Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007

Kazalo

2875. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji, stran 7345.

Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 121/05), Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07), Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07), sta Občinski svet Občine Mozirje na 8. redni seji dne 7. 5. 2007 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 5. redni seji dne 17. 5. 2007 sprejela
D O G O V O R
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji, na dan 31. 12. 2006
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Podpisnici dogovora ugotavljata, da so na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – ZUODNO-UPB1), s 1. 1. 2007 na območju prejšnje Občine Mozirje ustanovljeni dve novi občini, in sicer: Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: podpisnici dogovora).
Po določbi 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi, uredijo premoženjska razmerja in razdelijo premoženje občinski sveti na podlagi: števila prebivalstva, udeležbe posameznih delov občin pri izgradnji in oblikovanju premoženja, lastne udeležbe posameznih delov občin pri ustvarjanju premoženja in obstoječih bremen ter terjatev občin, ki bodo dospevale v naslednjih letih.
Premoženje prejšnje Občine Mozirje se razdeli med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji in uredi medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega dogovora.
2. člen
V tem dogovoru uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. »dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij« je akt, ki ga sprejmeta občinska sveta Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji in je podlaga za sklenitev sporazuma o razdelitvi premoženja, ki ga sprejmeta župana;
2. »prejšnja Občina« je Občina Mozirje v obsegu do 31. 12. 2006;
3. »novonastala Občina« je Občina Rečica ob Savinji;
4. »Občina Mozirje« je Občina Mozirje v zmanjšanem obsegu po 1. 1. 2007;
5. »splošni delitveni ključ« je razmerje števila prebivalcev posamezne občine v primerjavi s številom prebivalcev prejšnje Občine;
6. »premoženje v upravljanju« je premoženje oziroma sredstva prejšnje Občine dano v upravljanje javnemu zavodu in JP Komunala Mozirje d.o.o.;
7. »osnovni kapital javnega podjetja« je poslovni delež prejšnje Občine, ki ga ima kot solastnik v osnovnem kapitalu v JP Komunala Mozirje d.o.o.
3. člen
Podlaga za razdelitev premoženja je bilanca stanja prejšnje Občine na dan 31. 12. 2006 ter delitveni ključi in merila določena s tem dogovorom.
4. člen
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila navedena v nadaljevanju:
1. Splošni delitveni ključ;
2. Lega nepremičnin (lastnik je občina, na območju katere nepremičnina leži);
3. Način dosedanje uporabe (lastnik je občina, katere prebivalstvu ali območju premoženje služi – eni ali obema občinama).
5. člen
Splošni delitveni ključ (število prebivalcev),
– Občina Mozirje 63,53%,
– Občina Rečica ob Savinji 36,47%, se kot delitveno razmerje uporablja v vseh primerih, ko razmerja ni mogoče ali ni primerno določiti po drugih kriterijih.
Število prebivalcev je povzeto po Izračunu primerne porabe za leto 2007 Ministrstva za finance RS in predstavlja število državljanov RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1. 1. 2006 (vir: Statistični urad RS – Oddelek za demografijo).
6. člen
Premoženje prejšnje Občine se razdeli na:
1. Nepremičnine
a) Nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadejo občini, na območju katere ležijo, razen če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih služb druge občine – v tem primeru pripadejo tej občini. Solastniški delež prejšnje Občine na čistilni napravi Loke, se deli med novonastali Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji po splošnem delitvenem ključu.
b) Nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene lastnine postalo premoženje krajevnih skupnosti, ali njihovih pravnih naslednikov, postane premoženje občine, na območju katere leži.
c) Nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene lastnine, po Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Zakonu o javnih skladih, Zakonu o dedovanju, postalo premoženje prejšnje Občine, postane premoženje občine, na območju katere leži.
d) Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
2. Premičnine – oprema in druga opredmetena sredstva
a) Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere nepremičnina leži.
b) Premičnine, ki so jih uporabljali organi prejšnje Občine, se delijo po splošnem delitvenem ključu.
3. Premoženje ukinjenih krajevnih skupnosti
a) Občina Mozirje postane lastnik nepremičnin in premičnin prejšnje Občine, ki jih je uporabljala KS Mozirje
b) Občina Rečica ob Savinji postane lastnik nepremičnin in premičnin prejšnje Občine, ki jih je uporabljala Krajevna skupnost Rečica ob Savinji.
4. Premoženje javnih zavodov
a) Občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati, samo na njenem območju in za njene prebivalce.
b) Občini postaneta soustanoviteljici javnih zavodov ter skupaj prevzameta pravice in obveznosti do javnih zavodov, opravljata dejavnosti, ki jih morata občini zagotavljati, na celotnem območju in za vse prebivalce prejšnje Občine.
c) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih javnih zavodih ter za usklajevanje odločitev občin, ustanovita občinska sveta udeleženih občin skupni organ. Način sprejemanja odločitev je vezan na višino sredstev v upravljanju posamezne občine v skupnem javnem zavodu.
d) Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod, ni mogoče fizično deliti.
5. Premoženje javnega podjetja
Poslovni delež prejšnje Občine v JP Komunala Mozirje d.o.o., se deli med novonastali Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji po splošnem delitvenem ključu.
Premoženje v upravljanju javnih zavodov, ki služi izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena od novonastalih občin, pripada tej občini.
Premoženje v upravljanju skupnih javnih zavodov, ki služi prebivalcem novonastalih občin Mozirje in Rečica ob Savinji, se glede na namen uporabe, po stanju na dan 31. 12. 2006, deli po splošnem delitvenem ključu. S posebno pogodbo se uredijo medsebojni odnosi – pravice in obveznosti.
USTANOVITELJSKE PRAVICE NA PODROČJU JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA VZGOJE IZOBRAŽEVANJA IN KULTURE
7. člen
Prejšnja Občina je ustanoviteljica in je izvrševala ustanoviteljske in lastninske pravice za javne zavode:
– JZ Osrednja knjižnica Mozirje,
– VIZ Osnovna šola Mozirje,
– JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje in OE OŠ Rečica,
– Javni Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje,
– Regijsko študijsko središče Celje.
8. člen
Občina Mozirje od 1. 1. 2007 prevzema in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice za naslednje javne zavode:
– VIZ Osnovna šola Mozirje,
– Javni Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje,
– JZ Osrednja knjižnica Mozirje.
9. člen
Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji prevzameta in izvršujeta soustanoviteljske in lastninske pravice za naslednje javne zavode:
– JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje in OE OŠ Rečica,
– Regijsko študijsko središče Celje.
Na področju knjižničarske dejavnosti Občina Rečica ob Savinji sklene pogodbeni odnos z JZ Osrednja knjižnica Mozirje.
Občini – soustanoviteljici javnih zavodov skupaj prevzameta pravice in obveznosti do javnih zavodov, pravico sodelovati pri upravljanju v sorazmerju s splošnim delitvenim ključem. V istem razmerju postaneta tudi lastnici idealnih deležev skupnega premoženja v upravljanju, ki je bil v lasti prejšnje Občine. Soustanoviteljici se zavežeta, da bosta za bodoče investicije in investicijsko vzdrževanje skupnih zavodov prispevali finančna sredstva po splošnem delitvenem ključu.
V primeru neizpolnjevanja obveznosti posameznih ustanoviteljic do skupnih javnih zavodov, se sankcije za neizpolnjevanje določijo v pogodbi.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih javnih zavodih ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovita občinska sveta udeleženih občin skupni organ. Način sprejemanja odločitev je vezan na višino sredstev v upravljanju posamezne občine v skupnem javnem zavodu.
Akt o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin za usklajevanje določitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, določa naloge organa, organizacijo dela, način sprejemanja odločitev, financiranje in delitev stroškov med občinama.
Sedež organa je v občini, v kateri je sedež javnega zavoda. Strokovne naloge za skupni organ opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.
10. člen
Obveznosti do JVIZ Občine Mozirje OE vrtec Mozirje in OE OŠ Rečica
Obveznosti, ki nastanejo iz poslovanja OE Vrtec Mozirje, se delijo med novonastali Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji v razmerju števila varovancev med oddelki v Mozirju in na Rečici.
Obveznosti, ki nastanejo iz poslovanja OŠ Rečica, prevzame Občina Rečica.
USTANOVITELJSKE PRAVICE NA PODROČJU ZDRAVSTVA
11. člen
Prejšnja Občina je soustanoviteljica in izvršuje soustanoviteljske in lastninske pravice za javni zavod:
– Zgornje Savinjski zdravstveni dom Mozirje.
V Zgornje Savinjskem zdravstvenem domu Mozirje prevzameta in izvršujeta soustanoviteljske pravice Občina Mozirje in Občina Rečica ob Savinji, po splošnem delitvenem ključu.
USTANOVITELJSKE PRAVICE NA PODROČJU LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
12. člen
Prejšnja Občina je ustanoviteljica in je izvrševala ustanoviteljske in lastninske pravice za javne zavode:
– JZ Lekarna Mozirje.
V JZ Lekarni Mozirje ustanoviteljske pravice obdrži nova Občina Mozirje.
JAVNO PODJETJE KOMUNALA MOZIRJE
13. člen
Poslovni delež v lasti prejšnje Občine v osnovnem kapitalu JP Komunala Mozirje d.o.o., po stanju na dan 31. 12. 2006, se deli po splošnem delitvenem ključu.
Na podlagi delitve poslovnega deleža v lasti prejšnje Občine med novonastali Občino Mozirje in Občino Rečico ob Savinji se ustrezno spremeni 4. člen Družbene pogodbe o ustanovitvi JP Komunala Mozirje d.o.o., in skupščina sprejme čistopis Družbene pogodbe.
14. člen
Vsa cestna, prometna in energetska infrastruktura se deli po teritorialnem načelu in pripada tisti občini, kjer infrastruktura poteka.
DENARNA SREDSTVA
15. člen
Denarna sredstva (v blagajni, dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah): Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki za leto 2006, skupaj s splošnim skladom za drugo, ki predstavlja kumulativne presežke oziroma primanjkljaje iz preteklih let, ter sredstva na podračunu proračuna prejšnje Občine je na dan 31. 12. 2006, se razdelijo po splošnem delitvenem ključu.
Sredstva rezervnega sklada se razdelijo po splošnem delitvenem ključu.
Sredstva izplačana v obdobju začasnega financiranja, ki bodo izplačana z ločenega podračuna proračuna prejšnje Občine, se vključijo v proračune novonastalih Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji v skladu s sklepom, ki ga sprejmeta župana.
Terjatve: Dolgoročne terjatve iz poslovanja in terjatve za sredstva dana v upravljanje, se delijo po legi nepremičnin (vključno z opremo), na katero se nepremičnine nanašajo. Kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne terjatve iz financiranja in druge kratkoročne terjatve, se delijo po splošnem delitvenem ključu.
Kratkoročne terjatve do krajevnih skupnosti se delijo po pripadnosti krajevnih skupnosti posamezni občini – prevzame jih tista občina, na območju katere leži posamezna krajevna skupnost.
Kratkoročne terjatve do javnih zavodov se delijo po pripadnosti javnih zavodov posamezni občini – prevzame jih tista občina, na območju katere so javni zavodi ustanovljeni, v primeru skupnega javnega zavoda pa občini soustanoviteljici.
Dolgoročne kapitalske in druge naložbe se delijo po splošnem delitvenem ključu.
Vrednostni papirji: delnice, obveznice, točke investicijskih skladov, se delijo po splošnem delitvenem ključu.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se identificirajo in delijo na lokacijo in stalno prebivališče uporabnikov kratkoročnih sredstev, zaradi katerih so te obveznosti nastale. Vse ostale kratkoročne obveznosti, ki se ne dajo identificirati po uporabnikih, se razdelijo po splošnem delitvenem ključu.
Kratkoročne obveznosti do krajevnih skupnosti se delijo po pripadnosti krajevne skupnosti posamezni občini – prevzame pa jih tista občina, na območju katere leži posamezna krajevna skupnost.
Kratkoročne obveznosti do javnih zavodov se delijo po ustanovitvi javnih zavodov posameznim občinam – prevzame jih tista občina, na območju katere so javni zavodi ustanovljeni, v primeru skupnega javnega zavoda, pa občine soustanoviteljice.
Sredstva krajevnih skupnosti preidejo v last občin skladno z zakonom.
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
16. člen
Dolgoročne obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov se delijo po legi nepremičnine (kredit za kanalizacijo, vodovod, stanovanja). Dolgoročni kredit do Krekove banke, v skladu s sklepom 21. redne seje Občinskega sveta prejšnje Občine, ostane Občini Mozirje.
POGODBENE OBVEZNOSTI
17. člen
Pogodbe, ki jih je prejšnja Občina podpisala do 31. 12. 2006, razen pogodb iz naslova sredstev okoljskih dajatev, prevzame tista občina, na območje katere se nanaša predmet pogodbenih obveznosti – investicija, dejavnost zavodov ali stalno bivališče upravičencev.
OBVEZNOSTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
18. člen
Obveznosti krajevne skupnosti prevzame občina za krajevno skupnost na svojem območju.
OSTALE OBVEZNOSTI
19. člen
Eventuelne kasneje najdene obveznosti in terjatve do prejšnje Občine, ki so nastale do 31. 12. 2006, se delijo po merilih iz tega sporazuma.
20. člen
Finančne obveznosti iz naslova uresničevanja zakonskih obveznosti na področjih socialnega varstva, zdravstva, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, prevzame občina, kjer imajo upravičenci do zagotavljanja finančnih obveznosti (posamezni občani) stalno prebivališče.
Finančne obveznosti iz naslova neposrednih vzpodbud na področju kmetijstva, prevzame občina, kjer imajo upravičenci do zagotavljanja finančnih obveznosti (posamezni občani) stalno prebivališče.
OSTALE DOLOČBE
21. člen
Ta dogovor je konsensualni akt obeh podpisnic in je sprejet z dnem, ko je bil v enakem besedilu potrjen na seji občinskega sveta Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji.
22. člen
Revizija zaključnega računa za leto 2006 bo predvidoma končana v juniju 2007.
V primeru, da revizor ugotovi odstopanja od podatkov izkazanih v bilanci stanja, se podpisnici dogovora dogovorita, da bosta, da bodo ugotovljena odstopanja uredili skladno z 19. členom.
23. člen
Na podlagi tega dogovora, ki ga sprejmeta občinska sveta občin Mozirje in Rečica ob Savinji, župana občin Mozirje in Rečica ob Savinji skleneta v roku dveh (2) mesecev Sporazum o razdelitvi premoženja.
Sklenjen sporazum o razdelitvi premoženja bo podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in druge ustrezne evidence.
24. člen
Sestavni deli tega dogovora so:
– bilanca stanja bivše Občine,
– bilanca stanja KS Mozirje,
– bilanca stanja KS Rečica,
– popis osnovnih sredstev,
– popis nepremičnin.
25. člen
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 032-0006/2007
Mozirje, dne 7. maja 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
 
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vinko Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti