Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007

Kazalo

2863. Sklep o pričetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta (OPN), stran 7329.

Na podlagi 46. člena in v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 ter 75/06) je župan Občine Hrpelje - Kozina dne 8. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o pričetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta (OPN)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljnjem besedilu: OPN)
1.1. Ocena stanja
Občina Hrpelje - Kozina je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave Strategije prostorskega razvoja) (v nadaljevanju SPRO) in Prostorskega reda (v nadaljevanju PRO) na podlagi Zakona o urejanju prostora, (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03). Tako je doslej pridobila večino obveznih in potrebnih strokovnih podlag za kvalitetno pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter variantno rešitev urbanistične zasnove za naselji Hrpelje in Kozina.
Pravna podlaga za pripravo OPN so poleg ZPN še podzakonski predpisi (v pripravi).
1.2. Razlogi
Razlog za pripravo OPN Občine Hrpelje - Kozina je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel Zakon o prostorskem načrtovanju. V skladu s 95. členom ZPN mora občina v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena zakona ZPN, sprejeti OPN.
1.3. Po mnenju Ministrstva za okolje in prostor je potrebno za pripravo OPN Občine Hrpelje - Kozina izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana Občine Hrpelje - Kozina, v naravo na varovanih območjih po odločbi MOP št. 35409-69/2007, z dne 27. 3. 2007.
2. Območje in vsebina prostorskega načrta
OPN Občine Hrpelje - Kozina se izvede za celotno območje občine Hrpelje - Kozina. OPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v digitalni in analogni obliki. Sestavni del OPN je urbanistični načrt za naselje Hrpelje in Kozina.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri pripravi OPN se smiselno upoštevajo študije, analize in strokovne podlage, izdelane in uporabljene v postopku priprave SPRO in PRO.
3.1. Izdelane strokovne podlage
– Analiza stanja v prostoru 2006
– Analiza razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja
– Analiza teženj prostorskega razvoja
– Analiza razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v prostoru
3.2. Izdelava variantnih rešitev za OPN ni potrebna.
3.3. Za pripravo OPN Občine Hrpelje - Kozina pripravljavec pridobi ažurne geodetske podlage v merilu 1:5000 (DKN in DTN). Če se bodo v postopku priprave OPN izkazalo, da je na nivoju OPN katere strateška izhodišča, cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja še podrobneje preveriti, bo pripravljavec pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve.
4. Faze in roki za pripravo prostorskega načrta
Predvideni roki za pripravo OPN ter njegovih posameznih faz so:
– sklep o pričetku priprave OPN – junij 2007;
– priprava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila ter posredovanje obeh na ministrstvo, pristojno za varovanje okolja – december 2007;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila, vključno z javno obravnavo, s pričetkom 15 dni po pridobitvi ugotovitve ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o ustreznosti okoljskega poročila – 30 dni;
– objava stališča do pripomb in predlogov – 45 dni;
– priprava predloga OPN ter posredovanje tega pristojnemu ministrstvu – 90 dni;
– pridobitev sklepa pristojnega ministrstva o potrditvi predloga OPN – 75 dni;
– sprejem odloka o OPN na občinskem svetu ter objava v uradnem listu.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
– Ministrstvo RS za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
– Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje;
– Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
– Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo RS za promet, Direktorati za ceste, železnice in letalstvo;
– Ministrstvo RS za šolstvo in šport;
– Ministrstvo RS za kulturo;
– Ministrstvo RS za obrambo;
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;
– Ministrstvo RS za javno upravo;
– Ministrstvo RS za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
– Ministrstvo RS za gospodarstvo, Direktorat za turizem;
– Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve;
– Ministrstvo RS za zdravje;
– Ministrstvo RS za notranje zadeve;
– Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– Elektro Slovenije d.o.o. Ljubljana;
– Kraški vodovod Sežana d.o.o.;
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d;
– Elektro Primorska d.d. Nova Gorica;
– Telekom Slovenije.
Sklep o začetku priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Občina Hrpelje - Kozina pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
Št. 4301-4/2007
Kozina, dne 8. junija 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonimir Benčič-Midre l.r.

AAA Zlata odličnost