Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1536. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2007, stran 3744.

Na podlagi 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter. 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 8. redni seji dne 28. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:
                           Zneski v EUR
+--------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |
+-------------------------------------------+------------------+
| Skupina/podskupina kontov         |Zaključni račun 07|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |     2.339.499|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |     1.424.683|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |     1.409.721|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |     1.259.819|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje      |      81.153|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |      68.749|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |      14.962|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |       8.824|
|    |prihodki od premoženja      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |       1.147|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |        491|
|    |storitev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |       4.500|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |       5.880|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |       5.880|
|    |in neopredmetenih dolg. sredstev |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |      908.936|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |      762.636|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega |      146.300|
|    |proračuna iz sredstev EU     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43)   |     2.049.465|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |      301.661|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      96.982|
|    |zaposlenim            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      16.204|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |      175.795|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |       8.594|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve            |       4.086|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |      541.271|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |      305.959|
|    |gospodinjstvom          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      23.377|
|    |organizacijam in ustanovam    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |      211.935|
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     1.093.019|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     1.093.019|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      113.514|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |431 Investicijski transferi    |      93.246|
|    |pravnim osebam, ki niso      |         |
|    |proračunski upor.         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |432 Investicijski transferi    |      20.268|
|    |proračunskim uporabnikom     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |      290.034|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |         |
|    |NALOŽB              |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |         0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |         0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|    |(IV-V)              |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |         0|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |      38.015|
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |      38.015|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |      38.015|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |      252.019|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |      –38.015|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |      290.034|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |       2.558|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
3. člen
Stanje sredstev rezerv je 18.916,40 EUR in se prenese v rezerve proračuna za leto 2008.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2008
Loški Potok, dne 28. marca 2008
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost