Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007

Kazalo

2848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica, stran 7312.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96 in 36/00 ZPDZC), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je občinski svet na seji dne 31. 5. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica (Uradno glasilo št. 1/97, 4/97 – popravek, 1/98 in 3/99) se v 1. členu za besedno zvezo (v nadaljevanju zavod) namesto vejice postavi piko in črta naslednje besedilo: »ki v svoji sestavi nima podružničnih šol in enot.«.
2. člen
Za tretjim odstavkom 2. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V sestavi zavoda je enota vrtca, ki deluje na sedežu zavoda, in izvaja krajše programe za predšolske otroke.«.
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 8. člena tako, da se glasi:
»Starši imajo pravico vpisati otroka v šolo v svojem šolskem okolišu. Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša lahko zavod vpiše v šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov,
– se v šoli v šolskem okolišu, kjer otrok ali učenec prebiva, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
Zavod si mora pred vpisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v katerem otrok ali učenec prebiva.«.
4. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
H/55.510 Dejavnost menz,
I/60.230 Drug kopenski potniški promet,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov kongresov,
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.623 Druge športne dejavnosti,
G/ 52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln,
DE 22.1 Založništvo.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«.
5. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.«.
6. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b, 23.c, 23.č in 23.d člen, ki se glasijo:
»23.a člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v določenem roku, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
23.b člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, rok prijave, rok v katerem bodo kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Če organi ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov, svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom, po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta zavoda obvesti vse prijavljene kandidate.
23.c člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko ravnatelju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
23.č člen
Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitve po tretji in četrti alineji 23.c člena tega odloka, mora svet zavoda pred sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi razrešitve in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev s predlogom za razrešitev ravnatelja.
Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, pošlje svet zavoda ministru v mnenje. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom, in ga vroči ravnatelju.
23.d člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če svet zavoda v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju ne imenuje ravnatelja ali vršilca dolžnosti, imenuje vršilca dolžnosti v naslednjih 8 dneh minister. Svet zavoda mora v tem primeru takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov je lahko ista oseba imenovana največ dvakrat za vršilca dolžnosti ravnatelja.«.
7. člen
Naslov poglavja » IX. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DELAVCEV« se črta.
Črtajo se členi znotraj tega poglavja od 37 do vključno 40.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom konstituira najpozneje do 30. oktobra 2007.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/01-22/96
Ajdovščina, dne 4. junija 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost