola »decreto« è seguita dal testo »e di altri atti di pertinenza del consiglio comunale«.
Articolo 34
L’articolo 117 è seguito da un nuovo articolo 117/a che recita:
»Articolo 117/a
L’approvazione delle modifiche e delle integrazioni al decreto avviene secondo la procedura applicata per la rispettiva adozione.
Lo Statuto comunale ed il regolamento del consiglio comunale sono approvati con la procedura prevista per l’approvazione del decreto.«
Articolo 35
Nell’articolo 120, primo comma, il testo del secondo alinea »nella seduta successiva« è sostituito con »in una delle sedute successive«.
Articolo 36
Nell’articolo 123, si aggiunge, in fine, il settimo e l’ottavo comma che recitano:
»Gli emendamenti sulle proposte di decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto possono riguardare unicamente gli articoli contenuti in tali modifiche ed integrazioni.
Ciascun proponente, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, può presentare un emendamento sul singolo articolo.«
Articolo 37
Nell’articolo 137, primo comma, è cancellato il testo » i piani territoriali ed altri piani di sviluppo del comune «.
Articolo 38
Nel capitolo »VIII ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE«, il sottocapitolo 9 è seguito da un nuovo sottocapitolo, e precisamente »10 TESTI UNICI DEGLI ATTI CONSILIARI«, seguito da un nuovo articolo 137/a che recita:
»Articolo 137/a
In seguito alle modifiche ed integrazioni al decreto o ad altro atto generale, l’amministrazione comunale prepara il relativo testo unico non ufficiale che viene pubblicato sul sito web del Comune città di Capodistria.
Su proposta del sindaco, il testo unico ufficiale del decreto o di altro atto generale è approvato dal Consiglio comunale senza discussione. Tale testo è pubblicato nel bollettino ufficiale.«
L’attuale sottocapitolo 10 diventa il sottocapitolo 11.
Articolo 39
Nell’articolo 160, primo comma, è cancellato il testo »e dei funzionari«, »eletti o« e »elezione o«.
È aggiunto un nuovo terzo comma che recita:
»Per l’esonero dei membri del comitato di controllo, degli organi consiliari interni, delle commissioni elettorali e per l’esonero dei singoli funzionari di altri organi, nominati dal consiglio comunale, si applicano in senso conforme le disposizioni normative riguardanti il decadimento dalla carica di consigliere comunale. Il mandato cessa il giorno dell’approvazione della delibera di esonero da parte del consiglio comunale.«
L’attuale terzo comma diventa il quarto comma.
Articolo 40
Nell’articolo 161 è cancellato, in fine, il punto ed è aggiunto il seguente testo:
»del funzionario ovvero la delibera di esonero del membri di altro organo.«
Articolo 41
Nell’articolo 163, si aggiunge, in fine, un nuovo periodo che recita:
»Il materiale per le sedute e le decisioni del Consiglio comunale sono pubblicati sul sito web del Comune città di Capodistria.«
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 42
Con l’entrata in vigore delle presenti modifiche ed integrazioni al regolamento cessa di avere efficacia il Decreto sull’istituzione, sulle attribuzioni e sulla composizione degli organi consiliari interni del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 13/95, 32/96, 18/98 e 13/03).
Articolo 43
Le modifiche ed integrazioni al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N: 007-2/2008
Capodistria, 27 marzo 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.