Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2008 z dne 25. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2008 z dne 25. 3. 2008

Kazalo

1114. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov, stran 2812.

Na podlagi 29. in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 9. redni seji dne 14. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plače oziroma plačila za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad ter povračila drugih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter članov drugih organov, komisij in delovnih skupin imenovanih s sklepom občinskega sveta oziroma župana.
2. člen
Za ureditev plač in plačil občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, v kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČIL, SEJNIN IN NAGRAD OBČINSKIM FUNKCIONARJEM IN DRUGIM ORGANOM
4. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Člani Občinskega sveta Občine Osilnica opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo.
5. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Osilnica, ki sodi v VII. skupino občin (do 2.000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 46. plačni razred, kar predstavlja osnovo za obračunavanje sejnin, nagrad in drugih prejemkov drugih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter članov drugih organov, komisij in delovnih skupin imenovanih s sklepom občinskega sveta oziroma župana.
6. člen
Višino in način določanja plače župana in podžupana opredeljuje področna zakonodaja.
Plačni razred podžupana določi župan, v skladu z veljavno zakonodajo in ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil, v skladu z naslednjimi merili:
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog, v višini 20%,
– za vodenje občinskega sveta, v višini 30%,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu, v višini 40%,
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti, v višini 50%.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije, ki bi jo dobil župan.
7. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 30% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
8. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta ali drugih delovnih teles. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letnega zneska plače župana.
Članu občinskega sveta se obračuna sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer od županove plače za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta, višini 5%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta, v višini 5%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta, v višini 5%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega je član, v višini 3%,
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu), v višini 8%.
9. člen
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se izplača le ena sejnina. Za korespondenčno in slavnostno sejo se sejnine ne izplačuje.
10. člen
Izplačilo plačila za opravljanja funkcije oziroma sejnine se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma akta o imenovanju ter evidence o prisotnosti članov občinskega sveta na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v obliki sejnine za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili in sicer od županove plače za:
– vodenje seje nadzornega odbora, v višini 5%,
– udeležbo na seji nadzornega odbora, v višini 3%,
– udeležbo na seji občinskega sveta, v višini 3%.
12. člen
Člani nadzornega odbora so upravičeni do nagrade za izvedbo posameznega nadzora na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
Višina nagrade članom nadzornega odbora se določi na podlagi naslednjih kriterijev, če nadzor opravlja:
– en član, v višini 6%,
– dva člana, v višini 4%,
– trije člani, v višini 3% plače župana.
Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi evidence o prisotnosti članov nadzornega odbora na sejah, evidence opravljenega dela oziroma izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava.
III. NAGRADE IN SEJNINE DRUGIH ORGANOV
13. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom Občinskega štaba Civilne zaščite in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov, in sicer od plače župana za:
– funkcijo predsednika organa, ki ga imenuje občinski svet ali župan, v višini 4%,
– funkcijo člana delovnega telesa občinskega sveta in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada nagrada v obliki sejnine, v višini 2%.
Sejnina iz prejšnjega odstavka tega člena se izplača za posamezno udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi akta o imenovanju in evidence o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
14. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do izplačila enkratnega nadomestila, ki se izvrši v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah, na podlagi sklepov o imenovanju.
Višino izplačila enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo lokalnega referenduma določi občinski svet s sklepom ob razpisu referenduma.
V primerih, določenih v zakonu, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada občinski volilni komisiji za prisotnost na sejah nagrada v obliki sejnine, in sicer za predsednika in njegovega namestnika v višini 4% plače župana, za člane in njihove namestnike pa v višini 2% plače župana.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
15. člen
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v tem pravilniku imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v tem pravilniku imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Strošek prevoza se povrne v skladu s predpisi.
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v tem pravilniku imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v tem pravilniku imajo pravico do povračila stroška prenočevanja, ki nastane na službeni poti. Strošek prenočevanja se povrne na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
Pravice iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena uveljavlja občinski funkcionar in drugi navedeni v tem pravilniku na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije in nagrade oziroma sejnine se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna in na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisov.
Prejemki iz 15. člena tega pravilnika se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
17. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin in povračil stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu se tem pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
18. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in izplačila na drugih podlagah, se usklajuje skladno s spremembami vrednosti osnovne plače plačnih razredov določenih s plačilno lestvico Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim navedenim v tem pravilniku se v skladu s tem pravilnikom obračunajo izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
20. člen
Za neudeležbo in za manj kot 50% časovne prisotnosti na seji občinskega sveta, seji delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in delovnih teles in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, se sejnine ne izplačujejo.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 9/01) in spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 118/02).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s prvim dnem v mesecu po njegovi objavi.
Št. 039-44/2008
Osilnica, dne 14. marca 2008
Župan
Občine Osilnica
Volf Antun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti