Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4693. Zakon o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB3), stran 12746.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o lokalnih volitvah, ki obsega:
– Zakon o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 7/94 z dne 16. 2. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 33/94 z dne 13. 6. 1994),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-C (Uradni list RS, št. 70/95 z dne 8. 12. 1995),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-D (Uradni list RS, št. 51/02 z dne 11. 6. 2002),
– Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 54/04 z dne 20. 5. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-M (Uradni list RS, št. 72/05 z dne 29. 7. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-E (Uradni list RS, št. 72/05 z dne 29. 7. 2005),
– Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-F (Uradni list RS, št. 12/05 z dne 30. 12. 2005) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-G (Uradni list RS, št. 60/07 z dne 2. 7. 2007).
Št. 004-01/93-9/61
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EPA 1552-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Z A K O N
O LOKALNIH VOLITVAH uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.
Volitve predstavnikov občin v pokrajinske svete in v ustrezne organe drugih širših lokalnih skupnosti urejajo občine s svojimi predpisi v skladu s sporazumom oziroma drugim aktom o povezavi z drugimi občinami v pokrajino ali drugo širšo lokalno skupnost.
2. člen
Člani občinskih svetov, župani in člani svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
3. člen
Stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo občine.
4. člen
Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.
II. VOLITVE V OBČINSKE SVETE
1. Volilna pravica
5. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti.
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Volilno pravico iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ima volivec v občini, v kateri ima stalno prebivališče.
Glede omejitve izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.
6. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta – predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno pravico.
7. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti imajo pripadniki te skupnosti, ki imajo volilno pravico.
8. člen
Volilna pravica se evidentira s splošnim občinskim volilnim imenikom.
Volilna pravica državljanov za volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti se evidentira s posebnim občinskim volilnim imenikom občanov – pripadnikov teh narodnih skupnosti.
Volilna pravica državljanov za volitve predstavnika romske skupnosti se evidentira s posebnim občinskim volilnim imenikom občanov -pripadnikov te skupnosti.
Glede vodenja evidence volilne pravice, sestavljanja občinskih volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi z evidenco volilne pravice, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona o evidenci volilne pravice.
2. Volilni sistem
a) Skupne določbe
9. člen
Člani občinskih svetov se volijo po večinskem načelu (večinske volitve) ali proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve).
Če šteje občinski svet manj kot 12 članov, se člani občinskega sveta volijo po večinskem načelu.
Če šteje občinski svet 12 ali več članov, se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu.
Za ugotovitev števila članov občinskega sveta iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter za določanje volilnih enot in števila članov občinskega sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti, se ne upošteva števila članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter predstavnikov romske skupnosti.
10. člen
Člani občinskega sveta – predstavniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se volijo po večinskem načelu.
Člani občinskega sveta – predstavniki romske skupnosti se volijo po večinskem načelu.
b) Večinske volitve
11. člen
Pri volitvah po večinskem načelu se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov.
12. člen
Če se v volilni enoti voli en član občinskega sveta in sta dva kandidata dobila enako največjo število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.
Če se v volilni enoti voli več članov občinskega sveta in sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.
c) Proporcionalne volitve
13. člen
Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov v volilni enoti.
Če se glasuje o listah kandidatov, volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko na glasovnici pri listi kandidatov, za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje pri izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi (preferenčni glas). Volivec lahko da preferenčni glas samo enemu kandidatu z liste.
14. člen
Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (D`Hondtov sistem). Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.
15. člen
Če se glasuje o listah kandidatov po volilnih enotah, se število mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti, ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli število glasov za listo. Listi pripada toliko mandatov, kolikorkrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo.
16. člen
Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah po prejšnjem členu, se razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah.
Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko mandatov bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od ena do skupnega števila mandatov.
Istoimenskim listom iz prejšnjega odstavka se pri delitvi mandatov na ravni občine dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli po prejšnjem odstavku, in številom mandatov, ki so jih že dobile po prejšnjem členu v volilnih enotah.
17. člen
Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi mandatov na ravni občine po prejšnjem členu, se dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 15. člena tega zakona.
18. člen
Če sta dve listi kandidatov, ki prideta v poštev za razdelitev mandatov, dosegli enak najvišji količnik po zaporedju najvišjih količnikov, odloči o dodelitvi mandatov med dvema listama žreb.
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
Če sta zadnja dva kandidata z liste kandidatov, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število preferenčnih glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.
3. Volilne enote
19. člen
Za večinske volitve članov občinskega sveta se v občini oblikujejo volilne enote.
Če občinski svet ne šteje več kot sedem članov, se lahko vsi člani občinskega sveta volijo v občini kot eni volilni enoti.
20. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
Če je območje občine razdeljeno na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, obsega volilna enota območje ene ali več takih skupnosti ali dela take skupnosti.
Če območje občine ni razdeljeno na skupnosti iz prejšnjega odstavka, obsega volilna enota območje enega ali več naselij ali dela naselja.
21. člen
Pri večinskih volitvah se v vsaki volilni enoti voli en član občinskega sveta. Če je to smotrno zaradi oblikovanja volilnih enot, se lahko v volilni enoti voli tudi več članov občinskega sveta, vendar ne več kot trije.
22. člen
Za proporcionalne volitve članov občinskega sveta se v občini lahko oblikujejo volilne enote.
Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo v skladu z 20. členom tega zakona in tako, da se v vsaki volilni enoti voli najmanj pet članov občinskega sveta.
Če občina ni razdeljena na volilne enote, se za volilno enoto šteje območje občine.
23. člen
Volilna enota za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter volilna enota za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov romske skupnosti je območje občine.
4. Splošne volitve
24. člen
Splošne volitve v občinske svete so redne in predčasne.
Redne volitve v občinske svete se opravijo vsako četrto leto.
Predčasne volitve v občinske svete se opravijo, če se občinski svet razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe.
Predčasne volitve se opravijo tudi, če hkrati odstopi večina članov občinskega sveta.
25. člen
Redne volitve v občinske svete se opravijo najprej dva meseca in najpozneje zadnjo nedeljo ali drug dela prost dan pred potekom štirih let od prejšnjih rednih volitev v občinske svete. V primeru podaljšanja mandatne dobe se ta rok šteje od dneva izteka podaljšane mandatne dobe.
Predčasne volitve v občinski svet se opravijo najpozneje dva meseca po razpustu občinskega sveta.
26. člen
Redne volitve v občinske svete razpiše predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
Predčasne volitve v občinski svet v primeru iz četrtega odstavka 24. člena tega zakona razpiše občinska volilna komisija.
Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
27. člen
Redne volitve v občinske svete se razpišejo najprej 135 dni pred potekom štirih let od prejšnjih rednih volitev v občinske svete.
Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 in ne manj kot 60 dni.
Predčasne volitve v občinske svete se razpišejo najkasneje v 20 dneh po razpustu občinskega sveta.
Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 40 dneh od dneva razpisa volitev.
28. člen
V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja.
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila.
Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan.
5. Nadomestne volitve
29. člen
Če članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na večinskih volitvah, preneha mandat, se opravijo nadomestne volitve.
30. člen
Če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.
Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov. Če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Če tudi noben kandidat s te liste kandidatov v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se opravijo nadomestne volitve.
Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega sveta, v primeru iz prvega odstavka tega člena, preneha mandat, ker je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.
31. člen
Nadomestne volitve se ne opravijo, če članu občinskega sveta preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe občinskega sveta, razen če občinski svet odloči drugače.
Na nadomestnih volitvah se član občinskega sveta izvoli za čas do izteka mandatne dobe občinskega sveta.
32. člen
Nadomestne volitve razpiše občinska volilna komisija najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju mandata.
Nadomestne volitve se opravijo v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.
Nadomestne volitve se opravijo po večinskem načelu. Na nadomestnih volitvah je izvoljen kandidat, ki je dobil največ glasov.
Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, kolikor ni v tem členu drugače določeno.
6. Volilni organi
33. člen
Volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne komisije.
Določene naloge pri izvedbi lokalnih volitev opravlja tudi Republiška volilna komisija.
Za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter članov občinskega sveta – predstavnikov romske skupnosti se imenuje posebna občinska volilna komisija.
Če se pri proporcionalnih volitvah člani občinskega sveta volijo po volilnih enotah, se lahko imenujejo volilne komisije volilnih enot.
34. člen
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.
Za vsako volišče se imenuje najmanj en volilni odbor.
35. člen
Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
36. člen
V posebni občinski volilni komisiji za izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti morata biti vsaj en član in en namestnik člana pripadnika narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.
37. člen
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki.
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.
Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji.
38. člen
Občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska volilna komisija.
Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za vsake volitve.
Če bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev.
39. člen
Občinska volilna komisija in volilna komisija volilne enote imata tajnika, ki ga imenujeta na predlog občinske uprave.
40. člen
Republiška volilna komisija:
1. skrbi za enotno uporabo določb tega zakona, ki se nanašajo na volilne postopke;
2. daje občinskim volilnim komisijam strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona;
3. predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona;
4. določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil;
5. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
41. člen
Občinska volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
3. določa volišča;
4. imenuje volilna odbore;
5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
42. člen
Volilna komisija volilne enote:
1. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
2. ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti.
43. člen
Volilni odbor na volišču:
1. vodi glasovanje na volišču;
2. ugotavlja izid glasovanja na volišču.
44. člen
Državni in občinski organi so dolžni pomagati volilnim organom pri njihovem delu ter jim na njihovo zahtevo dati podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu.
45. člen
Glede oblikovanja in načina dela volilnih organov, ki s tem zakonom niso urejena, veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.
45.a člen
Volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni organi občin. Funkcija članov volilnih organov je častna.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, in sicer:
– predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, ki je enak povprečni mesečni plači za poklicno opravljanje funkcije župana v občini;
– namestnik predsednika občinske volilne komisije in namestnik tajnika v znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske volilne komisije;
– člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20% nadomestila predsednika občinske volilne komisije.
Pravico do ustreznega nadomestila imajo tudi predsednik, namestnik predsednika, člani, tajnik in namestnik tajnika posebne volilne komisije iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona ter predsednik, namestnik predsednika, člani, tajnik in namestnik tajnika volilne komisije volilne enote iz četrtega odstavka 33. člena tega zakona v višini 50% nadomestila, določenega v prejšnjem odstavku.
Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz drugega odstavka tega člena, so člani volilnih organov, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, ob upoštevanju določbe drugega odstavka tega člena, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta najpozneje deset dni po razpisu volitev. Merila za določitev višine nadomestila iz tega odstavka se določijo z aktom občinskega sveta.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev, imajo za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do nadomestila v višini treh dnevnic za službeno pot v domovini v celodnevnem trajanju, v skladu z aktom vlade, s katerim se določa višina dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo, razen za predčasno glasovanje, za katerega se uporablja sedmi odstavek tega člena.
Predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora sta za vsako glasovanje upravičena do dodatnega nadomestila v višini polovice dnevnice, določene v tem členu.
Za posebne oblike glasovanja, kot so predčasno glasovanje, glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invalide in druge oblike posebnega glasovanja, določi višino nadomestila predsedniku, namestniku predsednika in članom volilnega odbora komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta na predlog občinske volilne komisije v desetih dneh po razpisu volitev, pri čemer višina njihovega nadomestila ne sme presegati višine, določene v tem členu, razen za člane volilnega odbora, ki vodi predčasno glasovanje. Tem članom volilnega odbora pripada nadomestilo iz petega in šestega odstavka tega člena, ki se lahko poveča za eno ali dve dnevnici glede na trajanje glasovanja.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi akta o imenovanju volilnega organa.
7. Predstavniki in zaupniki kandidatov in list kandidatov
46. člen
Pri delu občinske volilne komisije so lahko navzoči predstavniki kandidatov in list kandidatov.
Pri delu volilnih odborov in volilnih komisij volilnih enot so lahko navzoči zaupniki kandidatov in list kandidatov.
Predstavniki in zaupniki kandidatov in list kandidatov lahko opozorijo predsednika volilnega organa na nepravilnosti.
47. člen
Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.
Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma liste občinski volilni komisiji oziroma volilni komisiji volilne enote najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.
Predstavnik oziroma zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.
Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice v občini.
8. Kandidiranje
a) Kandidiranje za večinske volitve
48. člen
Kandidate za člane občinskega sveta, ki se volijo po večinskem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti.
49. člen
Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, določijo volivci – pripadniki narodne skupnosti v občini s podpisi najmanj 15 volivcev.
Kandidate za člane občinskega sveta – predstavnike romske skupnosti določijo volivci – pripadniki romske skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije Romov v občini.
50. člen
Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate za člane občinskega sveta v vsaki volilni enoti. V posamezni volilni enoti lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
51. člen
Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.
52. člen
(črtan)
53. člen
Volivci določajo kandidate s podpisovanjem.
54. člen
Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15.
Če se v času do razpisa rednih volitev spremeni območje občine, če se območje občine razdeli na več volilnih enot ali pa se spremeni območje volilnih enot, ugotovi v skladu s prejšnjim odstavkom potrebno število podpisov občinska volilna komisija.
55. člen
Vsaka skupina volivcev iz prejšnjega člena lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
56. člen
(črtan)
57. člen
(črtan)
58. člen
(črtan)
59. člen
(črtan)
60. člen
(črtan)
61. člen
(črtan)
62. člen
(črtan)
63. člen
(črtan)
64. člen
(črtan)
b) Kandidiranje za proporcionalne volitve
65. člen
Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo po proporcionalnem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti.
66. člen
Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
67. člen
Vsaka politična stranka v občini lahko določi po eno listo kandidatov v vsaki volilni enoti.
Politična stranka določi listo oziroma liste kandidatov po pravilih, ki so določena v 51. členu tega zakona.
68. člen
Listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali za zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 1000.
V primeru spremembe območja občine ali volilnih enot do razpisa volitev se uporablja določba drugega odstavka 54. člena tega zakona.
Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov.
c) Skupne določbe o kandidiranju
68.a člen
Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira za člana občinskega sveta.
69. člen
Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.
70. člen
Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata. Soglasje kandidata je nepreklicno.
70.a člen
Politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, morajo določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.
71. člen
Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu predlogu kandidatov, ki se volijo po večinskem načelu, ali samo eni listi kandidatov.
72. člen
Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati oznako volilne enote, ime predlagatelja, ime liste kandidatov, osebne podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja, naslov stalnega prebivališča, ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov. Kandidaturi oziroma listi kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov in s tem zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih.
Kandidaturi oziroma listi kandidatov, ki jo vloži politična stranka, morajo biti priložena tudi pravila politične stranke o določanju kandidatov oziroma list kandidatov in zapisnik o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov.
73. člen
Če je predlagatelj kandidature oziroma liste kandidatov skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed teh volivcev z dodatkom »in skupina volivcev«. Ime predlagatelja se šteje tudi za ime liste, če volivci niso določili drugega imena liste.
9. Potrjevanje kandidatur oziroma list kandidatov
74. člen
Kandidature oziroma liste kandidatov se predložijo občinski volilni komisiji najpozneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja do 19. ure.
Glede postopka potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov, določanja seznamov potrjenih kandidatur oziroma list kandidatov in njihove objave se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.
10. Glasovanje na voliščih
75. člen
Glede organizacije in dela na voliščih ter glasovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
76. člen
Volišča določi občinska volilna komisija.
77. člen
Občinska volilna komisija obvesti volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik.
78. člen
Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, vendar ne prej kot pet dni in ne kasneje kot dva dni pred dnevom glasovanja, na posebnem volišču na sedežu občinske volilne komisije.
79. člen
Volivci, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu in volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje sedem dni pred dnem glasovanja.
80. člen
Za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.
81. člen
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.
82. člen
Glasovnica za večinske volitve vsebuje:
– oznako občine in oznako volilne enote,
– zaporedne številke ter priimke in imena kandidatov po seznamu ter ime predlagatelja,
– navodilo o načinu glasovanja.
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred imeni kandidatov, za katere glasuje. Volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor se voli članov občinskega sveta v občini oziroma v volilni enoti.
83. člen
Glasovnica za proporcionalne volitve, pri katerih se glasuje o listah kandidatov, vsebuje:
– oznako občine in oznako volilne enote,
– zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem redu iz seznama list kandidatov, pri vsaki listi pa prostor za vpis preferenčnega glasu za posameznega kandidata na listi,
– navodilo o načinu glasovanja.
Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa vpiše v za to določen prostor pri listi zaporedno številko kandidata z liste, ki mu daje preferenčni glas.
11. Ugotavljanje volilnih izidov
84. člen
Glede ugotavljanja izida glasovanja na volišču in glede ugotavljanja volilnih izidov v volilni enoti in v občini se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
85. člen
Pri ugotavljanju volilnega izida večinskih volitev volilna komisija volilne enote oziroma občinska volilna komisija ugotovi, koliko glasov so dobili posamezni kandidati in kateri kandidati so izvoljeni.
86. člen
Pri ugotavljanju volilnega izida proporcionalnih volitev, pri katerih se glasuje o listah kandidatov, volilna komisija volilne enote oziroma občinska volilna komisija ugotovi, koliko glasov je dobila posamezna lista kandidatov, koliko mandatov pripada posamezni listi in kateri kandidati s posameznih list kandidatov so izvoljeni.
87. člen
Kadar se pri proporcionalnih volitvah delijo mandati v volilni enoti in na ravni občine, občinska volilna komisija ugotovi, koliko mandatov se dodeli istoimenskim listam kandidatov na ravni občine in kateri kandidati so izvoljeni.
88. člen
Izid glasovanja po pošti ugotavlja občinska volilna komisija, pri čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na dan po dnevu glasovanja.
89. člen
Volilni odbor na volišču pošlje zapisnik o svojem delu in drugi volilni material volilni komisiji volilne enote ali občinski volilni komisiji najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja do 12. ure.
Volilna komisija volilne enote pošlje zapisnik o svojem delu in drug volilni material občinski volilni komisiji najpozneje četrti dan po dnevu glasovanja.
90. člen
Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu volitev v občini in ga pošlje županu najpozneje šesti dan po dnevu glasovanja. Občinska volilna komisija pošlje poročilo o izidu volitev v občini tudi Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.
Izid volitev v občini objavi občinska volilna komisija v občinskem uradnem glasilu.
91. člen
Občinska volilna komisija izda izvoljenim kandidatom za člane občinskega sveta potrdilo o izvolitvi.
12. Naknadne in ponovne volitve
92. člen
Naknadne volitve se opravijo, če v volilni enoti ali na posameznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je določen za glasovanje.
Naknadne volitve razpiše občinska volilna komisija. Naknadne volitve se morajo opraviti najkasneje v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za glasovanje na splošnih oziroma nadomestnih volitvah.
93. člen
Ponovne volitve se opravijo, če občinska volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve.
94. člen
Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če občinski svet ne potrdi mandata člana občinskega sveta oziroma če sodišče na podlagi pritožbe razveljavi potrditev mandata člana občinskega sveta in občinska volilna komisija ugotovi, da je zaradi tega potrebno opraviti ponovne volitve.
95. člen
Ponovne volitve razpiše občinska volilna komisija.
Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa ponovnih volitev.
Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje v dveh mesecih od dneva razpisa ponovnih volitev.
13. Varstvo volilne pravice
96. člen
Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat oziroma predstavnik kandidature ali liste kandidatov pravico vložiti ugovor pri občinski volilni komisiji. Ugovor se lahko vloži do roka, določenega za predložitev liste kandidatov.
Občinska volilna komisija odloči o ugovoru v postopku potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov. O ugovoru mora odločiti najpozneje v 48 urah od izteka roka za predložitev kandidatur oziroma list kandidatov.
96.a člen
Občinska volilna komisija v celoti ali deloma odpravi odločbo s katero je v postopku potrjevanja list kandidatov potrdila listo kandidatov, če sama, do roka za objavo potrjenih list kandidatov, ali na podlagi ugovora predstavnika katerekoli liste kandidatov ugotovi, da je lista kandidatov sestavljena v nasprotju s tem zakonom. Ugovor predstavnika liste kandidatov mora biti podan najpozneje v 48 urah po dnevu objave seznama list kandidatov.
Občinska volilna komisija odloči o ugovoru najpozneje v 24 urah po prejemu ugovora.
Zoper odločitev občinske volilne komisije iz drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba iz 97. člena tega zakona.
97. člen
Zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se zavrne kandidatura oziroma lista kandidatov ali ugovor iz 96. in 96.a člena tega zakona, lahko vsak kandidat ali predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore v 48 urah po prejemu odločbe.
Sodišče mora odločiti o pritožbi najpozneje v 48 urah po prejemu pritožbe.
98. člen
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri občinski volilni komisiji.
Ugovor se lahko vloži najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja. Občinska volilna komisija mora odločiti o ugovoru najpozneje četrti dan od dneva glasovanja.
99. člen
Če občinska volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.
Če občinska volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri delu volilne komisije volilne enote, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, sama ugotovi izid volitev v volilni enoti.
100. člen
Zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov pravico vložiti pritožbo na občinski svet, razen v primeru nadomestnih volitev iz 30. člena tega zakona, kjer ima pravico do pritožbe samo predstavnik liste kandidatov. Pritožbo lahko vloži do začetka prve seje občinskega sveta. Pritožbo, ki se nanaša na nadomestne, naknadne ali ponovne volitve, pa lahko vloži najpozneje v 15 dneh od dneva teh volitev.
Občinski svet odloči o pritožbi ob potrditvi mandatov članov občinskega sveta.
101. člen
Če občinski svet pritožbi ne ugodi, pritožnik lahko v osmih dneh od dneva prejema obvestila, vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore.
Sodišče odloči o pritožbi v 30 dneh od dneva vložitve pritožbe.
102. člen
V primerih iz prejšnjega člena in 97. člena tega zakona sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih.
III. VOLITVE ŽUPANOV
103. člen
Pravico voliti župana ima vsak volivec, ki ima volilno pravico pri volitvah v občinski svet.
Pravico biti voljen za župana ima oseba iz prvega odstavka 5. člena tega zakona.
104. člen
Redne volitve županov se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinske svete.
Redne volitve županov razpiše predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
105. člen
Nadomestne volitve župana se opravijo, če županu preneha mandat pred potekom mandatne dobe.
Nadomestne volitve župana razpiše občinska volilna komisija.
106. člen
Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno določbe tega zakona o kandidiranju za večinske volitve v občinski svet. Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.
107. člen
Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatom, ki sta dobila največ glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni red določi z žrebom.
Drugi krog rednih volitev razpiše Republiška volilna komisija, drugi krog vseh ostalih volitev pa občinska volilna komisija. Drugi krog volitev se opravi najkasneje 21 dni po prvem krogu volitev.
108. člen
Glede vprašanj, ki v tem oddelku niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v občinske svete.
IV. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH, VAŠKIH IN ČETRTNIH SKUPNOSTI
109. člen
Za volitve članov svetov četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve v občinski svet.
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov vaških skupnosti kot delov občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet.
Ne glede na 54. člen tega zakona kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča. Podatke v seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi evidenco volilne pravice.
Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti po postopku, določenem v 51. členu tega zakona. Pri določanju kandidatov morajo sodelovati člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.
Volilne enote določi organ lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa ožjega dela skupnosti.
Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti.
Volilno pravico imajo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti.
110. člen
Redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete.
Če traja mandatna doba sveta krajevne, vaške ali četrtne skupnosti dve leti, se vsake druge redne volitve v svete teh skupnosti opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete.
Nadomestne volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti se opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta.
111. člen
Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti razpiše župan.
Če se krajevna, vaška ali četrtna skupnost ustanovi po opravljenih rednih volitvah, se prve volitve v svet krajevne, vaške ali četrtne skupnosti opravijo po določbah tega zakona o predčasnih volitvah v občinski svet.
112. člen
Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije teh skupnosti.
Glede pristojnosti občinskih volilnih komisij pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo 41. člen in druge določbe tega zakona, ki določajo pristojnosti občinskih volilnih komisij, glede pristojnosti volilnih komisij krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti pa se smiselno uporabljajo 42. člen in druge določbe tega zakona, ki določajo pristojnosti volilnih komisij volilnih enot.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski svet lahko določi, da volilne odbore imenujejo volilne komisije krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Občinski svet lahko tudi natančneje razmeri pristojnosti občinske volilne komisije in volilnih komisij krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti glede opravljanja in vodenja neposrednega tehničnega dela v zvezi z volitvami.
113. člen
Volilno komisijo krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki se imenujejo izmed volivcev s stalnim prebivališčem v tej skupnosti.
Volilno komisijo krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti imenuje svet te skupnosti. Za prve volitve sveta novo ustanovljene skupnosti imenuje volilno komisijo take skupnosti občinska volilna komisija.
114. člen
Glede vprašanj, ki v tem oddelku niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v občinske svete.
Zakon o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 72/93) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
115. člen
Referendumi o oblikovanju novih občin se izvedejo do konca maja 1994.
Na podlagi izvedenih referendumov se z zakonom ustanovijo nove občine do konca julija 1994.
Volitve v občinske svete in volitve županov ter konstituiranje občinskih svetov v novih občinah se opravi najpozneje do 31. 12. 1994.
116. člen
Število članov prvega občinskega sveta se določi v zakonu o ustanovitvi občin.
Število članov občinskega sveta se določi glede na število prebivalcev v občini, tako da občinski svet šteje naslednje število članov:
7 do 11 članov v občini z do 3.000 prebivalcev,
12 do 15 članov v občini z do 5.000 prebivalcev,
16 do 19 članov v občini z do 10.000 prebivalcev,
20 do 23 članov v občini z do 15.000 prebivalcev,
24 do 27 članov v občini z do 20.000 prebivalcev,
28 do 31 članov v občini z do 30.000 prebivalcev,
32 do 35 članov v občini s preko 30.000 prebivalcev,
36 do 45 članov v občini s preko 100.000 prebivalcev.
V narodnostno mešanih občinah imata narodni skupnosti v občinskih svetih desetino skupnega števila članov občinskega sveta oziroma najmanj enega.
117. člen
Občinske skupščine na predlog izvršnih svetov v petih dneh po uveljavitvi zakona o ustanovitvi občin sprejmejo odloka o določitvah volilnih enot in imenujejo občinske volilne komisije. Če tega ne storijo, sprejmejo odloke o določitvi volilnih enot volilne komisije referendumskih območij, ki tudi opravijo naloge občinskih volilnih komisij. V tem primeru republiška volilna komisija lahko po potrebi spremeni sestavo volilnih komisij referendumskih območij.
118. člen
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta skliče predsednik občinske volilne komisije najpozneje v 20 dneh po njegovi izvolitvi.
119. člen
Prve redne volitve županov se opravijo hkrati s prvimi rednimi volitvami v občinske svete.
120. člen
Prve volitve v svetu krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se opravijo v enem letu po uveljavitvi statuta občine.
121. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nehajo veljati določbe Zakona o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90), ki se nanašajo na nadomestne volitve delegatov zborov skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti.
122. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-A (Uradni list RS, št. 7/94) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-B (Uradni list RS, št. 33/94) vsebuje naslednjo končno določbo:
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-C (Uradni list RS, št. 70/95) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-D (Uradni list RS, št. 51/02) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
26. člen
Do sistemske ureditve vprašanja obdavčevanja osebnih prejemkov predsednika in članov volilnih odborov se od nadomestil iz petega odstavka 11. člena tega zakona ne plačuje davka od osebnih prejemkov in dohodnine.
(Opomba: prenehanje uporabe – glej 151. člen ZDoh-1.)
27. člen
Določba 9. člena tega zakona se začne uporabljati po preteku mandata občinskih volilnih komisij, imenovanih pred uveljavitvijo tega zakona.
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-E (Uradni list RS, št. 72/05) vsebuje naslednji prehodno in končno določbo:
4. člen
Ne glede na določbo 70.a člena zakona morajo po uveljavitvi tega zakona politične stranke ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov za prve redne volitve najmanj 20% in za naslednje redne volitve najmanj 30% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično najmanj vsakega tretjega kandidata po spolu.
Občinska volilna komisija ne zavrne potrditve kandidatur oziroma kandidatnih list, ki jih je vložila politična stranka v občini, če je na ravni občine upoštevala razmerje med spoloma iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-F (Uradni list RS, št. 12/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-G (Uradni list RS, št. 60/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti