Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007

Kazalo

2881. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni Boštanj, stran 7352.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05-UPB), je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni Boštanj
1. člen
Župan Občine Sevnica je sprejel sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni Boštanj.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN)
ocena stanja:
V naselju Boštanj je med obstoječo HE Boštanj in glavno cesto G1/5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo, območje nezazidanega stavbnega zemljišča.
Ker na obravnavanem območju ni realizirana gradnja po veljavnih izvedbenih aktih, na trgu pa je veliko zanimanje za gradnjo objektov za poslovno, trgovsko-servisno in obrtno oziroma terciarno dejavnost, je potrebno območje definirati ter umestiti nove objekte z vso potrebno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave OPPN.
razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda občanov,
– racionalni izkoristek nepozidanega območja,
– razvoj terciarne dejavnosti v Sevnici in njenem somestju.
pravna podlaga:
Za obravnavano območje velja Uredba o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj (Uradni list RS, št. 19/90, 110/02, 59/03).
V skladu z določili 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04, 38/05, 65/06, 12/07 in 29/07), za območje poselitve v meji LN HE Boštanj veljajo določila citiranega odloka, vendar pa je potrebno za območje proizvodnih in obrtnih dejavnosti ob HE Boštanj izdelati občinski izvedbeno prostorski akt.
Na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02 in 87/04), se v okviru ureditvenih območjih naselij za zahtevne objekte izdeluje zazidalni načrt, po določilih ZPNačrt je to občinski podrobni prostorski načrt.
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj bo potekala po predpisanem postopku, skladno z določili:
– Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07),
– Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 39/06).
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Namen občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditev območja ob naselju Boštanj, med hidroelektrarno Boštanj in glavno cesto G1/5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo, kmetijskim zemljiščem na vzhodni strani in staro traso glavne ceste na zahodni strani območja.
Območje obsega del zemljišča v k.o. Boštanj s parc. št.: 292/17, 295/6, 292/18, 295/7, 295/2, 295/9, 295/8, 295/10, 295/12, 295/11, 295/13, 295/16, 295/14.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, ter ob upoštevanju programskih izhodišč in veljavne zakonodaje.
Izdelovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
5. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta:
1. Župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu – 31. 5. 2007 (pripravljalec Občina Sevnica).
2. Izdelava osnutka OPPN – 15. 6. 2007 (izdelovalec OPPN).
3. Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora navedenih v 6. členu – 15. 7. 2007 (pripravljalec Občina Sevnica).
4. Izdelava idejnih zasnov z upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora – 30. 7. 2007 (naročnik OPPN).
5. Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 30. 8. 2007 (izdelovalec OPPN).
6. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 17. 9. 2007 (pripravljavec Občina Sevnica).
7. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Sevnica in na sedežu Krajevne skupnosti Boštanj, javna obravnava pa se izvede na sedežu KS Boštanj – 10. 10. 2007 (pripravljalec Občina Sevnica).
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka.
9. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter stališča Odbora za varstvo in urejanje okolja – 29. 10. 2007 (pripravljalec Občina Sevnica).
10. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog OPPN oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe, ter se ga posreduje v pridobitev mnenj nosilcem urejanja prostora iz 6. člena sklepa – 15. 11. 2007.
11. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa – 15. 12. 2007.
12. Po uskladitvi prejetih mnenj, se izdela usklajeni predlog OPPN za sprejem na Občinskem svetu Občine Sevnica – 10. 1. 2008.
13. Občinski svet Občine Sevnica sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na seji Občinskega sveta Občine Sevnica – januar 2008.
14. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – januar 2008.
15. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – februar 2008.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Koordinator postopka priprave OPPN je pristojni občinski organ za urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica.
Pristojni nosilci urejanja prostora za OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto;
3. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto;
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
6. Elektro Celje d.d., Področje Krško;
7. ELES Slovenije d.d.;
8. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto;
9. JP Komunala d.o.o. Sevnica;
10. Geoplin Plinovodi d.o.o., Ljubljana;
11. JP Plinovod Sevnica;
12. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica;
13. Občina Sevnica;
14. KS Boštanj;
ter ostali udeleženci:
15. Savske Elektrarne Ljubljana d.o.o.;
16. INFRA d.o.o.
Po sprejemu sklepa župana in izdelavi osnutka OPPN, pripravljalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni po prejemu poziva podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: HORIZONT INŽENIRING, Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec;
– Pripravljavec: Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– Izdelovalec OPPN: ARPROJEKT d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica;
– Investitor OPPN: HORIZONT INŽENIRING, Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec.
7. člen
(obveznosti financiranja OPPN)
Izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral HORIZONT INŽENIRING, Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0003/2006
Sevnica, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.