Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007

Kazalo

3325. Odlok o izdajanju javnega glasila/časopisa Občine Podlehnik, stran 8596.

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in prvega odstavka 6. člena Statuta Občine Podlehnik je Občinski svet Občine Podlehnik na 4. redni seji dne 28. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o izdajanju javnega glasila/časopisa Občine Podlehnik
1. člen
(1) Občina Podlehnik začne z izdajanjem javnega glasila, katerega ime je
»PODLEHNIŠKA ŽVEGLA« (v nadaljevanju javno glasilo).
(2) S Sklepom Občinskega sveta Občine Podlehnik se odloči, da se začne z izdajanjem občinskega javnega glasila.
(3) S Sklepom Občinskega sveta Občine Podlehnik se prav tako odloči, kdo so člani uredniškega odbora, in kdo je odgovorni urednik tega javnega glasila.
(4) Izdajatelj časopisa je Občinski svet Občine Podlehnik.
(5) Sedež izdajatelja je na sedežu Občine Podlehnik.
2. člen
Namen časopisa je, skladno s programsko zasnovo, ki jo določa izdajatelj, obveščati prebivalce na območju Občine Podlehnik in druge zainteresirane skupine ali posameznike, tudi izven območja te občine, o dogajanjih v občini, pa tudi izven nje, pri čemer mora biti v ospredju objektivno, celovito in časovno ustrezno poročanje (kolikor je to zaradi frekvence izdajanja najbolj ustrezno) o dogajanjih na različnih področjih dejavnosti prebivalstva (političnem, gospodarskem, izobraževalnem, kulturnem, športnem in raznih drugih področjih) dela in življenja.
3. člen
(1) Časopis praviloma izhaja vsake tri mesece, na formatu A-4, v dvo- ali večbarvnem tisku, in v slovenskem jeziku.
(2) Kolikor bodo dopuščale možnosti, bodo kratki povzetki člankov ali prispevkov lahko predstavljeni tudi v enem od tujih jezikov.
(3) Časopis bo delno ali v celoti mogoče spremljati tudi v elektronski obliki.
(4) Na tiskanem papirnem mediju se časopis izdaja v nakladi 750 izvodov.
4. člen
(1) Za urejanje časopisa in določanje uredniške politike (načrtovanje vsebine posamezne številke, presoja prispevkov za objavo in drugo) izdajatelj imenuje odgovornega urednika.
(2) Odgovornemu uredniku pomaga pri njegovem delu tričlanski uredniški odbor, katerega mandat traja 4 leta.
(3) Člani uredniškega odbora, prav tako pa tudi odgovorni urednik, so lahko ponovno imenovani.
5. člen
(1) Odgovorni urednik je za izvajanje uredniške politike odgovoren izdajatelju in uredniškemu odboru, ter jima najmanj 1 letno tudi pisno poroča o svojem delu.
(2) Mandat odgovornega urednika traja 4 leta.
6. člen
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti navedeni naslednji podatki: naziv časopisa, ime in naslov izdajatelja, tiskarna, kraj in datum natisa izvoda, številka letnika in izvoda časopisa, ime odgovornega urednika in drugi podatki, ki so obvezni na podlagi ustrezne zakonodaje ali drugih predpisov, zaradi ustrezne klasifikacije in arhiviranja podatkov.
7. člen
(1) Izdajatelj zagotavlja za redno izdajanje časopisa materialne in druge pogoje.
(2) Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo praviloma vsakoletno v proračunu Občine Podlehnik.
(3) Finančna sredstva se deloma lahko pridobivajo tudi z oglaševanjem reklamnih in drugih propagandnih sporočil, v skladu s politiko izdajatelja.
8. člen
Izdajatelj je dolžan javno glasilo pred začetkom izdajanja priglasiti pristojnemu organu, zaradi njegovega vpisa v evidenco javnih glasil.
9. člen
Ta odlok začne vejati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-001/2007
Podlehnik, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost