Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

3701. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A), stran 9523.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2007.
Št. 001-22-94/07
Ljubljana, dne 20. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1A)
1. člen
V Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP in 51/07 – ZUstS-A) se za tretjim odstavkom 7. člena dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Upravljavcem osebnih podatkov z manj kot 50 zaposlenimi ni treba izpolniti obveznosti iz drugega odstavka 25. člena in obveznosti iz 26. ter 27. člena tega zakona.
(5) Izjeme iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za zbirke osebnih podatkov, ki jih vodijo upravljavci osebnih podatkov iz javnega sektorja, notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev ter za upravljavce osebnih podatkov, ki vodijo zbirke, ki vsebujejo občutljive osebne podatke in je obdelava občutljivih osebnih podatkov del njihove registrirane dejavnosti.«.
2. člen
Tretji odstavek 27. člena se črta.
3. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Zahteva iz 30. člena tega zakona se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov. Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave občutljivih osebnih podatkov in osebnih podatkov po določbah 2. poglavja VI. dela tega zakona pa enkrat na mesec. Kadar je to potrebno za zagotavljanje poštene, zakonite ali sorazmerne obdelave osebnih podatkov, zlasti kadar se osebni podatki posameznika v zbirki osebnih podatkov pogosto ažurirajo ali posredujejo ali bi se lahko pogosto ažurirali ali posredovali uporabnikom osebnih podatkov, mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku omogočiti, da vloži zahtevo tudi v krajšem ustreznem roku, ki ni krajši od petih dni od dneva seznanitve z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj ali zavrnitve te seznanitve.«.
V drugem odstavku se besedilo »najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali ga v istem roku« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »praviloma istega dne, ko je prejel zahtevo, najpozneje pa v 15 dneh, ali pa ga v 15 dneh«.
V petem odstavku se črta beseda »zbirke«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Za prepis, kopiranje in pisno potrdilo po 2. točki ter za izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 5. in 6. točke ter pojasnilo iz 7. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona lahko upravljavec osebnih podatkov posamezniku zaračunava zgolj materialne stroške po vnaprej določenem ceniku, s tem, da so ustno potrdilo po 2. točki, ustna informacija po 5. točki, ustne informacije po 6. točki in ustno pojasnilo po 7. točki brezplačne. Če posameznik kljub pridobitvi ustnih potrdil, informacij ali pojasnil po 2., 5., 6. in 7. točki prvega odstavka 30. člena tega zakona zahteva potrdilo, informacijo ali pojasnilo v pisni obliki, mu mora upravljavec osebnih podatkov to zagotoviti.
(7) Minister, pristojen za pravosodje, na podlagi predloga Informacijskega pooblaščenca s pravilnikom predpiše cenik zaračunavanja materialnih stroškov iz prejšnjega odstavka in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
4. člen
V prvem odstavku 91. člena se besedilo »1.000.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do 12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
5. člen
V prvem odstavku 92. člena se besedilo »1.000.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do 12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
6. člen
V prvem odstavku 93. člena se besedilo »1.000.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do 12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
7. člen
V prvem odstavku 94. člena se besedilo »500.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.080 do 4.170 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »410 do 1.250 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
8. člen
V prvem odstavku 95. člena se besedilo »1.000.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do 12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
9. člen
V prvem odstavku 96. člena se besedilo »1.000.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do 12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
10. člen
V prvem odstavku 97. člena se besedilo »500.000 do 2.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.080 do 8.340 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »410 do 1.250 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 410 eurov«.
11. člen
V prvem odstavku 98. člena se besedilo »1.000.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do 12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.080 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »300.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.080 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.200 eurov«.
12. člen
V prvem odstavku 99. člena se besedilo »1.000.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do 12.510 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.080 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »300.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.080 eurov«.
13. člen
V prvem odstavku 100. člena se besedilo »1.000.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do 12.510 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 2.080 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
14. člen
V prvem odstavku 101. člena se besedilo »500.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.080 do 4.170 eurov«, besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«, besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika« pa se nadomesti z vejico in z besedilom »samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 410 eurov«.
15. člen
V prvem odstavku 102. člena se besedilo »200.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 2.080 eurov«.
16. člen
V prvem odstavku 103. člena se besedilo »1.000.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.170 do 12.510 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »200.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »830 do 1.250 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »50.000 do 200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 830 eurov«.
PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda pravilnik iz sedmega odstavka 31. člena zakona v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 3. člen tega zakona pa se začne uporabljati šestdeseti dan po objavi tega zakona.
Št. 210-01/89-3/32
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EPA 1462-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti