Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1324. Odlok o avtotaksi prevozih, stran 3143.

Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 10. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o avtotaksi prevozih
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) določijo pogoji za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov in način njihovega opravljanja.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI AVTOTAKSI PREVOZOV
1. Pogoji
2. člen
Avtotaksi prevoznik mora za pridobitev dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL (v nadaljevanju: dovoljenje) izpolnjevati naslednja pogoja:
– ima veljavno licenco za avtotaksi prevoze ter
– ima zaposlene voznike, ki imajo opravljen izpit o poznavanju območja MOL.
3. člen
K opravljanju pisnega in praktičnega izpita o poznavanju območja MOL se lahko priglasijo vozniki, ki imajo veljaven vozniški izpit in potrdilo o znanju slovenščine in najmanj pasivnem znanju enega svetovnega jezika.
Komisija ima predsednika in namestnika predsednika ter dva člana in dva namestnika. Komisijo imenuje župan praviloma izmed javnih uslužbencev organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet (v nadaljevanju: pristojni organ).
Program o poznavanju območja MOL določi župan s pravilnikom, s katerim se določi tudi način opravljanja izpita.
Voznik dobi po opravljenem izpitu potrdilo. Evidenco potrdil o opravljenem izpitu vodi pristojni organ.
Za opravljanje izpita plača voznik stroške v višini 50 eurov.
2. Postopek za pridobitev dovoljenja
4. člen
Avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje, ki ga izda pristojni organ, na podlagi vloge, ki vsebuje naslednje dokumente:
– licenco za avtotaksi prevoze in izvode licenc za posamezna vozila,
– seznam voznikov s podatki o vozniških dovoljenjih,
– potrdila o opravljenem izpitu o poznavanju območja MOL za voznike,
– pogodbe o zaposlitvi voznikov,
– fotografije voznikov z imeni in priimki za pridobitev avtotaksi izkaznice za voznika in
– cenik avtotaksi prevozov.
5. člen
Na podlagi popolne vloge iz prejšnjega člena tega odloka pristojni organ izda:
– dovoljenje za čas do izteka veljavnosti licence in
– avtotaksi izkaznice za voznike.
Obrazec avtotaksi izkaznice za voznika je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
Avtotaksi prevoznik dobi dovoljenje in avtotaksi izkaznice za voznike, ko plača občinsko takso iz 10. člena tega odloka.
Avtotaksi izkaznica za voznika se izda za čas zaposlitve po pogodbi ali za čas veljavnosti licence.
Dovoljenje iz prve alineje prvega odstavka tega člena se lahko podaljša po postopku za pridobitev dovoljenja, priložijo se le tisti dokumenti, ki so se spremenili.
6. člen
Pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu dovoljenja, če:
– avtotaksi prevoznik ne plača letne občinske takse za avtotaksi postajališče,
– voznik avtotaksi prevoznika nima opravljenega izpita o poznavanju območja MOL,
– voznik avtotaksi prevoznika ni zaposlen pri avtotaksi prevozniku,
– avtotaksi prevozniku preneha veljati licenca za opravljanje avtotaksi prevozov,
– vozilo avtotaksi prevoznika nima izvoda licence za posamezno vozilo.
O pritožbi zoper odločbo o odvzemu dovoljenja odloča župan. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Avtotaksi prevoznik mora v osmih dneh po prejemu odločbe iz prvega odstavka tega člena pristojnemu organu vrniti dovoljenje za opravljanje avtotaksi prevozov in avtotaksi izkaznice za voznike.
7. člen
Avtotaksi prevoznik mora v času veljavnosti dovoljenja pristojnemu organu predložiti vsako spremembo podatkov o vozilu in vozniku. Voznik lahko prične izvajati avtotaksi prevoz, ko prejme avtotaksi izkaznico za voznika.
Avtotaksi prevozniki morajo vsako spremembo cenika predložiti v roku osem dni pristojnemu organu.
8. člen
Pristojni organ izdaja, spreminja, podaljšuje ali odvzema dovoljenja iz tega odloka, vodi evidenco o izdanih dovoljenjih in cenikih ter opravlja vsa administrativna dela za komisijo iz 3. člena tega odloka.
Pristojni organ objavlja seznam dovoljenj avtotaksi prevoznikov na svoji spletni strani.
III. NAČIN OPRAVLJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV
1. Avtotaksi postajališče
9. člen
Za ureditev avtotaksi postajališča skrbi pristojni organ.
10. člen
Za uporabo avtotaksi postajališča plača avtotaksi prevoznik za vsako vozilo letno občinsko takso, ki znaša 300 eurov, razen za okolju prijazna vozila.
Za okolju prijazno vozilo po tem odloku se šteje vozilo na električni pogon ali vozilo na hibridni pogon, katerega poraba goriva v mestnem ciklu, določena s predpisanimi testi na osnovi Direktive Sveta št. 80/1268/EEC, ne presega 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in katerega uradne specifične emisije snovi iz izpušnih plinov ne presegajo naslednjih maksimalnih vrednosti:
+---------------------------------+----------------------------+
|      Parameter      |    Vrsta goriva    |
|                 +--------------+-------------+
|                 | Plinsko olje |  Bencin  |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|CO(2) – ogljikov dioksid (g/km) |   110   |   110   |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|PM – trdni delci (mg/km)     |   5    |   5   |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|NOx – dušikovi oksidi (g/km)   |   0,2   |  0,06   |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|HC – ogljikovodiki (g/km)    |   /    |  0,075  |
+---------------------------------+--------------+-------------+
Avtotaksi prevoznik dobi za plačano letno občinsko takso za vsako vozilo nalepko z grbom MOL in oznako leta, ki potrjuje plačilo takse za posamezno leto. Nalepko mora avtotaksi prevoznik obvezno nalepiti v desni zgornji kot armaturne plošče.
Nalepko iz prejšnjega odstavka tega člena mora pridobiti avtotaksi prevoznik pred iztekom tekočega leta za naslednje leto. Za vsako leto posebej izda pristojni organ sklep o plačilu letne občinske takse.
2. Dolžnosti avtotaksi prevoznika in voznika
11. člen
Voznik, ki nima opravljenega izpita o poznavanju območja MOL in nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ne sme opravljati avtotaksi prevozov na območju MOL.
Voznik lahko ustavlja vozilo, ki ima nalepko iz 10. člena tega odloka, na vsakem avtotaksi postajališču le v času opravljanja dejavnosti avtotaksi prevozov.
Na avtotaksi postajališču mora biti voznik v vozilu ali poleg njega, oddalji se lahko od vozila le toliko, da pospremi potnika.
12. člen
Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom po najkrajši možni poti ali poti, ki jo določi naročnik, in se mora do potnikov vesti vljudno.
13. člen
Cilj in smer vožnje določi naročnik avtotaksi prevoza. Naročnik se odloči, ali se bo z istim vozilom peljalo več potnikov na isti ali različnih relacijah.
14. člen
Voznik, ki je na vožnji in je prost, mora ustaviti vozilo in sprejeti potnika, če s tem ne krši predpisov o varnosti v cestnem prometu.
V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku drugo vozilo.
15. člen
Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ne presega velikosti razpoložljivega prtljažnega prostora vozila.
Za prevoz hišnih živali (psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodalci, terarijske, akvarijske in druge živali), ki se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo in pomoč človeku, se dogovorita voznik in potnik. Za prevoz hišnih živali, razen psov, se uporabljajo kletke, zabojniki in podobno. Voznik lahko prevoz živali odkloni.
16. člen
Voznik lahko odkloni prevoz osebe, ki bi s svojimi stvarmi, obleko ali dejanji lahko poškodovala ali onesnažila vozilo, razen v primeru prometne ali druge nesreče.
17. člen
Z najdenimi predmeti v vozilu ravna voznik skladno s predpisi o najdenih predmetih.
18. člen
V vozilu mora biti na vidnem mestu avtotaksi izkaznica za voznika in izvod dovoljenja iz tega odloka.
19. člen
Vozilo mora biti čisto zunaj in znotraj.
IV. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana sankcija za prekršek, opravljata Inšpektorat in Mestno redarstvo Mestne uprave MOL, in sicer nadzor nad izvajanjem določb tretjega odstavka 6. člena in 7. člena opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL, nadzor nad izvajanjem določb 11., 12., 14. člena, prvega odstavka 15. člena in 18. člena opravlja Mestno redarstvo Mestne uprave MOL.
V. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 1400 eurov se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena.
Z globo 280 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
22. člen
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 7. členom.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
23. člen
Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, če:
1. ravna v nasprotju z 11. členom,
2. ravna v nasprotju z 12. členom,
3. ravna v nasprotju s 14. členom,
4. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena,
5. ravna v nasprotju z 18. členom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Komisijo iz drugega odstavka 3. člena tega odloka imenuje župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
Pravilnik iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka izda župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
25. člen
Do uveljavitve aktov iz prejšnjega člena tega odloka opravljajo vozniki izpit o poznavanju območja MOL po obstoječem programu pred že imenovano komisijo.
Originalna ali overjena potrdila o opravljenih izpitih o poznavanju območja MOL za voznike, ki so bila izdana na podlagi dosedanjih predpisov MOL o avtotaksi prevozih, se štejejo za veljavna potrdila po tem odloku.
Vozniki, ki so pridobili potrdilo o opravljenem izpitu o poznavanju območja MOL pred 1. 1. 1977, se vpišejo v evidenco o opravljenih izpitih, če predložijo pristojnemu organu na vpogled originalno potrdilo.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o avto-taksi prevozih (Uradni list RS, št. 17/04), Sklep o določitvi stroškov (Uradni list RS, št. 23/04), Sklep o določitvi višine letne takse (Uradni list RS, št. 23/04) in Odredba o določitvi takse za opravljanje izpita za voznike avto-taksi vozil (Uradni list RS, št. 17/99).
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-37/2007-20
Ljubljana, dne 10. marca 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost