Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2008 z dne 21. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2008 z dne 21. 4. 2008

Kazalo

1641. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper, stran 4128.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Koper
Št. 007-1/2008
Koper, dne 28. marca 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) ter 27. in 171. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. marca 2008 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Koper
1. člen
V 2. členu Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/07) se črta besedilo »ter naloge, ki jih država iz svoje pristojnosti s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost«.
2. člen
Besedilo 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Na območju občine so kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti, ki samostojno opravljajo naloge, določene s tem statutom.«
3. člen
13. člen se črta.
4. člen
V 14. členu se črta tretji odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 17. člena se na koncu besedila 2. alinee črta podpičje in doda besedilo
»– »Priznanje 15. maj«;«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Priznanja in nagrade občine podeljujeta občinski svet in župan.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek se besedilo »Občinski svet podeljuje priznanja in nagrade občine« nadomesti z besedilom »Priznanja in nagrade občine se podeljujejo«.
Besedilo dosedanjega tretjega odstavka, ki postane četrti odstavek, se spremeni, tako da se glasi:
»Priznanja občine se lahko podeli tudi pobratenim in prijateljskim občinam.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
Besedilo 32. alinee 19. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– predpisuje davke in druge dajatve v skladu z zakonom;«.
7. člen
V 20. členu se črta besedilo »z njenim soglasjem«, beseda »ustrezna« pa se nadomesti z besedo »potrebna«.
8. člen
21. člen se črta.
9. člen
V prvem odstavku 23. člena se črta besedilo »na prvi naslednji seji po konstitutivni seji«.
Drugi odstavek se črta.
10. člen
V drugem odstavku 27. člena se črtajo 6., 7. in 22. alinea.
Besedilo 10. alinee se spremeni, tako da se glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, statutom občine ali drugim aktom ni drugače določeno;«.
V 13. alinei se črta besedilo »ter posebne davke«.
V 17. alinei se za besedilom »drugih organov občine« postavi vejica, ostalo besedilo do konca alinee pa se nadomesti z besedilom »določa merila za sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti ter v kolikor z zakonom ali drugim predpisom ni drugače določeno, določa tudi merila za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja;«.
V 18. alinei se črta besedilo »odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana ter«.
11. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedilom »v občinski upravi« doda besedilo »ali službi krajevne skupnosti«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti«.
12. člen
V 35. členu se besedilo »deset dni« nadomesti z besedilom »osem dni«.
13. člen
Besedilo drugega stavka prvega odstavka 37. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Seja ali del seje občinskega sveta poteka brez navzočnosti javnosti, če občinski svet obravnava gradivo, ki vsebuje tajne podatke oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona.«
Besedilo drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Občinski svet lahko na predlog župana oziroma predsedujočega, delovnega telesa in kluba članov občinskega sveta sklene, da bo seja ali del seje potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava gradiva, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka, če je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi sprožena vprašanja v zvezi s temi podatki.«
Tretji odstavek se črta.
14. člen
V 41. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Kadar občinski svet na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana ugodi pritožbi kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana, opravlja do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana najstarejši član občinskega sveta.«
15. člen
Besedilo 16. alinee 42. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– izvršuje proračun«.
Besedilo 17. alinee se spremeni, tako da se glasi:
»– v skladu z zakonom odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če statut občine ali drugi akti ne določajo drugače«.
18. alinea se črta.
V 24. alinei se črta besedilo »imenuje in razrešuje predstojnike organov občinske uprave«.
16. člen
44. člen se črta.
17. člen
Besedilo tretjega odstavka 45. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Podžupan se lahko v soglasju z županom odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«
V petem odstavku se na koncu besedila prvega stavka doda besedilo »do nastopa mandata novo izvoljenega župana«. V drugem stavku se besedilo »če je razrešen« nadomesti z besedilom »če je župan razrešen«.
18. člen
Besedilo drugega odstavka 47. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijami in delom na delovnih mestih, s katerimi po določbi 30. člena tega statuta ni združljiva funkcija člana Občinskega sveta.«
19. člen
Besedilo četrtega odstavka 55. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati sestavine, ki jih določi minister pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«
20. člen
V 63. členu se besedilo »komisije, odbore in pododbore« nadomesti z besedilom »komisije in odbore«.
21. člen
V prvem odstavku 64. člena se doda nova zadnja alinea, ki se glasi:
»– komisija za regionalno in mednarodno sodelovanje«.
Zadnji odstavek se črta.
22. člen
V prvem odstavku 65. člena se besedilo »z odlokom« nadomesti z besedilom »s poslovnikom o delu občinskega sveta«.
23. člen
V tretjem odstavku 66. člena se črta besedilo »v primeru konstitutivne seje občinskega sveta«.
Na koncu petega odstavka se doda naslednji stavek:
»Če tudi na ta način ne pride do imenovanja vseh članov, se o novih kandidaturah glasovanje glede manjkajočih članov komisije ponovi na naslednji seji.«
24. člen
89. in 90. člen se črtata.
25. člen
Besedilo 91. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«
26. člen
93., 95. in 96. člen se črtajo.
27. člen
Na koncu besedila tretjega odstavka 127. člena se črta pika in doda besedilo »ter v primerih, določenih z zakonom.«
Besedilo četrtega in petega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Če ni z zakonom drugače določeno, se za ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem v lasti občine smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem v lasti države.
Premoženje se lahko pridobi brezplačno, razen če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve.«
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»O pridobivanju in odtujevanju kapitalskih naložb odloča občinski svet, če zakon ne določa drugače.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
28. člen
V tretji alinei drugega odstavka 129. člena se besedilo »statutom občine« nadomesti z besedilom »predpisov občine«.
29. člen
V tretji alinei 131. člena se črta besedilo »ki jih je občina kupila«.
30. člen
V 140. členu se pri krajevnih skupnostih:
– Ankaran – Ancarano na koncu besedila v oklepaju doda besedilo »od 0370-0372«;
– Dekani na koncu besedila v oklepaju doda besedilo »od 0364-0366«;
– Gradin pri naselju Gradin besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »(prostorski okoliš 0218)«;
– Hrvatini – Crevatini pri naselju Hrvatini – Crevatini na koncu besedila v oklepaju doda besedilo »0368, 0369«;
– Koper – center Capodistria – centro na koncu besedila v oklepaju doda številka »0358«;
– Semedela – Semedella na koncu besedila v oklepaju doda številka »0362«;
– Za gradom – Al castelletto na koncu besedila v oklepaju doda številka »0361«;
– Olmo – Prisoje pri delu naselja Koper – Capodistria del besedila v oklepaju »in od 0143–0147 in 0351, 0352 in 0355« nadomesti s številkami »0143, 0145, 0146, 0147, 0351, 0352, 0353, 0363«;
– Sveti Anton na koncu besedila v oklepaju doda številka »0367«;
– Škocjan – San Canziano pri naselju Kampel – Campel na koncu besedila v oklepaju dodata številki »0355, 0356« ter pri naselju Manžan na koncu besedila v oklepaju doda številka »0375«;
– Škofije pri naselju Zgornje Škofije na koncu besedila v oklepaju dodata številki »0357, 0373«;
– Vanganel pri naselju Bonini na koncu besedila v oklepaju doda številka »0374«;
– Žusterna – Giusterna pri delu naselja Koper – Capodistria del besedila v oklepaju »ter 0095 in 0348« nadomesti s številkami »0095, 0348, 0354, 0359, 0360, 0376, 0377«.
31. člen
V prvem odstavku 143. člena se pred besedilom 4. alinee doda besedilo »v skladu s predpisi.«
V drugem odstavku se črta besedilo »z njenim soglasjem«.
32. člen
V prvem odstavku 145. člena se besedilo »pristojnega organa« nadomesti z besedo »sveta«.
V drugem odstavku se beseda »organ« nadomesti z besedo »svet«.
33. člen
Na koncu prvega odstavka 147. člena se doda naslednji stavek:
»Redne volitve v svet krajevne skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.«
Črta se drugi stavek drugega odstavka.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi krajevne skupnosti.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
34. člen
Besedilo 150. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Glede odločanja sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe 26. člena tega statuta.«
35. člen
Besedilo 3. alinee 151. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– predlaga finančni načrt in pripravi zaključni račun krajevne skupnosti«;
36. člen
156. člen se črta.
37. člen
Besedilo 157. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Če je to utemeljeno z zemljepisnimi, zgodovinskimi, gospodarskimi, upravnimi, kulturnimi in drugimi značilnostmi območja, o čemer odloča občinski svet, se lahko:
– dvoje ali več sosednjih krajevnih skupnosti združi v novo krajevno skupnost;
– krajevna skupnost razdeli na dvoje ali več krajevnih skupnosti;
– del krajevne skupnosti lahko izloči iz krajevne skupnosti in ustanovi kot nova krajevna skupnost ter
– del krajevne skupnosti lahko izloči iz krajevne skupnosti in priključi k sosednji krajevni skupnosti.«
38. člen
V prvem odstavku 158. člen se črta besedilo »prvega odstavka«.
V drugem odstavku se besedilo »naselje ali več naselij« nadomesti z besedo »Del«.
39. člen
V 159. členu se v prvem stavku za besedilom »njihovo območje« doda besedilo »ter določi ime krajevne skupnosti ali ga spremeni.«
40. člen
Na koncu besedila prvega odstavka 161. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje krajevne skupnosti.«
Besedilo zadnjega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Pravico glasovati na referendumu ima vsak, ki ima na referendumskem območju volilno pravico za volitve v občinski svet.«
41. člen
162. člen se črta.
42. člen
V 163. členu se črta 5. alinea.
43. člen
V tretji alinei 164. člena se črta besedilo »s soglasjem krajevne skupnosti«.
44. člen
Črta se četrti odstavek 165. člena.
45. člen
V prvem odstavku 168. člena se črta besedilo »prostorske in druge plane razvoja občine,«.
46. člen
V 173. členu se črta besedilo »ustanavlja in določa delovno področje delovnih teles občinskega sveta«.
47. člen
V 182. členu se za besedo »Odlok« doda besedilo »in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta«.
48. člen
Besedilo prvega odstavka 191. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Statut in poslovnik za delo občinskega sveta se sprejemata po postopku, kot je določen za sprejem odloka.«
49. člen
Naslov XI. poglavja »Povezovanje občine v širše lokalne samoupravne lokalne skupnosti in drugo sodelovanje« se spremeni, tako da se glasi »Medobčinsko sodelovanje«.
50. člen
Črtajo se prvi odstavek 197. člena ter 198., 199. in 200. člen.
51. člen
V 201. členu se za besedo »združenja« doda vejica in besedilo »ki ga sprejme občinski svet«.
52. člen
Besedilo 204. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Spremembe in dopolnitve statuta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem vsak predlagatelj, ki je po določbi 182. člena tega statuta upravičen predlagati odlok.«
53. člen
Doda se nov prvi odstavek 205. člena, ki se glasi:
»Pobudo za spremembo statuta lahko poleg predlagateljev iz prejšnjega člena dajo tudi svet krajevne skupnosti, svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in zbor občanov.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Določbi prvega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 33. člena, ki urejata nezdružljivost, se začneta uporabljati po prvih rednih volitvah po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta.
55. člen
Z dnem začetka veljavnosti teh sprememb in dopolnitev statuta prenehajo veljati:
– 2. alinea 14. člena odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07),
– Odlok o pridobivanju občinskega nepremičnega premoženja (Uradne objave, št. 27/03) ter
– Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 12/96).
56. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008
Koper, dne 27. marca 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O L E M O D I F I C H E ED I N T E G R A Z I O N I A L L O S T A T U T O
del Comune Città Di Capodistria
N. 007-1/2008
Capodistria, 28 marzo 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 29 e 64 della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB2 (G.U. della RS, n. 94/07), in virtù degli articoli 27 e 171 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 27 marzo 2008, ha accolto le seguenti
M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I A L L O S T A T U T O
DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Articolo 1
Nell’articolo 2 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05 e 67/06) è cancellato il testo »come pure le funzioni di pertinenza dello Stato e delegate dal medesimo col consenso del Comune stesso«.
Articolo 2
L’articolo 12 è modificato come segue:
»Nella circoscrizione del comune sono costituite le comunità locali quali porzioni del territorio comunale, che esplicano in maniera autonoma le funzioni definite dal presente statuto.«
Articolo 3
L’articolo 13 è soppresso.
Articolo 4
Nell’articolo 14 è depennato il terzo comma.
Articolo 5
Nell’articolo 17, primo comma, alla fine del secondo alinea è cancellato il punto virgola ed è aggiunto il seguente testo:
»– »Riconoscimento 15 maggio«;«.
Viene aggiunto un nuovo secondo comma che recita:
»I riconoscimenti ed i premi del comune vengono conferiti dal consiglio comunale e dal sindaco.«
Il secondo comma diventa così il terzo comma, ed il testo »Il consiglio comunale conferisce i riconoscimenti e premi del comune« è sostituito dal testo »I riconoscimenti ed i premi del comune vengono conferiti«.
Il terzo comma, che diventa il quarto comma, è modificato e recita:
»I riconoscimenti del comune possono essere conferiti anche ai comuni gemellati ed amici.«
L’attuale quarto comma diventa quinto comma.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 19, 32 alinea, è modificato come segue:
»– istituisce le imposte e le tasse previste dalla noramtiva;«.
Articolo 7
Nell’articolo 20 è depennato il testo »al consenso del comune stesso«, mentre la parola »appropriati« è sostituita dalla parola »necessari«.
Articolo 8
L’articolo 21 è soppresso.
Articolo 9
Nell’articolo 23, primo comma, è cancellato il testo »nel corso della prima seduta successiva a quella costitutiva«.
Il secondo comma è soppresso.
Articolo 10
Nell’articolo 27, secondo comma, sono depennati il sesto, il settimo ed il ventiduesimo alinea.
Il 10° alinea è modificato come segue:
»– decide dell’acquisizione e dell’alienazione del patrimonio comunale, ferma restando diversa disposizione dalla legge, dallo statuto comunale o da altro atto;«.
Nel 13° alinea è depennato il testo »come pure le tasse speciali«.
Nel 17° alinea, il testo »di altri organi del comune« è seguito da una virgola, mentre il rimanente testo è sostituito da »stabilisce i criteri per la determinazione dell’ammontare del gettone di presenza, ma anche dei criteri per la determinazione del salario del direttore e delle retribuzioni spettanti ai rappresentanti del fondatore dell’azienda pubblica, fatta salva diversa disposizione di legge o di atti aventi forza di legge;«
Nel 18° alinea è depennato il testo »decide dell’esplicazione professionale della funzione del vicesindaco e«.
Articolo 11
Nell’articolo 30, primo comma, il testo »nell’amministrazione comunale« è seguito dal testo »o nel servizio della comunità locale«.
Nel secondo comma è depennato il seguente testo »dal dirigente dell'unità organizzativa interna al distretto amministrativo«.
Articolo 12
Nell’articolo 35, il testo »dieci giorni« è sostituito con il testo »otto gorni«.
Articolo 13
Il testo dell’articolo 37, primo comma, secondo periodo, è modificato come segue:
»Una seduta del consiglio comunale si svolge in parte o nella totalità senza la presenza del pubblico, se il materiale trattato contiene informazioni confidenziali od altri dati riservati ai sensi della vigente normativa.«
Il testo del secondo comma è modificato come segue:
»Su richiesta del sindaco o di chi presiede la seduta, dell’organo interno o del gruppo consiliare, il consiglio comunale può decidere che la seduta si svolga senza la presenza del pubblico anche nei casi in cui i materiali trattati non contengono dati di cui al comma precedente, se sussiste una fondata probabilità che nel corso del dibattito siano avanzate questioni attinenti tali dati.«
Il terzo comma è soppresso.
Articolo 14
Nell’articolo 41 è aggiunto un nuovo comma che recita:
»Nel caso in cui, ricevuta la relazione della commissione elettorale comunale sull’esito delle votazioni, il consiglio comunale accolga i ricorsi dei candidati o dei rappresentanti di candidati a sindaco, è il consigliere più anziano ad attendere ai compiti correnti spettanti al sindaco.«
Articolo 15
Il testo dell’articolo 42, sedicesimo alinea, è modificato come segue:
»– attua il bilancio di previsione«.
Il testo del diciassettesimo alinea è modificato come segue:
»– decide dell’acquisto e dell’alienazione del patrimonio comunale nel rispetto della legge, salva diversa disposizione dello statuto o di altro atto«.
Il diciottesimo alinea è soppresso.
Nel 24° alinea è depennato il testo »nomina ed esonera i dirigenti degli organi dell’amministrazione comunale«.
Articolo 16
L’articolo 44 è soppresso.
Articolo 17
L’articolo 45, terzo comma, è modificato come segue:
»In accordo con il sindaco, il vicesindaco può scegliere di svolgere la propria funzione a titolo professionale.«
Al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente testo: »fino all’insediamento del sindaco neoeletto«. Nel secondo periodo, il testo »egli sia esonerato« è sostituito con »il sindaco sia esonerato«.
Articolo 18
L’articolo 47, secondo comma, è modificato come segue:
»L’accesso alla carica di vicesindaco è preclusa a coloro che occupano funzioni o svolgono mansioni incompatibili con il mandato di consigliere comunale, ai sensi dell’articolo 30 del presente statuto.«
Articolo 19
L’articolo 55, quarto comma, è modificato come segue:
»La relazione sul controllo eseguito deve contenere gli elementi definiti dal ministro incaricato dell’autonomia locale, di concerto con il ministro competente per le finanze.«
Articolo 20
Nell’articolo 63, il testo »commissioni, comitati e sotto-comitati« è sostituito con »commissione e comitati«.
Articolo 21
Nell’articolo 64, primo comma, è aggiunto un nuovo alinea che recita:
»– commissione per la collaborazione regionale ed internazionale«.
L’ultimo comma è soppresso.
Articolo 22
Nell’articolo 65, primo comma, il testo »mediante apposito decreto« è sostituito con »mediante regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio comunale«.
Articolo 23
Nell’articolo 66, terzo comma, è depennato il testo »Nel caso si tratti della seduta costitutiva del consiglio comunale«.
Al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
»Se neppure in questo caso si riesca a nominare tutti i membri, la votazione dei nuovi candidati per la nomina dei membri mancanti della commissione ha luogo nel corso della seduta successiva.«
Articolo 24
Gli articoli 89 e 90 sono soppressi.
Articolo 25
L’articolo 91 è modificato come segue:
»Il sindaco provvede alla definizione della pianta organica e dell’assetto organizzativo dell’amministrazione comunale.«
Articolo 26
Gli articoli 93, 95 e 96 sono soppressi.
Articolo 27
Nell’articolo 127, terzo comma, in fine, è depennato il punto ed è aggiunto il seguente testo: »e nei casi stabiliti dalla legge.«
Il quarto ed il quinto comma sono modificati come segue:
»Per la gestione dei beni immobili e di quelli mobili del comune si applicano in senso conforme, le norme disciplinanti la gestione di beni immobili e di quelli mobili dello stato, salva diversa disposizione di legge.
È ammessa l’acquisizione gratuita dei beni, fatti salvi i casi in cui tale acquisizione causi spese considerevoli oppure qualora tale proprietà implichi adempimenti suscettibili di comportare degli obblighi sproporzionati per il comune.«
Il quinto comma è seguito da un nuovo, sesto comma, che recita:
»Dell’acquisizione e dell’alienazione delle partecipazioni in capitale decide il Consiglio comunale, salva diversa disposizione di legge.«
L’attuale sesto comma diventa il settimo comma.
Articolo 28
Nell’articolo 129, secondo comma, terzo alinea, il testo »dallo statuto comunale« è sostituito con »dai regolamenti comunali«.
Articolo 29
Nell’articolo 131, terzo alinea, è depennato il testo »acquisiti dal comune«.
Articolo 30
Nell’articolo 140, capitolo relativo alle comunità locali, vengono apportate le seguenti modifiche:
– Ankaran – Ancorano, si aggiunte al testo tra parentesi »da 0370 – 0372«;
– Dekani, si aggiunte al testo tra parentesi »da 0364 – 0366«;
– Gradin, riguardo l’abitato Gradin, il testo tra parentesi è sostituito con »(circondario territoriale 0218)«;
– Hrvatini – Crevatini, riguardo l’abitato di Hrvatini – Crevatini, è aggiunto al testo tra parentesi »0368, 0369«;
– Koper – center Capodistria – centro, è aggiunta al testo tra parentesi la cifra »0358«;
– Semedela – Semedella, è aggiunta al testo tra parentesi la cifra »0362«;
– Za gradom – Al castelletto, è aggiunta al testo tra parentesi la cifra »0361«;
– Olmo – Prisoje, relativamente alla parte dell’abitato di Koper – Capodistria, il testo tra parentesi »e da 0143–0147 e 0351, 0352 e 0355« è sostituito con le cifre »0143, 0145, 0146, 0147, 0351, 0352, 0353, 0363«;
– Sveti Anton, è aggiunta al testo tra parentesi la cifra »0367«;
– Škocjan – San Canziano, relativamente all’abitato di Kampel – Camper, sono aggiunte al testo tra parentesi le cifre »0355, 0356«, mentre relativamente all’abitato di Manžan, è aggiunta al testo tra parentesi la cifra »0375«;
– Škofije, relativamente all’abitato di Zgornje Škofije, sono aggiunte al testo tra parentesi le cifre »0357, 0373«;
– Vanganel, relativamente all’abitato di Bovini, è aggiunta al testo tra parentesi la cifra »0374«;
– Žusterna – Giusterna, relativamente alla parte dell’abitato di Koper – Capodistria, parte del testo tra parentesi »e 0095 e 0348« è sostituito con »0095, 0348, 0354, 0359, 0360, 0376, 0377«.
Articolo 31
Nell’articolo 143, primo comma, il quarto alinea è preceduto dal testo »in ossequio alla vigente normativa.«
Nel secondo comma è depennato il testo »con il suo consenso«.
Articolo 32
Nell’articolo 145, primo comma, il testo »l’organo competente« è sostituito con »il consiglio«.
Nel secondo comma, la parola »organo« è sostituita con la parola »consiglio«.
Articolo 33
Nell’articolo 147, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
»Le elezioni ordinarie del consiglio della comunità locale si svolgono contemporaneamente a quelle del consiglio comunale.«
Il secondo periodo del secondo comma è depennato.
È aggiunto un nuovo terzo comma che recita:
»La carica di membro del consiglio della comunità locale è incompatibile con quella di sindaco, vicesindaco, pubblico dipendente dell’amministrazione comunale, pubblico dipendente della comunità locale.«
Gli attuali terzo e quarto comma diventa il quarto ed il quinto comma.
Articolo 34
L’articolo 150 è modificato come segue:
»Per la disciplina della procedura decisionale in seno al consiglio della comunità locale si applicano in senso conforme le disposizioni dell’articolo 26 del presente statuto.«
Articolo 35
L’articolo 151, terzo alinea, è modificato come segue:
»– propone il piano finanziario e predispone il conto consuntivo della comunità locale«;
Articolo 36
L’articolo 156 è soppresso.
Articolo 37
L’articolo 157 è modificato come segue:
»Nel caso in cui sussistano motivi di carattere territoriale, storico, economico, amministrativo, culturale e di altro genere, in merito ai quali delibera il consiglio comunale,
– La comunità locale può aggregarsi con una o più comunità locali, formando un’unica comunità locale;
– La comunità locale può dividersi in due o più comunità locali;
– L’abitato o più abitati appartenenti ad una o più comunità locali possono distaccarsi dalle rispettive comunità locali e costituirsi in una nuova comunità locale;
– Una parte della comunità locale si distacca dalla medesima e si aggrega ad un’altra comunità locale.«
Articolo 38
Nell’articolo 158, primo comma, è depennato il testo »del primo comma«.
Nel secondo comma, il testo »L’abitato o più abitati« è sostituito con »parte«.
Articolo 39
Nell’articolo 159, primo periodo, al testo »il rispettivo territorio« è aggiunto il testo »si definisce o si altera il nome della comunità locale.«
Articolo 40
Nell’articolo 161, primo comma, si aggiunge, in fine, un nuovo periodo che recita:
»L’accertamento dell’interesse si riferisce al nome ed al territorio della comunità locale.«
L’ultimo comma è modificato come segue:
»Possono partecipare al referendum tutti i cittadini in grado di esercitare, sul territorio interessato dal referendum, il diritto di voto alle elezioni dei propri rappresentanti al consiglio comunale.«
Articolo 41
L’articolo 162 è soppresso.
Articolo 42
Nell’articolo 163 è soppresso il quinto 5 alinea.
Articolo 43
Nell’articolo 164, terzo alinea, è depennato il testo »con il consenso di quest’ultima«.
Articolo 44
Nell’articolo 165 è soppresso il quarto comma.
Articolo 45
Nell’articolo 168, primo comma, è depennato il testo »i piani di assetto territoriale e di altro genere, inerenti allo sviluppo del comune«.
Articolo 46
Nell’articolo 173, è depennato il testo »costituisce i propri organi interni e ne determina le attribuzioni«.
Articolo 47
Nell’articolo 182, la parola »Decreto« è seguita da »ed altri atti di competenza del consiglio comunale«.
Articolo 48
L’articolo 191, primo comma, è modificato come segue:
»Lo statuto ed il regolamento interno del consiglio comunale sono discussi ed approvati secondo la procedura prevista per l’approvazione dei decreti.«
Articolo 49
Il titolo del Capitolo XI »Associazione di comuni in una più vasta comunità dell’autonomia locale ed altre forme di collaborazione« è modificato in »Collaborazione intercomunale«.
Articolo 50
Sono soppressi il primo comma dell’articolo 197 e gli articoli 198, 199 e 200.
Articolo 51
Nell’articolo 201, la parola »associazione« è seguita da una virgola e dal seguente testo »approvato dal consiglio comunale«.
Articolo 52
L’articolo 204 è modificato come segue:
»Le iniziative di modificazioni ed integrazioni allo statuto possono essere avanzate al consiglio comunale da qualsiasi soggetto in grado di proporre un decreto, come previsto nell’articolo 182 del presente statuto.«
Articolo 53
Nell’articolo 205 è aggiunto un nuovo primo comma che recita:
»Oltre ai soggetti di cui all’articolo precedente possono avanzare iniziative per la modifica allo statuto anche i consiglio delle comunità locali, il consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana e l’assemblea dei cittadini.«
L’attuale primo comma diventa quindi il secondo comma.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 54
Le disposizioni di cui all’articolo 11, primo comma, ed all’articolo 33, terzo comma, che si riferiscono all’incompatibilità di carica, si applicano a partire dalle prime elezioni ordinarie che si svolgeranno successivamente all’entrata in vigore delle presenti modifiche ed integrazioni allo statuto.
Articolo 55
Con l’entrata in vigore delle presenti modifiche ed integrazioni allo statuto, cessano di avere efficacia:
– L’articolo 15, secondo alinea, del decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2008 (G.U. della RS, n. 125/07),
– Decreto sull’acquisizione del patrimonio immobile del comune (Bollettino ufficiale, n. 27/03) ed il
– Decreto sulla definizione degli ambiti territoriali delle comunità locali nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 12/96).
Articolo 56
Le presenti modifiche ed integrazioni allo statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-1/2008
Capodistria, 27 marzo 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost