Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

666. Pravilnik o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta, stran 1667.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) in 23. člena Poslovnika Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 115/04 in 132/06) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05, 100/05 in 21/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 3. seji dne 1. februarja 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plače, plačila, nagrade, povračila in drugi prejemki:
- članu občinskega sveta,
- predsedniku in članu krajevnega odbora,
- poveljniku in članu štaba civilne zaščite,
- občinski volilni komisiji,
- predsedniku in članu nadzornega odbora,
- članu stalnega delovnega telesa ter predsedniku in članu občasnega delovnega telesa občinskega sveta, ki ni občinski svetnik,
- članu drugega delovnega telesa občinskega sveta za članstvo v drugem delovnem telesu občinskega sveta.
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupana in člani občinskega sveta.
Stalna delovna telesa so opredeljena v Poslovniku Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 115/04 in 132/06), občasna in druga delovna telesa občinskega sveta pa so tista, ki jih na podlagi 100. člena Poslovnika Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 115/04 in 132/06) imenuje občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE, NAGRAD IN SEJNIN
3. člen
Določitev plač županu in podžupanoma ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 - uradno prečiščeno besedilo in 14/06).
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil - sejnina, ki zajema: udeležbo na redni seji, izredni seji, udeležbo na seji stalnega ali občasnega delovnega telesa občinskega sveta in pripravo na sejo občinskega sveta ali stalnega ali občasnega delovnega telesa.
Mesečna višina plačila se določi po naslednjih kriterijih:
- članu občinskega sveta, ki ni član nobenega stalnega delovnega telesa (odbora ali komisije), pripada 10% plače župana.
- članu občinskega sveta, ki je član enega stalnega delovnega telesa (odbora ali komisije), pripada 11% plače župana
- članu občinskega sveta, ki je član dveh stalnih delovnih teles (odborov ali komisij) ali predsednik enega stalnega delovnega telesa (odbora ali komisije), pripada 13% plače župana
- članu občinskega sveta, ki je član več kot dveh stalnih delovnih teles (odborov ali komisij), pripada 15% plače župana.
5. člen
Predsedniku krajevnega odbora pripada 5% plače župana mesečno za opravljanje funkcije. Članu krajevnega odbora pripada sejnina v višini 1% plače župana za vsako udeležbo na seji.
6. člen
Poveljniku civilne zaščite pripada 10% plače župana mesečno, članu štaba civilne zaščite pa pripada 1% plače župana za vsako udeležbo na seji.
7. člen
Predsednik, tajnik in član občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade. Nagrade za delo v volilni komisiji se oblikujejo z merili, ki jih določi s sklepom Občinska volilna komisija na podlagi zakona.
8. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade. Predsedniku pripada nagrada v višini 13% plače župana za vsako udeležbo na seji, članu pa pripada nagrada v višini 6% plače župana za vsako udeležbo na seji.
9. člen
Članu stalnega in predsedniku ter članu občasnega delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta, pripada 1% plače župana za vsako udeležbo na seji.
10. člen
Predsedniku in članu drugega delovnega telesa občinskega sveta (komisij, sosvetov, odborov …) pripada sejnina v višini 1% plače župana za vsako udeležbo na seji.
11. člen
Član občinskega sveta - član stalnega delovnega telesa, ki se v obdobju enega leta ne udeležijo 80% vseh izvedenih sej občinskega sveta in stalnih delovnih teles občinskega sveta), se izplačilo zmanjša iz 12 mesečnih izplačil v letu na 11.
Izostanek oziroma prisotnost ugotavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi evidence prisotnosti
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob koncu leta preveri udeležbo članov občinskega sveta in izda sklep o morebitnem enomesečnem zmanjšanju plačila za opravljanje funkcije občinskega svetnika.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJMKI
12. člen
Župan, podžupan in ostali, ki so navedeni v 1. členu tega pravilnika, imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov se lahko uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven občine Šempeter - Vrtojba. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. Župan, podžupan in ostali, ki so navedeni v 1. členu tega pravilnika, imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika se uveljavljajo na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga podpiše župan oziroma pooblaščena oseba. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
14. člen
Plače, plačila, nagrade, povračila in drugi prejemki župana, podžupana in ostalih, navedenih v 1. členu tega pravilnika se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu na podlagi sklepa, ki ga podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali njegov namestnik.
Plače, plačila, nagrade, povračila in drugi prejemki se usklajujejo skladno s predpisi, ki jih urejajo.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Določbe 10., 12, 13. in 14. člena pravilnika se lahko smiselno uporabijo tudi za člane občinskega sveta in ostale člane delovnih teles, ki jih imenuje župan, in sicer na podlagi sklepa župana.
16. člen
V primeru prenehanja funkcije člana občinskega sveta, poveljnika civilne zaščite in predsednika krajevnega odbora se prizna sorazmerni del mesečne sejnine glede na število dni opravljanja funkcije v mesecu, enako velja za nastop funkcije.
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradne objave, št. 5/99 in 17/03).
18. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 011-01-2/2007-9
Šempeter pri Gorici, dne 1. februarja 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti