Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2007 z dne 28. 8. 2007

Kazalo

4088. Odlok o organiziranju storitve pomoč družini na domu na območju Občine Osilnica, stran 10934.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 in 125/04), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 8/07) in 16. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95, 8/99 in 4/05) je Občinski svet Občine Osilnica na 6. redni seji dne 17. 8. 2007 sprejel
O D L O K
o organiziranju storitve pomoč družini na domu na območju Občine Osilnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organiziranje in izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in merila, po katerih se določi višina plačila socialno varstvenih storitev pomoč na domu.
2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
3. člen
Pomoč družini na domu organizira in izvaja kot javno službo organizacija, ki je ustrezno usposobljena in registrirana za opravljanje te dejavnosti.
II. UPRAVIČENCI DO STORITVE
4. člen
Upravičenci do storitve so osebe, ki imajo na območju Občine Osilnica stalno prebivališče in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Upravičenci do storitev po tem odloku so:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva,
– druge osebe, za katere pristojni občinski organ Občine Osilnica oceni, da potrebujejo takšno obliko pomoči.
III. VRSTA IN OBSEG STORITVE
5. člen
Pomoč družini na domu obsega naslednje vrste storitev:
1. Gospodinjska pomoč, kamor sodijo:
– prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
2. Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju kopanju in hranjenju,
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb (pranje oblačil za osnovno uporabo).
3. Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe uporabnikov določi strokovna služba, ki izvaja storitev pomoč družini na domu.
IV. CENA IN PLAČILO STORITEV
6. člen
Vrednost urne postavke pomoči družini na domu se določi ob upoštevanju standardov in normativov socialno varstvenih storitev.
Ceno urne postavke na predlog izvajalca potrdi s sklepom Občinski svet Občine Osilnica.
7. člen
Upravičenci ali njihovi zakoniti zastopniki uveljavljajo pravico do storitve z vlogo pri izvajalcu javne službe.
Vloga mora vsebovati zahtevane dokumente, na podlagi katerih se lahko izračuna višina plačila storitve.
8. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati stroške storitve do višine subvencionirane cene pomoči na domu.
Zavezanec ali zavezanka je fizična oseba, ki ni družinski član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov.
V. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
9. člen
Vsakdo je v celoti upravičen do oprostitve tistega dela storitev, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju pomoči na domu.
Plačila storitve je v celoti oproščen vsak upravičenec, ki sklene dogovor o izvajanju storitev v skladu z zakonom in če:
– nima družinskih članov in drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek ne dosega mejo socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
10. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči družini na domu, lahko vložijo vlogo za delno ali celotno oprostitev plačila pri pristojnem centru za socialno delo.
11. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev pomoči družini na domu odloča pristojni center za socialno delo po postopku in na način, kot je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
12. člen
Oprostitev plačila storitve domu je odvisna od meril, ki jih določa Vlada Republike Slovenije z uredbo.
13. člen
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov storitve pomoči na domu le, če dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Občine Osilnica.
14. člen
Dohodki upravičenca ali zavezanca se ugotavljajo tako, da se v dohodek upoštevajo vsi dohodki in osebni prejemki ugotovljeni na način, ki jih določata zakon in uredba.
Postopek vodi pristojni center za socialno delo, ki na podlagi posredovanih podatkov izda odločbe o oprostitvi.
15. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči družini na domu se lahko določi za določen čas, največ za dobo enega leta.
16. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dolžan takoj ali najpozneje v roku petnajstih dni sporočiti izvajalcu javne službe, pristojnemu centru za socialno delo, ki izdaja odločbe ali Občini Osilnica.
Če pristojni organ ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero določi višino oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Če upravičenec ali zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko vplivala na višino oprostitve ali je ne sporoči v roku iz prvega odstavka tega člena, je dolžan povrniti razliko, ki je nastala zaradi spremenjenjih okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
VI. VODENJE EVIDENCE
17. člen
Za zbiranje podatkov in vodenje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zavezancev je določen izvajalec javne službe, ki zbira, obdeluje, shranjuje, varuje in uporablja osebne podatke vsebovane v evidencah, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Občina Osilnica ima pravico do vpogleda evidenc in nadzora nad obračunom opravljenih storitev.
18. člen
Za izvajanje javne službe pomoči družini na domu Občina Osilnica sklene pogodbo z izbranim izvajalcem oziroma pristojnim centrom za socialno delo.
VII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 129-2/2007
Osilnica, dne 17. avgusta 2007
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti