Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007

Kazalo

2857. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence, stran 7318.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, ZLS – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 6. redni seji z dne 5. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja Občine Dobrepolje, določa upravičence, višino enkratne denarne pomoči, pogoje in postopek dodelitve pomoči.
2. člen
Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno prebivališče na območju Občine Dobrepolje. Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
3. člen
Višina enkratne denarne pomoči na vsakega novorojenca po tem pravilniku znaša 250 €. Sredstva za enkratne denarne pomoči po tem pravilniku se zagotovi v proračunu občine. O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloča občinski svet.
4. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do enkratne denarne pomoči za novorojenca s pisno vlogo, ki jo vložijo pri občinski upravi Občine Dobrepolje, najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka. Po preteku tega roka se vloga zavrne kot prepozno vložena.
5. člen
V vlogi upravičenci navedejo podatke o stalnem prebivališču zase in za novorojenca, telefonsko številko in številko transakcijskega računa za fizično osebo, na katerega se nakaže enkratno denarno pomoč. Obvezne priloge so:
– kopija rojstnega lista novorojenca,
– kopija kartice transakcijskega računa novorojenca ali staršev.
Podatke o državljanstvu in stalnem bivališču pridobi organ občinske uprave sam po uradni dolžnosti.
6. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti. K odločbi lahko priloži čestitko. Zoper odločbo je možna pritožba pri županu v osmih dneh od dneva vročitve odločbe.
7. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo fizično ali pravno osebo, niti je ni mogoče nameniti v kakršne koli druge namene.
8. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja pristojne patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se v protivrednosti enkratne denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za novorojence, rojene od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 121-1/07
Videm, dne 5. junija 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost