Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2007 z dne 22. 6. 2007

Kazalo

2951. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani, stran 7503.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 5. seji dne 6. 6. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
Drugi stavek 5. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) se spremeni tako, da se glasi: »Sedež Občine Dol pri Ljubljani je Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani«.
2. člen
V 9. členu se črta osemnajsta alinea.
3. člen
V 10. členu se črtajo prva, druga, tretja in četrta alinea.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov občinskega sveta, župana in podžupanov traja štiri leta. Mandatna doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov, traja pa do prve seje novoizvoljenega sveta; do tega časa traja tudi mandatna doba za člane občinskega sveta in župana ki so bili izvoljeni na predčasnih volitvah in v vseh drugih primerih, ki jih določa zakon. Razloge za potek mandata določa zakon.
Delovnim telesom občinskega sveta in nadzornemu odboru poteče mandat s potekom mandata občinskega sveta«.
5. člen
V 16. členu se črta deseta alinea.
6. člen
Drugi stavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan je izvoljen na neposrednih volitvah. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ju lahko tudi razreši«.
7. člen
Prvi odstavek 38. člena se dopolni z besedilom v novem stavku, ki se glasi: »Predsednik delovnega telesa se določi izmed članov Občinskega sveta«.
8. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če v njih ni drugače določeno. Občinski predpisi se objavijo tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.«.
9. člen
Drugi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o vključitvi občine v širšo lokalno skupnost sprejme občinski svet.«.
10. člen
Prvi stavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko sklene, da se občina poveže v skupnost ali zvezo dveh ali več občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje zadev širšega pomena, pomembnih za občino.«.
11. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo pa se tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 01502-0001/2002-3
Dol pri Ljubljani, dne 6. junija 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost