Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2007 z dne 10. 7. 2007

Kazalo

3322. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«, stran 8591.

Na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cankova, (Uradni list RS, št. 27/99) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07), 13. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 16/07) in 11. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06), 3., 6. in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Grad (Uradni list RS, št. 12/00 in 68/01) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06), 13. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 96/05) in 4. in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06), 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 38/99) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/99) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), 17., 18. in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Puconci, (Uradni list RS, št. 47/99 in 48/07) in 5. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in 103/05), 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogašovci, (Uradni list RS, št. 18/99) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06), 17. in 18. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šalovci, (Uradni list RS, št. 43/99) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99 in 58/05), 17. in 18. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tišina, (Uradni list RS, št. 24/99 in 47/01) in 56. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07), so na svojih sejah Občinski sveti Občine Cankova dne 14. 6. 2007, Občine Gornji Petrovci dne 16. 2. 2007, Občine Grad dne 7. 2. 2007, Občine Hodoš dne 26. 2. 2007, Občine Kuzma dne 16. 5. 2007, Občine Moravske Toplice dne 29. 1. 2007, Občine Puconci dne 21. 2. 2007, Občine Rogašovci dne 25. 5. 2007, Občine Šalovci dne 13. 1. 2007, Občine Tišina dne 13. 4. 2007, v skladu z 29. in 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS – UPB 1 (Uradni list RS, št. 100/05), 2. členom Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) (Uradni list RS, št. 139/06) in 3. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
(1) Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Občina Puconci, Občina Rogašovci, Občina Šalovci in Občina Tišina ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora.
(2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(3) Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo vodjo organa skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt organa skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave.
3. člen
(1) Ime organa skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora je: »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO« (v nadaljnjem besedilu: Medobčinska inšpekcija in redarstvo).
(2) Sedež organa skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora – Medobčinske inšpekcije in redarstva je v Občini Moravske Toplice na naslovu: Tešanovci 31, 9226 Moravske Toplice.
(3) Skupni organ občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO«, v notranjem krogu pa je napis: Tešanovci 31.
4. člen
Organ skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo je enovit organ.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področjih:
– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva in
– strokovne naloge na področju urejanja prostora, katerih izvajanje je po določilih zakonov, ki urejajo prostor, v pristojnosti občin in
– naloge občinskega urbanista, kot jih določa zakon.
(2) Svoje naloge opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
(1) Medobčinska inšpekcija in redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(2) Pooblaščene uradne osebe Medobčinske inšpekcije in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti občin ustanoviteljic, določenih z:
– zakonom o varnosti cestnega prometa,
– zakonom o občinskem redarstvu,
– odloki o občinskih cestah,
– odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki,
– odloki o oglaševanju in reklamiranju,
– odloki o občinskih taksah,
– odloki o pokopaliških dejavnostih,
– odloki o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
– odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
– odloki o oskrbi s pitno vodo,
– odloki s področja naravne in kulturne dediščine
– drugimi predpisi, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinska inšpekcija in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen
(1) Medobčinski inšpektorji in redarji ter urbanist so javni uslužbenci.
(2) Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter vodi prekrškovni postopek in odloča o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic, skladno z zakonom.
(3) Postopek o prekrških vodijo in o prekrških odločajo pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa.
(4) Medobčinska inšpekcija in redarstvo vodi evidence prekrškovnega organa v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(5) Podrobnejše naloge in pravice ter obveznosti Medobčinske inšpekcije in redarstva opredelijo občine ustanoviteljice v posebnem dogovoru, ki ga sklenejo župani občin ustanoviteljic. V tem dogovoru se določi tudi obseg inšpekcijskega nadzorstva in redarstva v posamezni občini ustanoviteljici.
8. člen
(1) Medobčinski inšpektorji in redarji pooblastilo za opravljanje nadzorstva izkazujejo s službeno izkaznico, ki jo izda župan občine, v kateri je sedež Medobčinske inšpekcije in redarstva.
(2) Medobčinski redar mora med opravljanjem nalog nositi službeno uniformo občinskega redarja z označbami, kot jo predpiše minister, pristojen za lokalno samoupravo.
9. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa Medobčinska inšpekcija in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe, imajo v glavi naziv Medobčinske inšpekcije in redarstva, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
(3) Medobčinska inšpekcija in redarstvo se pri izvrševanju svojih nalog ravna po zakonih in drugih predpisih, po usmeritvah župana in tajnika – direktorja oziroma druge s strani župana pooblaščene osebe občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje nalogo.
(4) O izločitvi iz upravnega postopka zaposlenega v Medobčinski inšpekciji in redarstvu odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve vodje Medobčinske inšpekcije in redarstva iz upravnega postopka, o zadevi sam odloči.
(5) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Medobčinski inšpekciji in redarstvu, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
10. člen
(1) Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo vodi vodja organa skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic soglasno, v skladu z zakonom o javnih uslužbencih. Vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva je predstojnik inšpekcije in redarstva kot prekrškovnega organa.
(2) Vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 7 let delovnih izkušenj ter izpit za inšpektorja in opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter izpolnjevati tudi druge pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja sistem javnih uslužbencev in zakoni, ki urejajo področje občinske inšpekcije in redarstva.
(4) Župani občin ustanoviteljic lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje Medobčinske inšpekcije in redarstva opravljal tajnik občine, v kateri ima Medobčinska inšpekcija in redarstvo sedež.
11. člen
(1) Vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo Medobčinske inšpekcije in redarstva v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva vodi in predstavlja organ skupne občinske uprave Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo, organizira in koordinira delo pooblaščenih uradnih oseb, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti Medobčinske inšpekcije in redarstva ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega ter učinkovitega dela Medobčinske inšpekcije in redarstva, ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela Medobčinske inšpekcije in redarstva.
(3) Vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva pripravlja letno poročilo o delu in ga predstavi na občinskih svetih občin ustanoviteljic.
(4) Vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic ter v skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo delovnih mest v Medobčinski inšpekciji in redarstvu, ki jo z večino vseh določijo župani občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Medobčinski upravi.
12. člen
(1) Občina, v kateri ima Medobčinska inšpekcija in redarstvo sedež, ima za javne uslužbence Medobčinske inšpekcije in redarstva status delodajalca.
(2) Pravice in obveznosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic. Župan občine s statusom delodajalca uresničuje do vodje Medobčinske inšpekcije in redarstva pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja.
III. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
13. člen
(1) Naloge Medobčinske inšpekcije in redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja medobčinske inšpekcije in redarstva ter občinski inšpektorji.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov iz 6. člena tega odloka opravljajo neposredno občinski inšpektorji.
(3) Občinski inšpektorji lahko poleg nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.
(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora imajo inšpektorji pravico pregledovati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb, ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
14. člen
(1) Inšpektor mora izpolniti posebne pogoje iz sistemizacije v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja. Prvo zaposleni občinski inšpektor mora ob imenovanju že izpolnjevati posebne pogoje iz sistemizacije.
(2) Občinski inšpektor, ki ne izpolnjuje posebnih pogojev iz sistemizacije ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
15. člen
(1) Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora;
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
– voditi postopek zaradi prekrška;
– izreči globo;
– predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem ukrepov in
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen.
(2) Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja;
– pridobiti razpoložljive podatke o kršitvi in kršitelju;
– podati prijavo kršitve pristojnemu državnemu organu in
– o tem poročati županu občine, na območju katere je bil kršen predpis.
16. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;
– omogočiti vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira občinski inšpektor in
– posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in pojasnila v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom.
17. člen
Občinski inšpektor lahko zaprosi za pomoč policijo, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti.
IV. MEDOBČINSKO REDARSTVO
18. člen
Naloge medobčinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva ter občinski redarji.
19. člen
(1) V okviru in v skladu z zakonom o občinskem redarstvu, z zakoni in drugimi predpisi s posameznih področij, občinskimi predpisi ter programom varnosti občin, Medobčinska inšpekcija in redarstvo na področju redarstva skrbi za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic in je pristojna:
– nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih površinah,
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
– vzdrževati javni red in mir ter
– izvajati druge naloge, za katere jo pooblaščajo republiški in občinski predpisi.
(2) Občinski redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na mirujoči promet, če je za to pooblaščen z zakonom.
20. člen
Pooblaščene uradne osebe Medobčinske inšpekcije in redarstva morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev ter pogoje glede strokovne usposobljenosti, določene z zakonom in podzakonskimi akti za področje inšpekcije oziroma redarstva in opraviti preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
21. člen
(1) Pri opravljanju nalog ima občinski redar naslednja pooblastila:
– opozorilo;
– ustna odredba;
– izreči globo na kraju samem;
– ugotavljanje istovetnosti;
– varnostni pregled osebe;
– zaseg predmetov;
– zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja;
– uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.
(2) Za izvajanje pooblastil iz prve točke tega člena se uporabljajo določbe Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o policiji in podzakonskih predpisov, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.
22. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic Medobčinske inšpekcije in redarstva imenujejo neodvisno, največ petčlansko komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva. V komisiji mora biti direktor občinske uprave v kateri je sedež Medobčinske inšpekcije in redarstva, predstavnik policije in predstavniki nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor nad varstvom človekovih pravic in svoboščin.
(2) Pristojnosti komisije določa Zakon o občinskem redarstvu. Komisija svoje poslovanje natančneje uredi s poslovnikom.
V. SREDSTVA ZA DELO
23. člen
Sredstva za delo Medobčinske inšpekcije in redarstva in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev posamezne občine, v naslednjem razmerju:
– Občina Cankova 6,6%,
– Občina Gornji Petrovci 7,3%,
– Občina Grad 7,8%,
– Občina Hodoš 1,2%,
– Občina Kuzma 5,6%,
– Občina Moravske Toplice 20,2%,
– Občina Puconci 20,6%,
– Občina Rogašovci 11,3%,
– Občina Šalovci 5,6%,
– Občina Tišina 13,8%.
24. člen
(1) Medobčinska inšpekcija in redarstvo opravlja svoje delo v prostorih v Tešanovcih 31 v Občini Moravske Toplice, v kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo Medobčinske inšpekcije in redarstva naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima Medobčinska inšpekcija in redarstvo sedež. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme in vozil, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice Medobčinske inšpekcije in redarstva delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
25. člen
(1) Organ skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo je neposredni uporabnik proračuna Občine Moravske Toplice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt Medobčinske inšpekcije in redarstva, ki ga na predlog predstojnika Medobčinske inšpekcije in redarstva določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun Občine Moravske Toplice, v kateri ima Medobčinska inšpekcija in redarstvo sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav, na posebni postavki. Finančni načrt Medobčinske inšpekcije in redarstva je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinske inšpekcije in redarstva je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
26. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz organa skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo tako, da svojo namero pisno poda županom občin ustanoviteljic najmanj 12 mesecev pred nameravanim izstopom.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do organa skupne občinske uprave Medobčinske inšpekcije in redarstva.
(3) Druge občine, ki izrazijo interes, da pristopijo k organu skupne občinske uprave – Medobčinska inšpekcija in redarstvo, lahko pristopijo, če sklep o tem sprejme njihov občinski svet in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice oziroma njihovi pristojni organi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka župani z večino vseh sprejmejo kadrovski načrt in akt o sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave medobčinske inšpekcije in redarstva.
(2) Župani občin ustanoviteljic z večino vseh izpeljejo celoten postopek in odločijo o prvi zasedbi sistemiziranih delovnih mest v organu skupne občinske uprave Medobčinske inšpekcije in redarstva.
28. člen
(1) Organ skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo prične z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Najkasneje do dne, ko organ skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija prične z delom, prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske inšpekcije in redarstva.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka izda vodja skupnega organa občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo odločbe v skladu s sistemizacijo delovnih mest v organu skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v organu skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
29. člen
(1) Občinski sveti občin ustanoviteljic organa skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo sprejmejo najpozneje v roku, ki ga določa Zakon o občinskem redarstvu program varnosti, s katerim se na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva.
(2) Do sprejetja občinskih programov varnosti v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, opravlja vse, z Zakonom o redarstvu določene naloge in pooblastila občinskega redarja policija.
30. člen
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v Uradnem listu RS v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo zadnji odločal.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-07/05-1
Moravske Toplice, dne 27. junija 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
 
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.
 
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.
 
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.
 
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
 
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.
 
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
 
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.
 
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.
 
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti