Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2792. Pravilnik o požarnem redu, stran 7116.

Na podlagi šestega odstavka 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o požarnem redu
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa objekte, za katere je treba izdelati požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije ter vsebino in pogoje za izdelavo požarnega reda, požarnega načrta ter načrta evakuacije.
(2) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L št. 183 z dne 29. 6. 1989, str. 349), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES določa potrebne ukrepe za gašenje požarov in evakuacijo delavcev, prilagojene dejavnosti in velikosti podjetja ali obrata, za izvajanje katerih delodajalec določi delavce, ki so potrebni za gašenje požarov in evakuacijo delavcev ter način obveščanje in stikov z zunanjimi službami za reševanje in gašenje požarov.
2. člen
(obveznost izdelave požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije)
(1) Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v katerih izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: objekti) morajo izdelati požarni red za objekte, določene s predpisi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov na področju 1 Stavbe, razen:
– eno in dvostanovanjskih stavb iz podrazreda 11100 in 11210;
– stavb žičnih naprav, javnih telefonskih govorilnic, svetilnikov in drugih signalizacijskih stavb iz podrazreda 12410;
– kolesarnic iz podrazreda 12420;
– glasbenih paviljonov iz podrazreda 12610;
– nestanovanjskih kmetijskih stavb iz razreda 1271, ki niso namenjene izvajanju registrirane dejavnosti kmetijstva, lova ali gozdarstva, skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti, oziroma nestanovanjskih kmetijskih stavb iz razreda 1271 na kmetijskem gospodarstvu – kmetiji, kot jih določajo predpisi o kmetijstvu, katerih skupna površina ne presega 300 m²;
– kapel iz podrazreda 12721;
– kulturnih spomenikov iz podrazreda 12730;
– nadstrešnic za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javnih sanitarij in podobno iz podrazreda 12740.
(2) Požarni načrt in načrt evakuacije se morata izdelati za objekte iz prejšnjega odstavka, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti načrt evakuacije izobešen na vidnem mestu v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zadržujejo ljudje, v stanovanjskih stavbah z oskrbovanimi stanovanji (podrazred 11222), stanovanjskih stavbah za posebne namene (podrazred 11300), hotelskih in podobnih stavbah za kratkotrajno nastanitev (podrazred 12111), drugih gostinskih stavbah za kratkotrajno nastanitev (podrazred 12120), stavbah za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (podrazred 12630) ter stavbah za zdravstvo (podrazred 12640).
(4) Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije in priloge požarnega reda, ki morajo biti izobešene na vidnem mestu, mora podpisati lastnik ali uporabnik objekta oziroma dela objekta oziroma od njih pooblaščena oseba.
(5) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za vojaške objekte, razen za strelišča, poligone, skladišča minskoeksplozivnih sredstev, posebej urejena poveljniška mesta, ognjene položaje, stacionarne objekte telekomunikacijskih sistemov ter druge objekte za operativne vojaške potrebe.
3. člen
(požarni red)
(1) Lastniki ali uporabniki objektov morajo določiti požarni red, da preprečijo nastanek požara in izboljšajo požarno varnost, ki vsebuje:
1. organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara;
2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano;
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov;
4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej;
5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga;
6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo;
7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov;
8. navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oziroma stanovalcev ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru;
9. vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.
(2) Lastniki ali uporabniki objektov, v katerih je več lastnikov ali uporabnikov oziroma če gre za več objektov oziroma delov objektov iz prvega odstavka prejšnjega člena istega lastnika ali uporabnika na različnih lokacijah, lahko izdelajo skupni požarni red. Če lastniki ali uporabniki objektov izdelajo skupni požarni red, ni treba izdelovati posameznih požarnih redov oziroma se v posameznih požarnih redih določijo le tiste vsebine, ki niso določene v skupnem požarnem redu.
(3) Vsebina požarnega reda iz prvega odstavka tega člena mora biti smiselno prilagojena posebnostim in namembnosti posameznega objekta ali njegovega dela. Vsebino požarnega reda je treba prilagajati tistim spremembam v objektu ali v njegovem delu, ki vplivajo na požarno varnost.
4. člen
(dolžnosti delodajalca)
(1) Delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, mora poleg obveznosti iz prejšnjega člena v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.
(2) Delodajalec, ki mora izdelati v skladu s tem pravilnikom poleg požarnega reda tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnjega odstavka. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije.
(3) Delodajalec mora v požarnem redu določiti tudi vrste in načine usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena ter način obveščanja o požarih skladno s predpisi o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Pri tem mora upoštevati število zaposlenih delavcev in posebne nevarnosti glede na dejavnost, s katero se ukvarja.
(4) Delodajalec mora poskrbeti, da je s požarnim redom seznanjen vsak zaposleni.
(5) Za izvajanje nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo sredstva za zaščito, reševanje in pomoč, ki so določena s predpisi o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito ter predpisi o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.
5. člen
(priloge požarnega reda)
(1) Obvezne priloge požarnega reda iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika so:
1. izvleček požarnega reda;
2. navodila za posameznike;
3. evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom;
4. evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter seznanitvi s požarnim redom;
5. evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah;
6. kontrolni listi.
(2) Priloge iz prejšnjega odstavka so obvezne priloge tudi pri skupnem požarnem redu. Če priloge niso izdelane pri skupnem požarnem redu, jih morajo v skladu s skupnim požarnim načrtom izdelati lastniki ali uporabniki, vsak za svoj del objekta oziroma svoj objekt.
6. člen
(izvleček požarnega reda)
(1) Izvleček požarnega reda mora vsebovati podatke o:
1. organizaciji varstva pred požarom, vključno s predvidenim številom uporabnikov glede na namembnost objekta;
2. ukrepih varstva pred požarom;
3. navodilih za ravnanje v primeru požara.
(2) Izvleček požarnega reda je namenjen vsem osebam, ki se zadržujejo v objektu na katerega se nanaša požarni red.
(3) Vsebina izvlečka požarnega reda mora obsegati kratka in jasna sporočila, grafične znake in simbole. Vsebino izvlečka požarnega reda je treba za posamezne prostore v objektu prilagoditi posebnostim tega dela objekta.
(4) Izvleček požarnega reda mora biti izdelan na formatu A4 ali A3, obrobljen z 10 mm širokim rdečim robom in nameščen na vidnem mestu.
7. člen
(navodila za posameznike)
(1) Navodila za posameznike se izdelajo za osebe, ki v objektu začasno ali stalno stanujejo ali bivajo kot stanovalci, hotelski gostje, oskrbovanci ali zaradi drugih razlogov oziroma, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar.
(2) Navodila morajo biti prilagojena posameznim ciljnim skupinam, stalno ažurirana in morajo vsebovati:
1. organizacijo varstva pred požarom, vključno z nalogami in odgovornostmi;
2. preventivne ukrepe in postopke za preprečevanje nastanka požara;
3. postopke in naloge v primeru požara;
4. postopke in naloge po požaru.
(3) Osebe, ki v objektu začasno ali stalno stanujejo ali bivajo oziroma, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, morajo dobiti svoj izvod navodila za skupino, ki ji pripadajo.
8. člen
(požarni načrt)
(1) Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.
(2) Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.
(3) Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov. Za označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je treba upoštevati predpise o grafičnih znakih za izdelavo prilog požarnih redov.
9. člen
(vsebina požarnega načrta)
(1) Požarni načrt mora v skladu s prejšnjim členom vsebovati prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne varnosti objekta.
(2) Prikaz objekta v prostoru mora zajemati podatke o:
1. legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču;
2. stopnji požarne obremenitve;
3. intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce;
4. visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah;
5. plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi;
6. hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja;
7. prisotnosti nevarnih snovi in eksplozijsko ogroženih prostorih;
8. gasilskih orodiščih.
(3) Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih posameznih etaž zajemati podatke o:
1. mejah požarnih sektorjev;
2. odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami;
3. dostopnih poteh;
4. evakuacijskih poteh in stopniščih;
5. posebno požarno nevarnih prostorih;
6. prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo;
7. prostorih, v katerih je prisotno sevanje;
8. električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih za te naprave;
9. tlačni opremi;
10. legi plinske požarne pipe;
11. vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom;
12. možnostih notranjega napada.
(4) Glede na velikost in strukturo objekta, se lahko pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele etaž z vrisanimi nevarnostmi.
10. člen
(načrt evakuacije)
(1) Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.
(2) Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje.
(3) V hotelskih in drugih sobah, ki so namenjene nastanitvi gostov, mora biti poleg načrta evakuacije tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, morajo biti navodila napisana tudi v jeziku narodne skupnosti.
(4) Lastniki ali uporabniki, ki uporabljajo isti objekt, morajo načrte evakuacije uskladiti.
(5) Načrt evakuacije mora biti izdelan v skladu s tretjim odstavkom 8. člena tega pravilnika.
11. člen
(usposabljanje za izvajanje evakuacije)
Lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega pravilnika, izdelati načrt evakuacije, morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.
12. člen
(evidenca)
(1) Vsebina evidence o požarih in eksplozijah, ki jo vodi lastnik ali uporabnik objekta je razvidna iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zbira podatke o požarih in eksplozijah iz poročil vodij intervencije, ki so jih ti dolžni izdelati ob požarih in eksplozijah po posebnih predpisih.
(2) Evidence o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, njihovem vzdrževanju, servisiranju, pregledih in preizkusih ter usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom, vključno o seznanitvi s požarnim redom, se vodijo v skladu s posebnimi predpisi.
13. člen
(kontrolni pregledi)
(1) Lastnik ali uporabnik objekta oziroma oseba, ki jo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu, v skladu s predpisi, lastnik ali uporabnik objekta pooblasti, določi način in pogostost kontrolnih pregledov, pri katerih se ugotavlja stanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Vsebina obrazca kontrolnega lista je razvidna iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka lahko lastniki v okviru obratovanja in vzdrževanja večstanovanjskih stavb, skladno s predpisi o upravljanju stanovanjskih stavb, pooblastijo upravnika.
14. člen
(izdelovanje požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije)
(1) Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije po tem pravilniku, mora izdelati lastnik oziroma uporabnik objekta ali oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu.
(2) V primeru, da požarni red, požarni načrt ali načrt evakuacije izdela oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu, mora oseba izpolnjevati pogoje, določene s predpisi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
15. člen
(vojaški objekti)
Za vojaške objekte iz petega odstavka 2. člena tega pravilnika, za katere se ne uporabljajo določbe tega pravilnika, se varstvo pred požarom uredi z elaboratom ali navodilom za uporabo objekta.
16. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 39/97).
18. člen
(veljavnost in uporaba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2007.
Št. 007-16/2007-22
Ljubljana, dne 4. junija 2007
EVA 2006-1911-0011
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti