Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

4361. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2006, stran 11904.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je Občinski svet Občine Mislinja na 11. seji dne 20. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 2006.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2006 so naslednji:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHKOV             v SIT
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      898.613.834
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           420.487.668
70  DAVČNI PRIHODKI
   (700+701+702+703+704+705+706)        351.141.135
   700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK       289.787.859
   7000 Dohodnina               289.787.859
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE           29.568.837
   7030 Davki na nepremičnine          17.222.837
   7032 Davki na dediščine in darila        833.525
   7033 Davek od promet nepremičnin       11.512.475
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    31.784.439
   7044 Davki na posebne storitve         135.426
   7047 Drugi davki na uporabo blaga in
   storitev                   31.649.013
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+712+714)   69.346.533
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
   PREMOŽENJA                  56.956.759
   7101 Prihodki od udeležbe na dobičku in
   dividend podjetji in finan. ustanov      1.707.609
   7102 Prihodki od obresti           7.060.093
   7103 Prihodki od premoženja         48.189.057
   711 TAKSE IN PRISTOJBINE           1.616.741
   7111 Upravne takse              1.616.741
   712 DENARNE KAZNI                343.674
   7120 Denarne kazni               343.674
   713 PRIHODKI PRODAJE BLAGA IN STORITEV     150.000
   7130 Prihodki prodaje blaga in storitev     150.000
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         10.279.359
   7141 Drugi nedavčni prihodki         10.279.359
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)      18.482.217
   720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    828.309
   7200 Prihodki od prodaje stanovanjskih
   objektov in stanovanj-kupnine          828.309
   7201 Prihodki od prodaje prevoznih
   sredstev                       0
   7202 Prihodki od prodaje opreme            0
   722 PRIHODKI OD PRODAJE
   ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA    17.653.908
   7220 Prihodki od prodaje kmetijskih
   zemljišč                    696.510
   7221 Prihodki od prodaje stavbnih
   zemljišč                   16.957.398
74  TRANSFERNI PRIHODKI             459.643.949
   740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ
   DRUGIH JAVNOFINANČNI INSTITUCIJ       377.259.864
   7400 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna                  374.939.413
   7401 Prejete sredstva iz proračunov
   lokalnih skupnosti              2.320.451
   741 PREJETA SREDSTVA IZ
   DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
   SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE      82.384.085
   7413 Prejete sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna
   Evropske unije za kohezijsko politiko    82.384.085
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        937.392.264
40  TEKOČI ODHODKI
   (400+401+402+403+404+409)          210.820.530
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     1.896.687
   401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
   VARNOST                    5.067.147
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      172.394.128
   4020 Pisarniški in splošni material in    20.138.325
   storitve
   4021 Posebni material in storitve        266.083
   4022 Energija, voda komunalne storitve
   in komunikacije               12.489.497
   4023 Prevozni stroški in storitve       1.813.637
   4024 Izdatki za službena potovanja       514.181
   4025 Tekoče vzdrževanje           106.636.660
   4026 Najemnine in zakupnine          1.122.068
   4027 Kazni in odškodnine               0
   4028 Davek na izplačane plače         1.274.268
   4029 Drugi operativni stroški        28.139.409
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI           413.368
   409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE       1.049.200
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+412+414)   246.272.805
   410 SUBVENCIJE                11.737.792
   4100 Subvencije javnim podjetjem       6.493.835
   4102 Subvencije privatnim podjetjem in
   zasebnikom                  5.243.957
   411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
   GOSPODINJSTVOM               108.830.564
   4110 Transferi nezaposlenim              0
   4111 Družinski prejemki in starševska
   nadomestila                      0
   4112 Transferi za zagotavljanje
   socialne varnosti               2.093.499
   4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim
   veteranom in žrtvam nasilja
   4117 Štipendije
   4119 Drugi transferi posameznikom      106.737.065
   412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
   IN USTANOVAM                 31.403.043
   4120 Tekoči transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam:         31.403.043
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
   TRANSFERI (4130+4131+4132+4133)       94.301.406
   4130 Tekoči transferi drugim ravnem
   države, lokalnih skupn.                0
   4131 Tekoči transferi v sklade
   socialnega zavarovanja            7.804.160
   4132 Tekoči transferi v druge javne
   sklade in agencije              3.785.477
   4133 Tekoči transferi v javne zavode in
   druge izvajalce javnih služb         82.711.769
   4135 Tekoča pl. storit. drug. izvaj.
   jav. služb niso posr. pror. upor.           0
   4136 Tekoči transferi v javne agencije        0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            460.260.525
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   460.260.525
   4200 Nakup zgradb in prostorov        4.536.067
   4201 Nakup prevoznih sredstev             0
   4202 Nakup opreme              27.504.357
   4203 Nakup drugih osnovnih sredstev          0
   4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
   adaptacije                 379.978.134
   4205 Investicijsko vzdrževanje in
   obnove                    29.658.508
   4206 Nakup zemljišč in naravnih
   bogastev                   1.762.826
   4207 Nakup nematerialnega premoženja         0
   4208 Študije o izvedljivosti projektov
   in proj. dokumentacija            16.820.633
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           20.038.404
   431 INVEST. TRANSF. PRAVN. IN FIZIČN.
   OSEB., KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI      17.052.355
   4310 Investicijski transferi
   neprofitnim organizacijam           8.650.000
   4311 Investicijski transfer javnim
   podjetjem                   8.402.355
   4320 Investicijski transferi drugim
   ravnem države                     0
   4314 Investicijski transfer
   posameznikom in zasebnikom              0
   4323 Investicijski transferi javnim        2.986
   zavodom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ
   PRIHODKI MINUS ODHODKI)           –38.778.430
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
Konto
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)         0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   7500 Prejeta vračila danih posojil od
   posameznikov                     0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441)                128.712
   440 DANA POSOJILA
   4400 Dana posojila posameznikom
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     128.712
   DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev in      128.712
   finančnih naložb
   4412 Povečanje kapitalskih deležev in      128.712
   finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)     –128.712
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
Konto
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                0
50  ZADOLŽEVANJE
   500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                0
VIII.ODPLAČILO DOLGA (550+551)           1.018.024
55  ODPLAČILA DOLGA                1.018.024
   550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA         1.018.024
   5501 Odplačilo kreditov poslovnim
   bankam                     471.132
   5503 Odplačilo kreditov drugim domačim     546.892
   kreditodajalcem
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)          –39.925.166
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –1.018.024
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)    38.778.430
------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Mislinja za leto 2006 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2007
Mislinja, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti