Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3029. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-G), stran 7737.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. junija 2007.
Št. 001-22-65/07
Ljubljana, dne 27. junija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-G)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo) se v drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 3. člena za besedilom »pogodba o zaposlitvi« v ustreznem sklonu doda besedilo »oziroma sklep« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 3.a člena se beseda »ali« nadomesti z besedilom »oziroma sklepu, s katerim je določena plača« in na koncu stavka pred piko doda besedilo », oziroma sklep, s katerim se odpravijo neskladnosti«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(Tarifni razredi in ravni potrebne usposobljenosti)
(1) Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede. Tarifni razredi izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost.
(2) Najnižji možni plačni razred brez napredovanja za posamezen tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.
(3) Tarifni razredi so:
+------------+-----------------------------------+-------------+
|  Tarifni   |   Uspešno končano izobraževanje   |    Raven    |
|   razred   |oziroma pridobljena usposobljenost,|  izobrazbe  |
|            |    ki je praviloma potrebna za    |             |
|            |    opravljanje delovnih nalog     |             |
+------------+-----------------------------------+-------------+
|I.          |- nepopolna nižja stopnja          |             |
|            |osnovnošolske izobrazbe            |        11001|
|            |- popolna nižja stopnja            |             |
|            |osnovnošolske izobrazbe            |        11002|
|            |- nepopolna višja stopnja          |             |
|            |osnovnošolske izobrazbe            |        11003|
+------------+-----------------------------------+-------------+
|II.         |- popolna višja stopnja            |             |
|            |osnovnošolske izobrazbe            |        12001|
+------------+-----------------------------------+-------------+
|III.        |- nižja poklicna izobrazba         |        13001|
+------------+-----------------------------------+-------------+
|IV.         |- srednja poklicna izobrazba       |        14001|
+------------+-----------------------------------+-------------+
|V.          |- srednja strokovna izobrazba      |        15001|
|            |- srednja splošna izobrazba        |        15002|
+------------+-----------------------------------+-------------+
|VI.         |- višja strokovna izobrazba        |        16101|
|            |- višješolska izobrazba (prejšnja) |        16102|
+------------+-----------------------------------+-------------+
|VII/1.      |- specializacija po višješolski    |             |
|            |izobrazbi (prejšnja)               |        16201|
|            |- visokošolska strokovna izobrazba |             |
|            |(prejšnja)                         |        16202|
|            |- visokošolska strokovna izobrazba |        16203|
|            |- visokošolska univerzitetna       |             |
|            |izobrazba                          |        16204|
+------------+-----------------------------------+-------------+
|VII/2.      |- specializacija po visokošolski   |             |
|            |izobrazbi (prejšnja)               |        17001|
|            |- visokošolska univerzitetna       |             |
|            |izobrazba (prejšnja)               |        17002|
|            |- magistrska izobrazba             |        17003|
+------------+-----------------------------------+-------------+
|VIII.       |- specializacija po univerzitetni  |             |
|            |izobrazbi (prejšnja)               |        18101|
|            |- magisterij znanosti (prejšnji)   |        18102|
|            |- državni pravniški izpit          |             |
|            |- specializacija v zdravstvu       |             |
+------------+-----------------------------------+-------------+
|IX.         |- doktorat znanosti (prejšnji)     |        18201|
|            |- doktorat znanosti                |        18202|
+------------+-----------------------------------+-------------+
Izraz »prejšnja« in »raven izobrazbe« iz predhodnega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).
4. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede je določena v prilogi 3 tega zakona.«.
5. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah D, E, F, G, H in J ter v plačnih podskupinah C1, C2, C3, C5 in C6 se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo dejavnosti, v plačni skupini C4 z uredbo in v plačni skupini I z uredbo ali s kolektivnimi pogodbami.«.
6. člen
V petem odstavku 16. člena se besedilo »z drugim« nadomesti z besedilom »s prvim«.
7. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(Določitev plačnega razreda ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv)
Ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv se javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje, oziroma na katerega je bil premeščen, oziroma v plačni razred, v katerega je uvrščen naziv, v katerega je imenovan. Če obstajajo za to utemeljeni razlogi, se lahko javnega uslužbenca ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv, uvrsti v plačni razred, ki je za enega ali dva plačna razreda višji od plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva.«.
8. člen
V VI. poglavju z naslovom Delovna uspešnost se 21. do 22.a členi nadomestijo z novimi 21. do 22.k členi, ki se glasijo:
»21. člen
(Vrste delovne uspešnosti)
(1) Javni uslužbenci so lahko upravičeni do:
- redne delovne uspešnosti,
- delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in
- delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
(2) Funkcionarji, za katere to določa ta zakon, so lahko upravičeni do delovne uspešnosti iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka tega člena.
a) Redna delovna uspešnost
22. člen
(Obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti)
(1) Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače. Skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost za plačilo ravnateljev, direktorjev in tajnikov se oblikuje in izkazuje ločeno.
(2) Skupen obseg sredstev za vsako leto se za javne uslužbence določi s kolektivno pogodbo za javni sektor, za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce pa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.
(3) Del plače za redno delovno uspešnost ne pripada funkcionarjem, razen sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem.
22.a člen
(Del plače za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev)
(1) Del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta. Del plače za delovno uspešnost se izplača najmanj dvakrat letno, razen če ni s kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na podlagi zakona, urejeno drugače.
(2) Del plače za redno delovno uspešnost se javnemu uslužbencu določi na podlagi meril in kriterijev, dogovorjenih s kolektivno pogodbo za javni sektor.
(3) Višino dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister.
22.b člen
(Del plače za redno delovno uspešnost sodnikov)
(1) Sodniku, ki je v tekočem letu dosegel nadpovprečne delovne rezultate, pripada del plače za redno delovno uspešnost. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači sodnika, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače sodnika v mesecu decembru preteklega leta.
(2) O višini in izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost odloči predsednik sodišča. O višini in izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost predsednika sodišča odloči predsednik neposredno višjega sodišča. Predsedniku Vrhovnega sodišča del plače za redno delovno uspešnost ne pripada.
(3) Predsednik sodišča vrednoti delovne rezultate sodnika ob smiselni uporabi kriterijev iz 29. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06 - uradno prečiščeno besedilo in 17/06).
(4) Redna delovna uspešnost se sodniku izplača enkrat letno.
(5) Sodnik, ki se z višino izplačila dela plače za redno delovno uspešnost ne strinja, lahko v osmih dneh od izplačila napove pritožbo. V primeru napovedi pritožbe predsednik sodišča v osmih dneh izdela obrazložitev in jo vroči sodniku. Sodnik zoper tako obrazloženo odločitev predsednika sodišča lahko vloži pritožbo, ki ne zadrži izvršitve, v osmih dneh na personalni svet neposredno višjega sodišča, sodnik Vrhovnega sodišča pa na personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
22.c člen
(Del plače za redno delovno uspešnost državnih tožilcev)
(1) Državnemu tožilcu oziroma pomočniku državnega tožilca (v nadaljnjem besedilu državni tožilec), ki je v tekočem letu dosegel nadpovprečne delovne rezultate, pripada del plače za redno delovno uspešnost. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači državnega tožilca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače državnega tožilca v mesecu decembru preteklega leta.
(2) O višini in izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost odloči vodja državnega tožilstva. O višini in izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost vodje državnega tožilstva odloči generalni državni tožilec. Generalnemu državnemu tožilcu del plače za redno delovno uspešnost ne pripada.
(3) Vodja državnega tožilstva vrednoti delovne rezultate državnega tožilca ob smiselni uporabi kriterijev iz 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo) in 29. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06 - uradno prečiščeno besedilo in 17/06).
(4) Redno delovno uspešnost se državnemu tožilcu izplača enkrat letno.
(5) Državni tožilec, ki se z višino izplačila dela plače za redno delovno uspešnost ne strinja, lahko v osmih dneh od izplačila napove pritožbo. V primeru napovedi pritožbe vodja državnega tožilstva v osmih dneh izdela obrazložitev in jo vroči državnemu tožilcu. Državni tožilec zoper tako obrazloženo odločitev vodje državnega tožilstva lahko vloži pritožbo, ki ne zadrži izvršitve, v osmih dneh na državnotožilski svet.
22.č člen
(Del plače za redno delovno uspešnost državnih pravobranilcev)
(1) Državnemu pravobranilcu oziroma pomočniku državnega pravobranilca (v nadaljnjem besedilu državni pravobranilec), ki je v tekočem letu dosegel nadpovprečne delovne rezultate, pripada del plače za redno delovno uspešnost. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači državnega pravobranilca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače državnega pravobranilca v mesecu decembru preteklega leta.
(2) O višini in izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost odloči generalni državni pravobranilec. Generalnemu državnemu pravobranilcu del plače za redno delovno uspešnost ne pripada.
(3) Generalni državni pravobranilec vrednoti delovne rezultate državnega pravobranilca ob smiselni uporabi kriterijev iz 51. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 - uradno prečiščeno besedilo).
(4) Redno delovno uspešnost se državnemu pravobranilcu izplača enkrat letno.
(5) Državni pravobranilec, ki se z višino izplačila dela plače za redno delovno uspešnost ne strinja, lahko v osmih dneh od izplačila napove pritožbo. V primeru napovedi pritožbe generalni državni pravobranilec v osmih dneh izdela obrazložitev in jo vroči državnemu pravobranilcu. Državni pravobranilec zoper tako obrazloženo odločitev generalnega državnega pravobranilca lahko vloži pritožbo, ki ne zadrži izvršitve, v osmih dneh na personalno komisijo.
b) Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
22.d člen
(Sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela)
(1) Uporabniki proračuna lahko v primerih, ko to določa ta zakon, izplačujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela nad omejitvijo iz 22. člena, če imajo za ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev ali nezasedenih delovnih mest oziroma nezasedenih sodniških mest, mest državnih tožilcev in mest državnih pravobranilcev, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte.
(2) Posebni projekti, za izvajanje katerih je dovoljeno izplačevati del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, se za javne uslužbence določijo z aktom vlade. Za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce se posebni projekti in obseg sredstev, namenjen za plačilo povečanega obsega dela iz naslova teh projektov, določijo z državnim proračunom.
22.e člen
(Plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev)
(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme predstojnik oziroma direktor uporabnika proračuna za posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora med javnim uslužbencem in predstojnikom oziroma direktorjem ali javnim uslužbencem, pooblaščenim za organizacijo dela, ki ga lahko skleneta za daljše obdobje.
(2) Javnim uslužbencem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in visokošolskih zavodih se lahko, v okviru povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka, določi obseg dodatne tedenske učne obveznosti oziroma obseg dodatne tedenske pedagoške obveznosti le v obsegu in pod pogoji, določenimi z zakoni, ki urejajo organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja oziroma visokošolskega izobraževanja.
(3) Vlada z uredbo določi pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence iz prvega odstavka tega člena, vključno s Slovensko vojsko, razen za javne uslužbence v drugih državnih organih, kot jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo), za katere se pogoje in obseg dela plače za plačilo delovne uspešnosti določi z zakonom oziroma s splošnim aktom, izdanim na podlagi zakona.
(4) Del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz drugega odstavka tega člena se obračuna enako kot redna učna oziroma pedagoška obveznost.
22.f člen
(Plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sodnikov)
(1) Če je mogoče zagotoviti učinkovito izvajanje pristojnosti sodišča tako, da se poveča obseg dela za posamezne sodnike na istem sodišču ali drugem sodišču enakega oziroma nižjega položaja, lahko predsednik sodišča, na podlagi dogovora s sodnikom, sprejme pisno odločitev o povečanem obsegu dela in o plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela posameznega sodnika.
(2) Predsednik sodišča pripravi predlog opravljanja povečanega obsega dela, ki vsebuje tudi predlog višine plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sodnika, in ga, če gre za izvajanje posebnih projektov, pošlje v potrditev Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije. Če Vrhovno sodišče Republike Slovenije predlog potrdi, sodišču tudi zagotovi ustrezna sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Vrhovno sodišče Republike Slovenije lahko predlog predsednika sodišča spremeni oziroma dopolni. Na podlagi potrjenega predloga predsednik sodišča sklene s sodnikom pisni dogovor o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.
(3) Pisni dogovor se pošlje v vednost predsedniku neposredno višjega sodišča in ministrstvu, pristojnemu za pravosodje ter Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, če mu ni bil že predhodno poslan v potrditev.
(4) Podrobnejše pogoje, merila in obseg plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela določi sodni svet, ta pa morajo biti določena tako, da se poleg števila rešenih zadev lahko upoštevajo tudi narava, starost in vrsta zadev ter stopnja znanja in izkušenj, ki so potrebna za odločanje. Del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela lahko znaša največ 20% osnovne plače sodnika. V primeru, da se sodniku izplačuje del plače za povečan obseg dela iz naslova posebnih projektov, lahko del plače za povečan obseg dela znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 50% osnovne plače.
(5) Akt sodnega sveta iz četrtega odstavka tega člena se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22.g člen
(Plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela državnih tožilcev)
(1) Državnemu tožilcu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, če je na ta način mogoče zagotoviti učinkovito izvajanje pristojnosti državnega tožilstva. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme pristojni vodja državnega tožilstva, na podlagi pisnega dogovora z državnim tožilcem.
(2) Pogoje, merila in obseg plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela predpiše državnotožilski svet. Pogoji in merila za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela morajo biti predpisani tako, da se ne upošteva zgolj količina rešenih zadev oziroma opravljenega dela. Del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela lahko znaša največ 20% osnovne plače državnega tožilca. V primeru, da se državnemu tožilcu izplačuje del plače za povečan obseg dela iz naslova posebnih projektov, lahko del plače za povečan obseg dela znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 50% osnovne plače.
(3) Akt državnotožilskega sveta iz drugega odstavka tega člena se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22.h člen
(Plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela državnih pravobranilcev)
(1) Državnemu pravobranilcu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, če je na ta način mogoče zagotoviti učinkovito izvajanje pristojnosti državnega pravobranilstva. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme generalni državni pravobranilec, na podlagi pisnega dogovora z državnim pravobranilcem.
(2) Pogoje, merila in obseg plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela določi vlada z uredbo. Pogoji in merila za plačilo povečanega obsega dela morajo biti predpisani tako, da se ne upošteva zgolj količina rešenih zadev oziroma opravljenega dela. Del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela lahko znaša največ 20% osnovne plače državnega pravobranilca. V primeru, da se državnemu pravobranilcu izplačuje del plače za povečan obseg dela iz naslova posebnih projektov, lahko del plače za povečan obseg dela znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 50% osnovne plače.
c) Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
22.i člen
(Obseg sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)
(1) Uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev uporabijo za plačilo delovne uspešnosti iz tega naslova in s tem povečajo obseg sredstev nad omejitvijo iz 22. člena zakona.
(2) Vlada z uredbo določi prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu in zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo povečane delovne uspešnosti iz prejšnjega odstavka. Z uredbo se lahko določi, da se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu namenijo tudi nekateri nejavni prihodki za javno službo.
22.j člen
(Pogoji za izplačilo sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)
(1) Uporabnik proračuna lahko uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za plačilo delovne uspešnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil financer in finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe, oziroma v skladu s pogodbo o opravljanju storitev javne službe,
2. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke oziroma presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne službe,
3. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje presežek prihodkov nad odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu,
4. v letnih poročilih za pretekla tri leta kumulativno ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki iz izvajanja javne službe in od prodaje blaga in storitev na trgu,
5. ima sprejet celoten program dela in celoten finančni načrt za tekoče leto,
6. ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma prodaji blaga in storitev na trgu.
(2) Uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena na podlagi obrazca, ki ga za izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti določi pravilnik, ki ureja sestavljanje letnih poročil za proračun, uporabnike proračuna in druge osebe javnega prava.
22.k člen
(Odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)
(1) Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, določi direktor po predhodnem dogovoru z reprezentativnimi sindikati.
(2) Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu direktorja, ravnatelja in tajnika, določi organ pristojen za njihovo imenovanje.
(3) Dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.«.
9. člen
V tretjem odstavku 23. člena se črta besedilo »če tako določa zakon«.
10. člen
V tretjem odstavku 25. člena se za besedilom »v višini« doda besedilo »0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.«, nadaljnje besedilo pa se črta.
11. člen
(1) V prvem odstavku 28. člena se za besedilom »javnim uslužbencem in sodnikom« črta besedilo »sodnikom za prekrške«.
(2) V drugem odstavku se v prvi alineji na koncu stavka doda besedilo »ter novinarje Javnega zavoda RTV Slovenija.«
(3) V drugem odstavku se v tretji alineji črta besedilo »sodnike za prekrške«.
(4) V tretjem odstavku se črta besedilo »svet sodnikov za prekrške za sodnike za prekrške«.
12. člen
(1) Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Javnim uslužbencem pripada tudi dodatek za stalno pripravljenost.«.
(2) V petem odstavku se črta besedilo »za funkcionarje iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona določi z zakonom,«, beseda »pa« se zamenja z besedo »določi«.
13. člen
Za 32. členom se dodata 32.a in 32.b člen, ki se glasita:
»32.a člen
(Dodatki za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce)
(1) Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo dodatki v naslednjih višinah:
- za mentorstvo za največ 40 ur mesečno, pri čemer je dodatek za mentorstvo določen v višini 20% urne postavke osnovne plače mentorja in se obračunava le za čas, ko zaposleni dela v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada;
- za specializacijo, magisterij in doktorat, pri čemer je dodatek določen v nominalnem znesku, in sicer dodatek za specializacijo znaša 45,00 eurov, za magisterij 70,00 eurov in za doktorat 115,00 eurov;
- dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 30% urne postavke osnovne plače, ki se obračuna le za čas, ko zaposleni dela preko polnega delovnega časa;
- za delo ponoči v višini 30% urne postavke osnovne plače;
- za delo v nedeljo ali delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan v višini 65% urne postavke osnovne plače, ki se obračuna le za čas dela v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan;
- za delo v manj ugodnih delovnih pogojih, za katero se šteje delo preiskovalnega sodnika in državnega tožilca na ogledih krajev kaznivih dejanj, v višini 10% urne postavke osnovne plače;
- za ure stalne pripravljenosti zaradi zagotavljanja možnosti prihoda na delovno mesto v višini 20% urne postavke osnovne plače, pri čemer se čas stalne pripravljenosti ne šteje v delovni čas.
(2) Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času in v manj ugodnih delovnih pogojih pripadajo le za čas dela v manj ugodnem delovnem času ali manj ugodnih delovnih pogojih.
32.b člen
(Položajni dodatki za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce)
(1) Sodniku, ki vodi notranjo organizacijsko enoto, pripada položajni dodatek v odstotku od njegove osnovne plače, in sicer:
- 13%, če vodi oddelek z najmanj dvajsetimi razporejenimi sodniki,
- 10%, če vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi sodniki ali oddelke oziroma organizacijske enote na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
- 8%, če vodi oddelek z najmanj petimi razporejenimi sodniki,
- 5%, če vodi oddelek z najmanj tremi razporejenimi sodniki ali službo za informatiko. Sodniku, ki vodi zunanjo organizacijsko enoto, pripada položajni dodatek v višini 10% njegove osnovne plače.
(2) Državnemu tožilcu, ki vodi notranjo organizacijsko enoto, pripada položajni dodatek v odstotku od njegove osnovne plače, in sicer:
- 10%, če vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi državnimi tožilci ali oddelek oziroma organizacijsko enoto na Vrhovnem državnem tožilstvu,
- 8%, če vodi oddelek z najmanj petimi razporejenimi državnimi tožilci,
- 5%, če vodi oddelek z najmanj tremi razporejenimi državnimi tožilci ali službo za informatiko. Državnemu tožilcu, ki vodi zunanjo organizacijsko enoto, pripada položajni dodatek v višini 10% njegove osnovne plače.
(3) Državnemu pravobranilcu, ki vodi notranjo organizacijsko enoto, pripada položajni dodatek v odstotku od njegove osnovne plače, in sicer:
- 10%, če vodi oddelek z najmanj desetimi razporejenimi državnimi pravobranilci,
- 8%, če vodi notranji oddelek z najmanj petimi državnimi pravobranilci,
- 5%, če vodi službo z najmanj tremi državnimi pravobranilci ali službo za informatiko. Državnemu pravobranilcu, ki vodi zunanjo organizacijsko enoto, pripada položajni dodatek v višini 10% njegove osnovne plače.«.
14. člen
Doda se nov 42.a člen, ki se glasi:
»42.a člen
(Naknaden pristop h kolektivnim pogodbam)
(1) Reprezentativni sindikati lahko naknadno, ne glede na soglasje strank, pristopijo h kolektivni pogodbi, ki ureja plače v javnem sektorju, ki jo je sklenil eden ali več reprezentativnih sindikatov in Vlada Republike Slovenije ali od nje pooblaščeno ministrstvo oziroma drug z zakonom pooblaščen organ. Pristop ima pravne učinke od dneva, ko so o njem obveščeni podpisniki kolektivne pogodbe.
(2) Pisni pristop iz prejšnjega odstavka se objavi na enak način, kot se objavi kolektivna pogodba, h kateri pristopajo reprezentativni sindikati.«.
15. člen
V drugem odstavku 48. člena se za besedilom »pogodbi o zaposlitvi« doda besedilo »oziroma sklep«, in v zadnjem stavku za besedo »aneksa«, besedilo »oziroma sklepa«.
16. člen
(1) Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če bi javni uslužbenec, ustavni sodnik, sodnik, državni tožilec ali državni pravobranilec po določitvi plače v skladu z 49.f členom tega zakona prejel plačo v nižjem znesku, kot je znesek plače, določene po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač po tem zakonu, se mu do izenačitve obeh zneskov izplačuje višji znesek plače.«.
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če bi funkcionar iz plačne podskupine A1, A2, A4 (razen ustavni sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec) in A5 po določitvi plače v skladu z 49.f členom tega zakona, prejel plačo v znesku, ki je za več kot pet odstotkov nižji od zneska plače, določene po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač po tem zakonu, se mu do izenačitve obeh zneskov izplačuje znesek, ki je za 5% nižji od zneska plače, določene po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač funkcionarjev po tem zakonu.«.
(3) Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
(4) V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo »oziroma nadpovprečna obremenjenost«.
(5) V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »drugega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka«.
17. člen
(1) V prvem odstavku 49.a člena se za besedo »nazive« doda besedilo »ter funkcije«.
(2) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Nominalni znesek osnovne plače funkcije, ki je podlaga za prevedbo, se določi na naslednji način:
a) nominalni znesek osnovne plače funkcij izvršilne oblasti (plačna podskupina A1), razen državnih sekretarjev in članov državne revizijske komisije, se določi tako, da se koeficient za določitev plače poveča za funkcijski dodatek, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev. Nominalni znesek osnovne plače državnih sekretarjev in članov državne revizijske komisije se določi tako, da se količnik za določitev plače pomnoži z veljavno osnovo za obračun plač javnih uslužbencev, in temu prišteje znesek sredstev za delovno uspešnost;
b) nominalni znesek osnovne plače funkcij zakonodajne oblasti (plačna podskupina A2) se določi tako, da se koeficient za določitev plače poveča za funkcijski dodatek, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev;
c) nominalni znesek osnovne plače funkcij sodne oblasti (plačna podskupina A3) se določi tako, da se koeficient za določitev plače poveča za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev. Pri predsednikih in podpredsednikih sodišč se koeficient, povečan za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije, poveča še za dodatek za vodstveno funkcijo;
d) nominalni znesek osnovne plače funkcij drugih državnih organov (plačna podskupina A4) se določi tako, da se koeficient za določitev plače poveča za funkcijski dodatek, tako povečan koeficient pa se pomnoži z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev. Pri vodjih in namestnikih vodij državnih tožilstev, generalnemu državnemu pravobranilcu in namestniku generalnega državnega pravobranilca se koeficient, povečan za dodatek zaradi nezdružljivosti funkcije, poveča še za dodatek za vodstveno funkcijo.«.
18. člen
V 49.b členu se v prvem odstavku pred besedilom »Plačne skupine C do J« doda besedilo, ki se glasi:
»Plačna skupina A
a) funkcijski dodatek v višini, določeni za določitev plače po predpisih in drugih pravnih aktih, ki se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona,
b) delovna uspešnost, določena v predpisih in drugih pravnih aktih za državne sekretarje in člane državne revizijske komisije, ki niso upravičeni do funkcijskega dodatka.«.
V istem odstavku se pod navedbo »Plačna skupina G - Delovna mesta na področju kulture in informiranja« pri Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji v prvi alineji spremeni besedilo v oklepaju tako, da se glasi: »dodatek za posebno naravo dela oziroma posebne obremenitve in odgovornosti za nosilne poklice oziroma za pridobljeni strokovni naziv«.
V istem odstavku se pod navedbo »Plačna skupina G - Delovna mesta na področju kulture in informiranja« besedilo »Kolektivna pogodba Javnega zavoda RTV Slovenija:
- od 100. člena do vključno 116. člena
- 121. člen in
- 122. člen.
Aneks k tej pogodbi z dne 29. 3. 1996.«
nadomesti z besedilom:
»Kolektivna pogodba Javnega zavoda RTV Slovenija (veljavnost od 1. 8. 1992):
- 111. člen (dodatek na osnovno plačo za dodatna znanja)
- 112. člen (osnovna plača po posebni pogodbi o zaposlitvi)
- 116. člen, četrti odstavek (dodatek za stalnost); za vse zaposlene v skladu s KP RTV Slovenija se upošteva enoten dodatek v višini 0,60% za vsako dopolnjeno leto delovne dobe. Dodatek, do katerega je upravičen javni uslužbenec, se prišteje k osnovnemu količniku in je sestavni del prevedene plače. V skladu z 49.č členom tega zakona se javnim uslužbencem v JZ RTV Slovenija ob prevedbi po tem zakonu lahko upošteva število napredovanj, ki bi jih javni uslužbenec dosegel, če bi glede na število let, ko je delal na enakih delovnih mestih ali delovnih mestih podobne zahtevnosti, napredoval vsaka tri leta za en plačni razred, vendar pa največ za pet plačnih razredov, pri čemer merila o napredovanju partnerji določijo z dogovorom. Javni uslužbenec, ki se mu ob prevedbi upošteva 112. člen Kolektivne pogodbe Javnega zavoda RTV Slovenije (veljavnost 1. 8. 1992), je lahko upravičen tudi do preostanka plačnih razredov za napredovanje iz prejšnjega stavka. V prevedbo se vštevajo aneksi k pogodbam o zaposlitvi po Pravilniku o napredovanju in nagrajevanju delavcev JZ RTV SLO, za katere se ugotovi, da imajo pravno podlago. Če je javnemu uslužbencu ob prevedbi upoštevan aneks po pravilniku iz prejšnjega stavka, je lahko upravičen tudi do preostanka napredovanja do petih plačnih razredov.«.
V istem odstavku se pod navedbo »Plačna skupina I - Delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna« pri Kolektivni pogodbi delavcev zdravstvenega zavarovanja Slovenije tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»- 214. člen (funkcijski dodatek, razen dodatka za odgovornost za koordinacijo dela v skupini (zadnja alineja točke a) in dodatka iz točke f),«.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»- 215. člen (dodatki, ki izhajajo iz posebnih pooblastil in psihičnih obremenitev),«.
V istem odstavku se pri isti plačni skupini pri navedbi Kolektivne pogodbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije doda besedilo v oklepaju, ki se glasi: »(prečiščeno besedilo 22. 11. 2000 in sprememba 23. 5. 2001)«, v drugi alineji se za številom 14. doda črka a.
Doda se nova tretja alineja, ki se glasi:
»- 17. člen (dodatek za posebno odgovornost).«.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»- 19.b člen (dodatek zaradi posebnih naporov in psihofizičnih obremenitev), le za tiste javne uslužbence, ki niso urejeni v Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 107/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06 in 37/07).«.
19. člen
V 49.c členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Nominalni znesek osnovne plače funkcije, izračunan v skladu z 49.a in 49.b členom tega zakona se prevede v plačni razred po tem zakonu z uvrstitvijo v po vrednosti najbližji plačni razred iz priloge 1 tega zakona. Prevedba se določi z aktom organa uporabnika proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.
(4) Nominalni znesek osnovne plače funkcionarja, izračunan v skladu z 49.a in 49.b členom tega zakona, se prevede v plačni razred po tem zakonu z uvrstitvijo v po vrednosti najbližji plačni razred iz priloge 1 tega zakona, vendar ne nižje kot v plačni razred, ki je za toliko razredov višji od plačnega razreda funkcije, kot jih je funkcionar dosegel do dneva prevedbe. Prevedba se določi z aktom organa uporabnika proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij.«.
20. člen
(1) Sedmi odstavek 49.č člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Funkcionarjem plačne podskupine A1, A2, A3 in A4, ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka obračuna plač funkcionarjem po tem zakonu, se nastalo nesorazmerje odpravi na naslednji način:
a) nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo s 1. januarjem 2008 v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi,
b) preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2008 do leta 2009 z naslednjo dinamiko:
- 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2008
- 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 7. 2008
- 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 7. 2009.«.
(2) Za sedmim odstavkom se dodajo osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(8) Funkcionarjem, ki jim pripada nižja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka obračuna plač po tem zakonu, se nastalo nesorazmerje odpravi s 1. januarjem 2008, pri čemer se upošteva določba 49. člena tega zakona.
(9) V primerih, ko se osnovne plače funkcij v primerjavi s prevedenimi povečujejo, pripada funkcionarjem, ki nastopijo funkcijo po 1. januarju 2008, osnovna plača v višini osnovne plače, ki je bila določena za to funkcijo s prevedbo v skladu s tretjim odstavkom 49.c člena tega zakona, povečano za delež, za kolikor so bila odpravljena nesorazmerja do dneva nastopa funkcije.
(10) V primerih, ko se osnovne plače funkcij v primerjavi s prevedenimi znižujejo, pripada funkcionarjem, ki nastopijo funkcijo po 1. januarju 2008, osnovna plača funkcije, kot je določena v prilogi 3 tega zakona.
(11) Na način iz devetega odstavka tega člena se določijo tudi plače javnih uslužbencev, ki se zaposlijo oziroma so premeščeni ali imenovani v naziv po prvem obračunu plač v skladu s tem zakonom.
(12) Če se javnemu uslužbencu ali funkcionarju ob zaposlitvi, premestitvi, imenovanju oziroma izvolitvi, določi višji plačni razred od plačnega razreda delovnega mesta, naziva ali funkcije, se dodani plačni razredi prištejejo plačnemu razredu, določenemu po devetem, desetem in enajstem odstavku.«.
21. člen
Za drugim odstavkom 49.d člena se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbi prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljata tudi za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce.«.
22. člen
V 49.e členu se za besedilom »javni uslužbenec« doda besedilo »oziroma funkcionar«.
23. člen
Naslov 3. točke XIII. poglavja se dopolni tako, da se glasi: »3. PRIMERJAVA MED PLAČO JAVNEGA USLUŽBENCA IN FUNKCIONARJA PRED IN PO ZAČETKU UPORABE TEGA ZAKONA«.
24. člen
(1) V drugem in tretjem odstavku 49.f člena se črta besedilo »oziroma nadpovprečna obremenjenost«.
(2) Dodajo se peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Primerljivi znesek plače, določen po predpisih, ki se uporabljajo do začetka obračuna plač funkcionarjev po tem zakonu, je plača za mesec pred prvim izplačilom plač po tem zakonu, izračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur). Pri izračunu se upošteva koeficient za določitev plače funkcionarja, funkcijski dodatek oziroma dodatek za nezdružljivost oziroma delovna uspešnost za državne sekretarje in člane državne revizijske komisije in dodatek za delovno dobo.
(6) Primerljivi znesek plače, določen po tem zakonu, je plača funkcionarja, obračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur). Pri izračunu se upošteva osnovna plača, korigirana za morebitno odpravo nesorazmerja v osnovni plači in dodatek za delovno dobo.
(7) V kolikor je primerljivi znesek plače ustavnega sodnika, sodnika, državnega tožilca ali državnega pravobranilca, izračunan v skladu s petim odstavkom tega člena, višji od primerljivega zneska plače, obračunanega v skladu s šestim odstavkom tega člena, se mu obračuna plača po predpisih, ki so se uporabljali do obračuna plač po tem zakonu. V kolikor je primerljivi znesek plače drugega funkcionarja, izračunan v skladu s petim odstavkom tega člena, zmanjšan za 5%, višji od primerljivega zneska plače, obračunanega v skladu s šestim odstavkom tega člena, se mu obračuna plača po predpisih, ki so se uporabljali do obračuna plač po tem zakonu, zmanjšana za 5%.«.
25. člen
V desetem odstavku 52. člena se v prvem stavku črta besedilo »funkcionarjev,« v zadnjem stavku pa se črta besedilo »funkcionarjev in«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Funkcionarjem plačne podskupine A5, ki jim je v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) pripadla višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe navedenega odloka, in jim je bila s pričetkom uporabe navedenega odloka odpravljena ena četrtina nesorazmerja, se preostalo nesorazmerje odpravi v obdobju od leta 2007 do leta 2009, pri čemer se pri obračunu plač za december vsako leto odpravi ena četrtina nesorazmerja.
27. člen
(1) Del plače za redno delovno uspešnost se začne sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem izplačevati za leto 2008.
(2) Plačilo za povečan obseg dela sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev se lahko začne izplačevati že v letu 2007, in sicer v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev. Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem se plačilo za povečan obseg dela v letu 2007 izplačuje za izvajanje projekta odprave sodnih zaostankov, državnim pravobranilcem pa tudi za projekt povrnitve vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
(3) Merila za določanje višine plačila za povečan obseg dela sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev dela se določijo najkasneje do 15. julija 2007.
28. člen
Obseg sredstev za redno delovno uspešnost sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev za leto 2008 znaša 2% letnih sredstev za osnovne plače.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06).
30. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati 9. in 10. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06).
31. člen
(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred od 1. januarja 2007 znaša 232,79 eurov. Pri obračunu plač za julij 2007 so javni uslužbenci upravičeni do poračuna plač za obdobje januar-junij 2007 v višini razlike do izhodiščne plače oziroma plačnega razreda, veljavnih do 1. januarja 2007.
(2) Funkcionarska osnova za obračun plač funkcionarjev od 1. januarja 2007 znaša 615,74 eurov. Pri obračunu plač za julij 2007 so funkcionarji upravičeni do poračuna plač za obdobje januar-junij 2007 v višini razlike do plačnega razreda, veljavnega do 1. januarja 2007.
(3) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred od 1. julija 2007 znaša 235,82 eurov.
(4) Plačna lestvica iz priloge 1 tega zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2007 povišajo za 0,45%.
(5) Plačna lestvica iz priloge 1 tega zakona se spremeni tako, da se osnovne plače plačnih razredov od 1. julija 2007 povišajo za 1,30%.
(6) Funkcionarji in javni uslužbenci, ki so se jim v obdobju januar-junij 2007 plače že obračunavale v skladu s tem zakonom so za obdobje do junija 2007 upravičeni do poračuna plač v višini razlike do plačnega razreda, veljavnega do 1. januarja 2007.
(7) Usklajeni plačni lestvici iz priloge 1 se objavita v prilogi tega zakona.
(8) Za odpravo nesorazmerij v plačah se od 1. julija 2007 dalje nameni 1,26% od zneska izhodiščne plače oziroma osnove za obračun plač za mesec junij 2007.
32. člen
Plače funkcionarjev se v skladu s tem zakonom pričnejo obračunavati s 1. januarjem 2008, razen plačila za povečan obseg dela iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona.
33. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-17/82
Ljubljana, dne 19. junija 2007
EPA 1486-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
   Priloga 1:
   Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2007

+------------+------------------+-----------+------------------+
|Plačni      |     Osnovna plača|Plačni     |     Osnovna plača|
|razred      |             (v €)|razred     |             (v €)|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|1           |            441,82|34         |           1611,93|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|2           |            459,50|35         |           1676,41|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|3           |            477,87|36         |           1743,47|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|4           |            496,99|37         |           1813,21|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|5           |            516,87|38         |           1885,74|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|6           |            537,55|39         |           1961,17|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|7           |            559,04|40         |           2039,62|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|8           |            581,40|41         |           2121,20|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|9           |            604,67|42         |           2206,04|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|10          |            628,85|43         |           2294,29|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|11          |            654,00|44         |           2386,06|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|12          |            680,17|45         |           2481,50|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|13          |            707,37|46         |           2580,76|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|14          |            735,67|47         |           2683,99|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|15          |            765,10|48         |           2791,35|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|16          |            795,69|49         |           2903,01|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|17          |            827,53|50         |           3019,13|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|18          |            860,63|51         |           3139,89|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|19          |            895,05|52         |           3265,49|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|20          |            930,85|53         |           3396,10|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|21          |            968,09|54         |           3531,95|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|22          |           1006,81|55         |           3673,23|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|23          |           1047,08|56         |           3820,15|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|24          |           1088,97|57         |           3972,97|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|25          |           1132,52|58         |           4131,88|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|26          |           1177,83|59         |           4297,16|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|27          |           1224,94|60         |           4469,04|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|28          |           1273,94|61         |           4647,80|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|29          |           1324,90|62         |           4833,71|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|30          |           1377,89|63         |           5027,07|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|31          |           1433,01|64         |           5228,15|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|32          |           1490,33|65         |           5437,28|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|33          |           1549,93|           |                  |
+------------+------------------+-----------+------------------+
Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2007

+------------+------------------+-----------+------------------+
|Plačni      |     Osnovna plača|Plačni     |     Osnovna plača|
|razred      |             (v €)|razred     |             (v €)|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|1           |            447,56|34         |           1632,89|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|2           |            465,47|35         |           1698,20|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|3           |            484,08|36         |           1766,14|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|4           |            503,45|37         |           1836,78|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|5           |            523,59|38         |           1910,25|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|6           |            544,54|39         |           1986,67|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|7           |            566,31|40         |           2066,14|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|8           |            588,96|41         |           2148,78|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|9           |            612,53|42         |           2234,72|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|10          |            637,03|43         |           2324,12|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|11          |            662,50|44         |           2417,08|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|12          |            689,01|45         |           2513,76|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|13          |            716,57|46         |           2614,31|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|14          |            745,23|47         |           2718,88|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|15          |            775,05|48         |           2827,64|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|16          |            806,03|49         |           2940,75|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|17          |            838,29|50         |           3058,38|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|18          |            871,82|51         |           3180,71|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|19          |            906,69|52         |           3307,94|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|20          |            942,95|53         |           3440,25|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|21          |            980,68|54         |           3577,87|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|22          |           1019,90|55         |           3720,98|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|23          |           1060,69|56         |           3869,81|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|24          |           1103,13|57         |           4024,62|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|25          |           1147,24|58         |           4185,59|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|26          |           1193,14|59         |           4353,02|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|27          |           1240,86|60         |           4527,14|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|28          |           1290,50|61         |           4708,22|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|29          |           1342,12|62         |           4896,55|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|30          |           1395,80|63         |           5092,42|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|31          |           1451,64|64         |           5296,12|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|32          |           1509,70|65         |           5507,96|
+------------+------------------+-----------+------------------+
|33          |           1570,08|           |                  |
+------------+------------------+-----------+------------------+
   Priloga 3: Uvrstitev funkcij v plačne razrede
   a) Plačni razredi funkcij predsednika republike in funkcij
izvršilne oblasti – A1
   Funkcije v plačni podskupini A1 so uvrščene v plačne razrede
v razponu od 55. do 65. plačnega razreda:

+----------------+---------------------------+-----------------+
|      Šifra     |         Funkcija          |  Plačni razred  |
|    funkcije    |                           |                 |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A010101         |predsednik republike       |               65|
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A010201         |predsednik vlade           |               65|
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A010210         |minister                   |            62–64|
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A010240         |državni sekretar           |            59–61|
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A010220         |generalni sekretar vlade   |               62|
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A010105         |generalni sekretar         |               57|
|                |predsednika republike      |                 |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A010110         |vodja kabineta predsednika |               56|
|                |republike                  |                 |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A010115         |namestnik generalnega      |               56|
|                |sekretarja predsednika     |                 |
|                |republike                  |                 |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A010120         |svetovalec predsednika     |               55|
|                |republike                  |                 |
+----------------+---------------------------+-----------------+


   Plačni razred ministra določi predsednik vlade v okviru
razpona iz prejšnjega odstavka, plačni razred državnega
sekretarja pa vlada na predlog ministra, pristojnega za javno
upravo.
   b) Plačni razredi funkcij zakonodajne oblasti – A2
   Funkcije v plačni podskupini A2 so uvrščene v plačne razrede
v razponu od 54. do 65. plačnega razreda:


+----------------+---------------------------+-----------------+
|     Šifra      |         Funkcija          |  Plačni razred  |
|    funkcije    |                           |                 |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A020101         |predsednik državnega zbora |               65|
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A020105         |podpredsednik državnega    |               62|
|                |zbora                      |                 |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A020110         |poslanec evropskega        |               62|
|                |parlamenta                 |                 |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A020120         |poslanec                   |            55–62|
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A020107         |generalni sekretar         |               60|
|                |državnega zbora            |                 |
+----------------+---------------------------+-----------------+
|A010205         |Sekretar državnega sveta   |               54|
+----------------+---------------------------+-----------------+


   Plačne razrede poslancev določi pristojno delovno telo
državnega zbora v okviru razpona iz prejšnjega odstavka.
   c) Plačni razredi funkcij sodne oblasti – A3
   Funkcije v plačni podskupini A3 so uvrščene v plačne razrede
v razponu od 40. do 65. plačnega razreda:
+----------+--------------------+------------------+---------+
|  Šifra   |      Funkcija      |     Število      | Plačni  |
| funkcije |                    |    zaposlenih    | razred  |
|          |                    |  pri uporabniku  |         |
|          |                    |    proračuna     |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037101   |predsednik vrhovnega|                  |   65    |
|          |sodišča             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037105   |podpredsednik       |                  |   60    |
|          |vrhovnega sodišča   |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037301   |predsednik višjega  |nad 100           |   60    |
|          |sodišča I           |zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037401   |predsednik okrožnega|nad 300           |   57    |
|          |sodišča I           |zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037302   |predsednik višjega  |do 100 zaposlenih |   59    |
|          |sodišča II          |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037311   |podpredsednik       |nad 100           |   58    |
|          |višjega sodišča I   |zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037501   |predsednik okrajnega|nad 300           |   55    |
|          |sodišča I           |zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037110   |vrhovni sodnik      |                  |   57    |
|          |svetnik             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037402   |predsednik okrožnega|od 101 do 300     |   56    |
|          |sodišča II          |zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037411   |podpredsednik       |nad 300           |   55    |
|          |okrožnega sodišča I |zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037312   |podpredsednik       |do 100 zaposlenih |   57    |
|          |višjega sodišča II  |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037403   |predsednik okrožnega|do 100 zaposlenih |   55    |
|          |sodišča III         |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037502   |predsednik okrajnega|od 101 do 300     |   54    |
|          |sodišča II          |zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037511   |podpredsednik       |nad 300           |   53    |
|          |okrajnega sodišča I |zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037111   |vrhovni sodnik      |                  |   55    |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037503   |predsednik okrajnega|od 51 do 100      |   53    |
|          |sodišča III         |zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037412   |podpredsednik       |od 101 do 300     |   54    |
|          |okrožnega sodišča II|zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037107   |generalni sekretar  |                  |   54    |
|          |vrhovnega sodišča   |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037330   |višji sodnik svetnik|                  |   55    |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037504   |predsednik okrajnega|do 50 zaposlenih  |   52    |
|          |sodišča IV          |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037413   |podpredsednik       |do 100 zaposlenih |   53    |
|          |okrožnega sodišča   |                  |         |
|          |III                 |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037512   |podpredsednik       |od 101 do 300     |   52    |
|          |okrajnega sodišča II|zaposlenih        |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037450   |okrožni kazenski    |                  |   53    |
|          |sodnik svetnik      |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037513   |podpredsednik       |od 51 do 100      |   51    |
|          |okrajnega sodišča   |zaposlenih        |         |
|          |III                 |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037460   |okrožni sodnik      |                  |   52    |
|          |svetnik             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037514   |podpredsednik       |do 50 zaposlenih  |   50    |
|          |okrajnega sodišča IV|                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037550   |okrajni sodnik      |                  |   50    |
|          |svetnik             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037331   |višji sodnik        |                  |   48    |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037451   |okrožni kazenski    |                  |   43    |
|          |sodnik              |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037461   |okrožni sodnik      |                  |   42    |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A037551   |okrajni sodnik      |                  |   40    |
+----------+--------------------+------------------+---------+   d) Plačni razredi funkcij v drugih državnih organih – A4
   Funkcije v plačni podskupini A4 so uvrščene v plačne razrede
v razponu od 40. do 65. plačnega razreda:

+----------+--------------------+------------------+---------+
|  Šifra   |      Funkcija      |     Število      | Plačni  |
| funkcije |                    |    zaposlenih    | razred  |
|          |                    |  pri uporabniku  |         |
|          |                    |    proračuna     |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047101   |predsednik ustavnega|                  |   65    |
|          |sodišča             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047201   |predsednik          |                  |   64    |
|          |računskega sodišča  |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047401   |generalni državni   |                  |   64    |
|          |tožilec             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047301   |varuh človekovih    |                  |   63    |
|          |pravic              |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047110   |sodnik ustavnega    |                  |   62    |
|          |sodišča             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047203   |namestnik           |                  |   59    |
|          |predsednika         |                  |         |
|          |računskega sodišča  |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047701   |predsednik državne  |                  |   59    |
|          |revizijske komisije |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047405   |namestnik           |                  |   59    |
|          |generalnega         |                  |         |
|          |državnega tožilca   |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047901   |informacijski       |                  |   58    |
|          |pooblaščenec        |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047451   |vodja okrožnega     |območje okrožnega |   57    |
|          |državnega tožilstva |sodišča I         |         |
|          |I                   |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047501   |generalni državni   |                  |   57    |
|          |pravobranilec       |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047105   |generalni sekretar  |                  |   57    |
|          |ustavnega sodišča   |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047452   |vodja okrožnega     |območje okrožnega |   56    |
|          |državnega tožilstva |sodišča II        |         |
|          |II                  |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047453   |vodja okrožnega     |območje okrožnega |   55    |
|          |državnega tožilstva |sodišča III       |         |
|          |III                 |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047420   |vrhovni državni     |                  |   57    |
|          |tožilec svetnik     |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047220   |vrhovni državni     |                  |   56    |
|          |revizor             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047710   |član državne        |                  |   56    |
|          |revizijske komisije |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047425   |vrhovni državni     |                  |   55    |
|          |tožilec             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047305   |namestnik varuha    |                  |   55    |
|          |človekovih pravic   |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047505   |namestnik           |                  |   55    |
|          |generalnega         |                  |         |
|          |državnega           |                  |         |
|          |pravobranilca       |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047456   |namestnik vodje     |območje okrožnega |   55    |
|          |okrožnega državnega |sodišča I         |         |
|          |tožilstva I         |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047801   |predsednik komisije |                  |   54    |
|          |za preprečevanje    |                  |         |
|          |korupcije           |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047205   |sekretar računskega |                  |   54    |
|          |sodišča             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047310   |generalni sekretar  |                  |   54    |
|          |varuha              |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047440   |višji državni       |                  |   55    |
|          |tožilec svetnik     |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047460   |okrožni državni     |                  |   53    |
|          |tožilec svetnik     |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047457   |namestnik vodje     |območje okrožnega |   54    |
|          |okrožnega državnega |sodišča II        |         |
|          |tožilstva II        |                  |         |
+----------+---------------------------------------+---------+
|A047805   |namestnik predsednika komisije za      |   51    |
|          |preprečevanje korupcije                |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047810   |član komisije za    |                  |   50    |
|          |preprečevanje       |                  |         |
|          |korupcije           |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047458   |namestnik vodje     |območje okrožnega |   53    |
|          |okrožnega državnega |sodišča III       |         |
|          |tožilstva III       |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047445   |višji državni       |                  |   48    |
|          |tožilec             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047520   |državni             |                  |   48    |
|          |pravobranilec       |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047465   |okrožni državni     |                  |   43    |
|          |tožilec             |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047468   |pomočnik okrožnega  |                  |   40    |
|          |državnega tožilca   |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A047535   |pomočnik državnega  |                  |   40    |
|          |pravobranilca       |                  |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+   e) Plačni razredi funkcij v lokalnih skupnostih – A5
   Funkcije v plačni podskupini A5 so uvrščene v plačne razrede
v razponu od 32. do 59. plačnega razreda:
+----------+--------------------+------------------+---------+
|  Šifra   |      Funkcija      |     Število      | Plačni  |
| funkcije |                    |   prebivalcev    | razred  |
|          |                    |lokalne skupnosti |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050101   |župan I (Ljubljana) |nad 200.000       |   59    |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050201   |župan II (Maribor)  |od 100.001 do     |   57    |
|          |                    |200.000           |         |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050301   |župan III           |od 30.001 do      |   55    |
|          |                    |100.000           |         |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050401   |župan IV            |od 15.001 do      |   53    |
|          |                    |30.000            |         |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050501   |župan V             |od 5001 do 15.000 |   51    |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050601   |župan VI            |od 2001 do 5000   |   49    |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050701   |župan VII           |do 2000           |   46    |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050110   |podžupan I          |nad 200.000       |  44–51  |
|          |(Ljubljana)         |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050210   |podžupan II         |od 100.001 do     |  42–49  |
|          |(Maribor)           |200.000           |         |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050310   |podžupan III        |od 30.001 do      |  40–47  |
|          |                    |100.000           |         |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050410   |podžupan IV         |od 15.001 do      |  38–45  |
|          |                    |30.000            |         |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050510   |podžupan V          |od 5001 do 15.000 |  36–43  |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050610   |podžupan VI         |od 2001 do 5000   |  34–41  |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+
|A050710   |podžupan VII        |do 2000           |  32–38  |
|          |                    |prebivalcev       |         |
+----------+--------------------+------------------+---------+


   Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega
podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata
župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti