Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

424. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci, stran 993.

Na podlagi določila prvega odstavka 140. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 100/05), 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 Odl. US: U-I-224/00-15, 110/02), drugega odstavka 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 4. seji dne 26. januarja 2007 sprejel
O D L O K
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Šalovci, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Šalovci.
2. člen
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.
Občina Šalovci z odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov),
- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
- druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
5. člen
Na območju Občine Šalovci se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest,
7. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
6. člen
Na območju Občine Šalovci se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,
2. urejanje in vzdrževanje parkov, drevoredov, zelenic, pešpoti ter drugih javnih površin,
3. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
4. urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
5. urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
6. plakatiranje in okraševanje naselij ter izobešanje zastav,
7. varstvo pred požarom.
Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih s tem odlokom določi Občina Šalovci.
7. člen
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju Občine Šalovci, če s tem odlokom za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
Vse lokalne gospodarske javne službe navedene v 5. in 6. členu tega odloka se bodo opravljale preko Javnega komunalnega podjetja Šalovci, razen 7/5 - pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču in 7/6 - varstvo pred požarom, ki se bo opravljala preko Prostovoljnih gasilskih društev v Občini Šalovci.
8. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom Občine Šalovci, dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok Občine Šalovci za posamezne primere ne določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
9. člen
Občina Šalovci lahko zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
- v režijskem obratu,
- v javnem gospodarskem zavodu,
- v javnem podjetju,
- z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
- z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
1. Režijski obrat
10. člen
Režijski obrat se lahko ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat se organizira kot organizacijska enota občinske uprave.
Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi Občinski svet Občine Šalovci v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
Režijski obrat ni pravna oseba.
2. Javni gospodarski zavod
11. člen
Javni gospodarski zavod se ustanovi za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, ki se v skladu s 4. členom ZGJS izvajajo na način gospodarske javne službe, kadar se te dejavnosti v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven občinske uprave ali lokalnih služb.
3. Javno podjetje
12. člen
Javno podjetje se lahko ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje Občinski svet Občine Šalovci. V primeru, da so poleg Občine Šalovci ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z 61. členom ZLS ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja..
4. Koncesija
13. člen
Za opravljanje posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb skupaj lahko Občina Šalovci podeli tudi koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
Občina Šalovci lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del območja Občine Šalovci.
Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila veljavnega zakona o gospodarskih javnih službah.
14. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
- predmet koncesije,
- območje, za katero se podeljuje koncesija,
- pogoje za koncesijo,
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
- pričetek in trajanje koncesije,
- merila za izbiro koncesionarja,
- druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
15. člen
O izbiri koncesionarja odloči tajnik občinske uprave z upravno odločbo.
Tajnik občinske uprave mora pred izbiro koncesionarja pridobiti mnenje Občinskega sveta Občine Šalovci. Če Občinski svet Občine Šalovci ne da mnenja v roku 30 od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko tajnik občinske uprave izda odločbo brez tega mnenja.
O pritožbi zoper odločbo tajnika občinske uprave odloča župan.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu Občine Šalovci njen župan.
5. Vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava
16. člen
Opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko Občina Šalovci zagotovi tudi z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
O vlaganju javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava sprejme Občinski svet Občine Šalovci poseben odlok.
V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
17. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Šalovci opravlja občinska uprava.
Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
- razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
- postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
- postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
- strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
- strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,
- strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
Naloge iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
18. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje 3 člane in ga imenuje Občinski svet Občine Šalovci.
19. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku:
- zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge Občinskemu svetu Občine Šalovci in županu občine,
- zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine.
20. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe lahko uporabnik od občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
21. člen
Občinski svet Občine Šalovci in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo uporabnikov dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
Občinski svet Občine Šalovci je dolžan obvestiti Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
22. člen
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
- s ceno javnih dobrin,
- iz proračunskih sredstev,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.
23. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok Občine Šalovci v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
24. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
25. člen
Občina Šalovci lahko za financiranje javnih služb predpiše davek in druge oblike dajatev v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 95/99).
27. člen
Občina Šalovci je dolžna uskladiti in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-1/2007
Šalovci, dne 26. januarja 2007
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost