Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1014. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof, stran 2591.

Na podlagi 37. člena in v povezavi s tretjim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 24. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/04, 25/06) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) sta Svet Občine Šenčur na 12. seji dne 27. 2. 2008 in Svet Mestne občine Kranj na 4. izredni seji dne 28. 2. 2008 sprejela
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju določil Uredbe o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in upoštevanju določil Uredbe o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) ter prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občine Šenčur ter Mestne občine Kranj ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje (na območju Občine Šenčur) ter Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj (na območju Mestne občine Kranj) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof (v nadaljevanju OPPN).
OPPN Britof–Hotemaže je izdelalo podjetje Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta UD/402 -109/07. Elaborat vplivov na okolje je izdelalo podjetje Aquarius d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, pod številko 1106-07 SO.
2. člen
OPPN iz 1. člena vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe.
Tekstualni del obsega:
– odlok,
– priloge:
   – izvleček iz strateških prostorskih aktov,
   – seznam strokovnih podlag in upoštevanih predpisov,
   – smernice nosilcev urejanja prostora in mnenja,
   – obrazložitev in utemeljitev OPPN,
   – oceno stroškov,
   – povzetek za javnost,
   – predstavitvena karta.
Grafični del obsega:
– prikaz namenske rabe prostora Občine Šenčur in Mestne občine Kranj v merilu 1 : 5.000,
– lego ureditve s prikazom vplivov v širšem prostoru v merilu 1 : 5000,
– pregledno situacijo v merilu 1 : 5.000,
– ureditveno situacijo v merilu 1 : 1.000,
– prečni prerez v merilu 1 : 100 in vzdolžni prerez trase v merilu 1 : 10.000,
– zasnovo infrastrukturne ureditve in komunalnih naprav v merilu 1 : 1.000,
– prikaz vplivnega območja v merilu 1 : 2.500,
– načrt gradbenih parcel v merilu 1 : 2.500,
– zakoličbeno situacijo.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(obseg območja)
Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel:
k.o. Britof, parcele številka:
664/4, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 704, 712, 713, 714, 715, 728, 729, 730, 731, 739, 740, 752, 755, 878/1, 711, 751, 716, 741 in
k.o. Visoko, parcele številka:
489/2, 490/2, 493/2, 494/2, 501, 503/2, 504/2, 505/2, 506/3, 507/2, 508/2, 510/3, 511/2, 515, 520/6, 523, 524/1, 524/2, 524/3, 526/1, 526/2, 529/1, 529/2, 533, 536, 903, 904, 917/3, 920/1, 920/2, 920/4, 921, 922, 924, 925/1, 925/2, 926/1, 929/1, 943, 944/1, 944/2, 944/4, 953/3, 953/4, 956/3, 956/5, 982/2, 986/2, 988/4, 988/5, 1033/1, 1033/3, 1033/4, 1034/1, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1051/2, 1051/3, 1051/8,1051/10, 1051/11, 1051/12, 1051/13, 1051/14, 1051/20, 1051/24, 1051/25, 1051/26, 1051/28, 1051/29, 1051/30, 1051/31, 1051/32, 1129, 1415, 1418, 1421/1, 1428, 1432/2, 1439/6, 1494/7, 1495/20, 1496/1, 1479/1, 1497/8, 1498/9, 1499/1, 1501, 1503/1, 1504, 1507, 1529/1, 1529/2, 1530/3, 1531, 1533/1, 1533/10, 1533/3, 1534, 1568/1, 1568/3, 1569/3, 1595/2, 1596/2, 1597/3, 1565, 1567, 1601, 1602/1, 1602/2, 1746/2, 1746/3, 1746/4, 1746/5, 1746/8, 1746/9, 1746/10, 1746/11, 1749/2, 1759/2, 1762/3, 1768/1, 1763, 1773, 1780, 1781/3, 1782/1, 1807, 1808, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1818/3, 1718/4, 1817/5, 1817/6, 1818/1, 1818/2, 1836, 1847, 1848, 1849, 1850, 1859, 1861,1862, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868/1, 1868/2, 1869, 1870, 1871, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1890, 1955, 1973, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036/1, 2037/1, 2038, 2040, 2041, 2042/1, 2042/2, 2043, 2044, 2045, 2052, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083/2, 2083/3, 2084, 2085, 2086, 2088, 2089 1569/3, 1836, 533, 527, 520/2, 512/2, 1761/1, 1051/9, 1529/3.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
(funkcija območja)
Območje OPPN iz 3. člena tega odloka obsega:
– območje izključne rabe regionalne ceste z vsemi ureditvami (deviacije poti, podvozi, križišča),
– območje ureditev obcestnega prostora.
5. člen
(raba zemljišč)
V območju OPPN iz 3. člena tega odloka so glede na zasedbo oziroma omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje vrste zemljišč:
– zemljišča na trasi regionalne ceste z vsemi ureditvami: zemljiščem se po izgradnji regionalne ceste namenska raba ne spremeni, spremeni pa se jim dejanska raba;
– zemljišča preostalih ureditev: namenska raba teh zemljišč se ne spreminja, upoštevajo pa se pogoji omejene rabe.
IV. PROMETNO TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
6. člen
(zasnova trase)
Trasa predvidenega odseka je povezava obstoječih krakov regionalne ceste R1-210, ki povezuje Škofjo Loko z Jezerskim. Trasa regionalne ceste je na celotnem poteku zasnovana kot dvopasovna cesta. Na trasi so 4 križišča, od tega tri krožna križišča in več deviacij poljskih in gospodarskih poti.
7. člen
(računske vrednosti)
Vertikalni in horizontalni elementi odseka regionalne ceste Britof–Hotemaže so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 80 km/h. Predvidene hitrosti v območju križišč so med 0–40 km/h.
Minimalni horizontalni radij je 250 m, minimalni radij vertikalne konveksne zaokrožitve je 4.000 m, konkavne zaokrožitve pa 3.000 m, maksimalni vzdolžni naklon pa je 5%.
Dolžina trase je 3.615 m. Projektirani normalni prečni profil znaša 9,50, in sicer 2 vozna pasova po 3,25 m, 2 robna pasova po 0,50 m in 2 bankini po 1,25 m.
8. člen
(glavna trasa)
Trasa predvidenega odseka regionalne ceste R1-210/1107 med Hotemažami in Britofom se začne v obstoječem križišču K1 na km 2+184,60, ki leži na JV robu naselja Hotemaže. V tem križišču prečka regionalno cesto lokalna cesta LC 390601, ki povezuje naselji Hotemaže in Olševek. V naselju Visoko regionalna cesta prečka lokalno cesto LC 039111 Visoko–Luže–Cerklje. Na mestu križanja cest je predvidena izgradnja krožnega križišča K2 na km 3+312,34, z zunanjim premerom krožnega vozišča R = 36 m.
Za križiščem K2 trasa ceste zavije z desno krivino (R490) proti zahodu v smeri proti naselju Milje. Tam zavije v smeri JZ in poteka po V robu naselja. V km 4+615 se z desne strani v križišču K3 priključi lokalna cesta LC 390151, ki poveže naselje Milje z novo regionalno cesto.
Za priključkom Milje se cesta še naprej nadaljuje proti JZ ter vzhodno od naselja Britof doseže krožno križišče K4 na km 5+766,05 (zunanji premer krožnega vozišča R = 40 m), kjer se predvidena cesta tudi priključi na že zgrajen pododsek regionalne ceste med Britofom in Kranjem. V križišču K4 regionalno cesto prečka lokalna cesta Šenčur–Britof LC 390130.
Niveleta celotne trase predvidene regionalne ceste od Hotemaž do Britofa poteka v rahlem padcu, in sicer je najmanjši vzdolžni nagib 0,5%, največji pa 1,2%.
Dolžina predvidenega dela ceste je 3.615 m. Ožje območje križišča K1 (Hotemaže) je v dolžini približno 36 m treba preplastiti. Vsa križanja so predvidena v nivoju, razen križanja z lokalno cesto LC 390061 Šenčur–Visoko, ki poteka v podvozu in ni navezana na regionalno cesto.
9. člen
(križišča)
Na trasi predvidene ceste so štiri križišča, označena od K1 do K4:
K1 krožno križišče z lokalno cesto LC 390601 Hotemaže–Olševek; rekonstrukcija obstoječega trikrakega križišča v štirikrako krožno križišče;
Križišče K1 je projektirano kot enopasovno krožno križišče z zunanjim premerom 40 m in premerom krožnega otoka 26 m. Vozišče ima širino 7,0 m in je v celoti predvideno iz asfalta, brez tlakovanega kolobarja. Nagib krožnega vozišča je 2% navzven. Zaradi krožnega križišča je treba preurediti tudi krake križišča, ki predstavljajo deviacijo obstoječih cest.
K2 krožno križišče regionalne ceste z lokalno cesto LC 039111 Visoko–Luže–Cerklje; novo štirikrako krožno križišče.
Križišče K2 je projektirano kot enopasovno krožno križišče z zunanjim premerom 36 m in premerom krožnega otoka 22 m. Vozišče ima širino 7,0 m, od tega je notranji kolobar v širini 1,5 m tlakovan. Nagib krožnega vozišča je 2% navzven. Zaradi krožnega križišča je treba preurediti tudi krake križišča, ki predstavljajo deviacijo obstoječe lokalne ceste.
K3 nesemaforizirano kanalizirano križišče regionalne ceste z lokalno cesto LC 390151; novo trikrako križišče.
V križišču je na glavni smeri dodan pas za leve in desne zavijalce v širini 3,00 m. Pas za leve zavijalce ima dolžino za zaviranje 40 m in minimalno potrebno namestitev čakajočih vozil v dolžini 20 m. Pas za desne zavijalce iz smeri Preddvora ima dolžino za zaviranje 40 m.
K4 krožno križišče regionalne ceste z lokalno cesto LC 390130 Šenčur–Britof; rekonstrukcija obstoječega trikrakega križišča v štirikrako krožno križišče.
Križišče K4 je projektirano kot enopasovno krožno križišče z zunanjim premerom 40 m in premerom krožnega otoka 26 m. Vozišče ima širino 7,0 m in je v celoti predvideno iz asfalta, brez tlakovanega kolobarja. Nagib krožnega vozišča je 2% navzven. Zaradi krožnega križišča je treba preurediti tudi krake križišča, ki predstavljajo deviacije obstoječih cest.
10. člen
(deviacije)
Deviacija 1-1 LC 390601 Hotemaže–Olševek
Lokalna cesta Hotemaže–Olševek prečka regionalno cesto v križišču K1. Niveleta ceste se ne spreminja. Obstoječa obrabna plast asfalta se odstrani ter preplasti z novo plastjo asfalta. V smeri proti Olševku se vozišče deloma razširi na obeh straneh tako, da dosežemo širino vozišča 6,0 m.
Deviacija 1-1a gospodarska pot
Vzporedno z regionalno cesto med profilom P9 in P11 je predvidena gospodarska pot dolžine 50,00 m in širine 3,00 m. Pot bo izvedena v makadamski izvedbi.
Deviacija 1-2 JP 890332
Od obstoječe javne poti JP 891001 poteka nova deviacija javne poti JP 890332 v podvozu pod novo regionalno cesto do obstoječe poti in služi kmetijski mehanizaciji za dostop do kmetijskih površin. Vozišče je od začetka pa do konca vkopa asfaltirano, ko pa se dvigne na obstoječi teren, je vozišče makadamsko. Celotna širina cestišča je 8 m.
Deviacija 1-3 LC 039111 Visoko–Luže–Cerklje
V izdelavi je projekt rekonstrukcije lokalne ceste med Visokim in Lužami, ki ga pripravlja projektivno podjetje Ržišnik Perc d.o.o.
Deviacija 1-3a JP 890321
Zaradi izgradnje krožnega križišča K2 bo onemogočen dostop na lokalno cesto Visoko–Cerklje za prebivalce na vzhodnem delu te ceste. Zato se bo podaljšala obstoječa ulica, ki se priključi na cesto Visoko–Luže–Cerklje. Skupna širina cestišča je 9 m.
Deviacija 1-4 LC 390061 Šenčur–Visoko
Lokalna cesta Šenčur–Visoko se neposredno ne priključi na regionalno cesto, temveč jo samo prečka v podvozu. Da se omogoči nemoten dostop do kmetije neposredno ob križanju lokalne in regionalne ceste, se os lokalne ceste umakne proti severu. Hitrost pred podvozom iz smeri Šenčurja je potrebno omejiti na 40 km/h. Skupna širina cestišča je 8,50 m.
Deviacija 1-4a JP 890331
Deviacija se priključi na lokalno cesto Šenčur–Visoko in služi za dostop na polja ter kot dostopna pot za skupino hiš na JZ strani krožišča K2. Cesta bo asfaltirana.
Deviacija 1-5 JP 890301
Deviacija služi za dostop na polja. Cesta bo makadamska, razen na območju vkopa za podvoz pod regionalno cesto, kjer bo cesta v asfaltni prevleki.
Deviacija 1-6 LC 390151 – rekonstrukcija lokalne ceste
Cesta povezuje novo regionalno cesto s staro regionalno cesto. Skupna širina cestišča je 7,00 m.
Deviacija 1-7 JP 890281
Deviacija služi za dostop na polja. Cesta bo makadamska, razen na območju vkopa za podvoz pod regionalno cesto, kjer bo cesta v asfaltni prevleki.
Deviacija 1-8 LC 390130 Šenčur–Britof
Zaradi izgradnje krožišča K4 je treba deloma spremeniti in razširiti lokalno cesto Šenčur–Britof. Na delu od Britofa do krožišča bo na južni strani ceste dodan hodnik za pešce. Skupna širina cestišča je 9,10 m.
11. člen
(gospodarske poti)
Ob novi regionalni cesti je treba zgraditi nove gospodarske poti, ki bodo omogočale dostop do parcel. Gospodarske poti bodo široke 3 m in so v makadamski izvedbi.
12. člen
(objekti)
Podvoz 3-1
Lociran je v km 2+863. Širina podvoza je širine 5,0 m in najmanjše višine 4,2 m. Kot prečkanja je 90°.
Podvoz 3-2
Lociran je v km 3+630. Širina podvoza je 8,5 m, višina je 4,5 m, kot prečkanja je 86,71°.
Podvoz 3-3
Lociran je v km 4+029. Širina podvoza je 5,0 m, višina je 4,2 m in kot križanja 74,20°.
Podvoz 3-4
Lociran v km 5+082. Širina podvoza je 5,0 m, višina je 4,2 m, kot prečkanja je 51,27°.
13. člen
(prometna signalizacija)
Vertikalna signalizacija
Na projektiranem odseku regionalne ceste je primarnega pomena obvestilna signalizacija. Predkrižiščne table III-84 so predvidene v vseh križiščih z lokalnimi cestami na razdalji 150 m pred križiščem, v samih križiščih so predvideni kažipoti III-86.
Horizontalna signalizacija
Predvidene so vzdolžne, prečne in druge označbe na vozišču in drugih prometnih površinah (kolesarske steze).
Kot vzdolžne označbe so predvidene neprekinjene in prekinjene črte. Kot prečne označbe na vozišču so predvideni prehodi za pešce in kolesarje, široke prečne črte (kot polne in prekinjene črte ustavljanja).
Kot druge označbe na vozišču so predvidene puščice in polja za usmerjanje prometa.
14. člen
(odvodnjavanje)
Glavna trasa
Zaradi dobre propustnosti tal izgradnja posebnih jarkov za meteorno vodo ni potrebna. Predvidi se razpršeno odvajanje meteorne vode na nižji teren. Na mestih, kjer so potrebni plitvi vkopi, se s koritnico širine 75 cm zagotovi odvajanje padavinske vode na nižji teren.
Deviacije
Deviacije na plitvih nasipih se odvodnjavajo preko bankine na nižji teren. Voda z vozišča javnih poti v podvozih se s pomočjo obojestranskih asfaltnih muld in cestnih požiralnikov vodi v ponikalnice. Voda z vozišča lokalne ceste Šenčur–Visoko v območju podvoza 3-2 bo zajeta na strani pločnika s požiralniki ter preko jaškov in meteorne kanalizacije speljana v ponikalnico. Na drugi strani ceste bo izvedena koritnica širine 50 cm, ki vodi padavinsko vodo v ponikalnico.
Križišča
Odvodnjavanje površin z robniki bo urejeno preko požiralnikov in meteornih kanalov v ponikanje. Meteorne ureditve so predmet Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
15. člen
(kolesarski in peš promet)
Glavna trasa
Dodatne površine za pešce in kolesarje niso predvidene.
Peš promet ob regionalki se bo odvijal po paralelnih gospodarskih poteh.
Promet kolesarjev se preusmeri na staro regionalno cesto.
Deviacije in križišča
Posebne površine za pešce bodo ob deviacijah 1-3 (Visoko–Cerklje), 1-4 (Šenčur–Visoko) in 1-8 (križišče K4–Britof) na delih, ki potekajo v naselju. V krožiščih bodo za prečkanje regionalne ceste označeni prehode za pešce, ob zunanjem obodu krožišča bo hodnik za pešce, ki je ločen od krožnega vozišča z zelenico, minimalne širine 2 m.
Promet kolesarjev bo preusmerjen na lokalno cesto skozi naselja (bivša stara regionalna cesta). V krožiščih K1, K2 in K4 bo potekala kolesarska steza v smeri Olševek–Hotemaže, Visoko–Cerklje oziroma Šenčur–Britof.
16. člen
(avtobusna postajališča)
Postajališča niso predvidena.
17. člen
(varnostne ograje)
Del trase regionalne ceste bo zavarovan z jeklenimi varnostnimi ograjami (JVO) brez distančnika, z nivojem zadrževanja vozil najmanj N2 in delovno širino W4, na premostitvenih objektih pa z nivojem zadrževanja N2 in delovno širino W2.
18. člen
(preureditev komunalnih vodov)
Zaradi načrtovane gradnje bo znotraj ureditvenega območja OPPN predvidena preureditev ali prestavitev nekaterih komunalnih vodov. Preuredi in prestavi se obstoječi TK vod (v krožiščih K1, K2, deviaciji lokalne ceste 3-1 in deviaciji lokalne poti 1-4a), načrtovano je prečenje primarnega in sekundarnega fekalnega voda (v krožišču K2, križišču K3 in podvozu 3-2), predvidena je javna razsvetljava krožišč iz obstoječih TP (v krožiščih K1, K2 in K4) in preureditev tangiranega vodovodnega omrežja (v območju krožišča K2, deviacije lokalne ceste 1-3, pod podaljšano javno potjo 1-3a in podvozom 3-2).
19. člen
(rušitve in prestavitve)
Na celotni trasi bo v križišču K3 na Visokem treba porušiti tri stanovanjske stavbe s spremljajočimi sekundarnimi objekti (garaža, lesena lopa):
– hiša Visoko 130, parcela 1051/14, k.o. Visoko,
– hiša Visoko 120, parcela 1051/24, k.o. Visoko,
– hiša Visoko 121, parcela 1051/20, k.o. Visoko.
Zaradi izgradnje nove regionalne ceste in deviacij bo treba prestaviti ali delno odstraniti tri kozolce:
– kozolec 1 na parceli št. 1762/3, k.o. Visoko, se prestavi na parcelo št. 1869, k.o. Visoko,
– kozolec 2 na parceli št. 924, k.o. Visoko, se odstrani do 1/2; odstranjeno polovico kozolca se nadomesti na parceli št. 924, k.o. Visoko,
– kozolec 3 na parceli št. 2006, k.o. Visoko, se prestavi na novo lokacijo, ki se določi v soglasju z lastnikom.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
20. člen
(trasa regionalne ceste)
Cestne objekte (podvozi), cestno opremo in ograje se arhitekturno oblikuje v skladu s sodobnimi principi oblikovanja, v skladu s tipiko prostora ter v sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora.
Cestna oprema in razsvetljava morata izkazovati enotne oblikovne elemente.
21. člen
(zasnova krajinske ureditve)
Izhodišča
Pri gradnji se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno.
Pri razmestitvi vegetacije je treba upoštevati načelo, da naj zasaditev predstavlja povezovalni člen, ki se pojavlja ob novem cestnem elementu. To zasaditev tvorijo pretežno nizke, prosto stoječe grmovnice, ki so razmeščene med drevesi, sajenimi posamično, izjemoma enkrat, pri kapelici, v drevored.
Oblikovna zasnova
Zasaditev naj temelji na taki rabi sadilnega materiala, ki ne zasleduje predvsem pestre vrstne zastopanosti, temveč predvsem likovno funkcionalno razmestitev posamičnih dreves.
V drevoredno potezo zasajeni hrasti, lipe, javori ali hruške pri kapelici naj bodo vrstni predstavniki lokalne, avtohtone drevnine, po obliki krošnje pa naj bodo kultivirani predstavniki parkovne drevnine.
Prosto rastoče grmovnice, sajene v krajših vrstah, naj oblikujejo prostorski okvir, ki usmerja poglede oziroma nakazuje potek prestavljene ceste ali poti.
V območju treh krožnih križišč naj bo zasajeno osrednje posamezno drevo, ki bo opozarjalo na križišče in novo prometno ureditev. Parter pod drevesom naj bo zasajen s prekrovnimi grmovnicami, zunanji pas otoka pa naj bo zaradi boljše preglednosti zatravljen.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV KOMUNALNIH VODOV IN NAPRAV
22. člen
(skupne določbe)
Zaradi izgradnje regionalne ceste bo treba prestaviti oziroma zaščititi telekomunikacijski vod, nizko in visoko napetostni elektrovod ter vodovod. Križanja in prestavitve komunalnih vodov se natančneje določijo s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Projektiranje in gradnja cestne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture mora potekati v skladu s smernicami za načrtovanje, mnenji in projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi križanja komunalnih vodov z regionalno cesto, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki rešitvi križanja komunalnih naprav s traso regionalne ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca regionalne ceste.
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Obstoječi TKt kabel se v križišču K1 in K2 pri prečkanju trase regionalne ceste spelje na novo.
Na območju priključka deviacije 3-1 na javno pot JP 891001 se obstoječi TKt kabel zaščiti z obbetoniranjem.
Med prerezoma D4 in C5 se obstoječi TKt vod prestavi v novo kabelsko kanalizacijo, ki bo položena v traso deviacije 1-4a za javno pot JP 890331.
24. člen
(javna razsvetljava)
Območje krožnih križišč se opremi s tipsko razsvetljavo.
Napajanje javne razsvetljave za krožno križišče K1 se izvede po trasi obstoječe LC 390601 Hotemaže–Olševek do TP.
Napajanje javne razsvetljave za krožno križišče K2 se izvede preko novega nizkonapetostnega kabla, ki bo položen v trasi lokalne ceste LC039111 Visoko–Luže–Cerklje do TP.
Napajanje javne razsvetljave za krožno križišče K4 se izvede po trasi obstoječe LC 390130 Šenčur–Britof do TP.
25. člen
(vodi fekalne kanalizacije)
Predvidena je gradnja primarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja Srednja vas–Luže–Visoko–Hotemaže, ki bo potekalo na območju krožnega križišča K2 'Visoko'. Na območju krožnega križišča se na primarni fekalni vod priključi sekundarni vod fekalne kanalizacije. V območje OPPN deloma posega tudi sekundarni vod pri podvozu 3-2 in križišču K3.
Natančnejši poteki tras se določijo v projektu PGD za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja, s soglasjem investitorja oziroma upravljavca regionalne ceste.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
26. člen
(tla)
Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Čas in obseg gradnje je treba omejiti na za gradbišča določena območja in za gradnjo določen čas.
Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, in materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov se prepreči emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin se tudi prepreči odtekanje vode na kmetijsko obdelovalne površine. Predvidi se nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
Rodovitna prst se odstrani in deponira, na željo investitorja tudi odproda.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno izdelati elaborat o uporabi in ravnanju z rodovitnim delom prsti.
27. člen
(ureditve na kmetijskih območjih)
Čas in obseg gradnje je treba omejiti na za gradbišča določena območja in za gradnjo določen čas.
Začasne deponije gradbenih odpadkov je treba namestiti na zemljišča, ki za kmetijstvo niso vitalna.
Transportne poti za gradbeni material je treba speljati po regionalnih in lokalnih cestah.
Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času gradnje in po izgradnji regionalne ceste.
Po izgradnji regionalne ceste je treba poškodovana zemljišča, ki po posegu ne bodo zasedena, vrniti v prvotno stanje.
28. člen
(vodno gospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
Zaradi izgradnje regionalne ceste se ne smejo poslabšati razmere zalednih in padavinskih voda na vplivnem območju regionalne ceste. Ustrezno je treba urediti odvodnjavanje zalednih padavinskih voda cestnih površin, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin.
29. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Ob izgradnji nove ceste ne bo tangiran noben od objektov, ki so uvrščeni kot dediščina v Registru nepremične kulturne dediščine Slovenije.
V območju OPPN stoji kapelica, ki je pod EŠD 21592 vpisana v Register nepremične kulturne dediščine Slovenije. Kapelica ne bo neposredno prizadeta. Omogoči se nemoten dostop do kapelice in ambientalno ureditev okolice.
PGD dokumentacija naj vsebuje načrt krajinske arhitekture za ureditev ambienta kapelice EŠD 21592.
30. člen
(dolžnosti investitorja pri varovanju kulturne dediščine)
Investitor mora v času gradnje predvidenega odseka regionalne ceste zagotoviti:
– stalni arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli v območju OPPN,
– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na izbrani trasi v območju OPPN, na osnovi katerih bodo naknadno določeni in posredovani natančnejši pogoji za varstvo,
– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,
– treba je zagotoviti spremljanje sprememb v prostoru v smislu zagotovitve foto in video posnetkov prostora z dediščino.
31. člen
(varstvo pred hrupom)
Pasivna zaščita
Osnovni ukrep za zmanjšanje emisije hrupa je uporaba absorpcijske obrabne plasti vozišča.
Pasivna protihrupna zaščita obsega sanacijo zvočne izoliranosti oken bivalnih prostorov s hrupom preobremenjenih stanovanjskih objektih. Za pasivno zaščito so predlagani vsi izpostavljeni stanovanjski objekti ob priključkih in deviacijah, kjer so mejne vrednosti obremenitve s hrupom presežene. Obseg pasivne protihrupne obremenitve se določi v posebnem Elaboratu protihrupne zaščite v okviru projekta PGD, PZI.
Aktivna zaščita
Na mestu obstoječe odstranjene ograje ob objektu Visoko 122 je predvidena izvedba nove zaščitne medposestne ograje, ki bo tudi v funkciji protihrupne ograje. Nova medposestna ograja je predvidena na meji med parcelami 1051/11 in 1051/20 ter na meji s parcelo 1051/11, k.o. Visoko, in deviacijo 1-3. Skupna dolžina predvidene ograje znaša 52 m, predvidena višina pa 1,80 m.
32. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje je treba preprečevati prašenje z odkritih delov trase, skrajšati transportne poti na najmanjšo možno mero in prekrivati transportna vozila v primeru prevozov sipkih materialov po javnih prometnih površinah.
33. člen
(varstvo pred požarom)
Upoštevati je treba prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri projektiranju in graditvi objektov, napeljav, opreme in postrojev ter pri izdelavi naprav in izdelkov je treba upoštevati ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa ukrepe za:
– zmanjšanje možnosti nastanka požara,
– pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru,
– učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v in iz objektov,
– zagotovitev prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila.
Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom je treba upoštevati vrsto in namembnost posega, naprave, ali sredstva, požarno tveganje in ogroženost ter požarno varnost, določeno s predpisi o varstvu pred požarom.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
34. člen
(etapnost)
Etapnost gradnje ni predvidena, je pa možna.
Možne so etape izgradnje regionalne ceste med posameznimi križišči:
– 1. etapa Hotemaže–Visoko (pododsek med K1 in K2),
– 2. etapa Visoko–Milje (pododsek med K2 in K3),
– 3. etapa Milje–Britof (pododsek med K3 in K4).
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
35. člen
(monitoring)
Investitor mora zagotoviti celoten načrt monitoringa v času gradnje in obratovanja za področja, ki jih določa Elaborat vplivov na okolje.
36. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča se omeji na območje OPPN. Za potrebe gradbišča se uporabljajo obstoječe komunikacije, ureja naj se čim manj novih dovoznih poti. Obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje so tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi eventualno služile obvozu ali transportu med gradnjo pred pričetkom del,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter ostalih objektov,
– zagotovitev zavarovanja gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč ter odprava morebitnih negativnih posledic, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja, v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem možnem času,
– zagotovitev nemotene komunalne oskrbe objektov in naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav,
– uskladitev posegov na območju naprav in napeljav z upravljavci komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav, ki so v njihovi pristojnosti,
– zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov in organizacija gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.
Obveznosti investitorja oziroma izvajalca po končani gradnji so:
– sanacija morebitnih poškodb vseh cest, ki so služile obvozu ali transportu med gradnjo,
– po potrebi sanacija poškodb infrastrukturnih objektov, naprav ter ostalih objektov.
37. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve, predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov ceste, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje.
Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni regionalna cesta (deviacije, komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev), dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
38. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih je obveznosti investitorja tudi reševanje odkupa zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi.
Vodovod: Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora upravljavec vodovoda potrditi projekt vodovoda.
Elektrika: Za vsa križanja, približevanja ali prestavitve je investitor dolžan izdelati oziroma naročiti projekt, ki mora biti pregledan in potrjen v Elektro Gorenjski. Vsi stroški posegov bremenijo investitorja.
X. TOLERANCE
39. člen
(dovoljena odstopanja)
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem natančnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
40. člen
(gradna enostavnih objektov)
Na območju OPPN je v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, dovoljena postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.
XI. NADZOR
41. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat RS za okolje in prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(veljavnost občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka za območje OPPN iz 3. člena tega odloka šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o dolgoročnem planu občine Kranj za obdobje 1986–2000 (UVG, štev. 5/86, 16/88, 23/88, 44/96, 43/97, 28/98, 5/04, 19/04, Uradni list RS, št. 20/91, 55/92),
– Odlok o družbenem planu občine Kranj za obdobje 1986–1990 (UVG, štev. 7/86, 13/88, 3/89, 44/96, 43/97, 28/98, 5/04, 19/04, Uradni list RS, št. 41/92, 50/92, 55/92, 43/93, 70/94),
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03, 32/04, 22/06),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje (Uradni list RS, št. 43/93, UVG, štev. 17/96, 44/96, 43/97, 47/97, 28/98, 33/98, 5/04, 19/04), na območju Občine Šenčur,
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06), na območju Mestne občine Kranj.
43. člen
(vpogled v akt)
OPPN brez prilog se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor ter Upravni enoti Kranj. OPPN je na vpogled na sedežih Občine Šenčur in Mestne občine Kranj.
44. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0008/2005-48/01
Kranj, dne 29. februarja 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.

AAA Zlata odličnost