Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3076. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2006, stran 7953.

Na podlagi 29., 33. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 5. redni seji dne 21. junija 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občina Sveta Ana za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2006 je realiziran v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------+---------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Konto/naziv               |  Znesek v tisoč SIT|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI        |       360.485|
|    |(70+71+72+73+74)        |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |       123.813|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI        |        87.739|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček|        65.868|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |703 Davki na premoženje    |        8.287|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |704 Domači davki na blago in  |        13.584|
|    |storitve            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI       |        36.074|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in   |        8.336|
|    |dohodki od premoženja     |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |711 Takse in pristojbine    |         312|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |712 Denarne kazni       |         330|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga |        15.486|
|    |in storitev          |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki  |        11.610|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI      |         329|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje    |          0|
|    |osnovnih sredstev       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje    |         329|
|    |zemljišč            |           |
|    |in nematerialnega premoženja  |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE        |         350|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih|         350|
|    |virov             |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI      |       235.993|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz   |       235.993|
|    |drugih             |           |
|    |javnofinančnih institucij   |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |       444.462|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |        85.368|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki   |        20.957|
|    |zaposlenim           |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za |        3.331|
|    |socialno varnost        |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |402 Izdatki za blago in    |        59.926|
|    |storitve            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti  |         855|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |409 Rezerve          |         300|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |       110.000|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |410 Subvencije         |        5.632|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |411 Transferi posameznikom   |        25.308|
|    |in gospodinjstvom       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim   |        5.287|
|    |organizacijam         |           |
|    |in ustanovam          |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači    |        73.774|
|    |transferi           |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHKODKI     |       237.092|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih |       237.092|
|    |sredstev            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |        12.002|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |431 Investicijski transferi  |        1.270|
|    |pravnim in fizičnim osebam   |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |432 Investicijski transferi  |        10.732|
|    |proračunskim uporabnikom    |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ(I.-II.)|       -83.977|
|    |(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)     |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |                |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |           |
|    |NALOŽB             |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |        2.000|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |           |
|    |(750+751+752)         |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |        2.000|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih   |        2.000|
|    |posojil            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|V.   |DANA POSOILA IN POVEČANJE   |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |           |
|    |(440+441+442)         |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV      |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |        2.000|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |           |
|    |(IV.-V.) DANIH POSOJIL (I.+IV.)|           |
|    |- (II.+V.)           |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |       -81.977|
|    |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER   |           |
|    |SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL|           |
|    |(I.+IV)-(II.+V.)        |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |                |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA       |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|VIII.  |ZADOLŽEVANJE (500)       |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE          |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |50 Domače zadolževanje     |          0|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|IX.   |ODPLAČILO DOLGA (550)     |        7.575|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA        |        7.575|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga  |        7.575|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) |        -7.757|
+--------+-------------------------------+---------------------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV|       -89.552|
|    |NA RAČUNIH (III. + VI. + X.) = |           |
|    |(I. + IV. + VIII.) - (II. + V. |           |
|    |+ IV.)             |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   |       136.610|
|    |KONEC PRETEKLEGA LETA     |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. |        44.004|
|    |12. 2006            |           |
+--------+-------------------------------+---------------------+
3. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2006 v višini 44.004 tisoč SIT se vključijo v proračun Občine Sveta Ana za leto 2007.
4. člen
Neporabljena sredstva proračunske rezerve v višini 1.396 tisoč SIT se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve v letu 2007.
5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni del tega odloka.
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41009-01/2007
Sveta Ana, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost