Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2008 z dne 25. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2008 z dne 25. 3. 2008

Kazalo

1113. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2008, stran 2810.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 9. redni seji dne 14. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV              v eurih
    IN ODHODKOV                     
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina        Proračun leta 2008
    kontov/Konto/Podkonto                
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI                   
    (70 + 71 + 72 + 73 + 74)           815.762
    TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)          342.595
70   DAVČNI PRIHODKI                   
    (700 + 703 + 704 + 706)           317.795
    700 Davki na dohodek in               
    dobiček                   297.705
    703 Davki na premoženje            11.140
    704 Domači davki na blago in            
    storitve                    8.950
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI                  
    (710 + 711 + 712 + 713 + 714)         24.800
    710 Udeležba na dobičku in             
    dohodki od premoženja             3.600
    711 Takse in pristojbine             800
    712 Globe in druge denarne             0
    kazni                        
    713 Prihodki od prodaje blaga         19.400
    in storitev                     
    714 Drugi nedavčni prihodki          1.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI              18.794
    (720 + 721 + 722)                  
    720 Prihodki od prodaje              0
    osnovnih sredstev                  
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje            18.794
    zemljišč in neopredmetenih             
    dolgoročnih sredstev                
73   PREJETE DONACIJE (730 + 731)            0
    730 Prejete donacije iz              0
    domačih virov                    
    731 Prejete donacije iz              0
    tujine                       
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)          454.373
    740 Transferni prihodki iz          100.511
    drugih javnofinančnih                
    institucij                     
    741 Prejeta sredstva iz           353.862
    državnega proračuna iz               
    sredstev proračuna Evropske             
    unije                        
II.   SKUPAJ ODHODKI                822.408
    (40 + 41 + 42 + 43)                 
40   TEKOČI ODHODKI                321.274
    (400 + 401 + 402 + 403 + 409)            
    400 Plače in drugi izdatki          71.400
    zaposlenim                     
    401 Prispevki delodajalcev za         11.420
    socialno varnost                  
    402 Izdatki za blago in           228.454
    storitve                      
    403 Plačila domačih obresti           500
    409 Rezerve                  9.500
41   TEKOČI TRANSFERI               46.200
    (410 + 411 + 412 + 413 + 414)            
    410 Subvencije                   0
    411 Transferi posameznikom in         31.900
    gospodinjstvom                   
    412 Transferi neprofitnim           8.450
    organizacijam in ustanovam             
    413 Drugi tekoči domači            5.850
    transferi                      
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         452.934
    420 Nakup in gradnja osnovnih        452.934
    sredstev                      
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)         2.000
    431 Investicijski transferi          2.000
    pravnim in fizičnim osebam,             
    ki niso proračunski                 
    uporabniki                     
    432 Investicijski transferi            0
    proračunskim uporabnikom              
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK                
    (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)              
    (SKUPAJ PRIHODKI MINUS            –6.646
    SKUPAJ ODHODKI)                   
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN             
    NALOŽB v eurih                   
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH               0
    POSOJIL IN PRODAJA                 
    KAPITALSKIH DELEŽEV                 
    (750 + 751 + 752)                  
75   PREJETA VRAČILA DANIH               0
    POSOJIL                       
    750 Prejeta vračila danih             0
    posojil                       
    751 Prodaja kapitalskih              0
    deležev                       
    752 Kupnine iz naslova               
    privatizacije                   0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             
    KAPITALSKIH DELEŽEV                 
    (440 + 441 + 442 + 443)              0
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE             
    KAPITALSKIH DELEŽEV                0
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih              
    deležev                       
    in finančnih naložb                0
    442 Poraba sredstev kupnin iz            
    naslova privatizacije               0
    443 Povečanje namenskega              
    premoženja v javnih skladih             
    in drugih pravnih osebah              
    javnega prava, ki imajo               
    premoženje v svoji lasti              0
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA            0
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH              
    DELEŽEV (IV. – V.)                 
C.   RAČUN FINANCIRANJA              v eurih
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              100.000
50   ZADOLŽEVANJE                 100.000
    500 Domače zadolževanje           100.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            100.000
55   ODPLAČILA DOLGA               100.000
    550 Odplačila domačega dolga         100.000
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)            –6.646
    SREDSTEV NA RAČUNIH                 
    (I. + IV. + VII. – II. – V. –            
    VIII.)                       
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –             0
    VIII.)                       
XI.   NETO FINANCIRANJE               6.646
    (VI.+ VII. – VIII. – IX.)              
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          74.198
    DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA             
9009  Splošni sklad za drugo            74.198
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
v letu 2009 50% navedenih pravic in
v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja predstavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 500 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 2.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 150 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 90.000 eurov, in sicer za investicije v komunalno in cestno infrastrukturo.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občina Osilnica v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-0008/2007
Osilnica, dne 14. marca 2008
Župan
Občine Osilnica
Volf Antun l.r.

AAA Zlata odličnost