Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5673. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Podlehnik, stran 15626.

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2) in 45. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Nadzorni odbor Občine Podlehnik na 4. redni seji dne 24. 11. 2007 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Podlehnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija, naloge in način dela Nadzornega odbora Občine Podlehnik (v nadaljevanju: nadzorni odbor) ter status članov odbora kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini Podlehnik.
2. člen
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno. Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in nepristransko, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Podlehnik in tem poslovnikom.
3. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Po predhodni presoji lahko nadzorni odbor javnost izključi. Nadzorni odbor je dolžan varovati uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu. Pri delu mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
4. člen
Sedež nadzornega odbora je v Podlehniku, Podlehnik 21. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine. Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja svoj žig. Žig nadzornega odbora hrani občinska uprava.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani nadzornega odbora.
6. člen
Naloge predsednika nadzornega odbora so:
– predstavlja, vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– pripravi načrt dela nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev za posamezno proračunsko leto,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NASTANEK IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Nadzorni odbor ima 3 člane (predsednika in dva člana), ki jih imenuje občinski svet izmed občanov za dobo 4 let oziroma do poteka mandata občinskega sveta. Mandat prične z dnem imenovanja nadzornega odbora na seji Občinskega sveta Občine Podlehnik.
8. člen
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
9. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, javni uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Član nadzornega odbora je dolžan seznaniti nadzorni odbor s svojim statusom. Nadzorni odbor lahko predlaga predčasno razrešitev člana nadzornega odbora občinskemu svetu:
– če je njegov položaj v nasprotju s določili tega člena,
– če se trikrat zaporedoma ne udeleži seje in ne sodeluje pri delu nadzornega odbora,
– če nastanejo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi.
10. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
11. člen
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do dela plače za opravljanje funkcije in povrnitve drugih stroškov v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 39/99 in 14/06).
12. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico udeleževati se sej Občinskega sveta Občine Podlehnik. Predsednik in člani nadzornega odbora morajo prejemati gradivo za seje občinskega sveta.
13. člen
Občina Podlehnik je dolžna zagotoviti nadzornemu odboru administrativno in strokovno pomoč ter potrebna finančna sredstva za delovanje nadzornega odbora.
Občinska uprava opravlja naslednje naloge za potrebe nadzornega odbora:
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
– pripravlja vabila in opravlja tehnično organizacijska dela za sklic in potek seje,
– sestavlja zapisnik nadzornega odbora in izdeluje pisne odpravke sklepov, poročil in drugo,
– vodi evidenco aktivnosti članov,
– arhivira dokumentacijo nadzornega odbora,
– skrbi za tekoče obveščanje nadzornega odbora o premoženjsko pravnem in fizičnem poslovanju občine, aktih občinskega sveta in župana,
– obveščanje nadzornega odbora o novostih na področju zakonodaje, posredovanja mnenj in gradiv pristojnih državnih in strokovnih institucij,
– opravlja druge naloge za katero jo zadolži nadzorni odbor ali predsednik nadzornega odbora.
III. NAČIN DELA
14. člen
Seje nadzornega odbora so lahko redne in izredne.
Redne seje nadzornega odbora se sklicujejo najmanj štirikrat letno.
15. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik nadzornega odbora:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo večine članov nadzornega odbora,
– na zahtevo občinskega sveta,
– na zahtevo župana,
– na zahtevo 5% volivcev občine.
16. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za izredni sklic in praviloma priloženo gradivo, o katerem naj se odloča na seji.
Za izredno sejo se lahko predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.
O poteku seje se vodi zapisnik.
17. člen
Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora. V njegovi odsotnosti vodi seje član nadzornega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik.
Predsednik mora sklicati sejo na zahtevo župana ali občinskega sveta. Če predsednik ne skliče seje v 15 dneh po podani zahtevi, jo lahko skliče župan.
18. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino glasov članov nadzornega odbora.
Glasovanje na sejah je večinoma javno, z dvigovanjem rok. Na zahtevo večine članov je glasovanje tajno. Tajno se glasuje z glasovnicami.
Če član nadzornega odbora poteku glasovanja ugovarja, se glasovanje brez razprave izvede ponovno, največ enkrat.
19. člen
Predsednik lahko povabi na sejo nadzornega odbora izvedence in predstavnike javnih zavodov, organizacij in društev, katerih dejavnost se sofinancira iz občinskega proračuna in so predmet nadzora. Druge osebe so lahko prisotne na seji na podlagi vabila predsednika ali s njegovim soglasjem. V primeru obravnavanja zaupnega gradiva so seje nadzornega odbora za druge osebe zaprte.
20. člen
Pisno gradivo in vabilo na redno sejo nadzornega odbora se dostavi članom nadzornega odbora in vabljenim, najkasneje 3 dni pred predvideno sejo.
21. člen
Pri sestavi dnevnega reda je potrebno upoštevati, da so na dnevni red praviloma uvrščene naslednje točke:
– ugotavljanje sklepčnosti nadzornega odbora,
– sprejem dnevnega reda,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– pregled realizacije sklepov s predhodnih sej,
– pobude članov nadzornega odbora.
Na dnevni red se po potrebi uvrsti tudi poročanje nosilcev naloga nadzora o bistvenih ugotovitvah.
Praviloma je potrebno za vsako točko dnevnega reda pripraviti celovito pisno gradivo. Glavne točke dnevnega reda redne seje, lahko za naslednjo sejo predlaga predsednik ali član nadzornega odbora.
22. člen
Po sprejemu dnevnega reda poteka seja po posameznih točkah dnevnega reda.
Obrazložitev posamezne točke poda poročevalec. Razpravljavec razpravlja le o predmetu obravnavane točke dnevnega reda. Če se od predmeta oddalji, ga predsedujoči opozori in mu odvzeme besedo, če ne upošteva njegovega opozorila. V primeru, da razprava ne vodi k uspešnemu zaključku, lahko nadzorni odbor odloči, da se razprava prekine, neuspešno obravnavano točko dnevnega reda pa po ponovni preučitvi uvrsti na naslednjo sejo. Po vsaki točki dnevnega reda nadzorni odbor oblikuje ustrezen predlog sklepa. Sklep dokončno oblikuje predsednik in ga da na glasovanje. Sejo zaključi, po obravnavi vseh točk dnevnega reda. Predsednik nadzornega odbora lahko prekine sejo, kadar meni, da je to potrebno. Prekinjena seja se nadaljuje na dan, ki ga določi nadzorni odbor.
23. člen
Zapisnik seje nadzornega odbora se piše po točkah dnevnega reda.
Po vsaki točki dnevnega reda nadzornega odbora oblikuje po potrebi ustrezen predlog sklepa. Zapišejo se sklepi, ki jih oblikuje predsedujoči. Po glasovanju se navedejo rezultati glasovanja. Imena glasovalcev ne navaja, razen če kateri član tega izrecno ne zahteva. V zapisniku se navedejo tudi imena poročevalcev in kratki povzetki razprave. Zapisnik podpiše predsednik in tajnik nadzornega odbora.
Tajnika nadzornega odbora določi župan izmed javnih uslužbencev in opravlja administrativne naloge za nadzorni odbor (v nadaljevanju tajnik nadzornega odbora).
24. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu nadzornega odbora, udeleževati se sej in odločati na njih. Evidenco udeležbe članov vodi tajnik nadzornega odbora.
IV. POSTOPEK NADZORA
25. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore.
Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim načrtom tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.
Izredne nadzore si nadzorni odbor določi sproti po lastni presoji ter na podlagi:
– pobude občinskega sveta;
– pobude župana;
– pobude članov nadzornega odbora;
– javno izraženih stališč v javnih medijih in stališč organov civilne družbe;
– pismenih pobud občanov.
26. člen
Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je tista pravna ali fizična oseba, glede katere je nadzorni odbor pričel postopek nadzora. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo oseb, ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine, časa in kraja nadzora ter navedbo nadzorovane osebe.
27. člen
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora oziroma izvedenec, ki ga na podlagi predloga nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.
28. člen
V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane stranke dolžne pooblaščencu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Pooblaščenec nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.
Zahtevane podatke je nadzorovana stranka dolžna dostaviti nadzornemu odboru oziroma pooblaščencu nadzornega odbora v roku petnajstih dni.
29. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:
– je odgovorna oseba zakoniti zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe, s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali – če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
– Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
30. člen
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.
Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 3 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru. Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.
Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti.
Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
31. člen
Po opravljenem pregledu pripravi nadzorni odbor predlog poročila (katerega obvezne sestavine določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance).
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila o nadzoru najpozneje v roku petnajst dni po sprejemu. V primeru opravljanja nadzora, kjer predlog poročila o nadzoru vsebuje nedvomne ugotovite in zaključke, s katerimi se strinja in jih potrdi nadzorovana oseba, le tej ni potrebno pošiljati predloga poročila o nadzoru ampak ga slednja ob opravljenem nadzoru s podpisom potrdi.
Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in javnosti.
32. člen
V ugotovitvah dokončnega poročila se navede nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
33. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov, navedeno v 107. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07) ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od izdaje dokončnega poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Hujše nepravilnosti predstavljajo vse kršitve predpisov pri katerih znesek nepravilnosti presega 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna preteklega leta, vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti ki jih člani nadzornega odbora opredelijo kot hujše po kontekstu.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
34. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter druge ustrezne listine in zapisnik, predlog poročila, morebitni ugovor in dokončno poročilo.
Celotno gradivo se začasno vodi v arhivu nadzornega odbora, kasneje pa v arhivih občinskega sveta. To velja tudi za ostalo dokumentacijo nadzornega odbora.
Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je občinska uprava oziroma tajnik nadzornega odbora.
35. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.
V. POTEK SEJE
36. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina vseh članov nadzornega odbora. Zabeležijo se opravičeno odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb.
37. člen
Po ugotovitvi sklepčnosti predsedujoči da v obravnavo predlog dnevnega reda. Predsedujoči lahko spremeni vrstni red točk dnevnega reda. Vsak član nadzornega odbora lahko poda predlog za umik oziroma razširitev točk dnevnega reda. O predlogih odloči nadzorni odbor z večino opredeljenih glasov. Predsedujoči da nato na glasovanje dnevni red s sprejetimi predlogi v celoti.
38. člen
Nadzorni odbor nato preide k potrjevanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni pripomb, ali je sprejet z dopolnitvijo.
39. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda uvodno obrazložitev.
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h kateri se člani prijavljajo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma po neuspešnem opominu vzame besedo.
O eventualnem ugovoru o odvzemu besede se odloča nadzorni odbor.
40. člen
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
Če je potrebno za razpravo dodatno gradivo, se razprava nadaljuje po pridobitvi le tega.
41. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:
– ni več mogoče zagotoviti sklepčnosti,
– je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
– tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
42. člen
Predsednik skrbi za red na seji in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo.
Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.
O morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji. Predsednik lahko prekine sejo odbora, če reda na njej ni mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
VI. ODLOČANJE
43. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča z večino opredeljenih glasov. Po končani razpravi se o predlogu posamezne točke dnevnega reda pripravi sklep in opravi glasovanje.
Nadzorni odbor praviloma odloča z javnim glasovanjem z dvigom rok.
Član nadzornega odbora ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se evidentira v zapisniku.
44. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu glede na oddajo predlogov.
Ko je predlog, ki je bil dan na glasovanje, sprejet, je glasovanje končano.
45. člen
Če nadzorni odbor sklene, da bo odločal s tajnim glasovanjem, se za vsako glasovanje pripravijo tri enako velike glasovnice z žigom nadzornega odbora, navedbo predlogov sklepov in vpisanima besedama »za« (na desni strani), »proti« (na levi strani). Glasovnica vsebuje navodilo za glasovanje, in sicer da se obkroži le ena izmed teh besed. Tajno glasovanje vodita zapisnikar in predsednik odbora, slednji tudi objavi rezultat glasovanja. O tajnem glasovanju se vodi poseben zapisnik, ki vsebuje podatke o vodenju tajnega glasovanja, predlogih sklepov ter ugotovitvah izida glasovanja. Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik nadzornega odbora.
VII. ZAPISNIK
46. člen
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega se zapišejo glavni podatki o dogajanju na seji, mora pa vsebovati podatke o:
– udeležencih na seji,
– spremembah, dopolnitvah in sprejemu dnevnega reda,
– razpravljavcih in sprejetih sklepih,
– morebitna ločena mnenja članov nadzornega odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
K zapisniku se priložijo gradivo, ki je bilo obravnavano na seji, v originalu ali fotokopiji.
47. člen
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi tajnik nadzornega odbora. Sprejeti sklepi na posameznih sejah se označijo z zaporednimi številkami v okviru celotnega mandata nadzornega odbora.
Člani nadzornega odbora prejmejo predlog zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo sejo. Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in tajnik nadzornega odbora oziroma v njegovi odsotnosti član nadzornega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik.
48. člen
Z gradivom zaupne narave se ravna po predpisih, ki urejajo področje upravnega poslovanja in arhiviranja.
Celotno gradivo se hrani v arhivu občinske uprave.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov nadzornega odbora in ga posreduje občinskemu svetu v seznanitev.
50. člen
Nadzorni odbor sprejeme spremembe in dopolnitve poslovnika na enak način kot sam poslovnik. Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko da vsak član nadzornega odbora.
51. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
52. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Podlehnik, objavljen v Uradni list RS, št. 37/00 z dne 5. 5. 2000.
Podlehnik, dne 24. novembra 2007
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Podlehnik
Petra Žerak l.r.