Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3031. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-B), stran 7750.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2007.
Št. 001-22-67/07
Ljubljana, dne 27. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU (ZDPra-B)
1. člen
V Zakonu o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 - uradno prečiščeno besedilo in 1/07 - odločba US) se v 12. členu dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Državno pravobranilstvo ima na podlagi tega zakona ali drugih zakonov, ki določajo njegove naloge in pristojnosti, zaradi obravnavanja in reševanja posamezne zadeve pravico do brezplačnega dostopa oziroma do brezplačnega neposrednega elektronskega dostopa do informatiziranih vpisnikov sodišč in vseh javnih knjig, registrov in drugih uradnih evidenc, ki jih upravljajo organi javnega sektorja v informatizirani obliki. V navedene zbirke podatkov dostopa z navedbo osebnega imena in naslova prebivališča obdolženca, obtoženca ali stranke sodnega ali drugega postopka, navedbo namena dostopa ter opravilne številke zadeve državnega pravobranilstva. Državno pravobranilstvo lahko v podatke iz zbirk podatkov vpogleda, jih kopira, prepiše ali izpiše ter nadalje obdeluje v postopkih, kjer izvršuje svoje zakonsko določene naloge in pristojnosti.
Pri dostopu do zbirk osebnih podatkov, evidenc ali registrov, ki vsebujejo občutljive osebne podatke, se način dostopa in sistem zavarovanja osebnih podatkov določi v državnopravobranilskem redu, po pridobitvi predhodnega soglasja Informacijskega pooblaščenca.«.
2. člen
V drugem odstavku 25. člena se za besedo »pošteno« doda vejica in besedilo »ali je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je podan razlog za razrešitev državnega pravobranilca (prvi odstavek 61. člena)«.
3. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedi »sprejeme sklep« nadomestita z besedama »izda akt«.
V drugem odstavku se besedilo »sprejme sklep o imenovanju« nadomesti z besedo »imenuje«.
V tretjem odstavku se beseda »sklepu« nadomesti z besedo »aktu«.
4. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca ima pravico do osnovne plače, ki ustreza plačnemu razredu za funkcijo, na katero je imenovan.
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca ima pravico do dela plače za redno delovno uspešnost v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca ima pravico do dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca ima pravico do dodatkov kot dela plače v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca se osnovna plača med trajanjem funkcije ne sme znižati, razen v primerih, ki jih določa ta zakon.«.
5. člen
V 43. členu se za besedo »upravičen« doda vejica, besedilo »po določbah tega zakona in za del plače za delovno uspešnost ter dodatno delovno uspešnost« pa se nadomesti z besedilom »za del plače za redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela«.
6. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »odlokom o plačah funkcionarjev« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Državni pravobranilec in pomočnik državnega pravobranilca sta ob prvem imenovanju uvrščena v izhodiščni plačni razred, določen z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Izhodiščni plačni razred državnega pravobranilca je enak izhodiščnemu plačnemu razredu višjega sodnika, izhodiščni plačni razred pomočnika državnega pravobranilca pa izhodiščnemu plačnemu razredu okrajnega sodnika. V plačni razred ju uvrsti generalni državni pravobranilec.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca lahko generalni državni pravobranilec ob prvem imenovanju iz utemeljenih razlogov uvrsti v plačni razred, ki je za en ali dva plačna razreda višji od plačnega razreda, v katerega je uvrščena funkcija.«.
Četrti odstavek se črta.
7. člen
Prvi in drugi odstavek 45. člena se črtata.
V tretjem odstavku, ki postane edini odstavek 45. člena, se besedilo »Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavlja pet« nadomesti z besedilom »O izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela odloča personalna komisija petih«.
8. člen
45.a člena se črta.
9. člen
45.b člen se črta.
10. člen
45.c člen se črta.
11. člen
46. člen se črta.
12. člen
47. člen se črta.
13. člen
48. člen se črta.
KONČNI DOLOČBI
14. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 17/06) prenehata veljati prvi in drugi odstavek 34. člena in 35. člen, v prvem odstavku 36. člena pa se črta vejica in besedilo »uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe Odloka o plačah funkcionarjev«.
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-07/90-5/15
Ljubljana, dne 19. junija 2007
EPA 1488-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.