Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

4879. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina, stran 13334.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 8. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je pod številko projekta 013/2007 izdelalo podjetje TerraGIS d.o.o. in je dosegljiv na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so parcele in objekti na območju Občine Hrpelje - Kozina, ki so opremljeni bodisi s kanalizacijskim omrežjem, možnostjo priključitve na čistilno napravo, vodovodnim omrežjem, omrežjem cest, omrežjem javne razsvetljave ali pa se zanje izvaja obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje, je prikazano na karti 2: Kanalizacija in čistilna naprava – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za prometno opremo je prikazano na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za javno razsvetljavo je prikazano na karti 4: Javna razsvetljava – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskih območij.
Meje območij, opremljenih s posamezno opremo, navedeno v alinejah od 1 do 5, so podrobneje prikazane na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja in so izvedene v merilu 1:5.000.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ne more uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem ter možnostjo priključitve na čistilno napravo, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba objekta največ 80 metrov.
S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom gradbene parcele (D(pi)) in merilom neto tlorisne površine objekta (D(ti)) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša D(pi) = 0,3 ter D(ti) = 0,7.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok.
Faktor dejavnosti se določi po naslednjih kriterijih:
1. Faktor dejavnosti za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo se določi glede na notranjo dimenzijo (DN) kanalizacijskega priključka, kot to določa spodnja preglednica:
+---------------------------------------------+----------------+
|Dimenzija priključka – notranji premer DN (v | K(dejavnosti) |
|mm)                     |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|do vključno 150               |   1,00   |
+---------------------------------------------+----------------+
|nad 150 do vključno 200           |   1,25   |
+---------------------------------------------+----------------+
|nad 200                   |   1,50   |
+---------------------------------------------+----------------+
2. Faktor dejavnosti za vodovodno omrežje se določi glede na notranjo dimenzijo (DN) vodovodnega priključka, kot to določa spodnja preglednica:
+---------------------------------------------+----------------+
|Dimenzija priključka – notranji premer DN (v | K(dejavnosti) |
|mm)                     |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|do vključno 20                |   1,00   |
+---------------------------------------------+----------------+
|nad 20 do vključno 50            |   1,25   |
+---------------------------------------------+----------------+
|nad 50                    |   1,50   |
+---------------------------------------------+----------------+
3. Faktor dejavnosti za področja cest, javno razsvetljavo in ravnanje z odpadki se določi na naslednji način:
+---------------------------------------------+----------------+
|Vrsta objekta                | K(dejavnosti) |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sekundarna bivališča             |   1,50   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Poslovni prostori za pretežno storitveno   |   1,25   |
|dejavnost                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Stanovanjske stavbe             |   1,00   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Prostori, ki niso navedeni drugje      |   1,00   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Poslovni prostori za pretežno proizvodno   |   0,75   |
|dejavnost                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Nestanovanjski kmetijski objekti, drugi   |   0,50   |
|pomožni gospodarski objekti, preprosti    |        |
|objekti, športni objekti,          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
7. člen
(skupni in obračunski stroški opremljanja)
Skupni stroški komunalne opreme so razvidni iz naslednje tabele:
Tabela 1: Skupni stroški po posameznih vrstah komunalne opreme
+------------------------------------------+-------------------+
|1. Vodovod                |   6.468.000 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|2. Kanalizacija in čistilna naprava    |   2.703.850 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|3. Ceste                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– območje 1                |   3.197.074 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|– območje 2                |   2.789.956 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|4. Javna razsvetljava           |    400.700 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|5. Ravnanje z odpadki           |    264.000 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
Obračunski stroški so skupni stroški, znižani za vložke zunanjih investitorjev in so tisti stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju.
Tabela 2: Obračunski stroški po posameznih vrstah komunalne opreme
+------------------------------------------+-------------------+
|1. Vodovod                |   6.468.000 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|2. Kanalizacija in čistilna naprava    |   1.866.022 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|3. Ceste                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|– območje 1                |   3.197.074 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|– območje 2                |   2.789.956 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|4. Javna razsvetljava           |    400.700 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|5. Ravnanje z odpadki           |    264.000 EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cpi in Cti za posamezno komunalno opremo
+------------------------------+-----------------+-------------+
|Postavka           |    Cpi    |   Cti   |
+------------------------------+-----------------+-------------+
|1. Vodovod          |   2,91    |  22,68  |
+------------------------------+-----------------+-------------+
|2. Kanalizacija in čistilna  |   6,20    |  31,69  |
|naprava            |         |       |
+------------------------------+-----------------+-------------+
|3. Ceste           |         |       |
+------------------------------+-----------------+-------------+
|– območje 1          |   4,77    |  32,05  |
+------------------------------+-----------------+-------------+
|– območje 2          |   1,69    |  14,86  |
+------------------------------+-----------------+-------------+
|4. Javna razsvetljava     |   0,17    |  1,39   |
+------------------------------+-----------------+-------------+
|5. Ravnanje z odpadki     |   0,11    |  0,92   |
+------------------------------+-----------------+-------------+
Pomen C(pi) in C(ti) je naslednji:
C(pi) – stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja, določeni na dan 1. 6. 2007;
C(ti) – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja, določeni na dan 1. 6. 2007.
8. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno komunalno opremo C(pi) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo C(ti), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
C(pi1) = C(pi) * I
oziroma
C(ti1) = C(ti) * I, kjer je
I – verižni zmnožek povprečnih letnih indeksov za obdobje, določeno v drugem odstavku tega člena.
Stroški opremljanja iz prejšnjega člena se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije, do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
 
KP(i) = (A(parcela) x C(pi) x D(pi)) + (K(dejavnosti) x A(tlorisna) x C(ti) x D(ti))
 
kjer je:
KP(i) komunalni prispevek za določeno vrsto infrastrukture
A(parcela) površina gradbene parcele predvidenega objekta
A(tlorisna) neto tlorisna površina predvidenega objekta
D(pi) delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega odloka
D(ti) delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega odloka
K(dejavnosti) faktor dejavnosti za posamezno komunalno opremo
C(pi) indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele za posamezno vrsto komunalne opreme na območju opremljanja
C(ti) indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne opreme na območju opremljanja.
Površina gradbene parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar gradbene parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, se le ta določi z razmerjem med bruto in neto tlorisno površino na sledeči način:
Površina gradbene parcele = fundus objekta * 4.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, se le ta določi z razmerjem med bruto in neto tlorisno površino na sledeči način:
Neto tlorisna površina = bruto tlorisna površina * 0,8.
10. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
1. V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, nadomestne gradnje ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
 
KP(i) = K(dejavnost,i) * (A(tlorisna, nova) – A(tlorisna, obstoječa)) * C(ti1) * D(ti)
 
2. V primeru spremembe vrste objekta ali spremembe dimenzije priključka na vodovodni ali kanalizacijski vod, za obstoječe objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, ki je določen s 6. členom tega odloka. Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
 
KP(i) = (K(dejavnost,i-novi) – K(dejavnost,i-obstoječi)) * A(tlorisna) * C(ti1) * D(ti)
 
3. V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot na novogradnjo.
4. Komunalni prispevek se na območju, ki je predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme odmeri na podlagi za to opremo sprejetega programa opremljanja, ki prikaže in obračuna stroške investicije. Nadomestitveni stroški (stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo) na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka.
11. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KP(i) Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KP(i) komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme, na način iz 9. člena tega odloka.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek pristojni organ občine odmeri z odločbo. Občina dopušča možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka, če je to nedvoumno navedeno na odločbi.
13. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
Za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, lahko o oprostitvi plačila komunalnega prispevka na predlog župana odloči občinski svet.
Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
V primeru priključevanja objektov, ki so na dan uveljavitve tega odloka legalno zgrajeni, oziroma v primeru priključevanja objektov, za katere je bilo na dan uveljavitve tega odloka izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, se komunalni prispevek iz 9. člena tega odloka zniža za 90%.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Popolne vloge za odmero komunalnega prispevka, ki so bile vložene pred veljavnostjo tega odloka, se rešujejo v skladu s predpisi, ki so veljali v času vložitve vloge.
16. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-1/2007
Hrpelje, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonimir Benčič - Midre l.r.

AAA Zlata odličnost