Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007

Kazalo

4002. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2006, stran 10548.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba Ustavnega sodišča, 67/97 – odločba Ustavnega sodišča, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 – odločba Ustavnega sodišča, 89/99), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 92. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in spremembe) je Občinski svet Občine Podlehnik na 4. redni seji dne 28. 6. 2007 na predlog župana sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2006, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijskega računa Občine Podlehnik.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2006 izkazuje prejemke v višini 358,501.985,06 SIT in izdatke v višini 442,970.746,78 SIT. Prejemki in izdatki so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja terjatev in naložb in računu financiranja kot sledi:
+---------+-------------------------------+--------------------+
|A)    |Bilanca prihodkov in odhodkov |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|I.    |Skupaj prihodki        |   358,501.985,06|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|II.   |Skupaj odhodki         |   442,970.746,78|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|III.   |Proračunski presežek (I. – II.)|   –84,468.761,72|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|B)    |Račun finančnih terjatev in  |          |
|     |naložb             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil |    3,500.000,00|
|     |in prodaja kapitalskih deležev |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|V.    |Dana posojila in povečanje   |        0,00|
|     |kapitalskihdeležev       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila  |    3,500.000,00|
|     |(IV. – V.)           |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|     |                |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|C)    |Račun financiranja       |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VII.   |Zadolževanje          |   239,000.000,00|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|VIII.  |Odplačilo dolga        |    40,357.190,84|
+---------+-------------------------------+--------------------+
|IX.   |Sprememba stanja sredstev   |   117,674.047,44|
|     |na računih (I.+IV.+VII.-II-V.- |          |
|     |VIII.)             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|X.    |Neto zadolževanje (VII. –   |   198,642.809,16|
|     |VIII.)             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
|XI.   |Neto financiranje (VI.+ X. –  |    84,468.761,72|
|     |IX.)              |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
3. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2006 se namenijo za financiranje projektov v letu 2007.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podlehnik, dne 7. avgusta 2007
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost