Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2008 z dne 25. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2008 z dne 25. 3. 2008

Kazalo

1089. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani, stran 2738.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) ter 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – uradno prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 12. seji dne 12. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Ta odlok določa:
– organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občinska uprava),
– način vodenja občinske uprave,
– naloge, pooblastila in odgovornosti tajnika (ki se lahko imenuje direktor) občinske uprave.
(2) Občinska uprava neposredno izvaja upravne in druge naloge Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina).
3. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine.
– občinska uprava: za opravljanje upravnih nalog se ustanovi občinska uprava.
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest: akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je splošni akt, ki ga sprejme župan občine.
4. člen
Upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine.
5. člen
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje oziroma,
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, po pooblastilu župana pa podžupani in tajnik občinske uprave. Drugi javni uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana občine.
(4) Pri poslovanju s strankami morajo zaposleni v občinski upravi zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
(5) Zaposleni v občinski upravi so dolžni omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v roku do 30 dni.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in delovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.
7. člen
(1) Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Dol pri Ljubljani ustanovi organ: Občinski urad Občine Dol pri Ljubljani, s sedežem v Dolu pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
(2) Za opravljanje dejavnosti javnih gospodarskih služb lahko občina ustanovi režijske obrate.
(3) Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
8. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
9. člen
(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz svoje in državne pristojnosti.
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na delovnem področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne naloge.
10. člen
(1) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
11. člen
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
(2) O izločitvi župana ali tajnika občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
12. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
13. člen
(1) Za usklajevanje dela občine in organov občinske uprave se ustanovita:
– kolegij župana in
– kolegij občinske uprave.
(2) Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani (poklicni in nepoklicni) in tajnik občinske uprave. Župan lahko v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge osebe.
(3) Kolegij občinske uprave sestavljajo tajnik občinske uprave in predstojniki organov občinske uprave, po potrebi pa tudi druge osebe, ki jih določi tajnik občinske uprave. Delo kolegija občinske uprave vodi tajnik. Kolegij občinske uprave zlasti:
– obravnava vprašanja organizacije dela in učinkovitosti poslovanja ter usklajuje delo organov občinske uprave;
– obravnava, usklajuje in sprejema izhodišča za pripravo programov dela občinske uprave;
– obravnava vprašanja z delovnega področja organov občinske uprave, ki mu jih v obravnavo posredujejo predstojniki posameznih organov in sprejema stališča ter strokovna mnenja v zvezi z njimi;
– na predlog pripravljavcev odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet, obravnava njihove delovne osnutke ter po potrebi predlaga določene spremembe in dopolnitve le-teh ali sprejema določena strokovna mnenja oziroma stališča v zvezi z njimi;
– oblikuje in sprejema strokovna mnenja o vprašanjih, ki mu jih posreduje tajnik občinske uprave. občinski svet ali drugi organi občine;
– opravlja druge naloge na predlog tajnika občinske uprave, občinskega sveta ali drugih organov občine.
III. JAVNI USLUŽBENCI
14. člen
(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo delavci, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja prekrške.
15. člen
(1) Položaj, na katerih se opravljajo naloge vodenja občinske uprave, je tajnik občinske uprave.
(2) Naloge zaščite in reševanja lahko opravlja javni uslužbenec na položaju.
16. člen
(1) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
(2) Tajnika občinske uprave imenuje na položaj župan občine.
17. člen
Tajnik občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občine.
18. člen
(1) Tajnik občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.
(2) Tajnik občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev,
– koordinira pripravo dokončnega osnutka in predloga proračuna, rebalansa in sprememb proračuna,
– koordinira pripravo dokončnega načrta razvojnega programa,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.
(3) Mandat tajnika občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
19. člen
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(4) Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tajniku občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
IV. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
20. člen
(1) Občinska uprava opravlja upravne in strokovno tehnične naloge ter izvršuje pristojnosti zlasti na naslednjih področjih:
– financ,
– pravnih, kadrovskih in splošnih zadev,
– predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja ter športa,
– kulture in raziskovalne dejavnosti,
– zdravstvenega in socialnega varstva,
– gospodarske dejavnosti in turizma,
– gospodarskih javnih služb in prometa,
– urbanizma in okolja,
– gospodarjenja z nepremičninami,
– stanovanjskega gospodarstva,
– varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– inšpekcijsko nadzorstvo.
(2) V okviru občinskega urada, se opravljajo tudi strokovne, organizacijske in administrativno tehnične naloge za župana in občinski svet, njegove odbore in komisije in delovna telesa. Občinski urad opravlja tudi vsa strokovna opravila za izvedbo volitev in referenduma in druge ljudske iniciative, iz občinske pristojnosti, oziroma naloge, ki so določene z zakonom.
20.a člen
1. Delovno področje financ:
– pripravlja se izvajanje proračuna Občine Dol pri Ljubljani, zaključeni račun proračuna in druge naloge s področja financ;
2. Delovno področje – pravno, kadrovske in splošne zadeve:
– skrb za skladnost aktov občine z ustavo, zakoni in drugimi akti,
– vodenje upravnega postopka na prvi stopnji,
– priprava aktov za postopke pred sodišči in drugimi organi,
– priprava odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– kadrovske zadeve,
– vložišče, organizacija in delovanje arhiva,
– sprejemanje in obravnavanje pobud in pritožb občanov, ki se nanašajo na delovno področje občinske uprave,
– koordinacija priprave projektov, ki se sofinancirajo iz Evropskih skladov in sredstev javno zasebnega partnerstva,
– javna naročila,
– urejanje spletne strani občine in zbiranje ter urejanje gradiva za objavo v javnih glasilih,
– opravljanje drugih nalog občinskega urada;
3. Delovno področje predšolske vzgoje, izobraževanja in športa:
– upravne naloge na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanje, športa, mladinske politike in preprečevanja zasvojenosti,
– vodenje postopka dodeljevanje koncesij za zasebne vrtce,
– priprava mnenj k imenovanju ravnateljev,
– strokovne naloge za podeljevanje štipendij Občine Dol pri Ljubljani,
– skrb za realizacijo nacionalnega programa športa, ki se nanaša na lokalno skupnost;
4. Delovno področje kulturne in raziskovalne dejavnosti:
– opravljanje upravnih, strokovnih in razvojnih nalog na področju kulture,
– skrb za delovanje javnih zavodov in neprofitnih organizacij s področja kulture,
– naloge s področja varovanja kulturne dediščine;
5. Delovna področja zdravstvenega in socialnega varstva:
– upravne, strokovne in razvojne naloge na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva na primarni ravni,
– zagotavljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– vodenje postopka koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni,
– druge naloge v skladu z zakoni;
6. Delovno področje gospodarskih dejavnosti in turizma:
– analiziranje tekočih gospodarskih gibanj na območju Občine Dol pri Ljubljani,
– koordinacija aktivnosti nosilcev razvoja malega gospodarstva,
– pospeševanje celovite turistične ponudbe,
– opravljanje upravnih in drugih nalog s področja kmetijstva, gozdarstva, trgovine in gostinstva v okviru pristojnosti;
7. Delovno področje gospodarskih javnih služb in prometa:
– priprava razvojnih, programskih in projektnih rešitev za obvezne in izbirne gospodarske javne službe, skrb za izvajanje gospodarskih javnih služb in prometa ter spremljanje njihovega izvajanja,
– predlaganje rešitev za ustvarjanje pogojev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,
– vodenje katastra infrastrukturnih objektov, naprav in opreme gospodarskih javnih služb in prometa,
– strokovna opravila v zvezi z zemljiškoknjižnimi urejanji grajenja javnega dobra,
– priprava podlag in strokovnih nalog za nakup, prodajo, menjavo, najem, oddajo ali razlastitev stavbnih zemljišč za potrebe infrastrukturnih objektov, naprav in opreme gospodarskih javnih služb,
– strokovna opravila v zvezi s podeljevanjem koncesij in izbiro koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajanjem nad izvajanjem nalog in poslovanjem izvajalcem gospodarskih javnih služb in prometa,
– priprava strokovnih podlag za cene, tarife in takse za uporabo javnih dobrin,
– priprava predlogov za prometno ureditev v Občini Dol pri Ljubljani,
– nadzor nad stanjem občinskih cest in objektov na njih,
– spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa,
– druge naloge določene v zakonih in podzakonskih aktih;
8. Delovno področje urbanizma in okolja:
– priprava prostorskega plana in urbanistične krajinske zasnove ter prostorskih izvedbenih aktov,
– organizacija in vodenje postopkov za obravnavo in sperem prostorskih planskih in izvedbenih aktov,
– spremljanje uresničevanja prostorskega plana urbanističnih in krajinskih zasnov in prostorskih izvedbenih aktov,
– druge naloge določene z zakoni in predpisi sprejetimi na podlagi zakona;
9. Delovno področje gospodarjenja z nepremičninami:
– opravljanje nalog v zvezi z obračunavanjem nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča in davkov na premoženje Občine Dol pri Ljubljani,
– izvajanje upravnih in drugih nalog na področju prometa z zemljišči,
– skrb za izvajanje tistih geodetskih del, potrebnih za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti ter sodelovanje z državnimi organi pri izvajanju tistih geodetskih del, ki so v pristojnosti države,
– vodenje evidenc zemljišč v lasti Občine Dol pri Ljubljani,
– izvajanje nalog obvezne gospodarske službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– opravljanje strokovnih opravil pri prometu z nepremičninami,
– gospodarjenje s poslovnimi prostori, ki so v lasti občine,
– izdajanje soglasij uporabnikom nepremičnin v lasti občine v zvezi z gradbenimi in drugimi posegi;
10. Delovno področje stanovanjskega gospodarstva:
– vodenje evidenc stanovanj, ki so v lasti občine,
– vodenje evidenc iskalcev stanovanj, vodenje postopkov v zvezi z oddajo stanovanj in dodeljevanjem stanovanjskih posojil,
– ugotavljanje upravičenosti do stanovanjskih subvencij,
– opravljanje nalog v zevi z razpisi, kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– druge naloge določene z zakonom;
11. Delovno področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– oblikovanje sistema zaščite in reševanja,
– vodenja sistema zaščite in reševanje ter izvajanje nalog,
– priprava študij o vplivih nameravanih posegov na okolje,
– spremljanje virov onesnaževanja,
– skrb za osveščanje javnosti v zvezi z varstvom okolja,
– ocenjevanje ogroženosti okolja;
12. Delovno področje inšpekcijskega nadzora:
– nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje prisojnosti,
– opravljanje okoljskega nadzorstva v skladu z zakonom o varstvu okolja na območju občine.
20.b člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več uslužbencev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja iz različnih enot, področij dela, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
21. člen
Režijski obrat
(1) Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, lahko opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– upravljanje in vzdrževanje vaških vodovodov,
– upravljanje z občinskimi stanovanji,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter urejanja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin,
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranja in oglaševanje,
– pospeševanja razvoja turizma, informiranja in promocijske dejavnosti,
– vzdrževanje, urejanje in skrb za premoženje (stavbe, zemljišča, premično premoženje), ki je v lasti občine.
(2) Ustanovitev, naloge in način delovanja javne gospodarske službe ter pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave se določijo s posebnim odlokom.
22. člen
Za izvajanje nalog vezanih na župana občine se lahko ustanovi Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana,
– vodenje projektov posebnega pomena za občino,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
– zagotavljanje celostne podobe občine ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– odnose z javnostmi ter
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve z delovnega področja župana.
V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas vezana na mandat župana.
23. člen
Izvajanje nalog občinske uprave izven organov občinske uprave
(1) Naloge notranje revizije ter zaščite in reševanja se izvajajo izven organov občinske uprave.
(2) Javni uslužbenci, ki izvajajo naloge iz prvega odstavka tega člena, so za zakonitost in kvaliteto svojega dela odgovorni neposredno županu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 42/95 in 94/00).
26. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 100-0010/2008-2
Dol pri Ljubljani, dne 12. marca 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost