Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5788. Sprememba in dopolnitve Statuta Občine Žužemberk, stran 16480.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 9. seji dne 29. 11. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Žužemberk
1. člen
S temi Spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Žužemberk (v nadaljevanju: Statut) se spremeni in dopolni Statut Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00).
2. člen
V Statutu se spremeni 8. člen, ki se glasi:
»Na območju občine se lahko organizirajo ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjega dela občine je določen s statutom in odlokom občine.«
3. člen
Spremeni se 20. člen in ta se glasi:
»Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Župan sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Župan nima pravice glasovanja.«
4. člen
Spremeni se 21. člen Statuta in se glasi:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma, če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma v državni upravi, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če odstopi.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Ne glede na določbo 30. člena Zakona o lokalnih volitvah v primerih prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve do šeste alinee prvega odstavka tega člena, nadomesti člana občinskega sveta, ki mu preneha funkcija, naslednji kandidat z liste kandidatov. Če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.«
5. člen
34. člen Statuta se spremeni in se glasi:
»Nadzorni odbor šteje tri člane, ki svoje delo opravljajo nepoklicno.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Dva člana nadzornega sveta morata imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na finančno-računovodskem področju. Predsednik nadzornega odbora mora imeti visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri in najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev ter člani vodstev političnih strank.
Nadzorni svet ima svoj poslovnik, ki ga sprejme z večino glasov članov odbora.«
6. člen
39. člen Statuta se spremeni in se glasi:
»Občina ima župana in enega ali lahko dva podžupana.
Župan opravlja svoje delo poklicno ali nepoklicno.
Župan je izvoljen na neposrednih volitvah, podžupana pa imenuje župan izmed članov občinskega sveta.«
7. člen
47. člen Statuta se spremeni in se glasi:
»Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.
Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj 5% volivcev v občini.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zahteve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je potrebno predložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega bivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbore občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali. Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali na območju občine oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.
Odločitev volivcev na referendumu zavezuje občinski svet do konca njegovega mandata.«
8. člen
53. člen Statuta se popravi in se glasi:
»Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.«
9. člen
54. člen Statuta se spremeni in se glasi:
»Za delo občinske uprave je župan odgovoren občinskemu sveta, direktor občinske uprave pa županu.«
10. člen
55. člen Statuta se spremeni in se glasi:
»Naloge občinske uprave opravljajo direktor, uradniki in strokovno tehnični delavci.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi določa župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.«
11. člen
58. člen Statuta se spremeni in se glasi:
»Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdajajo direktor in delavci občinske uprave, katere direktor občinske uprave pooblasti za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.«
12. člen
61. člen Statuta se spremenijo in se glasi:
»Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.«
13. člen
64. člen se spremeni in se glasi:
»O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki za odločanje v upravnih stvareh pooblasti drugega zaposlenega.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«
14. člen
72. člen Statuta se spremeni in se glasi:
»Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Župan odloča o pridobitvi in prodaji premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja do vrednosti, kot jo določa zakon in po postopku in na način, ki ga določa zakon. O tem seznani občinski svet. Odločitev o prodaji nepremičnega premoženja občine sprejme občinski svet.
Prodaja in oddaja v zakup ali najem nepremičnin in premičnin se izvede v skladu z zakonodajo. Če ni z zakonom drugače določeno, se za odprodajo ali zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti občine smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja.«
15. člen
111. člen se spremeni in se glasi:
»Na območju občine je ustanovljena Krajevna skupnost Hinje, ki je del občine v teritorialnem funkcionalnem in organizacijskem smislu.«
16. člen
114. člen se spremeni in se glasi:
»Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju in sodeluje pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji,
– daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodeluje,
– daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
– predlaga programe javnih del,
– sodeluje in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnava območje njihove skupnosti,
– oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,
– daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– daje soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnosti dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.«
17. člen
115. člen se v celoti črta.
18. člen
116. člen se spremeni in se glasi:
»Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Svet krajevne skupnosti šteje 11 članov.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Če se krajevna skupnost ustanovi po rednih volitvah, traja mandat članov sveta krajevne skupnosti do rednih volitev v občinski svet.
Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta krajevne skupnosti.
Funkcija člana sveta je častna.«
19. člen
117. člen se spremeni in se glasi:
»Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.
Svet lahko na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.
Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta krajevne skupnosti.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.«
20. člen
118. člen se spremeni in se glasi:
»Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– daje pobude in predloge za sestavo letnega plana občine.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje predsednik sveta krajevne skupnosti, župan in občinska uprava.''
21. člen
120. člen se v celoti črta.
22. člen
121. člen se v celoti črta.
23. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta veljajo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-2692/2007-101
Žužemberk, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost