Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007

Kazalo

3974. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o., stran 10480.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), so Svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 25. 4. 2007 ter občinski sveti: Občine Cerklje na Gorenjskem na 4. seji dne 20. 6. 2007, Občine Jezersko na 5. seji dne 5. 6. 2007, Občine Medvode na 7. seji dne 10. 7. 2007, Občine Naklo na 5. seji dne 25. 4. 2007, Občine Preddvor na 6. seji dne 17. 5. 2007 in Občine Šenčur na 6. seji dne 30. 5. 2007 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d. o. o.
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja skupni organ Mestne občine Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. (v nadaljevanju javno podjetje), in za usklajevanje odločitev občin ustanoviteljic glede zagotavljanja javnih služb na njihovem območju.
Skupni organ občin ustanoviteljic se imenuje Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. (v nadaljevanju svet ustanoviteljev).
2. člen
S tem odlokom je določena sestava sveta ustanoviteljev, njegov sedež, njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, financiranje ter delitev stroškov za delovanje sveta ustanoviteljev med občinami.
SESTAVA IN SEDEŽ
3. člen
Svet ustanoviteljev sestavljajo vsakokratni župani občin ustanoviteljic, ki jim mandat v svetu ustanoviteljev preneha z iztekom funkcije župana.
Župani izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljev (v nadaljevanju predsednik), ki predstavlja svet ustanoviteljev, sklicuje in vodi seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja.
Sedež sveta ustanoviteljev je v Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
PRISTOJNOSTI SVETA USTANOVITELJEV
4. člen
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, razen če drugi predpisi ne določajo drugače,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja,
– sprejema letno poročilo javnega podjetja,
– sprejema poslovni načrt javnega podjetja,
– zahteva sklic skupščine,
– usklajuje investicijsko politiko na področju gospodarskih javnih služb,
– daje soglasje k ustanovitvi gospodarske družbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj javno podjetje,
– daje soglasje k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja,
– daje soglasje k načrtu zaposlovanja delavcev javnega podjetja, ki je sestavni del poslovnega načrta javnega podjetja,
– daje soglasje k aktu o sistematizaciji delovnih mest v javnem podjetju ter
– daje soglasje za vse posle, ki jih sklepa direktor, v vrednosti nad 50.000 EUR.
Svet ustanoviteljev usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:
– izvajanjem javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje,
– odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– vstopom novega družbenika,
– statusnimi spremembami ali prenehanjem javnega podjetja,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
ORGANIZACIJA DELA
a) Splošno
5. člen
Svet ustanoviteljev se sestaja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik. Pobudo za sklic seje lahko dajo:
– župan Mestne občine Kranj,
– župan Občine Cerklje na Gorenjskem,
– župan Občine Medvode,
– župan Občine Naklo,
– župan Občine Preddvor,
– župan Občine Jezersko,
– župan Občine Šenčur,
– občinski sveti občin ustanoviteljic,
– nadzorni svet javnega podjetja,
– direktor javnega podjetja.
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in gradivo. Pobuda se pošlje predsedniku, ki o pobudi obvesti ostale župane najkasneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu pobude.
Predsednik mora v osmih (8) delovnih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo, in o svoji odločitvi obvestiti ostale župane. V primeru, da seje ne skliče, mora navesti razloge.
6. člen
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje pet (5) delovnih dni pred sejo.
Na sejo se obvezno vabijo vsi župani, lahko pa se povabi tudi druge pobudnike za sklic seje in po potrebi tudi druge strokovnjake za posamezna področja. Seja se lahko skliče tudi korespondenčno.
7. člen
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– župan Mestne občine Kranj: 64,79% glasov,
– župan Občine Cerklje na Gorenjskem: 7,30% glasov,
– župan Občine Medvode: 7,00% glasov,
– župan Občine Naklo: 5,77% glasov,
– župan Občine Preddvor: 4,21% glasov,
– župan Občine Jezersko: 1,44% glasov,
– župan Občine Šenčur: 9,49% glasov.
8. člen
Svet ustanoviteljev odloča na sejah, lahko pa tudi korespondenčno.
Svet ustanoviteljev odloča o zadevah iz svoje pristojnosti z dvetretjinsko večino vseh glasov.
Svet ustanoviteljev praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih podpisuje predsednik.
9. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe, ki jih sprejme svet ustanoviteljev. Prepis zapisnika mora biti pripravljen v roku petih (5) delovnih dni po seji in se ga pošlje v podpis vsem županom.
10. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja občinska uprava Mestne občine Kranj.
b) Postopek imenovanja in razreševanja direktorja
11. člen
Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje šest (6) mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne več kot eno (1) leto pred iztekom mandata.
12. člen
Administrativna dela (objava razpisa, zbiranje ponudb in evidentiranje prijav) v zvezi z imenovanjem direktorja opravlja služba, ki pokriva kadrovske zadeve javnega podjetja.
Javno podjetje je o začetku postopka javnega razpisa dolžno predhodno obvestiti svet ustanoviteljev in nadzorni svet.
13. člen
Po preteku roka za prijave na javni razpis, mora javno podjetje v roku petih (5) delovnih dni obvestiti predsednika nadzornega sveta, da skliče sejo nadzornega sveta.
Seja nadzornega sveta mora biti sklicana v roku osmih (8) delovnih dni. Vse vloge in ostala dokumentacija, ki se nanašajo na javni razpis, se morajo predložiti predsedniku in članom nadzornega sveta.
Nadzorni svet pregleda vse prispele vloge in k vsakemu kandidatu poda enotno pisno mnenje.
Nadzorni svet lahko predlaga kandidata, ki po njihovem mnenju najbolj ustreza za imenovanje.
V roku petih (5) delovnih dni po podanih mnenjih se celotna dokumentacija posreduje svetu ustanoviteljev.
14. člen
Predsednik mora sklicati sejo sveta ustanoviteljev najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po prejemu dokumentacije iz prejšnjega člena.
Svet ustanoviteljev po lastni presoji izmed prijavljenih kandidatov imenuje direktorja. Pri tem ni vezan na mnenja nadzornega sveta, lahko pa jih upošteva.
Svet ustanoviteljev mora o svoji odločitvi v roku petih (5) delovnih dni po sprejemu le-te obvestiti nadzorni svet in javno podjetje ter vso dokumentacijo posredovati javnemu podjetju, ki izpelje potrebne postopke za zaposlitev imenovanega direktorja.
15. člen
Svet ustanoviteljev razreši direktorja pred potekom mandata:
– če huje krši svoje obveznosti,
– če ni sposoben voditi poslov,
– na utemeljen predlog nadzornega sveta,
– če brez soglasja nadzornega sveta opravlja pridobitno dejavnost s področja dejavnosti družbe ali če sklepa posle za lasten ali tuj račun,
– če sam zahteva razrešitev,
– če mu po predpisih iz delovnega razmerja preneha delovno razmerje po zakonu,
– iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov.
Svet ustanoviteljev mora svojo odločitev o razrešitvi pisno obrazložiti. Odločitev o razrešitvi se posreduje nadzornemu svetu, direktorju in javnemu podjetju.
FINANCIRANJE DELOVANJA SVETA USTANOVITELJEV
16. člen
Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice v skladu s poslovnimi deleži, ki so sledeči:
– Mestna občina Kranj: 64,79%,
– Občina Cerklje na Gorenjskem: 7,30%,
– Občina Medvode: 7,00%,
– Občina Naklo: 5,77%,
– Občina Preddvor: 4,21%,
– Občina Jezersko: 1,44%,
– Občina Šenčur: 9,49%.
17. člen
Sredstva za delovanje obsegajo:
– materialne stroške,
– stroške strokovnih delavcev občinske uprave Mestne občine Kranj, ki bodo skrbeli za izvajanje nalog, ki izhajajo iz tega odloka,
– ostale potrebne stroške.
18. člen
Sredstva za delovanje vnaprej zagotavlja Mestna občina Kranj.
Mestna občina Kranj dvakrat letno, in sicer do 30. 3. in do 30. 9. tekočega leta izstavlja račune za nastale stroške v zvezi z delovanjem sveta ustanoviteljev občinam Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur.
Vse občine so račune dolžne plačati v zakonsko določenem roku.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Javno podjetje mora svoje obstoječe akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega odloka.
20. člen
Ustanoviteljice so dolžne svoje predpise v določbah, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja in izvajanje njegove dejavnosti, uskladiti najkasneje v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega odloka.
21. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po tem, ko so ga v enakem besedilu sprejeli vsi občinski sveti in Svet Mestne občine Kranj.
Št. 900-0043/2007-41/04
Kranj, dne 10. julija 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.
 
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.
 
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l.r.
 
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
 
Župan
Občine Naklo
Ivan Štular l.r.
 
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
 
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.

AAA Zlata odličnost