Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3048. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb, stran 7809.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14. člena, 19. člena in za izvrševanje 9. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb
1. člen
V Pravilniku o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 36/05 in 106/05) se za 39. členom doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(uporaba standardov)
(1) Za žičniške naprave, ki so imele prvo obratovalno dovoljenje na prvi lokaciji pred 3. majem 2004, mora upravljavec žičniške naprave do 1. septembra 2008 uskladiti obratovanje, preglede, vzdrževalna dela na napravah ter ustrezno dokumentacijo z določili SIST EN 1709 in SIST EN 12397, s tem, da morajo biti prvi posebni pregledi iz točke 6.3.5 SIST EN 1709 za naprave, starejše od 15 let, in naprave, ki so presegle število 22500 obratovalnih ur, opravljeni najpozneje v roku petih let od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Za žičniške naprave iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo izločitveni kriteriji za vrvi v skladu s SIST EN 12927-6, vrvni konusi pa se prelivajo v skladu z določbami 123. člena Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 - popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97).
(3) Na žičniških napravah iz prvega odstavka tega člena se vrvi, ki imajo znak skladnosti CE in izjavo o skladnosti, ter vrvi krožnih žičnic, vlečne vrvi in protivrvi pregledujejo po SIST EN 12927-7, ostale vrvi pa po določbah Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 - popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97).«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati oziroma se prenehajo uporabljati:
- Pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 - popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97), razen določb 110., 131. in 132. člena,
- Pravilnik o tehničnih normativih za osebne žičnice (Uradni list SFRJ, št. 29/86),
- Pravilnik o tehničnih normativih za vlečnice (Uradni list SFRJ, št. 2/85),
- Odredba o zahtevah, ki jim morajo ustrezati vrvi žičniških naprav (Uradni list RS, št. 6/97),
- Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače (Uradni list RS, št. 38/05).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se za žičniške naprave iz 39.a člena še naprej uporabljata Pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 - popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97), razen določb 119. člena ter drugega odstavka 125. člena, in Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače (Uradni list RS, št. 38/05).
(3) Določbe 104. do 106. člena, 111. do 118. člena in 133. do 135. člena Pravilnika o žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 - popr., 16/87 in Uradni list RS, št. 6/97) se za žičniške naprave iz 39.a člena uporabljajo do 1. septembra 2008.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za vrvi, ki nimajo znaka skladnosti CE, še naprej uporablja Odredba o zahtevah, ki jim morajo ustrezati vrvi žičniških naprav (Uradni list RS, št. 6/97).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-68/2007-7-0006110
Ljubljana, dne 18. junija 2007
EVA 2007-2411-0038
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost