Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6174. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke, stran 17860.

Na podlagi 136. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke
1. člen
V Uredbi o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke (Uradni list RS, št. 52/07) se v 1. členu v prvem odstavku preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
|Deli vodnih|Občina  |Koordinate|Koordinate|Pretok|Potencialna|
|teles (ime |(ime)   |gorvodne |dolvodne |Q   |energija  |
|površinske |     |meje dela |meje dela |(m3/s)|Wp     |
|vode, na  |     |vodnega  |vodnega  |   |(MWh/leto) |
|kateri je |     |telesa  |telesa  |   |      |
|del vodnega|     |Yzg /   |Ysp /   |   |      |
|telesa, ki |     |Xzg / Hzg |Xsp / Hsp |   |      |
|se     |     |     |     |   |      |
|uporablja |     |     |     |   |      |
|za     |     |     |     |   |      |
|proizvodnjo|     |     |     |   |      |
|električne |     |     |     |   |      |
|energije) |     |     |     |   |      |
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
|Cerknica  |Cerkno  |420223,00 |419998,00 |1,83 |1.415   |
|      |     |108343,00 |108063,00 |   |      |
|      |     |273,00  |264,00  |   |      |
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
|Završnica |Žirovnica |436535,00 |435349,00 |0,70 |3.164   |
|      |     |140020,00 |140523,00 |   |      |
|      |     |691,30  |638,70  |   |      |
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
|Vipava   |Ajdovščina|407976,00 |407911,00 |12,70 |1.408   |
|      |     |81689,00 |81698,00 |   |      |
|      |     |69,50   |68,21   |   |      |
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
|Velka   |Podvelka |524955,00 |525038,00 |1,44 |4.832   |
|      |     |158248,00 |159427,00 |   |      |
|      |     |380,10  |341,05  |   |      |
+-----------+----------+----------+----------+------+-----------+
                                «.
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti fizična ali pravna oseba,
– imeti mora plačane davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja ali likvidacijski postopek, ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe in
– da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ali v teku javnega razpisa ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila izdana sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.«.
3. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izbiro koncesionarja opravi vlada na predlog posebne strokovne komisije, ki jo imenuje vlada (v nadaljnjem besedilu: komisija).«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo, v kateri se določi tudi rok za sklenitev koncesijske pogodbe.«.
4. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni razpis vsebuje predvsem navedbe o:
– vsebini koncesije,
– pogojih za koncesijo,
– prvinah, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetku in trajanju koncesije,
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– roku za izbiro koncesionarja,
– merilih in postopku za izbiro koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri,
– odgovorni osebi za dajanje informacij med razpisom.
(2) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo le prijave s ponujenim plačilom koncesijske dajatve, katere višina mora biti usklajena z določbo tretjega odstavka 10. člena te uredbe.
(3) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– ponujena višina plačila za koncesijo,
– razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije,
– predviden čas gradnje objektov, potrebnih za izvajanje koncesije,
– popolnost in kvaliteta idejne zasnove,
– izkazana zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo vseh objektov za obratovanje hidroelektrarne,
– strokovna usposobljenost za zagotovitev obratovanja objekta,
– finančna in poslovna sposobnost.
(4) Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarjev je sestavni del razpisne dokumentacije.
(5) Izpolnjevanje meril in pogojev za podelitev koncesije pri posameznem ponudniku ugotovijo člani strokovne komisije iz 17. člena te uredbe na podlagi dokumentov, priloženih v ponudbi.«.
5. člen
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Koncesijsko pogodbo podpiše, po pooblastilu vlade, direktor agencije.«.
6. člen
V 21. členu se črta drugi odstavek.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-120/2007/8
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0203
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost