Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2007 z dne 24. 12. 2007

Kazalo

6054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica, stran 17340.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07), Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/00, 60/06), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/95) sta Občinski svet Občine Ribnica v skladu z 82. členom Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) na 6. redni seji dne 25. 10. 2007 in Občinski svet Občine Sodražica v skladu s 15. členom Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) na 7. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Uradni list RS, št. 88/01; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se 11. člen odloka, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Zavod opravlja dejavnost osnovnega, individualnega in skupinskega izobraževanja v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
– DE 22.140     Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
           zapisa
– DE 22.310     Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– G 52.740      Druga popravila izdelkov široke porabe
– K 70.200      Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K 70.320      Upravljanje z nepremičninami za plačilo
           ali po pogodbi
– K 71.330      Dajanje pisarniške opreme v najem
– K 71.403      Izposojanje drugih izdelkov široke
           porabe
– K 74.852      Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K 74.871      Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– M 80.421      Dejavnost glasbenih in drugih
           umetniških šol
– M 80.422      Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
           usposabljanje, d.n.
– O 92.310      Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O 92.320      Obratovanje objektov za kulturne
           prireditve
– O 92.511      Dejavnost knjižnic
– O 92.720      Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«
3. člen
Spremeni se 15. člen odloka, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko imenovana ali izvoljena zaporedoma največ dvakrat. Mandat članov sveta zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje sveta zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljev, od tega dva predstavnika Občine Ribnica in en predstavnik Občine Sodražica,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta občinska sveta v skladu s statutoma občin.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– izmed strokovnih delavcev dva člana,
– izmed gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev en član.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo starši otrok, ki obiskujejo šolo, in sicer na svetu staršev. Starši izvolijo dva predstavnika izmed staršev otrok iz Občine Ribnica in enega predstavnika izmed staršev otrok iz Občine Sodražica. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok-učencev v zavodu.
Na konstitutivni seji člani sveta javnega zavoda izvolijo za predsednika sveta zavoda enega izmed članov sveta. Člani sveta izvolijo tudi namestnika predsednika sveta zavoda, ki nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.«.
4. člen
Spremeni se 23. člen odloka, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar pa si ga mora pridobiti najkasneje v roku enega leta po začetku mandata. Kolikor tega pogoja ne izpolni v predpisanem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež, ki ga poda občinski svet,
– mnenje sveta staršev.
Učiteljski zbor, občinski svet in svet staršev, so dolžni podati mnenje v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, v nasprotnem primeru lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja. Mnenje občinskega sveta in sveta staršev mora biti obrazloženo. Na podlagi vseh pridobljenih mnenj oziroma po preteku 20 dnevnega roka, svet izbere kandidata za ravnatelja šole ter posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje pristojnemu ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku 30 dnevnega roka, svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom ter o svoji odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. S predlogom za razrešitev mora svet zavoda seznaniti učiteljski zbor, lokalno skupnost ter svet staršev. Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje svet zavoda v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja. O razrešitvi odloči svet zavoda s sklepom, ki ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet zavoda ni dolžan pridobiti mnenja ministra o razrešitvi ravnatelja, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.«.
5. člen
Spremeni se 24. člen odloka, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister. Svet zavoda mora takoj pričeti s postopkom za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
6. člen
V 29. členu odloka se v petem odstavku za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea.
7. člen
Spremeni se 32. člen odloka, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Ustanovitelja in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelja zagotavljata zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljev.
Ustanovitelj – Občina Ribnica zavodu za opravljanje dejavnosti prenese v upravljanje:
– nepremičnini na naslovu Kolodvorska ulica 10, ki sta vpisani v ZKV. št. 1072, parc. št. 292/2, 291/2, k.o. Ribnica.
Zavod in ustanovitelj skleneta pogodbo, s katero uredita vse medsebojne pravice in obveznosti zavoda v zvezi z upravljanjem nepremičnin iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
8. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in organe zavode z določili tega odloka v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Ribnica, v roku 8 dni po tem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Št. 01-MT-64-2/01
Ribnica, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
Št. 14-32105-4/01
Sodražica, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost